Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 766 din 26 august 1941 pentru colonizarea în Dobrogea a proprietarilor agricoli evacuaţi din Dobrogea-Nouă, în baza Tratatului Româno-Bulgar din 7 Septemvrie 1940
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 august 1941 -
LEGE nr. 766 din 26 august 1941pentru colonizarea în Dobrogea a proprietarilor agricoli evacuaţi din Dobrogea-Nouă, în baza Tratatului Româno-Bulgar din 7 Septemvrie 1940 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 august 1941

Articolul 1Foştii colonişti proprietari de loturi din Dobrogea-Nouă, evacuaţi în baza Tratatului româno-bulgar din 7 Septemvrie 1940, vor fi colonizaţi în Dobrogea-Veche, pe terenurile şi în gospodăriile ce sînt azi, sau vor fi în viitor trecute în "Fondul imobiliar al colonizării", în măsura disponibilităţilor acestui fond şi în condiţiunile prezentei legi.Prin gospodărie se înţelege locuinţa cu grajdurile, magaziile şi orice alte ecarete anexe, precum şi locul de casă pe care sînt aşezate.În aceleaşi condiţiuni, pot fi colonizaţi, la cererea lor şi proprietarii de terenuri agricole, evacuaţi, care nu erau colonişti, cu excepţia celor ce intră în prevederile art. 5 al tratatului. Articolul 2Coloniştii vor primi câte un lot de colonizare, constituit în întinderea şi în condiţiunile stabilite prin art. 10, alin. 1-3 inclusiv, al legii asupra colonizărilor din 25 Aprilie 1940, indiferent de întinderea proprietăţii abandonate în Dobrogea-Nouă. Proprietarii prevăzuţi de art. 1, alin. 3, vor primi loturi după ce vor fi satisfăcuţi ceilalţi colonişti, aşezaţi în Dobrogea. Articolul 3Nu pot dobândi loturi de colonizare, în baza dispoziţiunilor acestei legi: a) Acei care nu-şi exploatau direct proprietatea, fie în bani, fie în dijmă; b) Funcţionarii de orice categorie, civili, militari şi eclesiastici, cu excepţia: preoţilor, învăţătorilor, agronomilor comunali, administratorilor de păşuni comunale, agenţilor veterinari, brigadierilor silvici, pădurarilor, cum şi a micilor funcţionari rurali (plătiţi din bugetele comunelor), care exercită funcţiunea în localitatea din Dobrogea-Veche, unde urmează să li se atribuie lot; c) Acei care au fost aprobaţi la colonizare în Dobrogea-Nouă, pînă la data de 31 Decemvrie 1935, şi care pînă la evacuare nu şi-au întemeiat gospodării în centrele de colonizare respective şi nici nu au avut în acest interval de timp inventarul agricol, strict necesar exploatării lotului; d) Acei care, stabiliţi în Dobrogea-Veche, după evacuare au fost condamnaţi prin hotârîri rămase definitive, pentru acte de distrugere sau degradare a imobilelor Statului, de furturi de inventare, animale sau recolte şi pentru orice asemenea delicte păgubitoare, pentru patrimoniul Statului. Articolul 4Preţul loturilor de colonizare atribuite în temeiul legii de faţă, va fi uniform pe categorii şi va corespunde cu media valorilor terenurilor destinate acestei colonizări, aşa cum au fost stabilite de Comisiunile mixte româno-germane şi româno-bulgare, majorat cu un procent de 5%, reprezentând cheltuielile de administraţie pentru executarea operaţiunilor de colonizare.În afară de acest preţ, colonistul va plăti la facerea actului de vânzare a lotului, cheltuielile afective, aferente pentru lucrările de comasare şi parcelare. Articolul 5Preţul păşunilor comunale ce se vor atribui din fondul imobiliar al colonizării, se va calcula după aceleaşi norme. Articolul 6Gospodăriile rurale din Dobrogea, care au fost sau vor fi trecute în viitor în fondul imobiliar al colonizării, vor fi atribuite celor ce vor obţine loturi de colonizare în baza dispoziţiunilor prezentei legi.Atribuirea se va face în primul rând, la acei care dovedesc că au avut şi au abandonate în Dobrogea-Nouă, gospodării proprii. Numai după satisfacerea acestora, prisosul de gospodării se va atribui celorlalţi colonişti.Pe cât va fi posibil, se vor atribui fiecăruia locuinţe de proporţii şi valoare echivalente cu ale celor abandonate. Articolul 7Preţul gospodăriilor va fi:Pentru cele rămase dela Germanii repatriaţi în baza Convenţiunii româno-germane din 22 Octomvrie 1940 şi pentru cele rămase dela Bulgarii evacuaţi în baza Tratatului româno-bulgar 7 septemvrie 1940, acela stabilit de Comisiunile Mixte româno-germană şi româno-bulgară, majorat cu 5%.Pentru cele cumpărate sau construite de Stat, preţul de cost, majorat cu 5%. Articolul 8Coloniştii vor fi supuşi în totul, dispoziţiunilor legii asupra colonizărilor, din 25 Aprilie 1940, care nu sînt contrarii legii de faţă. Articolul 9Coloniştii vor fi debitaţi cu valoarea bunurilor primite în temeiul acestei legi, după remiterea titlurilor de proprietate.Aceste debite, cum şi cele pentru valoarea ajutoarelor acordate coloniştilor în natură (inventare agricole, seminţe, etc.), din bunurile aparţinînd Centrului Naţional de Românizare, vor fi înscrise la venituri, în bugetul acestei instituţiuni.Executarea debitelor coloniştilor proprietari, pentru bunurile atribuite de Stat şi abandonate în Dobrogea-Nouă, se suspendă, pînă cînd Statul va decide asupra despăgubitorilor pe baza Acordului româno-bulgar, privitor la schimbul de populaţie română şi bulgară, iar sumele plătite în contul lor, se vor scădea din noile debite. Articolul 10Sumele datorate de colonişti ca preţ al bunurilor primite pe baza legii de faţă, se vor compensa cu suma despăgubirilor certe, lichide şi exigibile ce au de primit, conform art. 5 şi 12 din Acordul româno-bulgar privitor la schimbul de populaţie română şi bulgară din 7 septemvrie 1940, atunci cînd Statul va hotărî asupra acestor despăgubiri, după ce se vor scădea debitele vechi şi sarcinile ce grevau proprietăţile abandonate în Dobrogea-Nouă. Articolul 11Toţi coloniştii din Dobrogea-Veche, atît cei aşezaţi pe baza prezentului decret-lege, cât şi cei colonizaţi anterior, pe baza legilor de colonizare, sînt obligaţi să se constitue în "cooperative agricole de colonişti", în conformitate cu legea pentru organizarea cooperaţiei.Aceste cooperative pot fi comunale sau regionale şi se vor constitui cu un număr de membri a căror terenuri reprezintă la un loc cel puţin 1.000 hectare.Rolul cooperativelor agricole de colonişti este să organizeze şi să supravegheze exploatarea în bune condiţiuni tehnice, a întregii proprietăţi a membrilor şi să asigure desfacerea produselor lor în condiţiuni optime. În calitate de mandatare, ele pot fi chemate să realizeze distribuirea cea mai justă între colonişti: a avantajelor, procurare de inventar, seminţe selecţionate, materiale de construcţii, etc., acordate de Stat.De asemenea, Serviciul Comercial al Colonizărilor va putea urmări plata datoriilor membrilor, prin cooperativă, care va fi mandatară a sa.Normele de organizare şi funcţionare a Cooperativelor agricole de colonişti, se vor stabili prin statute ce se vor întocmi de acord cu I.N.C.O.P. Articolul 12În localităţile din Dobrogea unde Statul a dobîndit proprietăţi agricole prin aplicarea Tratatului româno-bulgare din 7 Septemvrie 1940şi prin aplicarea Convenţiei româno-germane din 22 Octomvrie 1940, se va face comassarea întregii proprietăţi agricole.Comassarea are caracter obligator şi se va executa de către Direcţiunea Cadastrului şi Cărţilor Funciare din Ministerul Justiţiei, din oficiu. Dispoziţiunile art. 9 din legea pentru încurajarea agriculturii din 22 Martie 1937, nu se aplică comassării făcute în baza prezentei legi. Articolul 13Cu ocazia lucrărilor de comassare se vor determina drepturile indivize ale Statului din islazurile în devălmăşie. Întinderile cuvenite Statului, se declară ieşite din indiviziune şi se vor comassa, putând fi vândute comunelor ca păşuni comunale sau parcelate şi atribuite ca loturi, după necesitate. Articolul 14Toţi acei care vor dobândi loturi de colonizare în baza prezentei legi, se vor bucura de scutire de impozite către Stat şi judeţ, timp de 10 ani dela punerea lor în posesie. Articolul 15Aplicarea dispoziţiunilor prezentei legi se va face de Subsecretariatul de Stat pentru Românizare, Colonizare şi Inventar, prin Serviciul Comercial al Colonizărilor.Organele exterioare de conlucrare ale Serviciului Comercial al Colonizărilor, sînt: Comisariatul General al Dobrogei şi Camerele Agricole respective.Toate autorităţile locale: administrative, judiciare, financiare şi poliţieneşti sînt obligate să dea tot concursul lor, la cererea Serviciului Comercial al Colonizărilor sau a organelor sale centrale şi exterioare, pentru aplicarea dispoziţiunilor prezentei legi.___________

Noutăți

 • LEGE nr. 370 din 20 septembrie 2004 (*republicată*) pentru alegerea Preşedintelui României*)
 • LEGE nr. 129 din 16 octombrie 1996 privind transportul pe căile ferate române
 • LEGE nr. 5 din 15 februarie 2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 310 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 9 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 2 septembrie 2009 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 76 din 24 mai 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 303 din 6 octombrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 23 aprilie 2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 30 martie 1998 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare a Programului Operaţional de Ţara PHARE 1997, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 1997
 • LEGE nr. 166 din 3 octombrie 2019 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 7 din 23 septembrie 1996 privind asigurarea surselor de finanţare pentru constituirea stocurilor de produse agroalimentare şi de seminţe din recolta anului 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 3 iulie 2019 pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • LEGE nr. 272 din 4 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2000 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere, gestionat de Regia Naţionala a Pădurilor
 • LEGE nr. 166 din 10 iulie 2018 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 9 noiembrie 2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 şi a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • LEGE nr. 60 din 10 aprilie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • LEGE nr. 585 din 15 decembrie 2004 pentru aderarea la Convenţia internaţională din 2001 privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave, adoptată la Conferinţa Organizaţiei Maritime Internaţionale la Londra la 5 octombrie 2001
 • LEGE nr. 73 din 16 aprilie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (primul addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2010 şi la Bruxelles la 22 februarie 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 21 iunie 2001 pentru stabilirea coeficienţilor de ierarhizare ai soldelor unor funcţii din structurile Ministerului Apărării Naţionale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001-31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 100 din 7 mai 2015 pentru instituirea Zilei Limbii Bulgare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 292 din 29 decembrie 2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
 • LEGE nr. 154 din 26 iunie 2018 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • LEGE nr. 41 din 28 iunie 1993 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/1991 privind salarizarea senatorilor, deputaţilor şi personalului din aparatul Parlamentului României
 • LEGE nr. 201 din 27 iunie 2013 privind abrogarea art. IV din Legea nr. 10/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
 • LEGE nr. 18 din 9 decembrie 1982 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 49/1982 privind scoaterea din funcţiune a fondurilor fixe şi declasarea unor bunuri materiale din administrarea unităţilor socialiste de stat
 • LEGE nr. 48 din 20 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 62 din 9 martie 2018 privind combaterea buruienii ambrozia
 • LEGE nr. 300 din 25 noiembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiţii sesiune lărgită din Cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 (*republicată*) privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil*)
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 97 din 7 mai 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
 • LEGE nr. 209 din 8 noiembrie 2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 183 din 16 noiembrie 1999 pentru modificarea anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 20 mai 2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 3 iunie 2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 216 din 23 aprilie 2002 pentru modificarea alin. (1) al art. 103 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • LEGE nr. 455 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind semnătura electronică*)
 • LEGE nr. 47 din 16 iulie 1991 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor
 • LEGE nr. 471 din 9 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2002 pentru protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 94 din 10 noiembrie 1994 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre România şi Republica Moldova, încheiat la Bucureşti la 15 februarie 1994
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • LEGE nr. 541 din 25 noiembrie 2004 pentru înfiinţarea comunei Pietrari prin reorganizarea comunei Bărbuleţu, judeţul Dâmboviţa
 • LEGE nr. 442 din 18 iulie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2000 privind comasarea Agenţiei Române de Dezvoltare şi Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii cu Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala
 • LEGE nr. 432 din 27 noiembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021