Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 978 din 08 decembrie 2017 -
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2017pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 8 decembrie 2017

  Luând în considerare:– prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, care statuează normele generale ce reglementează sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat de Uniunea Europeană din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului și care de asemenea, stabilește responsabilitatea statului membru în sensul adoptării tuturor dispozițiilor legale, de reglementare și administrative pentru a se asigura protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene;– prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;– prevederile Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, denumit în continuare PNDR 2014-2020, aprobat conform Deciziei de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015) 3.508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare, care stabilesc că beneficiarii unui sprijin pentru învestiții pot solicita agențiilor de plată competente plata unui avans de maximum 50% din valoarea eligibilă, plata fiind condiționată de constituirea unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente procentului de 100% din valoarea avansului, ori în schimbul unei polițe de asigurare;– prevederile Regulamentului delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime;– prevederile art. 136 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, potrivit cărora Comisia Europeană dezangajează orice parte din suma aferentă unui program operațional, care nu a fost utilizată pentru prefinanțarea inițială și anuală și pentru plățile intermediare până la data de 31 decembrie a celui de al treilea exercițiu financiar care urmează anului angajamentului bugetar, respectiv 31 decembrie 2018;– Memorandumul cu tema „Demararea negocierilor cu Fondul European de Investiții în vederea semnării Acordului de Finanțare pentru implementarea instrumentului financiar de creditare cu partajarea riscului finanțat din Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020“;– necesitatea asigurării unui mecanism flexibil în ceea ce privește modul de acordare/recuperare a avansului pentru realizarea proiectelor de investiții, precum și de eliberare a garanțiilor constituite de beneficiarii PNDR 2007-2013 care au făcut obiectul tranziției conform capitolului 19 din PNDR 2014-2020 și ai PNDR 2014-2020, astfel încât să se elimine riscul aplicării unor sarcini financiare suplimentare, precum și riscul diminuării numărului de beneficiari interesați să acceseze măsurile de investiții din PNDR 2014-2020;– faptul că reglementarea prezentă nu permite beneficiarilor restituirea voluntară a avansului nejustificat are drept consecințe, pe de o parte, înscrierea beneficiarilor de către instituțiile financiare în rândul clienților cu risc pentru acordare de credit/scrisori de garanție pe viitor, iar, pe de altă parte, imposibilitatea obținerii unui alt avans pentru un nou proiect finanțat prin PNDR 2014-2020, fiindu-le astfel îngreunat accesul la finanțarea altor proiecte din fonduri europene, inclusiv din PNDR, și finalizarea cu succes a proiectelor aflate în curs de implementare;– faptul că neluarea acestor măsuri generează sarcini financiare suplimentare și imputabile pentru beneficiarii PNDR 2014-2020;– faptul că până la 31 decembrie 2018 România trebuie să transmită Comisiei Europene aplicații de plată care, împreună cu prefinanțarea inițială și anuală, să atingă valoarea de minimum 43.677.981 euro din Fondul pentru pescuit și afaceri maritime, este imperios necesar și, pe de altă parte, extinderea bazei de proiecte care pot genera cheltuieli eligibile prin majorarea procentului de contractare, corelat cu punerea la dispoziția beneficiarilor a unor instrumente variate care să îi sprijine în asigurarea fluxului financiar necesar implementării proiectelor, inclusiv prin posibilitatea acordării beneficiarilor Fondului european pentru pescuit și afaceri, de către fondurile de garantare, a unor scrisori de garanție pentru avansurile prevăzute în contractele de finanțare;– faptul că în lipsa completării cadrului legal aferent mecanismului de finanțare din Fondul pentru pescuit și afaceri maritime nu vor putea fi asigurate fluxurile financiare necesare implementării accelerate a proiectelor finanțate din acest fond;– faptul că neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență este de natură să genereze dezangajări de sume alocate României în cadrul Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020;– că adoptarea prezentei ordonanțe de urgență se impune pentru creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și încadrarea în termenele de plată a ajutoarelor ce se acordă fermierilor,în considerarea faptului că aspectele sus-menționate constituie o situație extraordinară, ce vizează interesul public major privind gestionarea fondurilor europene puse la dispoziția statului român, a cărei reglementare nu poate fi amânată, pentru a genera cât mai repede efectele favorabile prognozate, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță. Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 3 noiembrie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera ț) se introduc trei noi litere, literele u)-w), cu următorul cuprins:u) contract de finanțare aferent POPAM - actul juridic încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de management pentru POPAM, și beneficiar, prin care se acordă acestuia din urmă asistența financiară nerambursabilă aferentă unei operațiuni în scopul atingerii obiectivelor POPAM, supus regulilor de adeziune, comutativ și sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor selectate specifice POPAM 2014-2020 și care constituie titlu executoriu;v) instrumente financiare - instrument financiar, inclusiv, fără a se limita la, împrumuturi, leasing, garanții și contra-garanții, investiții de capital, investiții de cvasi-capital sau investiții de tip mezanin în folosul beneficiarilor finali, finanțat din PNDR sau POPAM în temeiul art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;w) acord de finanțare - acordul încheiat între autoritatea de management, în cazul POPAM, și, după caz, între autoritatea de management și agenția de plăți, în cazul PNDR, și instituția desemnată ca organism de implementare a instrumentelor financiare, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.2. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Procedura de derulare a instrumentelor financiare finanțate din PNDR se desfășoară astfel:a) în scopul derulării operațiunilor financiare aferente gestionării instrumentelor financiare finanțate din PNDR, AFIR utilizează un cont, în euro, la o instituție financiar-bancară;b) AFIR transferă suma dedicată implementării instrumentelor financiare în contul instituției financiare care implementează instrumentul financiar/instituției financiare desemnate ca fond de fonduri în temeiul art. 38 alin. (4) lit. b) pct. (i) sau (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, conform prevederilor acordului de finanțare;c) în vederea derulării operațiunilor financiare aferente gestionării instrumentelor financiare prevăzute în PNDR 2014-2020, MADR alimentează contul de venituri al AFIR cu sumele autorizate necesare;d) AFIR virează suma în lei necesară din conturile de cheltuieli aferente în contul bancar în lei deschis pe numele AFIR, în vederea efectuării schimbului valutar aferent finanțării instrumentului financiar derulat prin instituția financiară desemnată ca fond de fonduri în temeiul art. 38 alin. (4) lit. b) pct. (i) sau (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;e) din contul în valută AFIR efectuează transferul în contul instituției financiare desemnate ca fond de fonduri în temeiul art. 38 alin. (4) lit. b) pct. (i) sau (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea implementării instrumentului financiar potrivit acordului de finanțare.3. La articolul 4, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Debitele recuperate de la beneficiari reprezentând contribuția financiară a Uniunii Europene și contribuția publică națională totală vor fi colectate de APIA, AFIR și MADR, în calitate de agenții de plăți, în conturi de disponibil deschise la Trezoreria Statului și, în termen de 10 zile lucrătoare de la alimentarea conturilor agențiilor, pentru fiecare agenție de plată vor fi virate în conturile corespunzătoare de disponibilități sau cheltuieli bugetare, după caz. Prin excepție, debitele recuperate de la beneficiarii măsurilor delegate reprezentând contribuția financiară a Uniunii Europene și contribuția publică națională totală vor fi transferate de APIA către AFIR, care, ulterior, va transfera către MADR în 15 zile de la terminarea trimestrului.4. La articolul 13 alineatul (1), litera n) se modifică și va avea următorul cuprins:n) sumele reprezentând transferuri către AFIR necesare instrumentelor financiare aferente beneficiarilor PNDR 2014-2020, inclusiv sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile proprii în conturile beneficiarilor și/sau în contul instituției desemnate ca fond de fonduri în temeiul art. 38 alin. (4) lit. b) pct. (i) sau (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;5. La articolul 13 alineatul (1), după litera n) se introduce o noua literă, litera o), cu următorul cuprins:o) sumele reprezentând transferuri către AFIR necesare pentru plata cheltuielilor neeligibile aferente instrumentelor financiare, inclusiv cele prevăzute în acordul de finanțare, și sumele necesare pentru plata diferențelor nefavorabile de curs valutar, aferente gestionării instrumentelor financiare.6. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În bugetul AFIR se cuprind sumele necesare implementării instrumentelor financiare derulate de instituțiile financiare care implementează instrumentul financiar/instituția financiară desemnată ca fond de fonduri în temeiul art. 38 alin. (4) lit. b) pct. (i) sau (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, la poziții distincte de venituri și cheltuieli7. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În vederea derulării operațiunilor financiare determinate de implementarea instrumentului financiar de creditare cu partajarea riscului finanțat din PNDR 2014-2020, AFIR poate efectua plăți în lei și valută prin contul deschis potrivit prevederilor art. 4 alin. (3^1) lit. a).8. La articolul 18, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Pentru derularea operațiunilor cu organisme financiare externe, AFIR efectuează plăți prin intermediul unui cont în valută, deschis pe numele său.9. La articolul 23, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, suma avansului se justifică pe bază de documente, până la expirarea duratei de execuție a proiectului prevăzute în contractul de finanțare, conform procedurilor AFIR aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. AFIR va notifica beneficiarul cu privire la obligația restituirii sumelor reprezentând avansuri acordate și nejustificate, precum și a dobânzilor și penalităților aferente, până la termenele stabilite prin contractul de finanțare.10. La articolul 23, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) În cazul în care beneficiarul nu restituie AFIR sumele reprezentând avansuri acordate și nejustificate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării de restituire a avansului nejustificat, AFIR recuperează aceste sume prin executarea garanției potrivit procedurilor de lucru ale AFIR aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.11. La articolul 23, alineatele (7) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:(7) Sumele reprezentând avansuri acordate și nejustificate în termenele stabilite la alin. (5) și (5^1) sau cel târziu cu 5 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de valabilitate a garanției pentru care nu s-a obținut prelungirea acestuia se recuperează de AFIR prin executarea garanției...............................................................................................(9) Este interzisă acordarea unui avans către un beneficiar FEADR care a primit anterior un avans pe care nu l-a justificat și pe care nu l-a restituit sau de la care nu a fost recuperat în termenele stabilite în regulamentele europene și legislația națională.12. La articolul 23, după alineatul (22) se introduce un nou alineat, alineatul (23), cu următorul cuprins:(23) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (8) și (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, solicitanții/beneficiarii PNDR 2014-2020 ale căror proiecte sunt finanțate integral din bugetul de stat ca urmare a unor hotărâri judecătorești definitive pot beneficia de un avans în cuantum de maximum 50% din valoarea sprijinului public nerambursabil, cu respectarea art. 45 alin. (4) și art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului și a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.13. La articolul 29, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:(11) Este interzisă acordarea unui avans către un beneficiar POPAM care a primit anterior avans pe care nu l-a justificat și de la care nu a fost recuperat în termenele stabilite în regulamentele europene și legislația națională, cu excepția avansurilor acordate FLAG-urilor.14. La articolul 29, alineatul (20) se modifică și va avea următorul cuprins:(20) Pentru grupurile locale/regionale din domeniul pescuitului, FLAG, se poate acorda un avans de maximum 20% din valoarea cheltuielilor de funcționare, dar nu mai mult de echivalentul a 40.000 de euro. Avansul care se acordă este subordonat constituirii unei garanții prezentate sub formă de scrisoare de garanție bancară - SGB, scrisoare de garanție eliberată de fondurile de garantare înregistrate în Registrul special al Băncii Naționale a României sau a unei polițe de asigurare eliberate de o societate de asigurări autorizată conform legislației naționale în vigoare, care corespunde procentului de 100% din suma avansului. Avansul se justifică și se recuperează potrivit prevederilor alin. (5)-(10) și (12)-(15). Pentru un avans de maximum 20.000 euro nu se constituie garanții, acesta trebuind să fie justificat până la ultima cerere de plată, justificarea realizându-se conform prevederilor alin. (8). În cazul în care avansul nu este justificat la ultima cerere de plată, recuperarea se va realiza în această ordine: din cererile de plată autorizate la plată, dar care nu au fost efectiv plătite, din sumele existente în contul FLAG-ului prin plata voluntară sau poprire pe conturi, din executarea silită a reprezentantului legal care a semnat cererea de avans. În cazul în care reprezentantul legal care a semnat cererea de avans nu mai îndeplinește această funcție, i se acordă sau nu descărcare de gestiune potrivit prevederilor statutare proprii, urmând ca persoana care preia atribuțiile să preia și obligațiile de justificare a avansului. Procedura de recuperare a avansului se reglementează prin norme proprii, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.15. La articolul 30 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) solicitanții/beneficiarii, după caz, înregistrați în Registrul debitorilor MADR AM POP, pentru POP 2007-2013, până la achitarea integrală a datoriei față de MADR AM POP, inclusiv a accesoriilor, cu excepția celor care beneficiază de înlesniri la plată aferente acestor debite, acordate de către organul fiscal în conformitate cu dispozițiile Codului de procedură fiscală;16. La articolul 40, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:(2) Structurile responsabile de implementarea POPAM 2014-2020 sunt autorizate să încheie contracte/angajamente multianuale de plată, a căror valoare poate determina depășirea sumelor alocate în euro la nivel de măsură, grup de măsuri sau de prioritate a Uniunii Europene, din alocarea publică prevăzută în program, în limita sumelor rezultate din realocări de fonduri între măsuri, creanțe bugetare, economii, reduceri procentuale, decertificarea definitivă și deducerea procentuală definitivă, aplicate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și din rezilierea contractelor de finanțare, estimate a se realiza, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale.(3) Limitele admise pentru depășirile prevăzute la alin. (2) se aprobă de către ordonatorul principal de credite, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale.(4) Beneficiarii proiectelor finanțate din FEPAM care au încheiat contracte de finanțare cu MADR, în calitate de autoritate de management pentru POPAM, potrivit prevederilor prezentului articol, și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă.17. Articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 45(1) Autorizarea și plata în contextul unei plăți individuale pentru o schemă de ajutor sau o măsură de sprijin pe suprafață, eligibile în urma controalelor efectuate, se efectuează numai pentru sume mai mari de 10 lei.(2) Cuantumul care trebuie recuperat de la beneficiar în contextul unei plăți individuale pentru o schemă de ajutor sau o măsură de sprijin, fără a include dobânda aferentă, depășește 10 lei.(3) Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul în care sumele de recuperat reprezintă exclusiv creanțe accesorii stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.18. La articolul 46, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Sumele reprezentând debite aferente măsurilor de sprijin finanțate din FEADR, inclusiv cofinanțarea de la bugetul de stat pentru FEADR, compensate din FEGA, din cofinanțare de la bugetul de stat aferent FEGA sau din bugetul de stat, se solicită de către APIA la MADR și se virează către AFIR pentru stingerea acestora.19. La articolul 46, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Sumele reprezentând debite aferente schemelor de ajutor/măsurilor de sprijin finanțate din FEGA, compensate din FEADR sau din cofinanțarea de la bugetul de stat pentru FEADR, se vor solicita de către AFIR la MADR și se vor vira către APIA pentru stingerea acestora.20. La articolul 48, alineatul (2) se abrogă.21. La articolul 58, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Obligațiile de plată reprezentând plăți compensatorii aferente PNDR 2007-2013 și care nu fac obiectul prevederilor cap. 19 din noul PNDR 2014-2020, stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, se cuprind în bugetul AFIR. Articolul IIDispozițiile referitoare la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală FEADR din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, inclusiv cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică și proiectelor finanțate prin PNDR 2014-2020 ai căror beneficiari nu au depus ultima tranșă de plată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
  administrației publice și fondurilor europene,
  Paul Stănescu
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Marius Nica
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  București, 29 noiembrie 2017.Nr. 89.----

  Noutăți

 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 369 din 11 iunie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992
 • LEGE nr. 155 din 24 iunie 1930 pentru deschiderea de credite suplimentare
 • LEGE nr. 206 din 21 noiembrie 2000 pentru ratificarea Tratatului O.M.P.I. privind interpretările, execuţiile şi fonogramele, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996
 • LEGE nr. 289 din 15 februarie 2002 (*republicată*) privind perdelele forestiere de protecţie*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 3 din 3 martie 1998 privind modificarea accizelor la produsele petroliere
 • LEGE nr. 57 din 26 decembrie 1968 privind organizarea şi funcţionarea consiliilor populare
 • LEGE nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător
 • LEGE nr. 172 din 16 octombrie 2000 privind declararea oraşului Gherla, judeţul Cluj, municipiu
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 648 din 19 noiembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Program pentru managementul deşeurilor în Piatra-Neamţ, România", semnat la Bruxelles la 23 octombrie 2000 şi la Bucureşti la 22 decembrie 2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 136 din 18 octombrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • LEGE nr. 243 din 6 iunie 2003 privind modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea secţiunii Craiova-Drobeta-Turnu Severin a drumului naţional DN 6 (faza 1 a proiectului Craiova-Lugoj), România", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 10 din 8 ianuarie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018
 • LEGE nr. 87 din 5 aprilie 2004 pentru declararea ca oraş a comunei Voluntari, judeţul Ilfov
 • LEGE nr. 296 din 24 octombrie 2005 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român
 • LEGE nr. 43 din 28 aprilie 1992 pentru ratificarea Convenţiei de constituire a Agenţiei Multilaterale de Garantare a Investiţiilor
 • LEGE nr. 25 din 9 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 153 din 7 noiembrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 206 din 15 noiembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 25 februarie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • LEGE nr. 531 din 25 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2004 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Scrisoarea de înţelegere privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la Bucureşti la 3 iulie 2001 între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 17 septembrie 2004
 • LEGE nr. 145 din 26 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 230 din 3 mai 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 246/2000 pentru completarea art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • LEGE nr. 181 din 30 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 din 24 ianuarie 2002 privind amânarea plăţii în vama a taxei pe valoarea adăugată aferentă importurilor de bunuri efectuate de firma Bombardier Transportation Sweden AB, precum şi amânarea exigibilităţii taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri şi/sau prestărilor de servicii efectuate de persoane juridice române către aceasta firma pentru asamblarea a 18 trenuri noi de metrou
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 206 din 4 decembrie 2008 privind măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din portofoliu, în vederea depăşirii efectelor crizei economice financiare mondiale
 • LEGE nr. 509 din 4 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2001 pentru modificarea art. 44 din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 54 din 14 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind transportul rutier internaţional, semnat la Bratislava la 6 iunie 2000
 • LEGE nr. 236 din 9 decembrie 1998 pentru ratificarea Convenţiei europene de asistenţa judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, şi a Protocolului adiţional la Convenţia europeană de asistenţa judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978
 • LEGE nr. 630 din 27 noiembrie 2002 Legea cinematografiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • LEGE nr. 407 din 11 octombrie 2004 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1998 privind constituirea şi funcţionarea fondurilor cu capital de risc
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 99 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009
 • LEGE nr. 195 din 17 noiembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • LEGE nr. 148 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 182/2005 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
 • LEGE nr. 255 din 10 iunie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 197/2002 pentru modificarea şi completarea art. 25 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 152 din 14 aprilie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţă tehnică pentru întărirea capacităţii agenţiilor de implementare ISPA privind implementarea măsurilor ISPA - Etapa I pentru remedierea deficienţelor în România", semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 17 iunie 2002
 • LEGE nr. 127 din 30 mai 2017 pentru instituirea Zilei naţionale de cinstire a martirilor din temniţele comuniste
 • LEGE nr. 431 din 25 octombrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2004 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 179 din 9 mai 2003 privind cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile acordate României de către Comunitatea Europeană prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectele din domeniul protecţiei mediului înconjurător
 • LEGE nr. 217 din 24 noiembrie 2011 privind trecerea satului Fânaţele Mădăraşului din componenţa comunei Band în componenţa comunei Mădăraş, judeţul Mureş
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 340 din 3 decembrie 2007 pentru modificarea alin. (6) al art. 92 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 mai 1998 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la datoria Societăţii Comerciale "Petrotel" - S.A. Ploieşti, prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/1997, şi la protecţia mediului înconjurător din arealul petrolier Ploieşti ca urmare a declanşării procesului de privatizare a societăţilor comerciale din domeniul petrolier
 • LEGE nr. 340 din 12 iulie 2004 (*republicată*) privind prefectul şi instituţia prefectului*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 24 iunie 2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale
 • LEGE nr. 578 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2003 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor şi viceprimarilor
 • LEGE nr. 20 din 6 aprilie 1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
 • LEGE nr. 68 din 22 martie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii organizate transnaţionale, a terorismului şi a altor tipuri de infracţiuni, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 22 februarie 2006 privind instituirea unui contingent tarifar la importul în România al unor sortimente de carne de pasăre originare din Uniunea Europeană
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 86 din 27 iunie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021