Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 983 din 11 decembrie 2017 -
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 94 din 6 decembrie 2017pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 11 decembrie 2017

  Având în vedere obligațiile ce revin României, ca stat membru al Uniunii Europene, de respectare a prevederilor legislației Uniunii Europene în vigoare,luând în considerare intrarea în vigoare, în luna iulie 2017, a Regulamentului delegat (UE) 2017/1.183 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de completare a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013 și (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește notificările către Comisie de informații și documente și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1.185 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013 și(UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește notificările către Comisie ale informațiilor și documentelor, precum și de modificare și abrogare a mai multor regulamente ale Comisiei,având în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1.368 al Comisiei din 6 august 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din sectorul apicol, cu privire la transmiterea informațiilor prevăzute la pct. 3 din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1.368 al Comisiei,ținând cont de prevederile art. 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1.185 al Comisiei, prin care se instituie obligația ca statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele transmise de operatorii economici sunt exacte, complete și furnizate în timp util,luând în considerare particularitățile anumitor sectoare, în special piața zahărului, în cadrul căreia sistemul cotelor de producție s-a finalizat, piața trebuie să se adapteze de urgență la noile reglementări ale Uniunii Europene; în acest sens este necesar să se demonstreze viabilitatea operatorilor economici care trebuie să transmită lunar informații de piață cu privire la cantitățile de zahăr vândute și la prețul zahărului și care se raportează la Comisia Europeană.Prezentul act normativ creează cadrul legal pentru elaborarea legislației naționale secundare privind recunoașterea și verificarea operatorilor economici din sectorul zahăr, precum și obligația de raportare la Comisia Europeană a datelor de către apicultori, comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, organizațiile profesionale, patronale și interprofesionale și alte autorități, după caz.Ținând cont de faptul că informațiile referitoare la prețurile produselor agricole, precum și cele referitoare la producție și piață sunt necesare în scopul monitorizării, analizării și gestionării pieței Uniunii Europene și pentru a asigura transparența pieței, buna funcționare și predictibilitatea piețelor, în special în sectorul de lapte și sectorul zahărului, România trebuie să se asigure că operatorii economici transmit informațiile corect și la termenele stabilite de legislația Uniunii Europene, în caz contrar, riscându-se o perturbare a pieței agricole.Funcționarea sistemului informatic pus la dispoziție de Comisia Europeană sprijină în mod clar gestionarea și monitorizarea piețelor produselor agricole reglementată de politica agricolă comună, în contextul transmiterii de informații din piața agricolă.Raportările de date către Comisia Europeană sunt de asemenea necesare pentru calcularea unor măsuri de sprijin pentru fermieri, atunci când aceștia sunt afectați de o perturbare gravă a pieței și intră în faliment.Având în vedere că neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de raportare poate avea drept consecință negativă declanșarea de către Comisia Europeană a procedurilor de sancționare a României,luând în considerare că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgență poate avea consecințe nefavorabile asupra României, cu impact asupra bugetului sectorului agricol al României, și anume:– imposibilitatea asigurării fluxurilor de informații corecte și concludente privind piața produselor agricole și alimentare prevăzute în anexele nr. I-III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1.185 al Comisiei, acest fapt generând riscul neangajării unor sume de către Uniunea Europeană;– distorsionarea piețelor agricole în contextul embargoului impus de Federația Rusă asupra produselor agricole provenite din Uniunea Europeană,luând în considerare faptul că informațiile colectate sunt utilizate pentru a verifica, controla, monitoriza, evalua și audita măsurile din cadrul politicii agricole comune, cu respectarea cerințelor stabilite în acordurile internaționale care au fost încheiate în conformitate cu TFUE, inclusiv a cerințelor de transmitere în temeiul acestor acorduri, și faptul că netransmiterea acestor informații la Comisia Europeană ar periclita procesul de elaborare a politicilor agricole la nivelul Uniunii Europene din cauza necunoașterii realităților pieței agricole a statelor membre, cu repercusiuni asupra securității și siguranței alimentare,întrucât elementele prezentate constituie situații extraordinare și vizează interesele economice ale României pe termen scurt și mediu,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 3 iunie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2009, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) Colectarea și verificarea informațiilor primare privind piața produselor agricole și alimentare prevăzute în anexele nr. I-III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1.185 al Comisiei din 6 august 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013 și (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește notificările către Comisie ale informațiilor și documentelor, precum și de modificare și abrogare a mai multor regulamente ale Comisiei se realizează de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, direct sau prin intermediul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, după caz, sau de către Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole, de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, după caz.(2) Centralizarea, procesarea, analizarea, diseminarea și transmiterea informațiilor privind piața produselor agricole și alimentare se realizează de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și/sau Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole, după caz.2. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins: Articolul 4^1(1) Pentru piața zahărului, transmiterea informațiilor se efectuează potrivit pct. 1 din anexa nr. II și pct. 2 din anexa nr. III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1.185 al Comisiei.(2) Pentru structura de producție și de comercializare din sectorul apicol, transmiterea informațiilor se efectuează potrivit pct. 3 din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1.368 al Comisiei din 6 august 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din sectorul apicol.3. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, unități de raportare sunt: operatorii economici, apicultorii, comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, organizațiile profesionale, patronale și interprofesionale și alte autorități după caz, astfel definite de legislația națională.4. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 8Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole asigură transmiterea informațiilor de piață agricolă și alimentară către serviciile corespondente ale Direcției Generale pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene în vigoare. Articolul II(1) Operatorii economici care desfășoară activități privind fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr și/sau rafinarea zahărului brut din trestie sunt obligați să obțină recunoașterea ca operatori care desfășoară activități privind fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr și/sau rafinarea zahărului brut din trestie emisă de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(2) Procedura de recunoaștere a operatorilor economici care desfășoară activități privind fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr și/sau din rafinarea zahărului brut din trestie se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(3) Verificarea producției și a stocurilor de zahăr transmise de operatorii economici care desfășoară activități privind fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr și/sau rafinarea zahărului brut din trestie, constatarea și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2009, cu modificările ulterioare, se realizează de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.(4) Primii cumpărători din sectorul laptelui, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. c) din Legea nr. 297/2013 privind stabilirea relațiilor contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate, precum și recunoașterea organizațiilor de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate, stabiliți pe teritoriul României și înscriși la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.638/2015 pentru stabilirea condițiilor și a procedurii de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligați să furnizeze informații potrivit prevederilor pct. 4 lit. (a) din anexa nr. II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1.185 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013 și (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește notificările către Comisie ale informațiilor și documentelor, precum și de modificare și abrogare a mai multor regulamente ale Comisiei.(5) Verificarea veridicității informațiilor transmise de primii cumpărători, constatarea și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2009, cu modificările ulterioare, se realizează de către Agenția Națională pentru Zootehnie «Prof. Dr. G.K. Constantinescu».(6) Apicultorii care produc și comercializează miere și alte produse apicole sunt obligați să furnizeze informațiile prevăzute la art. 4^1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2009, cu modificările ulterioare. Articolul III(1) În termen 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale procedura prevăzută la art. II alin. (2).(2) Până la intrarea în vigoare a ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale prevăzut la alin. (1), raportarea datelor și informațiilor care fac obiectul Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare se realizează potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2009, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Ilan Laufer
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  București, 6 decembrie 2017.Nr. 94.----

  Noutăți

 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 274 din 24 decembrie 2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 136 din 17 mai 2005 privind înfiinţarea Universităţii "Dimitrie Cantemir" din municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 177 din 6 decembrie 2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor
 • LEGE nr. 42 din 26 martie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 88/1998 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Proiect-suport pentru reforma şi privatizarea telecomunicaţiilor), încheiat la Washington la 29 mai 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 109 din 4 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 2 februarie 2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 472 din 12 noiembrie 2003 pentru înfiinţarea comunei Capu Câmpului prin reorganizarea comunei Valea Moldovei, judeţul Suceava
 • LEGE nr. 58 din 17 iunie 1995 pentru modificarea şi completarea articolului 25 din Legea arendării nr. 16/1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 1 septembrie 2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005
 • LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie*)
 • LEGE nr. 5 din 8 ianuarie 2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări
 • LEGE nr. 70 din 15 iulie 1994 privind ratificarea Convenţiei pentru crearea Biroului European de Radiocomunicaţii (B.E.R.), încheiată la Haga la 23 iunie 1993
 • LEGE nr. 63 din 22 martie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 141 din 12 iulie 2010 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen*)
 • LEGE nr. 104 din 23 iunie 1997 pentru modificarea articolului 23 din Legea nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
 • LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 17 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 28 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 81 din 5 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 24 octombrie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 238 din 2 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2003 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor
 • LEGE nr. 136 din 8 iunie 2015 pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România
 • LEGE nr. 451 din 6 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2006 pentru modificarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 31 octombrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 84 din 25 aprilie 2019 pentru modificarea Legii nr. 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 10 octombrie 2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în vederea înfiinţării unei societăţi comerciale
 • LEGE nr. 29 din 5 martie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2008 privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 3 din 30 decembrie 1971 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Demografie
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 178 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 11 din 11 ianuarie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli care deţin şi/sau exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 4 aprilie 2001 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2000
 • LEGE nr. 50 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligaţiilor bugetare ale agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 123 din 7 iunie 2018 pentru modificarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
 • LEGE nr. 143 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind ajutorul de stat
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 88 din 4 aprilie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
 • LEGE Nr. 52 din 21 iunie 1996 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Italiana referitoare la adopţia minorilor, semnată la Roma la 29 martie 1995
 • LEGE nr. 29 din 31 martie 1992 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Naţionala a României şi AB SVENSK - EXPORTKREDIT - Suedia
 • LEGE nr. 203 din 28 decembrie 1999 (*republicată*) privind permisele de muncă
 • LEGE nr. 20 din 13 ianuarie 1998 pentru ratificarea Convenţiei europene cu privire la echivalarea perioadelor de studii universitare, adoptată la Paris la 15 decembrie 1956
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 171 din 19 octombrie 2000 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 204 din 27 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 19 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz, precum şi pentru aprobarea unor măsuri în domeniul financiar-bugetar
 • LEGE nr. 68 din 13 aprilie 2017 privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021