Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 8 noiembrie 2017 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 895 din 15 noiembrie 2017 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 81 din 8 noiembrie 2017privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 15 noiembrie 2017

  În vederea asigurării armonizării politicilor de piață ale României cu principiile și mecanismele politicii agricole comune,având în vedere necesitatea adoptării de măsuri urgente de reglementare care privesc sfera de producere, depozitare și comerțul cu cereale,luând în considerare prevederile art. 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1.185 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013 și (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește notificările către Comisie a informațiilor și documentelor, precum și de modificare și abrogare a mai multor regulamente ale Comisiei, prin care se instituie obligația ca statele membre să ia toate măsurile necesare pentru transmiterea către Comisia Europeană a informațiilor referitoare la prețurile produselor agricole, precum și celor referitoare la producție și piață,având în vedere că recoltarea cerealelor este în curs de finalizare, lipsa unor astfel de prevederi înseamnă preluarea produselor fără negociere prin impunerea unor prețuri de achiziție sub costurile de producție estimate de fermieri ca minim acceptabile.Ținând cont de faptul că în ultima perioadă a existat o stare conflictuală între cele două categorii de participanți pe piață, o nemulțumire a fermierilor creată de faptul că prețul oferit și condițiile în care se derulează relația cumpărător-vânzător nu reflectă în niciun fel valoarea produsului și importanța acestuia pentru sectorul agricol, situație ce a dus la rezilierea unor contracte,având în vedere că în absența unei legislații la nivelul Uniunii Europene referitoare la contractele scrise, formale, statele membre pot decide, în conformitate cu legislația națională privitoare la contracte, că este necesar să se recurgă la astfel de contracte, sub rezerva respectării dreptului Uniunii Europene și, în special, a bunei funcționări a pieței interne și a organizării comune a piețelor,pentru a asigura o dezvoltare viabilă a producției de cereale și a asigura astfel un nivel de viață decent producătorilor din spațiul rural, ar trebui consolidată puterea de negociere a acestora cu procesatorii, ceea ce ar duce la o distribuție echitabilă a valorii adăugate de-a lungul lanțului de vânzare.Având în vedere particularitățile sectorului cereale și pentru a garanta că interesele tuturor părților sunt luate în considerare în mod adecvat și având în vedere necesitatea de a evita orice dezechilibru al pieței, este necesară instituirea unui contract-cadru de vânzare-cumpărare, care să prevadă condițiile de vânzare-cumpărare.Ținând cont de necesitatea stabilirii urgente a unui mecanism de mediere între vânzător și cumpărător prin stabilirea unor relații contractuale echitabile, cu respectarea indicatorilor de calitate stabiliți, care reprezintă indicatori de plată, cu rolul de a demonstra că produsul obținut poate fi direcționat necondiționat către scopul propus,se impun întărirea disciplinei și responsabilizarea partenerilor pe filiera de comercializare prin instituționalizarea utilizării unor proceduri de achiziție, depozitare și comercializare unitare, pentru a evita discriminarea, ceea ce va asigura un grad ridicat de predictibilitate a activității de valorificare a cerealelor.Având în vedere necesitatea unei mai bune valorificări a producției de cereale, prin instrumentarea unor contracte-cadru care să permită siguranța valorificării eficiente a cerealelor de la fermier la procesator/comerciant, precum și conferirea unor prețuri echitabile pentru recuperarea cheltuielilor efectuate cu producția, cu atât mai mult cu cât preluarea la intervenție a cerealelor în situații de supraproducție nu este funcțională din cauza prețului stabilit la 101 euro/to, conform Regulamentului (CE) nr. 670/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește intervenția publică prin intermediul licitațiilor pentru achiziționarea grâului dur sau a orezului nedecorticat și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 428/2008 și (CE) nr. 687/2008,având în vedere caracterul dinamic al sectorului și orientarea cu predilecție a fermierilor către o calitatea superioară a cerealelor a căror comercializare se află în progres, se impune un sistem de asigurare a trasabilității producției cu respectarea unor obiective de calitate, precum și un minim de elemente potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului.Luând în considerare că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgență poate avea consecințe nefavorabile asupra părților implicate în sectorul cereale, cu impact asupra bugetului sectorului agricol al României, și anume:– imposibilitatea asigurării fluxurilor de informații corecte și concludente privind piața produselor agricole și alimentare prevăzute în anexele nr. I-III din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1.185, acest fapt generând riscul neangajării unor sume de către Uniunea Europeană;– în absența unei legislații la nivel național referitoare la aceste contracte și, implicit, neutilizarea contractelor scrise formale în sectorul cerealelor ar duce la lipsa responsabilității operatorilor în alte sectoare, imposibilitatea efectuării unui control din partea autorităților fiscale în ceea ce privește prețul de vânzare și plata taxelor aferente, precum și la apariția anumitor practici comerciale neloiale;– posibilitatea declanșării unei crize pe piața cerealelor prin creșterea producției și scăderea prețurilor, precum și prin lipsa unei predictibilități economice a fermierilor și operatorilor economici;– distorsionarea piețelor agricole prin declanșarea unor crize mai ales în contextul embargoului impus de Federația Rusă asupra produselor agricole provenite din Uniunea Europeană;– imposibilitatea calculării unor măsuri de sprijin pentru fermieri, atunci când aceștia sunt afectați de o perturbare gravă a pieței sau intră în faliment,întrucât elementele prezentate constituie situații extraordinare și vizează interesele economice ale României pe termen scurt și mediu,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, litera b) va avea următorul cuprins:b) Organizația Interprofesională «Cereale și Produse Derivate din România», denumită în continuare O.I.C.P.D.R.2. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Vânzarea cerealelor de către producătorii agricoli persoane fizice sau juridice, pe piața internă sau la export, se realizează pe baza contractelor de vânzare, al căror model se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea O.I.C.P.D.R., și a facturilor emise potrivit legii, iar în cazul persoanelor fizice care nu au obligația emiterii facturilor și desfășoară activități economice potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, a documentelor de valorificare reglementate de această lege, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1). Articolul II(1) Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale prevăzut la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, orice vânzare-cumpărare de cereale pe piața internă sau la export trebuie să facă obiectul unui contract scris între părți sau primii cumpărători trebuie să facă o ofertă scrisă de a contracta. Primii cumpărători sunt persoane fizice, persoane fizice autorizate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, și persoane juridice care achiziționează cereale de la producătorii agricoli în vederea consumului/procesării/comercializării acestora.(3) Contractul de vânzare și/sau oferta de a contracta, prevăzute la alin. (2), încheiate între părți înainte de livrare, trebuie să îndeplinească condițiile și să conțină elementele prevăzute la art. 168 alin. (1) și (4)-(7) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului. Articolul IIIContractele de vânzare încheiate pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările și completările ulterioare, înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență sunt supuse dispozițiilor legale în vigoare la data când acestea au fost încheiate în tot ceea ce privește încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea acestora.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Cristian-Gabriel Winzer,
  secretar de stat
  București, 8 noiembrie 2017.Nr. 81.-----

  Noutăți

 • LEGE nr. 363 din 10 iulie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • LEGE nr. 107 din 24 mai 2019 privind modificarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România"
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 28 iunie 2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi pentru prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 58 din 19 martie 2008 pentru completarea art. 258 din Codul penal
 • LEGE nr. 118 din 15 martie 2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit
 • LEGE nr. 15 din 25 martie 1993 pentru aderarea României la Convenţia europeană în materia adopţiei de copii, încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967
 • LEGE nr. 24 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 93/1998 privind înlocuirea şi împrospătarea unor produse petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei
 • CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE din 24 ianuarie 1864 pentru curtea de compturi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 17 din 20 februarie 2002 privind recapitalizarea Băncii de Export-Import a României "EXIMBANK" - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 236 din 24 noiembrie 2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 23 iunie 1999 privind modul de finanţare a cheltuielilor pentru întreţinerea efectivelor de cabaline care sunt proprietate publică a statului şi pentru trecerea la turma de baza a cabalinelor necesare pentru împrospătarea acesteia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 4 iunie 2008 pentru modificarea unor acte normative privind transportul naval
 • LEGE nr. 290 din 2 noiembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
 • LEGE nr. 22 din 11 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2010 pentru completarea unor acte normative din domeniul finanţelor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 199 din 9 noiembrie 2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 8 septembrie 2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 172 din 31 mai 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2011 pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român
 • LEGE nr. 304 din 11 decembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 557 din 17 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 6/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 20 mai 2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice
 • LEGE nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 1 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare
 • LEGE nr. 244 din 12 iulie 2007 pentru stabilirea modalităţilor de plată a taxelor aferente apostilei prevăzute la art. 3 alin. 1 din Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961
 • LEGE nr. 231 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 22 decembrie 2011 privind prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 589 din 15 decembrie 2004 privind regimul juridic al activităţii electronice notariale
 • LEGE nr. 245 din 9 iunie 2004 (*republicată*) privind securitatea generală a produselor*)
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social nr. 62/2011
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 11 iunie 1999 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor importate prin servicii poştale şi în regim de curierat rapid de către persoanele juridice
 • LEGE nr. 348 din 29 noiembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice ”Termoelectrica” - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala ”ROMAG-TERMO” şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 9 din 14 martie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 1173/1968 pentru modificarea Decretului nr. 884/1967 privind inventiile, inovatiile şi rationalizarile
 • LEGE nr. 56 din 17 martie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 47 din 30 martie 2016 privind instituirea zilei de 16 octombrie - Ziua naţională a alimentaţiei şi a combaterii risipei alimentare
 • LEGE nr. 569 din 19 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 274/2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
 • LEGE nr. 278 din 10 iulie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind serviciile aeriene regulate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2008
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 78 din 12 iulie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan în domeniul transporturilor internaţionale rutiere, a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind serviciile aeriene şi a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind navigaţia maritima comercială, semnate la Baku la 27 martie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 23 februarie 2011 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 168 din 12 iulie 2017 privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 230 din 10 iulie 1930 pentru unificarea unor dispoziţiuni referitoare la executarea silită
 • LEGE nr. 141 din 5 noiembrie 1996 pentru modificarea şi completarea Codului de procedura penală
 • LEGE nr. 251 din 16 iunie 2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 102 din 8 mai 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2017 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021