Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 10 mai 2018 privind desfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti din subordinea Ministerului Transporturilor
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 407 din 14 mai 2018 -
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 35 din 10 mai 2018privind desființarea Autorității Metropolitane de Transport București din subordinea Ministerului Transporturilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 14 mai 2018

  Având în vedere necesitatea armonizării legislației de înființare și funcționare a Autorității Metropolitane de Transport București (AMTB) din subordinea Ministerului Transporturilor cu legislația europeană și națională în vigoare, privind transportul public local de călători și asigurarea cadrului de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, intrat în vigoare la data de 3 decembrie 2009, prin care autoritatea publică locală și asociațiile autorităților publice locale sunt în întregime responsabile pentru planificarea serviciului de transport public local sau regional de călători, având în vedere prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, prin care consiliile județene sunt obligate să înființeze autorități județene de transport prin care să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate, desfășurat între localitățile județului, inclusiv în cazul în care acestea au înființat o asociație de dezvoltare comunitară, precum și să înființeze societăți de transport public județean de persoane prin curse regulate necesare, dacă acestea nu există,având în vedere aprobarea în luna martie 2017 de către toate autoritățile locale din regiunea București-Ilfov a Planului de mobilitate urbană durabilă 2016-2030, elaborat în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 233/2016, care vizează asigurarea implementării conceptelor europene de planificare și management pentru mobilitate urbană durabilă, adaptate la condițiile specifice ale regiunii, având în vedere înființarea în noiembrie 2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (ADTPBI), structură cu personalitate juridică cu statut de utilitate publică compusă prin asocierea autorităților administrației publice locale din cadrul regiunii București-Ilfov, care va asigura, în calitate de autoritate contractantă, atribuirea, conform legislației în vigoare, pe bază de contracte de servicii publice sau contracte de delegare a gestiunii, rutelor de transport public de călători prevăzute în programul de transport pentru localitățile din Ilfov inclus în Planul de mobilitate urbană durabilă București-Ilfov 2016-2030, caracterul extraordinar al măsurii prevăzute prin prezentul act normativ este susținut de faptul că Programul operațional regional 2014-2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), care au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde euro - contribuția națională.Una dintre axele prioritare este axa 6, având ca beneficiari autorități publice locale (CJ), UAT, parteneriate între UAT-uri (UAT județ și UAT oraș/municipiu/comună), axă prin care pot fi achiziționate mijloace de transport terestru (autobuze, troleibuze, tramvaie) necesare derulării la standarde ridicate a serviciilor publice definite de Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007. În vederea creșterii absorbției fondurilor europene menționate mai sus și întrucât A.M.T.B. nu îndeplinește condițiile de eligibilitate, este recomandată preluarea atribuțiilor de către Consiliul General al Municipiului București și Consiliul Județean Ilfov și exercitarea acestor atribuții direct sau prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, structură de cooperare cu personalitate juridică de drept privat și statut de utilitate publică, constituită prin asocierea unităților administrativ-teritoriale respective. Guvernul României și-a exprimat poziția cu privire la solicitarea Primăriei Municipiului București prin aprobarea, în ședința din data de 20 decembrie 2017, a memorandumului cu tema: Măsuri propuse pentru desființarea Autorității Metropolitane de Transport București din cadrul Ministerului Transporturilor cu preluarea corespunzătoare a activităților derulate de aceasta de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov.În considerarea faptului că elementele sus-menționate vizează armonizarea legislativă și interesul public și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul 1(1) Se desființează Autoritatea Metropolitană de Transport București, denumită în continuare A.M.T.B., instituție publică cu personalitate juridică, din subordinea Ministerului Transporturilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, cu respectarea legislației în vigoare privind persoanele juridice de drept public.(2) De la data desființării A.M.T.B., atribuțiile referitoare la înființarea, autorizarea, organizarea, exploatarea, gestionarea și controlul funcționării serviciilor de transport public rutier local de călători pe raza administrativ-teritorială a municipiului București și a județului Ilfov se exercită, cu respectarea principiului autonomiei locale, de către Consiliul General al Municipiului București și Consiliul Județean Ilfov. Acestea pot exercita atribuțiile respective direct și/sau, în conformitate cu legislația în vigoare, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, structură de cooperare cu personalitate juridică de drept privat și statut de utilitate publică, constituită prin asocierea unităților administrativ-teritoriale respective.(3) Drepturile și obligațiile ce revin A.M.T.B. prin proiectul european în derulare, din acte normative, convenții, înțelegeri, protocoale, memorandumuri sau acorduri izvorâte din activitatea A.M.T.B., se exercită, cu respectarea principiului autonomiei locale, de către Consiliul General al Municipiului București și Consiliul Județean Ilfov. Acestea pot exercita atribuțiile respective direct și/sau, în conformitate cu legislația în vigoare, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov. Articolul 2La data desființării A.M.T.B., Consiliul General al Municipiului București și Consiliul Județean Ilfov, direct și/sau, în conformitate cu legislația în vigoare, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, preiau, în condițiile legii, personalul contractual angajat al A.M.T.B., cu respectarea legislației muncii și protecției sociale. Articolul 3(1) Patrimoniul A.M.T.B. constituit din bunuri proprietate privată a A.M.T.B. se preia de către Ministerul Transporturilor. (2) Activele și pasivele aferente patrimoniului se preiau de către Ministerul Transporturilor pe baza situațiilor financiare de încetare a activității întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, anexate la protocolul de predare-preluare. Articolul 4(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, sumele colectate de A.M.T.B. anterior desființării în conturi de disponibil se fac venit la bugetul de stat.(2) Creditele bugetare și creditele de angajament, prevăzute în bugetul A.M.T.B., pe anul 2018, neutilizate, au destinația prevăzută de art. 54 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.(3) Disponibilitățile în lei și în valută ale A.M.T.B. existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se virează integral la bugetul de stat în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. (4) A.M.T.B. are obligația întocmirii și depunerii la ordonatorul de credite ierarhic superior - Ministerul Transporturilor - a situațiilor financiare de încetare a activității în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. (5) Cheltuielile de personal aferente perioadei de până la încheierea protocolului de predare-preluare, precum și alte cheltuieli se finanțează de către Ministerul Transporturilor, în numele A.M.T.B., din creditele bugetare prevăzute la capitolul 84.01 Transporturi, subcapitolul 84.01.01 Administrație Centrală.(6) Protocolul de predare-preluare se încheie în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și cuprinde prevederile bugetare utilizate și execuția bugetară pe anul 2018 aferente A.M.T.B., patrimoniul, celelalte drepturi și obligații ce decurg din acestea, precum și situațiile financiare de încetare a activității. Articolul 5Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 21/2011 privind înființarea Autorității Metropolitane de Transport București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 1 septembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 8/2012, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 10 mai 2018.Nr. 35.-----

  Noutăți

 • LEGE nr. 4 din 8 ianuarie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 77/1998 pentru aderarea României la Protocolul de amendare a articolelor 1 a), 14(1) şi 14(3) b) ale Acordului european din 30 septembrie 1957 referitor la transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 28 octombrie 1993
 • LEGE nr. 239 din 6 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap
 • LEGE nr. 88 din 16 octombrie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor şi a Protocolului-anexa, semnate la Paris la 21 martie 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 24 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate
 • LEGE nr. 87 din 29 iunie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 22 din 29 septembrie 1998 privind instituirea, cu caracter temporar, a unei suprataxe vamale la importul de bunuri
 • LEGE nr. 181 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 1 din 24 martie 1984 cu privire la regimul de navigaţie pe Canalul Dunăre-Marea Neagra
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • LEGE nr. 448 din 1 noiembrie 2004 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Federală Democrată Etiopia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 noiembrie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 9 februarie 2011 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti
 • LEGE nr. 34 din 8 martie 2010 pentru completarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 19 decembrie 2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 108 din 24 octombrie 2003 pentru desfiinţarea închisorii contravenţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 16 din 26 ianuarie 2001 (*republicată*) privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 14 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 191 din 27 decembrie 2001 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MW"
 • LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 18 din 2 iulie 1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 93/1976 privind normele pentru calcularea recompenselor băneşti cuvenite autorilor invenţiilor aplicate în economia de piaţa
 • LEGE nr. 104 din 23 iunie 1997 pentru modificarea articolului 23 din Legea nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
 • LEGE nr. 23 din 12 martie 1997 pentru ratificarea Tratatului privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Georgia, semnat la Tbilisi la 26 martie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 238 din 24 noiembrie 2000 privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC - Legea publică nr. 480 din 1992, precum şi achitarea dobânzii şi a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 iunie 2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 190 din 19 iunie 2007 pentru aderarea României la Protocolul opţional la Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare, referitor la soluţionarea obligatorie a diferendelor, adoptat la Viena la 24 aprilie 1963
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 243 din 28 noiembrie 2000 privind protecţia atmosferei
 • LEGE nr. 43 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 92/1971 pentru modificarea Decretului nr. 673/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Metalurgice, aprobat prin Legea nr. 53/1969, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 79 din 26 martie 2004 pentru declararea ca oraş a comunei Ştefăneşti, judeţul Botoşani
 • LEGE nr. 277 din 28 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice
 • LEGE nr. 554 din 18 decembrie 2003 privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei şi al altor localităţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 94 din 6 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 137 din 14 decembrie 2004 referitoare la unele măsuri privind utilizarea profitului Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. pentru finanţarea unor obiective majore de investiţii
 • LEGE nr. 212 din 13 noiembrie 1998 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
 • LEGE nr. 76 din 14 decembrie 1991 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungaria privind stabilirea unui regim de CER DESCHIS
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 26 iunie 2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE nr. 88 din 20 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2000 pentru aprobarea amendamentelor, convenite prin schimbul de scrisori din 10 martie 2000, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999, şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea acestui acord
 • LEGE nr. 117 din 29 martie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 28 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 74 din 7 aprilie 1998 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice şi pentru unele prestări de servicii în porturi şi aeroporturi
 • LEGE nr. 10 din 9 mai 1968 privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi
 • LEGE nr. 159 din 19 iulie 2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice
 • LEGE nr. 178 din 1 octombrie 2010 parteneriatului public-privat
 • LEGE nr. 102 din 16 mai 2017 privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 decembrie 2016
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021