Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 octombrie 2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă ca unitate de achiziţii centralizată pentru achiziţia centralizată de autospeciale/ambulanţe pentru Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru serviciile de ambulanţă judeţene şi pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 817 din 16 octombrie 2017 -
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 74 din 11 octombrie 2017privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență ca unitate de achiziții centralizată pentru achiziția centralizată de autospeciale/ambulanțe pentru Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru serviciile de ambulanță județene și pentru Serviciul de Ambulanță București-Ilfov
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 16 octombrie 2017

  Având în vedere creșterea perioadelor de indisponibilitate a autospecialelor/ambulanțelor și riscul crescut în exploatare, ca urmare a uzurii acestora, precum și degradarea continuă și accelerată a acestui tip de resurse din dotarea serviciilor publice de urgență,întrucât în ultima perioadă o medie de peste 400 de ambulanțe aparținând serviciilor publice de urgență sunt defecte zilnic, consecința directă constând în afectarea gravă a capacității operative a serviciilor publice de ambulanță și SMURD, populația fiind în situația de a nu putea beneficia de servicii de medicină de urgență acolo unde este nevoie,deoarece există județe în care nu mai sunt în stare de funcționare niciuna dintre ambulanțele de tip C aparținând serviciilor publice de ambulanță, resurse care asigură asistență medicală de urgență la cel mai înalt nivel, astfel încât există riscul ca viața unor pacienți să fie pusă în pericol și să nu poată fi salvată,în condițiile în care uzura avansată a ambulanțelor SMURD determină ca peste 800 de unități administrativ-teritoriale să fie neacoperite zilnic, iar pentru aproximativ 2 milioane de persoane să nu poată fi asigurat primul ajutor calificat printr-o intervenție rapidă, în cazul urgențelor care pun în pericol imediat viața cetățenilor,având în vedere că soluțiile adoptate până în prezent - reparații și modernizări - nu au oferit decât o rezolvare pe termen scurt a situației, dar problema operativității ambulanțelor continuă să se degradeze, cu implicații negative asupra acoperirii teritoriului cu resurse de acest gen, asupra timpului de răspuns la urgențe și implicit asupra calității asistenței medicale asigurate populației, situație care poate fi tradusă prin pierderi de vieți omenești,luând în considerare necesitatea reducerii costurilor de mentenanță pentru menținerea în serviciu a actualei flote de autospeciale/ambulanțe a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și a serviciilor de ambulanță județene, Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, pentru care tendința de majorare anuală în ultimii 3 ani a fost de 8% față de anul precedent, precum și faptul că persistența situației actuale va conduce în mod evident la scăderea capacității de răspuns la urgențele medicale prespitalicești, fapt ce poate genera, în afara unei nemulțumiri la nivelul populației, chiar un pericol real cu efecte care nu pot fi anticipate,ținând cont că achiziția centralizată creează premisele obținerii unor produse de calitate la prețuri inferioare comparativ cu cele implicate de achiziția neunitară a produselor de autorități contractante distincte,întrucât aceste consecințe negative asupra acoperirii teritoriului cu resurse și a timpului de răspuns la urgențe și, implicit, asupra calității serviciilor medicale prespitalicești asigurate cetățenilor, care vor apărea în situația neadoptării măsurilor propuse, pot fi evitate prin luarea de măsuri adecvate adoptate în timp real,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul 1Se desemnează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, denumit în continuare IGSU, ca unitate de achiziții centralizată pentru achiziția centralizată de autospeciale/ambulanțe pentru Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare din cadrul IGSU, denumit în continuare SMURD, precum și pentru serviciile de ambulanță județene, denumite în continuare SAJ, respectiv pentru Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, denumit în continuare SABIF. Articolul 2(1) Unitatea de achiziții centralizată încheie acorduri-cadru în nume propriu atât pentru autospeciale/ambulanțe destinate activității SMURD, cât și pentru autospeciale/ ambulanțe destinate activității SAJ, respectiv SABIF.(2) În baza acordurilor-cadru încheiate, unitatea de achiziții publice centralizată semnează și derulează contracte subsecvente. Articolul 3Lista cu necesarul de autospeciale/ambulanțe pe tipuri și cantități, raportat la perioada de valabilitate a acordului-cadru, se avizează de către Comisia interministerială pentru suport tehnic, denumită în continuare CIMST, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 104/2014, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 144/2014 privind organizarea și funcționarea Comisiei interministeriale pentru suport tehnic, la propunerea Direcției generale management urgențe medicale din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne, denumită în continuare DGMUM, precum și a direcției de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Articolul 4Creditele de angajament și creditele bugetare necesare pentru achiziția centralizată de autospeciale/ambulanțe conform art. 2 alin. (1) se stabilesc prin legile bugetare anuale. Articolul 5(1) Caietele de sarcini, inclusiv specificațiile tehnice, aferente procedurii de achiziție se elaborează de către o comisie mixtă având în componență reprezentanți IGSU, SAJ, SABIF și DGMUM.(2) Avizarea specificațiilor tehnice se realizează de CIMST. CIMST este abilitată să avizeze prețul unitar estimat pentru fiecare tip de autospecială/ambulanță care face obiectul achiziției în sistem centralizat, la propunerea IGSU.(3) Răspunsurile la solicitările de clarificări care vizează documentația de atribuire se formulează de către unitatea de achiziții publice centralizată, în baza:a) argumentelor tehnice formulate în scris de către reprezentanții DGMUM, după consultarea reprezentanților SAJ și SABIF, pentru partea medicală din compunerea autospecialelor/ambulanțelor;b) argumentelor tehnice formulate în scris de către reprezentanții IGSU, pentru partea de autoșasiu din compunerea autospecialelor/ambulanțelor.(4) În procesul de evaluare a ofertelor, pe lângă Comisia de evaluare stabilită potrivit dispozițiilor legale din domeniul achizițiilor publice, vor fi desemnați experți cooptați din cadrul DGMUM, în condițiile art. 126 alin. (3) și ale art. 128 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.(5) Personalul menționat la alin. (1) și (4) se nominalizează prin dispoziție a secretarului de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne, la propunerea IGSU. Articolul 6Comisia de recepție a bunurilor se nominalizează prin dispoziție a secretarului de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne, la propunerea IGSU, în funcție de tipul și cantitatea autospecialelor/ambulanțelor achiziționate. Articolul 7(1) Bunurile achiziționate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență intră în proprietatea privată a statului și în dotarea IGSU, respectiv a SAJ și SABIF.(2) În maximum 30 de zile de la efectuarea recepției finale, SAJ și SABIF preiau de la IGSU autospecialele/ambulanțele achiziționate pentru acestea în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pe bază de proces-verbal de predare-primire. Articolul 8Se desemnează secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne, responsabil de coordonarea tuturor activităților care privesc finanțarea, derularea procedurilor de achiziție și livrarea autospecialelor și ambulanțelor.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 11 octombrie 2017.Nr. 74.-----

  Noutăți

 • LEGE nr. 53 din 30 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 (*republicată*) privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări*)
 • LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 (*republicată*) privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 178 din 14 decembrie 2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (1^1) al art. 109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 458 din 6 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România
 • LEGE nr. 372 din 18 decembrie 2013 privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 5.050 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă"
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 379 din 15 decembrie 2005 bugetului de stat pe anul 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 21 decembrie 2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii
 • LEGE nr. 311 din 18 iunie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 185/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • LEGE nr. 222 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 42 din 21 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 271 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • LEGE nr. 793 din 29 decembrie 2001 privind retragerea României din Convenţia asupra viitoarei cooperări multilaterale în domeniul pescuitului în nord-vestul Oceanului Atlantic, semnată la Ottawa la 24 octombrie 1978
 • LEGE nr. 111 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 278/2000 pentru ratificarea Înţelegerii dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind creditul de la Fondul pentru Dezvoltare şi Cooperare Economică, semnată la Bucureşti la 11 octombrie 2000
 • LEGE nr. 90 din 8 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 51 din 7 aprilie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (al treilea addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2011 şi la Bruxelles la 19 ianuarie 2011, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 348 din 14 iulie 2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGE nr. 213 din 11 noiembrie 2010 privind modificarea art. 36 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 4 iunie 1999 pentru modificarea lit. c) a art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestaţii vamale
 • LEGE nr. 72 din 28 martie 2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 33 din 8 mai 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind statutul Forţelor României în Statul Kuwait, semnat la Kuwait la 10 şi 11 martie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 16 mai 2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale
 • LEGE nr. 83 din 8 aprilie 2008 privind completarea anexei nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • LEGE nr. 655 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 108/2002 privind achiziţionarea dintr-o singura sursa a produselor şi serviciilor necesare asigurării uniformelor, însemnelor distinctive, insignelor şi documentelor de legitimare ale poliţiştilor
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat
 • LEGE nr. 103 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 86/2000 pentru abrogarea art. 2 alin. (3) pct. B lit. d) din Decretul nr. 247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 36 din 8 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale
 • LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului
 • LEGE nr. 114 din 27 aprilie 2007 (*republicată*) privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 18 martie 2004 privind Statutul personalului vamal
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European*)
 • LEGE nr. 240 din 5 decembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare
 • LEGE nr. 203 din 7 noiembrie 2011 pentru modificarea anexei la Legea nr. 174/2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"- Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava
 • LEGE nr. 29 din 15 ianuarie 2018 privind anularea unor obligaţii fiscale
 • LEGE nr. 202 din 16 iulie 2015 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 294 din 2 noiembrie 2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 12 iulie 2005 pentru modificarea art. 26 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 166 din 5 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 271 din 7 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România"
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 134 din 7 iulie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015
 • LEGE nr. 98 din 10 noiembrie 1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena şi sănătate publică
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 26 mai 2005 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 10 din 23 februarie 1999 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
 • LEGE nr. 73 din 26 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021