Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 20 decembrie 2017 privind înfiinţarea Centrului Cultural "Sala Palatului" şi pentru stabilirea unor măsuri care să asigure funcţionarea acestuia
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 1026 din 27 decembrie 2017 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 109 din 20 decembrie 2017privind înființarea Centrului Cultural "Sala Palatului" și pentru stabilirea unor măsuri care să asigure funcționarea acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 27 decembrie 2017

  Având în vedere nevoile concrete ale sectorului cultural, Ministerul Culturii și Identității Naționale (MCIN) a demarat demersurile pentru consolidarea, restaurarea și modernizarea Sălii Palatului și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, a purtat primele discuții cu reprezentanți ai Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru susținerea financiară a unui astfel de proiect, în cadrul unui împrumut acordat în condiții avantajoase pentru România.Având în vedere destinația culturală ce urmează a fi dată acestui imobil și atribuțiile specifice MCIN, prima etapă în acest demers de transformare a spațiului într-un centru cultural și o condiție sine qua non pentru accesarea împrumutului extern o constituie trecerea imobilului din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale.Luând act de faptul că la ora actuală nu există o sală modernă de concerte de dimensiuni mari în București și nicio infrastructură adecvată pentru evenimente culturale de anvergură și având în vedere prioritatea actualului Guvern privind proiectarea unei săli de concerte la standarde internaționale în București, ce urmează să devină centrul de referință pentru Festivalul și Concursul Internațional „George Enescu“, sunt necesare demersuri legislative și administrative pentru realizarea acestor obiective. Transformarea și adaptarea acestui imobil pentru a servi ca sală de concerte pentru mai multe genuri muzicale ar plasa definitiv capitala noastră pe harta circuitelor muzicale internaționale și ar spori totodată anvergura Festivalului „George Enescu“, devenit un incontestabil brand de țară și care va putea, în sfârșit, să asigure desfășurarea acestui eveniment în condiții demne de secolul XXI. Mai mult decât atât, noua sală va permite organizarea de activități culturale la nivel înalt și va funcționa în baza unei strategii culturale transparente care va facilita parteneriatele publice sau/și private în domeniu. Acest spațiu cultural de mare anvergură va avea un rol deosebit atât în promovarea culturii și a muzicii în special, cât și a imaginii României în lume. Prin consolidarea, reabilitarea și modernizarea Sălii Palatului se dorește crearea unui spațiu care să corespundă din punctul de vedere al capacității, al siguranței spectatorilor, dar și al dotărilor tehnice la standardele oferite de majoritatea sălilor de profil din lume, astfel ca evenimentele culturale semnificative și publicul lor să beneficieze de condiții în acord cu nivelul calității actului artistic.Revitalizarea construcției monumentului istoric Sala Palatului în scopul amenajării unei săli de concerte multifuncționale reduce semnificativ costurile financiare și de timp în comparație cu ridicarea unei construcții noi în centrul capitalei. Totodată, interesul general vizează asigurarea accesului la cultură, ca drept și principiu constituțional.Nefinalizarea în timp util a formalităților pentru contractarea unui împrumut pentru modernizarea și consolidarea imobilului Sala Palatului va avea consecințe negative asupra stării generale a imobilului, care nu va putea beneficia de reparațiile care se impun și nici de modernizările atât de necesare. În ipoteza neadoptării urgente a acestui act normativ, consecințele negative se vor răsfrânge, în mod direct, și asupra beneficiarilor evenimentelor desfășurate la Sala Palatului, aceștia fiind privați de accesul la evenimente culturale de înaltă calitate și ținută artistică.De asemenea, amânarea în continuarea demersurilor necesare pentru realizarea modernizării și consolidării imobilului Sala Palatului va perpetua criticile publicului și ale specialiștilor în domeniu cu privire la condițiile de desfășurare a Festivalului și Concursului Internațional „George Enescu“, devenit unul dintre cele mai apreciate și frecventate evenimente culturale europene și o incontestabilă carte de vizită pentru România.Situația extraordinară care necesită intervenția legislativă prin delegare este determinată de necesitatea asigurării dreptului de administrare a imobilului anterior obținerii împrumutului extern.Pentru respectarea angajamentului Guvernului, dată fiind durata anticipată a unei investiții de anvergura celei ce urmează a fi realizată la Sala Palatului, având în vedere regularitatea edițiilor Festivalului Internațional „George Enescu“, precum și termenul agreat de partea română în relația cu finanțatorul extern pentru aprobarea împrumutului (martie 2018), este imperios necesară adoptarea de urgență a prezentului act normativ, care va facilita accesarea fondurilor externe în timp util prin realizarea formalităților necesare pentru transmiterea cererii de împrumut către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în cursul lunii ianuarie 2018. Ținând cont de faptul că în lipsa acestor măsuri legislative luate în regim de urgență, impuse de o situație extraordinară, există riscul de a nu putea finaliza în timp util formalitățile de contractare a fondurilor externe și, ca o consecință directă, nu vor putea fi demarate în timp util lucrările de modernizare și consolidare a imobilului Sala Palatului, pentru a permite desfășurarea la standarde înalte a edițiilor viitoare ale Festivalului Internațional „George Enescu“, începând cu anul 2019, și implicit accesul public la evenimente culturale de înaltă calitate și ținută artistică,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul 1(1) Se înființează Centrul Cultural „Sala Palatului“, instituție publică de spectacole și concerte, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, având sediul în strada Ion Câmpineanu nr. 28, sector 1, municipiul București.(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Culturii și Identității Naționale va elabora hotărârea de Guvern privind organizarea și funcționarea Centrului Cultural „Sala Palatului“.(3) Salarizarea personalului Centrului Cultural „Sala Palatului“ se face conform reglementărilor legale în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, la nivel de unități subordonate. Articolul 2Valoarea de inventar a bunului imobil aflat în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, cu numărul M.F. 153183, prevăzut în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, se modifică la suma de 34.966.575,08 lei. Articolul 3(1) Se aprobă transmiterea bunului imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în administrarea Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru Centrul Cultural „Sala Palatului“.(2) Se aprobă transmiterea bunurilor de natura activelor fixe și obiectelor de inventar identificate conform anexei nr. 2, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în administrarea Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru Centrul Cultural „Sala Palatului“.(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii de Guvern privind organizarea și funcționarea Centrului Cultural „Sala Palatului“ personalul care asigură funcționarea imobilului „Sala Palatului“, din cadrul Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, se preia și se încadrează în cadrul Centrului Cultural „Sala Palatului“, cu respectarea prevederilor și procedurilor legale.(4) Centrul Cultural „Sala Palatului“ preia de la Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ imobilul prevăzut la alin. (1), precum și patrimoniul aferent acestuia, inclusiv activele fixe, obiectele de inventar, bunurile mobile și dotările aferente acestui imobil, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 1 alin. (2). Articolul 4(1) La data semnării protocolului prevăzut la art. 3 alin. (4), Centrul Cultural „Sala Palatului“ se subrogă în toate drepturile și obligațiile Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, inclusiv în cele provenite din convențiile și contractele încheiate potrivit legii.(2) Patrimoniul Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ se diminuează cu valoarea de inventar a imobilului prevăzut la art. 3 alin. (1) și a bunurilor mobile, transmise conform prezentei ordonanțe de urgență, conform protocolului prevăzut la art. 3 alin. (4). Articolul 5(1) Se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Culturii și Identității Naționale, suma de 4.530 mii lei, inclusiv TVA, pentru plata contravalorii Proiectului tehnic al reabilitării imobilului, investiție în curs de finalizare, aflat în proprietatea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ și achiziționat din fondurile proprii ale acesteia.(2) Se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Culturii și Identității Naționale, suma de 221 mii lei pentru plata investițiilor și modernizărilor realizate și recepționate de către Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ din fondurile proprii, de la data preluării imobilului, și care trec, în condițiile legii, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale pentru Centrul Cultural „Sala Palatului“, la valoarea de inventar, inclusiv TVA.(3) Se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Culturii și Identității Naționale, suma de 217 mii lei pentru plata valorii rămasă de amortizat, inclusiv TVA, a bunurilor de natura activelor fixe și a obiectelor de inventar, achiziționate de către Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ din fondurile proprii, de la data preluării imobilului, pentru dotarea sau utilarea imobilului „Sala Palatului“.(4) Sumele prevăzute la alin. (1) și (2) majorează valoarea de inventar a imobilului prevăzut la art. 3 alin. (1). Articolul 6(1) Fondurile alocate de la bugetul de stat prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3) se achită Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, din bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale pe anul 2017 de la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie“, titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“.(2) Investițiile recepționate și modernizările finalizate prevăzute la art. 5 alin. (2) se menționează distinct în cuprinsul protocolului prevăzut la art. 3 alin. (4).(3) Până la data semnării protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 3 alin. (4), cheltuielile cu utilitățile, precum și plata drepturilor salariale ale personalului aferent imobilului „Sala Palatului“ rămân în sarcina Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“. Articolul 7(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:a) numărul curent 68 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2006 privind înființarea Centrului Cultural „Sala Palatului“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 28 august 2006, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cuprinsul hotărârii prevăzute la art. 1 alin. (2) Ministerul Culturii și Identității Naționale va propune și modificarea corespunzătoare a anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare, în vederea introducerii în cuprinsul anexei a Centrului Cultural „Sala Palatului“, precum și majorarea corespunzătoare a numărului total de posturi cu numărul de posturi preluate de la Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“. Articolul 8Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul culturii și identității naționale,
  Alexandru Pugna,
  secretar de stat
  Secretarul general al Guvernului,
  Roxana-Cezarina Bănică
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  București, 20 decembrie 2017.Nr. 109. Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea
  Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“
  în administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale
  pentru Centrul Cultural „Sala Palatului“
  Nr. crt.Nr. M.F.P.Denumirea și locul unde este situat imobilulPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobiluluiValoarea de inventar(lei)
  1.153183Imobil „Sala Palatului“, str. Ion Câmpineanu nr. 28, sectorul 1, BucureștiCF: 226281Statul român, domeniul public, din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“CUI: 2351555Statul român, domeniul public, în administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale pentru Centrul Cultural „Sala Palatului“CUI: 4192812Suprafața terenului - 8.955 mpSuprafața utilă - 20.287,52 mpSuprafața construită la sol - 6.998 mpSuprafața desfășurată - 21.212 mp34.966.575,08
  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor de natura activelor fixe și obiectelor de inventar (în număr de 45)
  aflate în domeniul public al statului, care se transmit din administrarea
  Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ (CUI: 2351555)
  în administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale (CUI: 4192812)
  pentru Centrul Cultural „Sala Palatului“
   Nr. crt.  Nr. inv. MF  Denumire  Dată punere  în funcțiune  Preț unitar  Cant.  Valoare evidență  Valoare totală
    1  21089  BR.RE.PE ASTEPTARE HO.FLAMANDU  01.01.1991  1.500  1  1.500  1.500
    2  21090  BR.RE.DE VEGHE HO.FLAMANDU  01.01.1991  1.800  1  1.800  1.800
    3  21091  BR.RE.LA FERESASTRA H.FLAMANDU  01.01.1991  1.500  1  1.500  1.500
    4  21092  BR.RE.DARURI I HO.FLAMANDU  01.01.1991  1.800  1  1.800  1.800
    5  21093  BR.RE.DEP.O AMIN. HO.FLAMANDU  01.01.1991  1.500  1  1.500  1.500
    6  21094  BR.RE.DIN PROFIL HO.FLAMANDU  01.01.1991  1.500  1  1.500  1.500
    7  21095  BR.RE FALCONIER HO.FLAMANDU  01.01.1991  1.500  1  1.500  1.500
    8  21096  BR.RE.PR.LA GHERGHEF FLAMINDU  01.01.1991  1.500  1  1.500  1.500
    9  21097  BR.RE.PICTORUL HOREA FLAMANDU  01.02.1991  1.500  1  1.500  1.500
    10  21098  BR.RE.LA DESEN HOREA FLAMANDU  01.01.1998  1.500  1  1.500  1.500
    11  21099  BR.RE.PROFIL PIERDUT FLAMANDU  01.01.1991  1.500  1  1.500  1.500
    12  21100  BR.RE.SOMN IN MAINI H.FLAMANDU  01.01.1991  1.500  1  1.500  1.500
    13  21101  BR.RE.FATA ARLECHIN H.FLAMINDU  01.01.1991  1.500  1  1.500  1.500
    14  21102  BR.RE.ANOTIMPURILE MUNCII HF  01.01.1991  500  4  2.000  2.000
    15  21103  BR.RE.FEMEIA CU LIRA FLAMANDU  01.01.1991  1.000  1  1.000  1.000
    16  21104  BR.RE.FEM. CU CARTE H.FLAMANDU  01.01.1991  1.000  1  1.000  1.000
    17  21105  PIC.FR. DE ARTAR V.MARGINEAN  01.11.1996  2.000  1  2.000  2.000
    18  21106  PIC.LIVADA DE MERI E.NICULESCU  01.01.1996  600  1  600  600
    19  21107  PIC.PLANTATIE EMILIA NICULESCU  01.11.1996  600  1  600  600
    20  21108  PIC.FLORI DAN HATMANU  01.01.1991  1.500  1  1.500  1.500
    21  21109  PIC.FLORI DE LILIAC EUGEN POPA  01.01.1991  1.000  1  1.000  1.000
    22  21110  PIC.BUJORI VIRGIL ALMASAN  01.01.1991  2.000  1  2.000  2.000
    23  21111  PIC.DUBLU PEISAJ V.MARGINEAN  01.11.1996  1.000  1  1.000  1.000
    24  21112  PIC.FLORI DE CAMP EUGEN POPA  01.01.1991  600  1  600  600
    25  21113  PIC.PRIMAVARA VIRGIL ALMASAN  01.01.1991  2.000  1  2.000  2.000
    26  21114  PIC.FLORI SIMIONA CHINTILA  01.01.1991  600  1  600  600
    27  21115  PIC.CRINI VIRGIL ALMASAN  01.01.1991  1.800  1  1.800  1.800
    28  21116  PIC.TRIPTIC FLORIN CIUBOTARU  01.11.1996  1.600  1  1.600  1.600
    29  21117  PIC.GAROAFE DIMITRIE GRIGORAS  01.01.1991  500  1  500  500
    30  21118  PIC.ANEMONE NIVOLAE BLEI  01.01.1991  120  1  120  120
    31  21120  PIC.IARNA IN DELTA P.POPOVICI  01.01.1991  500  1  500  500
    32  21121  TAPIS.ROD VIORICA IACOB  01.01.1991  3.000  1  3.000  3.000
    33  21123  TAPIS.COMPOZITIE FILARET O.  01.01.1991  1.000  1  1.000  1.000
    34  21124  TAPIS.MIHAI-VITEAZUL L.SARU  01.12.1982  4.000  1  4.000  4.000
    35  21125  TAPIS.BRAZDA BOGATA IL.BALOTA  01.01.1991  1.800  1  1.800  1.800
    36  21126  TAPIS.PRIMAVARA NICOLAE BALAJ  01.01.1991  1.200  1  1.200  1.200
    37  21127  TAPIS.DRUM GABRIELA BEJA  01.01.1991  600  1  600  600
    38  21128  TAPIS.MUNTELE FILARET OLOIER  01.01.1991  2.500  1  2.500  2.500
    39  21129  TAPIS.ARC PESTE TIMP O.PASTINA  01.01.1991  1.000  1  1.000  1.000
    40  21130  TAPIS.PEISAJ V GEORGETA PECULA  01.01.1991  400  1  400  400
    41  21131  TAPIS.SOLARA SZERVATUSZ B.  01.01.1998  1.200  1  1.200  1.200
    42  21132  TAPIS.COVOR ZB. ANA LUPAS  01.01.1991  2.000  1  2.000  2.000
    43  21133  TAPIS.UNDE I OLOIER MARIANA  01.11.1996  1.000  1  1.000  1.000
    44  21134  TAPIS.UNDE II OLOIER MARIANA  01.11.1996  1.000  1  1.000  1.000
    45  21135  TAPIS.COMPOZITIE I M.FLAMIND  01.01.1991  1.000  1  1.000  1.000
  -----

  Noutăți

 • LEGE nr. 60 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 106/1999 privind contractele încheiate în afară spaţiilor comerciale
 • LEGE nr. 329 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
 • LEGE nr. 117 din 3 iulie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind protecţia reciprocă a schimbului de informaţii militare secrete de stat, semnat la Debretin la 17 februarie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 21 mai 2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
 • LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 173 din 29 noiembrie 2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 104 din 27 martie 2003 (*republicată*) privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului*)
 • LEGE nr. 440 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • LEGE Nr. 59 din 3 iulie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a unităţilor sportive finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat, precum şi a sistemului de salarizare a personalului din aceste unităţi
 • LEGE nr. 211 din 24 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 669 din 20 noiembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 257/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor
 • LEGE nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE nr. 433 din 25 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale
 • LEGE nr. 468 din 4 noiembrie 2004 pentru ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit la Bucureşti şi la Washington, prin Scrisoarea Primului-Ministru al României şi a Băncii Naţionale a României din 22 iunie 2004 şi Decizia Consiliului executiv al Fondului Monetar Internaţional din 7 iulie 2004, a Memorandumului de politici economice şi financiare pentru perioada 2004-2006, precum şi a Memorandumului tehnic de înţelegere
 • LEGE nr. 36 din 17 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 97/2003 privind finalizarea procesului de privatizare la Societatea Comercială "TEPRO" - S.A. Iaşi
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 35 din 20 ianuarie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1997 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997
 • LEGE nr. 211 din 27 mai 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor
 • LEGE nr. 98 din 16 septembrie 1992 pentru ratificarea Convenţiei privind protecţia Marii Negre împotriva poluării, semnată la Bucureşti la 21 aprilie 1992
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 374 din 19 decembrie 2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 113 din 23 iunie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare privind Programul Naţional PHARE 1998, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 119 din 4 noiembrie 2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice
 • LEGE nr. 133 din 11 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 158/2002 privind acordarea gratuita, în anul 2003, a unui ajutor în îngrăşăminte chimice producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafaţa totală de până la 2,5 ha
 • LEGE nr. 237 din 10 octombrie 2018 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 85 din 23 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/1997 privind majorarea salariilor de baza pentru unele categorii de personal din învăţământ
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 265 din 7 decembrie 2000 privind desfiinţarea unilaterala a regimului de vize pentru cetăţenii aparţinând statelor membre ale Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 7 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 26 august 2004 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii cuprinse în acte normative din domeniul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 (*republicată*) privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2005 privind abrogarea dispoziţiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază
 • LEGE nr. 171 din 12 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 300 din 18 noiembrie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor ungare de război din România şi al mormintelor române de război din Republica Ungară, semnat la Bucureşti la 6 martie 2008
 • LEGE nr. 192 din 14 octombrie 2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • LEGE nr. 57 din 28 februarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi desfăşurării activităţilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 24 iunie 1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 30 septembrie 2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 19 mai 2004 privind desfiinţarea Autorităţii Guvernamentale pentru Valea Jiului
 • LEGE nr. 282 din 28 decembrie 2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, judeţul Neamţ, în domeniul public al judeţului Neamţ şi în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării unor staţii de transfer şi sortare în cadrul proiectului "Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Neamţ"
 • LEGE nr. 193 din 28 octombrie 2016 pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 86 din 27 iunie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 11 noiembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 143 din 21 septembrie 2000 privind organizarea studiilor de masterat din România
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 15 din 11 februarie 1991 LEGE pentru soluţionarea conflictelor colective de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 150 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii
 • LEGE nr. 181 din 17 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2017 pentru prorogarea unui termen
 • LEGE nr. 112 din 28 iunie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020