Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 21 iunie 2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE"
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 516 din 22 iunie 2018 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 50 din 21 iunie 2018privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 22 iunie 2018

  Având în vedere:– implementarea măsurilor de susținere a tinerilor prevăzute în Programul de guvernare; – faptul cărata șomajului în rândul tinerilor este de 18,3%;– susținerea tinerilor în procesul de formare pentru a se realiza din punct de vedere profesional și pentru a se integra armonios în societate;– stimularea tinerilor în vederea asigurării unui nivel ridicat de pregătire profesională, de cultură și educație;– creșterea ocupării și a mobilității forței de muncă în rândul tinerilor, precum și îmbunătățirea calității condițiilor de perfecționare profesională;– susținerea tinerilor fără venituri sau cu venituri reduse pentru finalizarea studiilor;– îmbunătățirea tranziției de la școală la locul de muncă și investirea în capacitatea de inserție profesională a tinerilor;– evitarea pierderii potențialului de creștere ca urmare a scăderii nivelului calificărilor, a dispariției coeziunii sociale și a ieșirilor de pe piața muncii;– asigurarea posibilității tuturor tinerilor cu vârste sub 26 de ani de continuare a educației sau de participare la programe de ucenicie sau stagiu, în termen scurt de la intrarea în șomaj sau de la absolvirea unui sistem de educație formală; – sprijinirea reconversiei profesionale, creșterea calitativă a formării profesionale și încurajarea dezvoltării profesionale a acestora;– asigurarea unei forțe de muncă tinere și sănătoase și îmbunătățirea nivelului cultural al tinerilor,luând în considerare că îmbunătățirea ocupării și a nivelului de educație a tinerilor reprezintă priorități și direcții de acțiune de maximă importanță și urgență, fiind solicitate și de Uniunea Europeană prin recomandările specifice de țară, în acest sens Consiliul recomandând ca în perioada 2018-2019 România să întreprindă acțiuni astfel încât să îmbunătățească programele de actualizare a competențelor și să ofere un învățământ general de calitate, în special pentru romi și pentru copiii din zonele rurale, având în vedere că dacă măsurile de stimulare a pregătirii profesionale și a ocupării nu sunt implementate foarte rapid pentru a deveni vizibile efectele macroeconomice și bugetare de runda a doua, datorită creșterii numărului de salariați și a productivității acestora, este posibil să fie afectate echilibrele macroeconomice și bugetare.Întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul 1(1) Se aprobă Programul guvernamental „INVESTEȘTE ÎN TINE“, denumit în continuare Programul, care are ca obiect facilitarea accesului la finanțare pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la 26 de ani și care sunt cuprinși în sistemul de învățământ sau care efectuează cursuri de specializare, autorizate de către Ministerul Educației Naționale, și după caz, de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale.(2) Facilitarea accesului la finanțare constă în garantarea unui credit în valoare de maximum 40.000 lei, în proporție de 80% de către stat prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și prin Fondul Român de Contragarantare, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare, precum și în suportarea dobânzilor și a cheltuielilor adiacente creditului.(3) Plățile de dobândă pentru creditul acordat, precum și cheltuielile privind comisioanele de analiză și de gestiune a garanțiilor vor fi suportate din bugetul de stat, prin bugetul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, al cărui președinte are calitatea de ordonator terțiar de credite în cadrul Secretariatului General al Guvernului.(4) În cazul în care beneficiarul creditului nu plătește la scadență ratele de capital aferente creditului, sumele plătite de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, reprezentând dobânzi, comisioane și speze bancare, se recuperează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală în baza titlului executoriu emis de către aceasta.(5) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să mandateze Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Fondul Român de Contragarantare în vederea emiterii de garanții în numele și în contul statului, în favoarea băncilor care acordă credite persoanelor fizice în cadrul Programului.(6) Între Ministerul Finanțelor Publice și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, precum și cu Fondul Român de Contragarantare se încheie câte o convenție prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților în derularea Programului guvernamental „INVESTEȘTE ÎN TINE“. Articolul 2(1) Creditul acordat poate fi suplimentat cu până la 20.000 lei în cazul în care beneficiarul se angajează sau este angajat pe perioada derulării creditului.(2) Pentru acordarea creditului beneficiarul va fi însoțit de cel puțin un codebitor, dacă nu este el angajat.(3) În cazul beneficiarului Programului cu capacitate de exercițiu restrânsă, pentru obținerea creditului este necesar acordul reprezentantului legal.(4) Împrumutul se va acorda sub forma unui credit cu una sau mai multe tranșe, în funcție de facturile prezentate la decontare sau plata directă a furnizorului pe baza facturii proformă.(5) Creditul se acordă pentru o perioadă maximă de 10 ani, inclusiv perioada de grație.(6) Beneficiarul împreună cu finanțatorul stabilește de comun acord o perioadă de grație, cu obligația finanțatorului de a asigura o perioadă de grație cel puțin egală cu perioada studiilor, nu mai mult de 5 ani, începând de la data acordării creditului.(7) Destinația creditului este de a acoperi nevoile beneficiarilor și familiilor acestora privind educația, sănătatea, cultura, sportul și de habitat.(8) Se consideră cheltuieli eligibile următoarele cheltuieli ale beneficiarului, inclusiv ale familiei acestuia:a) plata cărților, rechizitelor, cursurilor, revistelor de specialitate;b) plata creșelor, grădinițelor, școlilor particulare;c) plata cursurilor de specializare/calificare;d) plata cursurilor de pregătire profesională;e) taxe de studii, inclusiv master, doctorat, MBA;f) plata chiriei și a utilităților;g) plata locurilor de cazare în căminele studențești;h) o parte din construcția sau achiziția unei locuințe;i) modernizarea sau renovarea unei locuințe;j) costul medicamentelor, analizelor, serviciilor dentare și al intervențiilor chirurgicale;k) achiziționarea de calculatoare, laptopuri, imprimante, softuri de specialitate;l) abonamente sau bilete culturale: cinema, teatru, operă, bibliotecă, muzee;m) costul publicării cărților sau al studiilor de specialitate;n) articole sportive;o) taxa de participare la manifestări științifice și concursuri;p) cheltuielile de transport pentru deplasări la manifestări științifice și concursuri.(9) Aria de teritorialitate a cheltuielilor prevăzute la alin. (8) lit. a)-n) o reprezintă teritoriul României. Articolul 3(1) Prin excepție de la art. 1, Programul poate fi accesat și de persoane cu vârsta cuprinsă între 26 și 55 de ani, dacă acestea sunt cuprinse în sistemul de învățământ sau efectuează cursuri de reconversie și/sau specializare profesională.(2) Această categorie de beneficiari poate accesa un credit de până la 35.000 de lei.(3) Creditul acordat poate fi suplimentat cu până la 20.000 lei în cazul în care beneficiarul este angajat sau se angajează pe perioada derulării creditului.(4) Condițiile de acordare a creditului prevăzute la art. 1 și 2 se aplică în mod corespunzător. Articolul 4Plafonul anual al garanțiilor, modalitatea și condițiile de acordare, condițiile de eligibilitate ale băncilor și a persoanelor fizice beneficiare ale creditului, regulile de gestionare a garanțiilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Garanțiile se acordă în limita plafonului aprobat și în funcție de criteriile specifice prevăzute în normele și procedurile interne de creditare ale băncilor și în normele de garantare ale Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și ale Fondului Român de Contragarantare. Articolul 5În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Comisia Națională de Strategie și Prognoză și Ministerul Finanțelor Publice vor elabora normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, inclusiv modalitatea și condițiile de acordare și recuperare a garanțiilor, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului. Articolul 6Se acordă prin prezenta ordonanță de urgență mandat special Fondului Român de Contragarantare privind emiterea în numele și în contul statului a garanțiilor în cadrul Programului, sens în care se completează obiectul de activitate al Fondului Român de Contragarantare stabilit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare, cu operațiunile desfășurate în mandat privind analiza și acordarea garanțiilor în cadrul programelor guvernamentale garantate de statul român. Articolul 7(1) Contractele prin care Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Fondul Român de Contragarantare acordă garanțiile de stat constituie titluri executorii și au valoare de înscrisuri autentice.(2) Sursa de plată a garanțiilor acordate de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Fondul Român de Contragarantare în numele și contul statului pentru creditele acordate în cadrul Programului este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale, titlul „Alte transferuri“ cod 55, alin. „Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat“ cod 55.01.50.(3) Creanțele rezultate din garanțiile acordate și plătite băncilor sunt asimilate creanțelor bugetare a căror recuperare se face de către Agenția Națională de Administrare Fiscală conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(4) Sumele încasate conform alin. (2) sunt venituri ale bugetului de stat, proporțional cu procentul de garantare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză,
  Ion Ghizdeanu
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  București, 21 iunie 2018.Nr. 50.----

  Noutăți

 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/1998 pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României la programul de lucru în perioada 1997-2000 şi la extensiile ulterioare ale Acordului de cooperare pentru administrarea fondului Autostrazii Transeuropene Nord-Sud (TEM), semnat la Geneva la 18 decembrie 1991
 • LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 26 iunie 2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 113 din 11 iulie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 2 martie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
 • LEGE nr. 23 din 26 ianuarie 1999 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul familiei şi din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 10 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996
 • LEGE nr. 210 din 13 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/1998 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepţionarea, depozitarea şi păstrarea graului din recolta anului 1998
 • LEGE nr. 140 din 10 iunie 2015 pentru modificarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 15 noiembrie 2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 77 din 1 iunie 1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată
 • LEGE nr. 116 din 15 martie 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 135 din 28 noiembrie 2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA
 • LEGE nr. 476 din 4 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004
 • LEGE nr. 16 din 9 ianuarie 2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 10 iulie 1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A.
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 31 august 2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 • LEGEA nr. 195 din 20 aprilie 2001 (*republicată*) voluntariatului*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 iunie 2000 (*republicată*) privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 7 martie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicată*) privind Codul civil
 • LEGE nr. 161 din 30 iulie 1998 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii ale Legii nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 12 martie 2019 pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii
 • LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 (*republicată*) privind evaluarea conformităţii produselor*)
 • LEGE nr. 194 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 209 din 16 mai 2003 pentru înfiinţarea comunei Horodnic de Sus, prin reorganizarea comunei Horodnic, judeţul Suceava
 • LEGE nr. 261 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 59 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 18 septembrie 2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională
 • LEGE nr. 132 din 4 iulie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
 • LEGE nr. 304 din 21 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 47 din 5 iunie 2003 pentru suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 99 din 1 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1995 privind unele măsuri de reducere şi de reglementare unitară a majorărilor de întârziere pentru neplata la termen a sumelor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, precum şi a primelor de asigurare prin efectul legii
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 186 din 17 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 29 iunie 2000 privind stingerea unor obligaţii ale agenţilor economici care furnizează produse şi prestează servicii pentru instituţiile publice din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 228 din 1 iunie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 21 din 18 noiembrie 1969 privind organizarea şi funcţionarea miliţiei
 • LEGE nr. 710 din 3 decembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 270/2000 privind unele înlesniri acordate la plata obligaţiilor restante ale categoriilor defavorizate ale populaţiei către asociaţiile de proprietari/locatari în perioada noiembrie 2000-martie 2001
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 77 din 26 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*) (Legea nr. 134/2010 republicată**) (actualizat până la data de 24 octombrie 2014*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 5 noiembrie 2007 pentru modificarea art. 13 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 23 februarie 2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă şi diminuării şomajului în anul 2010
 • LEGE nr. 132 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/1999 privind finanţarea organizării şi desfăşurării concursului naţional de ocupare a posturilor didactice vacante din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 1999-2000
 • LEGE nr. 210 din 24 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2008 privind stabilirea condiţiilor în care România urmează să participe la lichidarea datoriei Liberiei la Fondul Monetar Internaţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 27 din 27 martie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1999 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1999
 • LEGE nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat
 • LEGE nr. 417 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea staţiei de tratare a apelor uzate, a sistemului de canalizare şi a reţelei de alimentare cu apa potabilă în municipiul Buzău, judeţul Buzău, România", semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 şi la Bucureşti la 31 martie 2003
 • LEGE nr. 52 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2001 pentru stabilirea coeficienţilor de ierarhizare ai soldelor unor funcţii din structurile Ministerului Apărării Naţionale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 - 31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României
 • LEGE nr. 173 din 10 octombrie 2008 privind intervenţiile active în atmosferă
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021