Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 30 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 508 din 30 iunie 2017 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 50 din 30 iunie 2017pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 30 iunie 2017

  Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 53/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 29 iunie 2017,luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfășurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activității Guvernului și a ministerelor,reținându-se că, în cazul neadoptării măsurilor propuse, nu se pot asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament și îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă și externă a țării și de a exercita conducerea generală a administrației publice, cu repercusiuni directe asupra cetățenilor, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 5 ianuarie 2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (7) al articolului 12 se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Cu excepția activităților prevăzute la alin. (5), ministrului delegat pentru fonduri europene i se deleagă calitatea de reprezentant și de ordonator principal de credite pentru activitățile aferente domeniului pentru care a fost învestit.2. După alineatul (7) al articolului 12 se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:(7^1) Ministrul delegat pentru fonduri europene poate delega atribuțiile de ordonator principal de credite, în condițiile legii.3. Alineatul (8) al articolului 12 se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Ministrul delegat pentru fonduri europene emite ordine și instrucțiuni în domeniul în care a fost învestit.4. După alineatul (8) al articolului 12 se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:(8^1) Aprobarea statului de funcții și reglementarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului încadrat în structurile care gestionează fonduri europene se realizează prin ordin al viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, la propunerea ministrului delegat pentru fonduri europene.5. După alineatul (10) al articolului 12 se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:(11) Prin derogare de la art. 48 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, atribuțiile secretarului/secretarilor de stat care își va/vor desfășura activitatea pe domeniul fondurilor europene se stabilesc prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene.(12) Ministrul delegat pentru fonduri europene reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorități publice și instituții publice interne și internaționale, cu organizații interne și internaționale, precum și cu persoane fizice și juridice române și străine, pe domeniul în care a fost învestit, cu excepția activităților prevăzute la alin. (5).6. După articolul 16 se introduc două noi articole, articolele 16^1 și 16^2, cu următorul cuprins: Articolul 16^1Cheltuielile necesare desfășurării activității viceprim-ministrului fără portofoliu și a cabinetului acestuia se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Articolul 16^2(1) Se înființează Agenția pentru Competitivitate, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, în subordinea Secretariatului General al Guvernului.(2) Agenția pentru Competitivitate este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului.(3) Organizarea, funcționarea, atribuțiile, precum și structura organizatorică a instituției prevăzute la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit pentru Secretariatul General al Guvernului.(4) Salarizarea personalului din cadrul Agenției pentru Competitivitate se stabilește la nivelul de salarizare aferent funcțiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu respectarea prevederilor legale privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Articolul IIAlineatul (2) al articolului 33 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Secretariatul General al Guvernului îndeplinește atribuțiile de minister de resort față de Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat», Regia Autonomă «Monitorul Oficial» și față de Administrația Națională de Meteorologie. Articolul IIIAlineatul (3) al articolului 1 din Legea nr. 216/2004 privind înființarea Administrației Naționale de Meteorologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 1 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Administrația Națională de Meteorologie are statut de regie, se organizează și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului. Articolul IVAlineatul 1 al articolului 4 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 283 din 7 decembrie 1993, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:Managementul rezervației se realizează de Administrația Rezervației Biosferei «Delta Dunării», denumită în continuare Administrația Rezervației, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat, aflată în subordinea Secretariatului General al Guvernului. Articolul VÎn tot cuprinsul Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, cu modificările și completările ulterioare, sintagma „autoritate publică centrală pentru protecția mediului“ se înlocuiește cu sintagma „Secretariatul General al Guvernului“. Articolul VI(1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Mediului și Secretariatul General al Guvernului încheie protocol de predare-preluare pentru aplicarea măsurilor prevăzute la art. II-IV, care va cuprinde obligatoriu creditele bugetare pe anul 2017 aferente Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării“.(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat și în bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2017, corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, după caz, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-preluare.(3) Modificările în execuția bugetului de stat pe anul 2017 se efectuează pe baza instrucțiunilor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice la solicitarea Secretariatului General al Guvernului.(4) Până la încheierea protocolului prevăzut la alin. (1) finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării“ se asigură din bugetul ordonatorului principal de credite din subordinea căruia aceasta s-a reorganizat. Articolul VIIÎn termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, instituțiile prevăzute la art. I-V își modifică în mod corespunzător actele normative de organizare și funcționare. Articolul VIIIÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru acordarea de ajutoare, recompense, contribuții la acțiuni umanitare și burse, se constituie fondul Președintelui României, fondul președintelui Senatului, fondul președintelui Camerei Deputaților, fondul primministrului, care se aprobă anual prin buget, în limita sumei maxime de 500 mii lei.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Secretarul general al Guvernului,
  Mihai Busuioc
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 30 iunie 2017.Nr. 50. ----

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 14 mai 2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 204 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale
 • LEGE nr. 48 din 4 aprilie 2011 pentru înfiinţarea satului Culmea, judeţul Constanţa, prin reorganizarea oraşului Ovidiu, judeţul Constanţa
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 193 din 12 decembrie 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • LEGE nr. 213 din 27 iulie 2018 pentru instituirea zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 27 din 18 aprilie 2003 privind procedura aprobării tacite
 • LEGE nr. 97 din 7 mai 2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
 • LEGE nr. 246 din 22 iunie 2006 pentru completarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic
 • LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998(*republicată*) privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • LEGE nr. 59 din 1 mai 1934 asupra CECULUI
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 197 din 18 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea art. 25 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001
 • LEGE nr. 370 din 20 septembrie 2004 (*republicată*) pentru alegerea Preşedintelui României*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • LEGE nr. 174 din 13 mai 2009 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare
 • LEGE nr. 142 din 1 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 171/2001 pentru aprobarea modificării denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României, precum şi a taxelor vamale de baza aferente acestora
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 204 din 29 decembrie 1999 privind ratificarea Protocolului adiţional nr. 8 la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Budapesta la 20 octombrie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 90 din 5 aprilie 2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 200 din 2 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 199/2008 pentru modificarea şi completarea anexei nr. VII/2b la Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
 • LEGE nr. 99 din 1 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1995 privind unele măsuri de reducere şi de reglementare unitară a majorărilor de întârziere pentru neplata la termen a sumelor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, precum şi a primelor de asigurare prin efectul legii
 • LEGE nr. 10 din 27 ianuarie 1948 privind situaţia juridică a bunurilor confiscate, intrate în Patrimoniul Statului în temeiul hotărârilor judecătoreşti*)
 • LEGE nr. 148 din 17 mai 2005 pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 546 din 25 noiembrie 2004 pentru înfiinţarea comunei Raciu prin reorganizarea comunei Lucieni, judeţul Dâmboviţa
 • LEGEA nr. 9 din 31 iulie 1990 privind interzicerea temporară a înstrăinării terenurilor prin acte între vii
 • LEGE nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 148 din 14 iulie 1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 7 din 29 iunie 1989 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 2/1989 privind modalitatea de suportare a dobînzilor plătite de unităţile socialiste la creditele bancare suplimentare
 • LEGE nr. 101 din 26 mai 1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
 • LEGE nr. 507 din 28 noiembrie 2003 bugetului de stat pe anul 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 19 februarie 2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 14 decembrie 2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 21 iunie 2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE"
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 110 din 24 mai 2019 pentru modificarea lit. a) a alin. (2) al art. 45 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare
 • LEGE nr. 201 din 7 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
 • LEGE nr. 50 din 21 iunie 1996*) *** Republicat privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • LEGE nr. 45 din 19 martie 2012 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 77 din 1 iunie 1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată
 • LEGE nr. 84 din 15 aprilie 1998 (*republicată*) privind mărcile şi indicaţiile geografice*)
 • LEGE nr. 137 din 29 decembrie 1995*) (*republicată*) privind protecţia mediului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 390 din 16 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2005 pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei
 • LEGE nr. 104 din 25 aprilie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/2005 pentru suspendarea aplicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • LEGE nr. 37 din 14 decembrie 1979 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 407/1979 privind majorarea pensiilor
 • LEGE nr. 11 din 11 martie 1993 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1992 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1992
 • LEGE nr. 5 din 6 ianuarie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2011 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 20 mai 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 291 din 7 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021