Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 15 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 241 din 19 martie 2018 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 17 din 15 martie 2018pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 19 martie 2018

  Luând în considerare prevederile art. 136 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, conform cărora Comisia Europeană dezangajează orice parte din suma aferentă unui program operațional care nu a fost utilizată pentru prefinanțarea inițială și anuală și pentru plățile intermediare până la data de 31 decembrie a celui de al treilea exercițiu financiar care urmează anului angajamentului bugetar,se impune astfel necesitatea întreprinderii unor măsuri, în regim de urgență, pentru sporirea ritmului de implementare a Programului operațional regional prin identificarea unor soluții de decontare a unor cheltuieli eligibile în cadrul programului, deja efectuate de către beneficiarii de proiecte retrospective/alternative și includerea acestora în aplicații de plată către Comisia Europeană.Având în vedere că pentru a se asigura un cadru unitar și eficient de îndeplinire a funcțiilor delegate este necesar să se constituie temeiul legal astfel încât, pentru axele 1 și 2 din Programul operațional Infrastructură mare, avizul de principiu să fie acordat de către Organismul intermediar Transport,totodată, la nivelul Programului operațional Infrastructură mare, având în vedere specificul și complexitatea proiectelor de investiții finanțate, experiența fazării proiectelor din Programul operațional sectorial Mediu și Programul operațional sectorial Transport din perioada de programare 2007-2013, posibilitatea înregistrării de blocaje sau întârzieri în procesul de achiziție publică sau de execuție a lucrărilor, este necesară extinderea procentului de supracontractare, astfel încât la finalul perioadei de eligibilitate România să utilizeze în întregime fondurile alocate în cadrul acestui program. Astfel, din analiza datelor financiare rezultate din implementarea 2007-2013 a rezultat că pentru o absorbție de 100% a fondurilor alocate este nevoie de o supracontractare între 50% și 200%, cu o pondere crescută în domeniul transporturilor, pentru a asigura conectivitatea cu coridoarele de transport europene, mobilitatea populației și a mediului de afaceri la nivel național și european. De asemenea, dezvoltarea infrastructurilor de apă și apă uzată și management al deșeurilor reprezintă o prioritate strategică la nivel național, în contextul în care România trebuie să demonstreze că a întreprins toate demersurile pentru a realiza investițiile necesare pentru a se respecta condițiile și termenele de conformare și a evita declanșarea procedurilor de infringement în aceste sectoare. În acest context, contractarea tuturor proiectelor din portofoliul de mediu reprezintă o măsură imediată, cu rezultate pozitive atât la nivelul absorbției, cât și al îndeplinirii angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare.În vederea asigurării unui cadru unitar la nivelul Programului operațional Infrastructură mare de realizare a plăților în cazul proiectelor cuprinse în bugetul ordonatorului principal de credite este necesar avizul de principiu al autorității de management POIM, pentru beneficiarii care au contractele de achiziție publică încheiate, dar ale căror contracte de finanțare nu au fost încheiate cu autoritatea de management. Astfel, este necesară extinderea în regim de urgență a mecanismului stabilit pentru beneficiarii definiți la art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, și la beneficiarii definiți la art. 6 alin. (1) și (3) din același act normativ.În cadrul Programului operațional Competitivitate, în cazul anumitor apeluri de proiecte lansate, în urma procesului de evaluare-selecție au rezultat proiecte eligibile, situate peste pragul minim de calitate, dar care nu s-au încadrat în bugetul alocat acestor apeluri, precum și existența unor proiecte care contribuie la ridicarea unor condiționalități ex-ante, dar pentru care bugetul alocat prin program nu este suficient. Astfel, este necesară conturarea unui instrument legal care să permită încheierea de contracte/decizii/ordine de finanțare pentru sumele rezultate cu titlu de economii realizate, în special, de către beneficiarii unici. Un asemenea instrument juridic îl poate reprezenta majorarea pragului maxim pentru care autoritatea de management este autorizată să încheie contracte/decizii/ordine de la 50% la 100% în cadrul Programului operațional Competitivitate pe fiecare din cele două axe prioritare.Având în vedere necesitatea urgentării implementării programelor operaționale, au fost identificate o serie de proiecte retrospective/alternative aflate în implementare la nivelul autorităților publice locale, care au cheltuieli deja efectuate și care ar putea fi finanțate din fonduri europene. Prin contractarea acestor proiecte, cheltuielile deja efectuate vor putea fi rambursate în acest an, contribuind astfel la diminuarea riscului de dezangajare la nivelul programului operațional pentru anul curent.Pentru a pune în practică aceste măsuri este nevoie de a asigura cadrul legal necesar lansării unor apeluri de proiecte în limita a 200% din alocare.Pentru a putea semna contracte de finanțare pentru aceste proiecte trebuie parcurși mai mulți pași: lansare apel, depunere proiecte, evaluare și selecție proiecte, semnarea contractelor. Acest proces poate dura până la 6 luni de la lansarea apelului de proiecte, în funcție de ritmul de depunere al beneficiarilor. Pentru a putea lansa aceste apeluri este nevoie a exista sursa de finanțare la momentul lansării. Pentru a putea solicita spre decontare sume de bani de la Comisia Europeană, beneficiarul trebuie să depună, după semnarea contractului de finanțare, documentele pentru rambursarea cheltuielilor efectuate. Ulterior, aceste sume trebuie să fie verificate, la nivelul autorității de management, să fie plătite, precum și să fie incluse într-o declarație de cheltuieli ce va fi transmisă la Comisia Europeană până în noiembrie 2018.Având în vedere că sumele ce vor fi dezangajate la sfârșitul anului 2018 sunt estimate a fi de aproximativ 600 milioane euro dacă România nu transmite Comisiei Europene aplicații de plată pentru minimum această valoare, este imperios necesară lărgirea bazei de proiecte care pot genera cheltuieli eligibile prin majorarea procentului de contractare.Ținând cont de faptul că măsura este necesară pentru a asigura cadrul legal necesar lansării unor apeluri de proiecte peste limitele maxime alocate, deoarece limitele specificate la art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, au fost deja atinse în cadrul unor axe prioritare pentru care urmează să se lanseze apeluri de proiecte,având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 8/2018, prin care au fost delegate suplimentar funcțiile de contractare proiecte, metodologie și capacitate administrativă, verificare nereguli și autorizare de cheltuieli, pentru proiecte de transport,de asemenea, existența situației extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată este justificată prin prisma riscului major de dezangajare la nivelul fondurilor europene la finalul anului 2018,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. ARTICOL UNICOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prin excepție de la alin. (2), fișele de fundamentare întocmite de beneficiarii prevăzuți la art. 6 alin. (2) sunt avizate de principiu de către Organismul intermediar pentru transport, inclusiv în funcție de cheltuielile estimate pentru anul respectiv, în cazul proiectelor aflate în implementare conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare.2. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Avizul de principiu al Organismului intermediar pentru transport se acordă pe baza informațiilor din fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare și se referă la eligibilitatea activităților din cadrul proiectului, fără a reprezenta un angajament al acestuia de a accepta la finanțare proiectul respectiv.3. La articolul 11, alineatele (8) și (8^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:(8) În bugetul ordonatorului de credit din care asigură finanțarea proiectelor beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (2) se introduc obiective de investiții noi, cu finanțare din fonduri europene, numai după obținerea acordului Organismului intermediar pentru transport, iar în bugetele ordonatorilor de credite din care asigură finanțarea proiectelor beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (3) se introduc obiective de investiții noi, cu finanțare din fonduri europene, numai după obținerea acordului autorității de management al Programului Infrastructura mare și dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: a) beneficiarul proiectului are calitatea de beneficiar în cadrul Programului Infrastructura mare; b) proiectul se încadrează în obiectivele Programului Infrastructura mare și îndeplinește cerințele tehnico-economice pentru a fi finanțat din fonduri europene și se încadrează în valoarea totală la nivel de axă prioritară, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1);c) obiectivul/proiectul de investiții îndeplinește condițiile prevăzute la art. 43 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. (8^1) În bugetul ordonatorului de credite din care asigură finanțarea proiectelor beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (2) se pot introduce obiective de investiții în continuare pentru care sursa de finanțare a fost asigurată din bugetul de stat sau din fonduri externe rambursabile, numai după obținerea acordului Organismului intermediar pentru transport, dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) beneficiarul proiectului are calitatea de potențial beneficiar în cadrul Programului Infrastructura mare;b) proiectul se încadrează în obiectivele Programului operațional Infrastructura mare și îndeplinește cerințele tehnico-economice pentru a fi finanțat din fonduri europene și se încadrează în valoarea totală la nivel de program pentru sectorul transport, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1);c) proiectul este prevăzut în documentele strategice naționale din transport aprobate conform legii;d) obiectivele de investiții în continuare au proceduri de achiziție legale în curs sau au contracte de achiziție publică legal încheiate ori, după caz, au proceduri/contracte de achiziție publică pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice.4. La articolul 11, după alineatul (8^1) se introduce un nou alineat, alineatul (8^2), cu următorul cuprins:(8^2) În bugetele ordonatorilor de credite și/sau bugetele unităților care funcționează în coordonare, din care asigură finanțarea proiectelor beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (1) și (3), se pot introduce obiective de investiții în continuare pentru care sursa de finanțare a fost asigurată din bugetul de stat, venituri proprii sau din fonduri externe rambursabile, numai după obținerea acordului Autorității de management al Programului operațional Infrastructura mare, dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) beneficiarul proiectului are calitatea de potențial beneficiar în cadrul Programului Infrastructura mare;b) proiectul se încadrează în obiectivele Programului operațional Infrastructura mare și îndeplinește cerințele tehnico-economice pentru a fi finanțat din fonduri europene și se încadrează în valoarea totală la nivel de program, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1);c) proiectul este prevăzut în documentele strategice naționale aprobate conform legii;d) obiectivele de investiții în continuare au proceduri de achiziție legale în curs sau au contracte de achiziție publică legal încheiate ori, după caz, au proceduri/contracte de achiziție publică pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice.5. La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 12(1) Autoritățile de management sunt autorizate să încheie/să emită contracte/decizii/ordine de finanțare a căror valoare poate determina depășirea, în limitele stabilite mai jos, a sumelor alocate în euro, la nivel de program din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane și cofinanțare de la bugetul de stat, cu încadrare în creditele de angajament aprobate anual cu această destinație prin legile bugetare anuale. Astfel:a) în limita a 100% pentru autoritatea de management Programul operațional regional și autoritatea de management pentru Programul operațional Competitivitate;b) în limita a 200% pentru autoritatea de management Programul operațional Infrastructura mare;c) în limita a 50% pentru autoritatea de management Programul operațional Capital uman, autoritatea de management pentru Programul operațional Capacitatea administrativă și autoritatea de management pentru Programul operațional Asistență tehnică;d) în limita a 20% pentru autoritatea de management Programul operațional Ajutorarea persoanelor dezavantajate.6. După articolul 12^1 se introduce un nou articol, articolul 12^2, cu următorul cuprins: Articolul 12^2(1) În cazul proiectelor cuprinse în bugetul ordonatorului principal de credite în baza avizului de principiu al autorității de management POIM/Organismului intermediar pentru transport, care au contractele de achiziție publică încheiate, dar ale căror contracte de finanțare nu au fost încheiate cu autoritatea de management, compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de credite al beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (1)-(3) solicită din partea departamentului/ structurii responsabil/responsabile cu propunerea la finanțare a proiectului note justificative pentru plata cheltuielilor care se efectuează înainte de data semnării contractului de finanțare.(2) Notele justificative vor conține elemente tehnice și financiare care definesc cheltuielile și necesitatea plății acestora pentru implementarea proiectului.(3) Cheltuielile efectuate și plătite în cazul proiectelor prevăzute la alin. (1) se consideră cheltuieli definitive ale bugetului de stat, în condițiile în care nu este încheiat contractul de finanțare. Finalizarea proiectelor se va realiza în conformitate cu baza legală națională de finanțare și cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate anual cu această destinație.7. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), beneficiarilor care primesc finanțare sub incidența ajutorului de stat/de minimis li se poate acorda prefinanțare într-o singură tranșă de maximum 40% din contribuția publică eligibilă a proiectului.8. La articolul 20, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:(12) Recuperarea sumelor prevăzute la alin. (9) se efectuează pe baza mecanismului detaliat la art. 16.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Laurențiu Adrian Neculaescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul apelor și pădurilor,
  Adriana Petcu,
  secretar de stat
  București, 15 martie 2018.Nr. 17.-----

  Noutăți

 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 199 din 20 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 279/2000 privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor financiare asumate de Banca Generală de Credit şi Promovare - BANKCOOP - S.A. ce decurg din Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare industrială, în valoare de 120 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 21 martie 1995
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 449 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*) privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora*)
 • LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • LEGE nr. 125 din 5 mai 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 106 din 10 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 21 martie 2014 şi 27 iunie 2014
 • LEGE nr. 54 din 17 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 139/2004 privind modificarea art. 26 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004
 • LEGE nr. 66 din 22 martie 2006 pentru consacrarea zilei de 8 aprilie ca "Sărbătoarea etniei romilor din România"
 • LEGE nr. 42 din 22 martie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar
 • LEGE nr. 13 din 20 februarie 2001 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul Român şi Guvernul Macedonean privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la Bucureşti la 30 iunie 1999
 • LEGE nr. 19 din 23 octombrie 1986 pentru modificarea unor prevederi din Constituţia Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 79 din 28 martie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 139 din 17 octombrie 2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Naţionala a Pădurilor
 • LEGE nr. 319 din 13 noiembrie 2007 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale pentru anul 2008 ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
 • LEGE nr. 336 din 31 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 98 din 7 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 38 din 28 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 21 decembrie 2006 privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase şi alte produse agroalimentare
 • LEGE nr. 160 din 4 decembrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • LEGE nr. 369 din 26 noiembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbţiei sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi prin Fondul European pentru Pescuit
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 157 din 11 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 129 din 20 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55 din 19 august 1994 privind majorarea limitelor minime şi maxime ale amenzilor contravenţionale stabilite prin acte normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 29 noiembrie 2016 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 4 iunie 2013 privind reglementarea regimului juridic al apei grele preluate de către Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. prin alocaţii de la bugetul de stat, în perioada 2006-2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 10 iulie 1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 189 din 21 decembrie 2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate
 • LEGE nr. 135 din 13 iunie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum şi alte măsuri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 343 din 11 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004*) (*republicată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
 • LEGE nr. 301 din 7 iunie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • LEGE nr. 147 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2005 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
 • LEGE nr. 129 din 31 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 19 din 4 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2011 privind modificarea şi completarea art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008
 • LEGE nr. 30 din 13 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2002 privind transmiterea fără plata a unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, respectiv în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului de Interne
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 22 noiembrie 2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • LEGE nr. 122 din 7 iulie 2000 privind declararea oraşului Săcele, judeţul Braşov, municipiu
 • LEGE nr. 70 din 11 martie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, a terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Sofia la 10 iulie 2002
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 171 din 4 noiembrie 1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a Apa
 • LEGE nr. 158 din 22 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2014 pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005
 • CONSTITUŢIA REPUBLICII POPULARE ROMÂNE
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
 • LEGE nr. 258 din 7 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • LEGE nr. 109 din 10 octombrie 1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit
 • LEGE nr. 83 din 25 mai 1999 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 6/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pentru finanţarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxemburg şi Bucureşti la 30 iunie 1998
 • LEGE nr. 118 din 15 martie 2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021