Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 7 martie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 225 din 13 martie 2018 -
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 15 din 7 martie 2018pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018

  Având în vedere modificările și completările aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017, în privința categoriilor de persoane asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, impactul acestora asupra unor categorii de beneficiari de drepturi de asistență socială, precum și faptul că noile dispoziții au intrat în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2018, se impune și corelarea unor prevederi ale actelor normative care reglementează beneficii de asistență socială, respectiv ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată.Astfel este necesară eliminarea din cuprinsul actelor normative menționate anterior a prevederilor referitoare la reglementarea modalității de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru a se alinia la cadrul general de stabilire a nivelului de taxare/impozitare a veniturilor populației și care este reprezentat de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.Ținând cont de faptul că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 273/2004, republicată, reprezintă legislație specială, menținerea în vigoare a reglementărilor menționate generează obligația Ministerului Muncii și Justiției Sociale și a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate, în contradicție evidentă cu reglementările art. 154 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale art. 224 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Riscul major în această situație ar putea fi reprezentat de interpretarea divergentă a prevederilor legale, iar acordarea asistenței medicale să fie condiționată de plata unei contribuții prevăzută în legea specială, dar care a fost eliminată prin cadrul normativ general reprezentat de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, ceea ce va genera consecințe negative în rândul populației prin neacordarea serviciilor medicale pentru categorii de persoane cum sunt părinții cu copii mici, persoanele care adoptă copii și persoanele aflate în risc de sărăcie. În plus, menținerea în vigoare a textelor actelor normative referitoare la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate ar avea consecințe negative și asupra activității agențiilor pentru plăți și inspecție socială, care ar avea obligația plății acestor contribuții fără a mai exista alocare bugetară pentru acestea, fapt pentru care modificările legislative este necesar să fie aprobate pe calea ordonanței de urgență.Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii se reglementează modul de realizare a controlului ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii și, respectiv, a modificărilor acestor contracte/acorduri-cadru.Având în vedere complexitatea funcției reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017, termenele foarte scurte și insuficiente pentru elaborarea normelor de aplicare a legii, faptul că noul soft necesar pentru adaptarea Sistemului electronic de achiziții publice (SEAP) nu este încă funcțional, dificultățile financiare în a asigura suportul tehnic necesar pentru realizarea de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice a funcției de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii și, respectiv, a modificărilor acestor contracte/acorduri-cadru, aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 nu se poate realiza de la data de 15 martie 2018. În absența unor reglementări care să asigure o perioadă de tranziție, aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 nu este posibilă, intrarea în vigoare în data de 15 martie generând consecințe negative asupra procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii.În considerarea faptului că aspectele prezentate reprezintă situații a căror reglementare nu poate fi amânată și vizează totodată interesul public,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 21 va avea următorul cuprins: Articolul 21(1) În perioada în care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 și art. 9 alin. (4) și (5), persoana îndreptățită are calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, în condițiile prevăzute de art. 154 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) Perioada în care o persoană beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 și art. 9 alin. (4) și (5) constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.(3) La stabilirea cuantumului indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate se ia în calcul valoarea indemnizației pentru creșterea copilului.2. La articolul 23, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Calculul și plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se fac de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile teritoriale. Articolul IILegea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 26^1 va avea următorul cuprins: Articolul 26^1Persoana singură beneficiară de ajutor social, precum și persoanele care fac parte din familiile beneficiare de ajutor social au calitatea de asigurați în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, în condițiile prevăzute de art. 154 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.2. La articolul 27, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 27(1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului social se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Articolul IIILegea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 23 septembrie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 50, alineatele (5), (6) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) În perioada în care beneficiază de indemnizația prevăzută la alin. (1), persoana îndreptățită are calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, în condițiile prevăzute de art. 154 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.(6) Fondurile necesare plății indemnizației prevăzute la alin. (1), cheltuielile administrative, precum și cele de transmitere a drepturilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale...........................................................(8) Calculul și plata indemnizației se fac de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile pentru plăți și inspecție socială județene și a municipiului București, și se achită, în funcție de opțiunea persoanei îndreptățite, în cont bancar sau la domiciliul acesteia.2. La articolul 53, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 53(1) Asupra drepturilor prevăzute la art. 50 alin. (1) nu se datorează impozit și nici contribuțiile sociale obligatorii stabilite potrivit legii.3. La articolul 53, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) La stabilirea cuantumului indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute la alin. (2) se ia în calcul valoarea indemnizației prevăzute la art. 50 alin. (1). Articolul IVPână la data de 31 martie 2018 Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile de plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, asigură plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru drepturile de ajutor social acordate potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, de indemnizație pentru creșterea copilului prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, și de indemnizație lunară pe perioada concediului de acomodare prevăzută de Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, corespunzătoare anului fiscal 2017. Articolul VSumele reprezentând contribuțiile de asigurări sociale de sănătate aferente drepturilor prevăzute la art. IV acordate necuvenit, virate către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, nu se mai recuperează. Articolul VIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1004 din 18 decembrie 2017, se modifică după cum urmează:1. Articolul 29 va avea următorul cuprins: Articolul 29(1) Fac obiectul controlului ex ante în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență procedurile de atribuire și modificările contractuale inițiate după data de 15 iunie 2018.(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin procedură de atribuire sau modificare contractuală inițiată după data de 15 iunie 2018 se înțelege orice procedură de atribuire pentru care a fost încărcată în SEAP o documentație de atribuire, respectiv a fost transmisă o înștiințare la ANAP, în cazul procedurilor de negociere fără publicare/invitație prealabilă sau în cazul modificărilor contractuale.(3) Procedurile de atribuire și modificările contractuale inițiate anterior datei de 15 iunie 2018 sunt verificate în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare în materia controlului ex ante la data când acestea au fost încărcate în SEAP, respectiv când a fost transmisă o înștiințare ANAP.(4) Toate instituțiile sau autoritățile vizate de prezenta ordonanță de urgență trebuie să ia măsurile necesare care le revin astfel încât noul sistem de control ex ante să fie operațional până la data de 15 iunie 2018.2. Articolul 30 va avea următorul cuprins: Articolul 30La data de 15 iunie 2018 se abrogă:a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările și completările ulterioare;b) orice alte prevederi contrare cuprinse în orice alte acte normative.3. Articolul 31 va avea următorul cuprins: Articolul 31Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 15 iunie 2018, cu excepția prevederilor art. 24 alin. (3) și art. 28-30, care intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  Ministrul finanțelor publice
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 7 martie 2018.Nr. 15.-----

  Noutăți

 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 1 iunie 2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGE nr. 9 din 28 februarie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice
 • LEGE nr. 311 din 4 decembrie 2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare
 • LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 10 octombrie 2018 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie
 • LEGE nr. 300 din 17 mai 2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor
 • LEGE nr. 161 din 1 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2008 pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 48 din 16 iulie 1991 pentru completarea şi modificarea unor dispoziţii legale privind înfierea
 • LEGE nr. 86 din 15 septembrie 1995 privind declararea ca municipiu a oraşului Brad
 • LEGE nr. 69 din 22 martie 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2005 pentru modificarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • LEGE nr. 565 din 16 octombrie 2002 pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, a Protocolului privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, precum şi a Protocolului împotriva traficului ilegal de migranţi pe calea terestra, a aerului şi pe mare, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptate la New York la 15 noiembrie 2000
 • LEGE nr. 109 din 2 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 185/2002 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 469 din 9 iulie 2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • LEGE nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
 • LEGE nr. 167 din 10 noiembrie 1999 pentru modificarea Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 20 februarie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 30 iunie 2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii
 • LEGE nr. 29 din 5 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 30 din 15 noiembrie 1990 privind angajarea salariaţilor în funcţie de competenţa
 • LEGE nr. 198 din 12 octombrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2017 privind unele măsuri în domeniul învăţământului
 • LEGE nr. 139 din 10 iunie 2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Juridice din România
 • LEGE nr. 498 din 11 iulie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 81/1997 privind exercitarea profesiunii de farmacist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România
 • LEGE nr. 182 din 2 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/1999 pentru modificarea art. 37 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 30 aprilie 2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 8 iunie 2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 322 din 27 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2001 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 445 din 1 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 98 din 26 mai 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 (*republicată*) privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări*)
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 118 din 29 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 43 din 31 martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 18 martie 2004 privind Statutul personalului vamal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare
 • LEGE nr. 265 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*) privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 9 iunie 2000 privind aprobarea efectuării unei donaţii către Muzeul "Memorial pour la Paix" din Caen, Franţa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 181 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 21 martie 2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 4 decembrie 2012 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 109 din 19 mai 2017 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 18 decembrie 2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 581 din 23 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2001 (RO 0104-RO 0109), semnat la Bucureşti la 4 decembrie 2001
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 114 din 27 mai 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 92 din 30 decembrie 1997 privind stimularea investiţiilor directe
 • LEGE nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021