Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 decembrie 2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 1003 din 18 decembrie 2017 -
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 97 din 14 decembrie 2017privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1003 din 18 decembrie 2017

  Având în vedere exigența creării unui cadru legislativ clar și previzibil pentru finalizarea obiectivelor de investiții din cadrul Programului național de dezvoltare locală, care să asigure îndeplinirea în mod eficient a obiectivului general al programului, se impune intervenția legislativă de urgență pentru evitarea înregistrării de arierate de către unitățile administrativ-teritoriale beneficiare ale programelor prioritare de mediu. În condițiile în care o mare parte din obiectivele de investiții sunt demarate din bugetele locale sau prin alte programe, continuate prin alocările bugetare anuale insuficiente, iar lucrările de construcții sunt executate secvențial, cu încălcarea sistemului calității și a legislației în construcții, precum și a contractelor de achiziții publice, încheiate, o mare parte din acestea, pe criteriul „prețul cel mai scăzut“, iar durata de execuție a acestor lucrări este în cele mai multe cazuri depășită,având în vedere impactul aplicării directivelor Uniunii Europene în România în privința implementării standardelor de echipare tehnico-edilitară pentru toate localitățile, în sensul necesității protejării mediului și creșterii calității vieții tuturor cetățenilor prin asigurarea accesului la alimentarea cu apă, realizarea rețelelor de canalizare și a instalațiilor de epurare a apelor uzate, este imperios necesară sprijinirea de către Guvern a implementării Programului național de dezvoltare locală prin crearea unui cadru legislativ coerent care să asigure îndeplinirea obiectivelor acestuia prin utilizarea eficientă a resurselor alocate și a maximizării valorilor indicatorilor de rezultat, motiv pentru care se impune intervenția legislativă de urgență.Având în vedere faptul că la această dată Ministerul Mediului are în derulare un număr de 4 (patru) convenții în cadrul programelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), d) și k) din Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare, și anume: „Program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinți Copșa Mică“, „Managementul regional al deșeurilor urbane și ecologizarea rampelor de deșeuri din județul Satu Mare“, „Extindere și reamenajare Parc zoologic și de agrement Turda, județul Cluj“ și „Program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinți Zlatna“, aflate în prag de finalizare, realizarea investițiilor propuse prin aceste proiecte contribuind la îndeplinirea cerințelor impuse României prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană,întrucât modificările legislative din domeniu impun schimbări în modalitatea de abordare a gestionării deșeurilor în ceea ce privește colectarea, tratarea, valorificarea și eliminarea acestora conform noii legislații în materie și Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor 2014-2020 și întrucât procedurile de acreditare a parcurilor zoologice, absolut necesare autorizării acestora și care nu au fost prevăzute în documentația inițială, impun modificări ale normelor de securitate și de siguranță pentru funcționarea parcurilor zoologice,necesitatea prelungirii termenului de derulare a convențiilor și caracterul excepțional al modalității normative alese la acest moment apare de asemenea ca urmare a nerespectării graficelor de efectuare a plăților stabilite în cadrul formelor inițiale ale acestor convenții, datorită finanțării anuale insuficiente și modificărilor de soluții, ce a condus la derularea unor noi proceduri de avizare în cadrul comisiilor tehnico-economice și consiliilor interministeriale, respectiv aprobări prin hotărâri ale Guvernului.Nefinalizarea integrală a lucrărilor aferente proiectelor și neîndeplinirea obiectivelor-țintă, conform legislației în vigoare în domeniul deșeurilor, parte asumată de România în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, conduce la riscul de intrare în procedura de infringement, cu efecte negative asupra bugetului de stat.De asemenea, nefinalizarea obiectivelor de investiții conduce la rambursarea întregii sume finanțate până în prezent de către Ministerul Mediului, în cuantum de aproximativ 246 milioane lei, primăriilor și consiliilor județene beneficiare ale acestor obiective, lucru ce atrage constrângeri semnificative de ordin financiar asupra bugetelor locale.Față de cele prezentate, urgența adoptării prezentei măsuri legislative este dată de riscul realizării unor investiții aflate în prag de finalizare, însă nefuncționale, datorate imposibilității continuării finanțării prin intermediul programelor prioritare de mediu, bugetele locale ale unităților adminstrativ-teritoriale beneficiare neputând asigura fondurile necesare finalizării acestor investiții.Întrucât aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații urgente și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. ARTICOL UNIC(1) Termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2019.(2) Convențiile încheiate în temeiul art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 40/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pot fi modificate prin acordul părților.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Paul Stănescu
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Adriana-Doina Pană
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 14 decembrie 2017.Nr. 97.-----

  Noutăți

 • LEGE nr. 530 din 11 decembrie 2003 pentru modificarea Legii nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială*)
 • LEGE nr. 101 din 16 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe dividende
 • LEGE nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local
 • LEGE nr. 375 din 10 iulie 2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Construcţia şi reabilitarea secţiunilor 4 şi 5 ale autostrazii Bucureşti-Cernavodă, România", semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000 şi la Bruxelles la 23 octombrie 2000
 • LEGE nr. 16 din 6 ianuarie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor prevederi financiar-fiscale
 • LEGE nr. 37 din 8 martie 2013 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • LEGE nr. 526 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 21 ianuarie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2004 privind instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 7 din 29 martie 1974 (*republicată*) cu privire la realizarea, exploatarea, întreţinerea şi finanţarea amenajărilor de irigaţii şi a celorlalte lucrări de îmbunătăţiri funciare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 164 din 20 noiembrie 2002 privind plata obligaţiilor bugetare scadente la data de 25 decembrie 2002
 • LEGE nr. 5 din 8 ianuarie 2014 (*republicată*) privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări*)
 • LEGE nr. 362 din 19 septembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2003 pentru perfecţionarea cadrului legislativ privind regimul metalelor preţioase în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 135 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi pentru completarea art. 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor
 • LEGE nr. 53 din 6 martie 2018 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, judeţul Tulcea
 • LEGE nr. 32 din 19 martie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2011 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte normative incidente
 • LEGE nr. 80 din 6 mai 2010 pentru modificarea pct. 3 al lit. B "Păsări" din anexa nr. 1 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • LEGE nr. 73 din 26 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 18 din 20 februarie 2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 3 din 24 ianuarie 2002 privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea condiţiilor minime de subzistenta a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport şi pentru menţinerea în siguranţa a unor nave aflate în patrimoniul Companiei de Navigaţie Maritima "Romline" - S.A. Constanţa, precum şi alocarea unui fond special pentru Şantierul Naval Constanţa în vederea achiziţionării de echipamente individuale de protecţia muncii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*) privind Arhivelor Naţionale
 • LEGE nr. 583 din 15 decembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 93/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 14 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005
 • LEGE nr. 56 din 17 martie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 14 mai 2004 pentru aprobarea suplimentarii cu suma de 1.215 miliarde lei a programului "Dezvoltarea durabila a zootehniei şi a eficientei sectorului de producţie animaliera, precum şi reabilitarea sectorului piscicol din România"
 • LEGE nr. 100 din 3 iunie 2010 privind împădurirea terenurilor degradate
 • LEGE nr. 173 din 14 iulie 2017 privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătăţire a serviciilor judiciare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2017 şi la 27 februarie 2017
 • LEGE nr. 2 din 24 februarie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut (primul împrumut de ajustare programatică - PAL 1) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 27 septembrie 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 2 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990*) *** Republicată privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 17 din 4 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 6 februarie 2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov, în scopul construirii unui campus universitar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 236 din 24 noiembrie 2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 575 din 23 octombrie 2002 privind participarea României la grupul de cooperare înfiinţat prin acordul parţial deschis pentru prevenirea, protecţia şi organizarea ajutorului împotriva riscurilor naturale şi tehnologice majore (Acordul EUR-OPA Riscuri majore), instituit prin Rezoluţia (87) 2, adoptată la 20 martie 1987 de Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei
 • LEGE nr. 182 din 20 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2008 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 658 din 16 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2002 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Scrisoarea de înţelegere privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la data de 3 iulie 2001, dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 24 septembrie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 • LEGE nr. 292 din 20 noiembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2015 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 10 noiembrie 2004 pentru completarea alin. (1) al art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind auditul public intern*)
 • LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 58 din 19 aprilie 2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 52 din 29 martie 2001 privind accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din turism
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe
 • LEGE nr. 132 din 12 mai 2006 pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021