Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 29 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 974 din 07 decembrie 2017 -
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 88 din 29 noiembrie 2017pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 7 decembrie 2017





  Luând în considerare:– necesitatea implementării în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a măsurilor din domeniul fiscal, cuprinse în Programul de guvernare 2017-2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 53/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, referitoare la creșterea gradului de colectare a veniturilor la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și la responsabilizarea angajatorilor în ceea ce privește plata la timp a contribuțiilor sociale de asigurări de sănătate datorate de către angajați, precum și la reducerea nivelului contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată;– necesitatea elaborării Legii bugetului de stat pentru anul 2018;– necesitatea punerii în concordanță a dispozițiilor din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu dispozițiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017, respectiv eliminarea din sarcina angajatorului a obligației plății contribuției de asigurări sociale de sănătate și trecerea acesteia în sarcina salariaților,ținând cont de necesitatea modificării și completării reglementărilor referitoare la obligațiile de plată reprezentând contribuții de asigurări sociale de sănătate, precum și la constituirea Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în ceea ce privește cota de contribuție asiguratorie pentru muncă, în cuantumul stabilit de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare,în considerarea reglementării cadrului legal pentru ca persoanele care au calitatea de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate să poată face dovada calității de asigurat, în situația în care nu au fost emise cardurile naționale de asigurări de sănătate și/sau pentru situațiile în care acestea nu figurează ca asigurați în sistemul informatic unic integrat,în lipsa unei astfel de reglementări asigurații nu pot face dovada calității de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și nu pot beneficia de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale,ținând cont de necesitatea reglementării modalității de acoperire a deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în vederea asigurării serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale la care au dreptul asigurații, în sensul că după epuizarea fondului de rezervă veniturile bugetului fondului se completează cu sume care se alocă de la bugetul de stat, fără de care nu se poate asigura continuitatea plăților serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale care se suportă din bugetul fondului;având în vedere necesitatea respectării normelor de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, respectiv pentru evitarea paralelismului legislativ, precum și pentru evitarea interpretărilor și aplicarea neunitară a prevederilor legale, întrucât prevederile privind persoanele care au obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, categoriile de venituri asupra cărora se stabilește contribuția, modul de stabilire, declarare și plată sunt reglementate în Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, se impune eliminarea de urgență din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor privind contribuția de asigurări sociale de sănătate,situația excepțională cauzată de necesitatea reglementării unei măsuri tranzitorii pentru corelarea dispozițiilor art. 249 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu cele ale art. 20 alin. (2) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, prin instituirea posibilității încheierii în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în anul 2018, de către casele de asigurări de sănătate a contractelor de furnizare de servicii medicale cu unitățile sanitare autorizate și evaluate, potrivit legii,în situația neadoptării acestei măsuri se limitează accesul asiguraților la servicii medicale acordate în unități sanitare, în unele zone în care nu există alte alternative de acordare a asistenței medicale,ținând cont de faptul că în lipsa reglementării de urgență a acestei măsuri tranzitorii nu ar putea fi asigurat accesul neîntrerupt al asiguraților la servicii medicale și medicamente,având în vedere că în Programul de guvernare 2017-2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 53/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, introducerea contractelor pentru programele naționale de tip cost-volum-rezultat reprezintă unele dintre prioritățile programului Guvernului în domeniul sănătății, prin care se asigură creșterea accesului populației la terapii inovative, în condiții de eficiență, sustenabilitate financiară și de predictibilitate a costurilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate,pentru o utilizare eficientă a fondurilor publice alocate în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat,ținând cont de faptul că perioada de timp dintre încheierea de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate a contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat și momentul începerii derulării acestora, respectiv luna în care s-a eliberat prima prescripție medicală, variază în funcție de data intrării în vigoare a acestor contracte și data intrării în vigoare a protocolului terapeutic de prescriere a medicamentelor,având în vedere faptul că procesul de negociere și derulare a contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat presupune două etape distincte, respectiv etapa negocierii si încheierii contractelor de către Casa Naționala de Asigurări de Sănătate, pentru care este necesară o limită maximă până la care CNAS poate negocia și încheia astfel de contracte și etapa încheierii contractelor de către casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale și medicamente, pentru care sunt necesare credite de angajament aprobate în bugetul FNUASS cu această destinație,pentru a nu exista o dublare nejustificată a creditelor de angajament, cu consecința îngrădirii accesului la medicamente pentru afecțiuni în stadii evolutive de boală pentru care în prezent nu există alternativă terapeutică, se impune evidențierea distinctă a celor două etape în acordarea creditelor de angajament și utilizarea acestora prin crearea cadrului legal în vederea utilizării eficiente a fondurilor publice alocate în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat,ținând cont de necesitatea reglementării cadrului legal cu privire la stabilirea pachetului de servicii medicale pentru asigurările voluntare de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament în cadrul asigurărilor voluntare de sănătate, în vederea evitării acordării de către asigurători a serviciilor medicale care sunt incluse în pachetul de bază și se decontează din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate,pentru a preîntâmpina utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate în altă modalitate decât cea prevăzută de lege de către furnizorii de servicii medicale, medicamente sau dispozitive medicale se impune reglementarea de urgență a faptului că acesta este un document personal și netransmisibil, iar reținerea la nivelul furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale a cardurilor naționale și/sau utilizarea de către aceștia fără drept, în scopul raportării și validării unor servicii medicale/medicamente/dispozitive medicale constituie infracțiune și se pedepsește conform prevederilor din Codul penal,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență a căror reglementare nu poate fi amânată,ținând cont de faptul că neadoptarea acestui act normativ ar avea consecințe directe asupra sănătății și vieții pacienților, prin neasigurarea accesului în timp util la tratamente inovatoare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul ILegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 220, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Constituirea fondului se face din contribuția de asigurări sociale de sănătate, denumită în continuare contribuție, suportată de asigurați, din sumele care se distribuie fondului din contribuția asiguratorie pentru muncă, conform art. 220^6 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din subvenții de la bugetul de stat, precum și din alte surse - donații, sponsorizări, dobânzi, exploatarea patrimoniului CNAS și al caselor de asigurări de sănătate potrivit legii.2. La articolul 222 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul în România și care își stabilesc reședința pe teritoriul unui stat membru al UE, al unui stat aparținând SEE sau al Confederației Elvețiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate.3. La articolul 222 alineatul (3), litera e) se abrogă.4. La articolul 222, alineatul (4) se abrogă.5. La articolul 223, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 223(1) Documentele prin care se atestă calitatea de asigurat sunt, după caz, cardul național de asigurări sociale de sănătate, documentul rezultat prin accesarea de către furnizorii aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate a instrumentului electronic pus la dispoziție de CNAS, adeverința de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conștiință, primirea cardului național sau adeverința de asigurat eliberată de casa de asigurări la care este înscris asiguratul în condițiile normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat.6. La articolul 223, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Pentru situațiile în care nu au fost emise cardurile naționale de asigurări de sănătate și/sau pentru situațiile în care asigurații nu se regăsesc în baza de date electronică a CNAS, pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unitățile penitenciare, precum și pentru persoanele care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranță privative de libertate, dovada calității de asigurat se face pe baza documentelor necesare dovedirii calității de asigurat, prevăzute în normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat.7. Articolul 224 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 224(1) Următoarele categorii de persoane beneficiază de asigurare, fără plata contribuției, în condițiile art. 154 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare:a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenicii sau studenții, precum și persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldați sau gradați profesioniști;b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului;c) soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate;d) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și completările ulterioare, precum și persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru drepturile bănești acordate de aceste legi;e) persoanele cu handicap, pentru veniturile obținute în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;f) bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, până la vindecarea respectivei afecțiuni;g) femeile însărcinate și lăuzele;h) persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, acordat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;i) persoanele care se află în concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, în concediu pentru creșterea copilului potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;j) persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unitățile penitenciare, precum și persoanele care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranță privative de libertate, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate;k) persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecție socială care se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii;l) persoanele reținute, arestate sau deținute care se află în centrele de reținere și arestare preventivă, străinii aflați în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum și cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identității și sunt cazați în centrele special amenajate potrivit legii;m) persoanele fizice care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;n) persoanele fizice cu venituri lunare din pensii;o) persoanele cetățeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni;p) personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidența Secretariatului de Stat pentru Culte.(2) Categoriile de persoane care nu sunt prevăzute la alin. (1) au obligația să se asigure potrivit prezentei legi și să plătească contribuția la asigurările sociale de sănătate în condițiile Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.8. La articolul 225, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) persoanele fizice cu venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri;9. Articolul 228 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 228Persoanele care au obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și modul de stabilire, termenele de declarare și de plată ale contribuției sunt prevăzute în Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.10. La articolul 229, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) CNAS va elabora norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, în urma negocierii cu CMR, CFR, CMDR, OAMGMAMR, OBBC, precum și cu consultarea organizațiilor patronale, sindicale și profesionale reprezentative din domeniul medical, care se aprobă anual prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui CNAS, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pentru anul pentru care se aprobă noile norme metodologice. Pentru primul an de valabilitate a hotărârii Guvernului de aprobare a contractului-cadru, normele metodologice intră în vigoare odată cu hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (2).11. La articolul 232, alineatele (2) și (3) se abrogă.12. La articolul 243, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:(3) Pentru medicamentele pentru care în urma evaluării efectuate de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale sunt emise decizii de includere condiționată în lista de medicamente prevăzută la art. 242, se pot negocia și încheia contracte cost-volum/cost-volum-rezultat, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015.(4) Prin legile bugetare anuale se aprobă limita maximă până la care CNAS este autorizată să negocieze și să încheie contractele prevăzute la alin. (3).(5) Creditele de angajament aprobate în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate prin legile bugetare anuale pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat se utilizează de către casele de asigurări de sănătate pentru încheierea angajamentelor legale cu furnizorii de servicii medicale și medicamente.13. La articolul 249, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Prin excepție de la prevederile alin. (3) și art. 20 alin. (2) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, în anul 2018, în sistemul de asigurări sociale de sănătate se încheie contracte cu unități sanitare autorizate și evaluate în condițiile legii.14. La articolul 265 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) contribuții ale persoanelor fizice;15. La articolul 265 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) sumele care se distribuie fondului din contribuția asiguratorie pentru muncă, potrivit art. 220^6 alin. (4) litera d) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;16. La articolul 265, alineatele (2), (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Colectarea contribuțiilor datorate de persoanele obligate să se asigure, precum și a contribuției asiguratorii pentru muncă datorată de angajator se face de către Ministerul Finanțelor Publice, prin ANAF și organele fiscale subordonate acesteia, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(3) Pentru acoperirea deficitului bugetului fondului, în vederea asigurării serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale și altor servicii la care au dreptul asigurații, după epuizarea fondului de rezervă veniturile bugetului fondului se completează cu sume care se alocă de la bugetul de stat...............................................................................................(5) Veniturile asupra cărora se stabilește contribuția asiguratorie pentru muncă și cota de contribuție sunt prevăzute în Legea nr. 227/2015.17. La articolul 266, alineatul (3) se abrogă.18. La articolul 266, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Termenul de prescripție a obligației de plată privind contribuția de asigurări sociale de sănătate este prevăzut în Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.19. La articolul 267, alineatele (1) și (3) se abrogă.20. La articolului 268, alineatul (1) se abrogă.21. Articolul 269 se abrogă.22. Articolul 270 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 270Activitatea privind declararea, stabilirea, controlul și colectarea și soluționarea contestațiilor pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate se realizează de către ANAF, prin structurile de specialitate cu atribuții de administrare a creanțelor fiscale, inclusiv unitățile subordonate.23. La articolul 337, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 337(1) Cardul național este un card electronic, distinct de cardul european, personal și netransmisibil.24. La articolul 337, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Reținerea la nivelul furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale a cardurilor naționale și/sau utilizarea de către aceștia fără drept, în scopul raportării și validării unor servicii medicale/medicamente/dispozitive medicale, constituie infracțiunea de fals privind identitatea, prevăzută la art. 327 din Codul penal, și se pedepsește conform prevederilor Codului penal.25. La articolul 337, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Prevederile privind acordarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale prin utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale nu sunt aplicabile situațiilor persoanelor care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unitățile penitenciare și nici persoanelor care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranță privative de libertate.26. La articolul 347, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) servicii medicale furnizate sub formă de abonament - servicii medicale preplătite, pe care furnizorii le acordă în mod direct abonaților, și nu prin intermediul asigurătorilor, cu respectarea legislației în vigoare pentru autorizarea, înființarea și funcționarea furnizorilor de servicii medicale, dar și cu privire la activitățile financiare care acoperă riscurile producerii unor evenimente neprevăzute. Aceste servicii medicale sunt acordate de furnizorii de servicii medicale în număr definit, cu o valoare certă, obligându-se astfel ca în schimbul unei sume primite periodic sub formă de abonament să suporte toate costurile serviciilor medicale pe care abonații le-ar putea efectua în afara serviciilor incluse în pachetul de servicii medicale de bază. Furnizarea de servicii medicale sub formă de abonament nu acoperă riscurile producerii unor evenimente neprevăzute sau a căror valoare nu poate fi definită în mod concret, de exemplu, tratamente determinate de boli sau accidente, îmbolnăvirea, spitalizarea, intervenții chirurgicale și orice alte servicii medicale în legătură cu riscurile la care ar putea fi expus abonatul. Furnizorii de servicii medicale care acordă servicii medicale sub formă de abonament nu vor deconta aceleași servicii efectuate acelorași abonați, pentru același episod de boală, atât în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cât și în cadrul asigurărilor voluntare de sănătate.27. La articolul 351, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cadrul asigurărilor voluntare de sănătate raporturile dintre asigurat și asigurător, precum și drepturile și obligațiile acestora se stabilesc prin voința părților, sub forma pachetelor de servicii, și sunt menționate în contractul de asigurare voluntară de sănătate, în condițiile alin. (3).28. La articolul 351, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Pachetul de servicii medicale pentru asigurările voluntare de sănătate, serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, precum și modalitatea și condițiile acordării acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Articolul IIPrevederile art. I pct. 1-4, 7-9, 14-16 și 19-21 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 29 noiembrie 2017.Nr. 88.-----

  Noutăți

 • LEGE nr. 766 din 29 decembrie 2001 pentru declararea municipiului Alba Iulia Oraş-martir al Revoluţiei din Decembrie 1989
 • LEGE nr. 14 din 22 octombrie 1971 cu privire la gospodărirea fondurilor fixe, resurselor materiale şi aprovizionarea tehnico-materială
 • LEGE nr. 49 din 19 martie 2010 privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor sociale
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 1 septembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 187 din 23 martie 1945 pentru înfăptuirea reformei agrare
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 174 din 5 noiembrie 1999 privind acordarea unui sprijin financiar Fundaţiei Atletismul Românesc (Fundaţia Română de Atletism)
 • LEGE nr. 76 din 24 mai 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • LEGE nr. 353 din 2 decembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005
 • LEGE nr. 174 din 18 octombrie 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României, Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Organizaţia Internaţionala pentru Migraţie, semnat la Bucureşti la 8 septembrie 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 18 din 24 septembrie 1998 cu privire la modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la accize şi la taxa pe valoarea adăugată
 • LEGE nr. 62 din 14 martie 2001 pentru acceptarea de către România a unor amendamente la Constituţia Organizaţiei Internaţionale pentru Migrari, adoptată la Venetia la 19 octombrie 1953
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 151 din 9 mai 2006 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă-Constanţa
 • LEGE nr. 226 din 24 iulie 2015 pentru modificarea art. 49 din Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României, aprobat prin Legea nr. 35/1990
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • LEGE nr. 101 din 26 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1998 privind majorarea soldelor personalului militar şi a salariilor de baza pentru unele categorii de personal civil din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 190 din 21 noiembrie 2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană
 • LEGE nr. 52 din 7 iunie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar
 • LEGE nr. 107 din 10 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 5 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 189 din 25 noiembrie 2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 26 iunie 2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 199 din 4 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 496 din 20 noiembrie 2003 pentru ratificarea Acordului anual de finanţare 2003 dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles şi, respectiv, la Bucureşti la 31 iulie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011 privind comunicaţiile electronice
 • LEGE nr. 414 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 şi la Bucureşti la 10 martie 2003, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Îmbunătăţirea sistemului de apa potabilă şi a celui al apelor uzate în scopul conformării cu standardele europene în domeniul calităţii apei şi protecţiei mediului în municipiul Iaşi, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 13 mai 2001
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 199 din 9 noiembrie 2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 194 din 9 noiembrie 2000 privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional
 • LEGE nr. 256 din 24 septembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 28 septembrie 2012, precum şi a Scrisorii semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 martie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 15 martie 2013, prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, de tip preventiv, intrat în vigoare prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 10 martie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 25 martie 2011
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 121 din 16 octombrie 1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 182 din 12 decembrie 2002 privind reglementarea unor măsuri financiare pe anul 2002
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 377 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1999 privind acordarea unor facilităţi agenţilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral
 • LEGE nr. 257 din 22 mai 2001 (*republicată*) privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 3 februarie 2016 pentru suspendarea art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 145 din 23 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
 • LEGE nr. 249 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 570 din 23 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/2000 pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgenţă către populaţie de Ministerul de Interne
 • LEGE nr. 56 din 6 martie 2018 privind cooperarea autorităţilor publice române cu Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)
 • LEGE nr. 186 din 15 iunie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (3) şi (4) ale art. 6 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 145 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/1999 privind unele măsuri de acompaniament social pentru salariaţii din industria metalurgică ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 180 din 26 octombrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
 • LEGE nr. 349 din 27 decembrie 2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 92 din 30 decembrie 1997 privind stimularea investiţiilor directe
 • LEGEA nr. 321 din 14 iulie 2006 (*republicată*) privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
 • LEGE nr. 316 din 12 octombrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • LEGE nr. 41 din 24 mai 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 68 din 26 august 1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 33 din 26 februarie 2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021