Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 11 mai 2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fără construcţii aflate în proprietatea publică a statului
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 374 din 19 mai 2017 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 11 mai 2017privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fără construcţii aflate în proprietatea publică a statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 19 mai 2017

  Având în vedere că proiectele de infrastructură de transport sunt investiţii publice de importanţă strategică pentru România, care asigură conectivitatea cu coridoarele de transport europene şi creşterea mobilităţii populaţiei şi a mărfurilor, influenţând în mod direct relaţiile economice şi dezvoltarea mediului de afaceri la nivel naţional,întrucât pentru acest proiect de infrastructură de transport este necesară reglementarea unor măsuri în regim de urgenţă, deoarece perioada de desfăşurare a lucrărilor de execuţie este scurtă în raport cu data de începere a execuţiei lucrărilor,neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă este de natură să întârzie punerea în aplicare a fazei a 2-a a proiectului de construcţie a Variantei de ocolire a municipiului Braşov, încheierea contractului de finanţare din Programul operaţional Infrastructura mare 2014-2020 şi, implicit, absorbţia fondurilor europene nerambursabile, ducând la pierderi de cca 79 milioane lei şi în final la compromiterea finalizării în integralitate a acestui obiectiv în anul 2017,totodată, neadoptarea măsurilor propuse poate conduce la blocarea implementării proiectului şi la aplicarea penalizărilor de întârziere şi accesoriilor aferente de către executanţii de lucrări, ca urmare a nerespectării termenelor din vina beneficiarilor,ţinând seama de faptul că o parte a sediului Direcţiei Judeţene de Informaţii Braşov, compusă din teren şi construcţie, a fost restituită în natură, determinând o limitare a exerciţiului dreptului de administrare, respectiv o diminuare a întinderii suprafeţelor utilizate,având în vedere încadrarea, conform expertizei tehnice întocmite, a corpurilor principale în care funcţionează Direcţia Judeţeană de Informaţii Braşov în clasele de risc seismic Rs I şi Rs II, fapt ce determină luarea urgentă a unor măsuri pentru aducerea structurii de rezistenţă a clădirilor la cerinţele impuse de normativele în vigoare,ţinând cont de faptul că derularea unui proiect de consolidare a corpurilor de clădire existente nu se poate realiza sub sarcină, impunându-se, pentru asigurarea continuităţii activităţilor de realizare a securităţii naţionale a României, crearea, de urgenţă, a condiţiilor necesare edificării unui nou sediu,luând în considerare faptul că o eventuală întârziere sub aspectul nefinalizării noului sediu pentru Direcţia Judeţeană de Informaţii Braşov poate afecta capacitatea unităţii militare de a-şi asuma şi a duce la îndeplinire obiectivele care privesc asigurarea securităţii naţionale a României, inclusiv prin prisma necesarului suplimentar de spaţii determinat de încadrările planificate în contextul construirii Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav, situaţie care impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unor atingeri aduse interesului public prin raportare la responsabilităţile legale ale Serviciului Român de Informaţii,reţinându-se necesitatea stringentă a creării cadrului legal aplicabil domeniului investiţional sub aspectul realizării unui nou sediu pentru Direcţia Judeţeană de Informaţii Braşov, în condiţiile în care finanţarea investiţiei şi implementarea proiectului sunt condiţionate de intrarea de urgenţă în patrimoniul Serviciului Român de Informaţii a terenului aferent situat în municipiul Braşov,ţinând seama de faptul că este imperios necesară respectarea etapelor investiţionale aferente anului 2017 pentru execuţia obiectivului de investiţii de realizare a noului sediu al Direcţiei Judeţene de Informaţii Braşov,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Se aprobă dezlipirea în trei loturi a terenului cu suprafaţa de 300.000 mp, având numărul cadastral 104285, reprezentat grafic în anexa nr. 1, situat în municipiul Braşov, Strada Institutului nr. 10, judeţul Braşov, aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Universităţii „Transilvania“ din Braşov, după cum urmează:a) imobilul compus din teren lot 1 cu numărul cadastral 145354, având suprafaţa măsurată de 279.083 mp, precum şi din construcţiile amplasate pe acesta, situat în municipiul Braşov, Strada Institutului nr. 10, judeţul Braşov;b) imobilul-teren lot 2 cu numărul cadastral 145356, având suprafaţa măsurată de 20.000 mp, situat în municipiul Braşov, Strada Institutului nr. 10, judeţul Braşov;c) imobilul-teren lot 3 cu numărul cadastral 145355, având suprafaţa măsurată de 917 mp, situat în municipiul Braşov, Strada Institutului nr. 10, judeţul Braşov. Articolul 2Se aprobă transmiterea imobilului-teren lot 3 cu numărul cadastral 145355, aflat în proprietatea publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Universităţii „Transilvania“ din Braşov în administrarea Ministerului Transporturilor, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. Articolul 3Se aprobă transmiterea imobilului-teren lot 2 cu numărul cadastral 145356, aflat în proprietatea publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din administrarea Universităţii „Transilvania“ din Braşov în administrarea Serviciului Român de Informaţii. Articolul 4Imobilul-teren lot 1 cu numărul cadastral 145354, precum şi construcţiile amplasate pe acesta rămân în proprietatea publică a statului şi în administrarea Universităţii „Transilvania“ din Braşov. Articolul 5Imobilele-teren prevăzute la art. 2-4 sunt supuse în privinţa constituirii şi exercitării dreptului de administrare regulilor de drept comun. Articolul 6Predarea-preluarea imobilelor-teren transmise potrivit art. 2 şi 3 se face pe bază de protocol încheiat între Universitatea „Transilvania“ din Braşov şi Ministerul Transporturilor, respectiv între Universitatea „Transilvania“ din Braşov şi Serviciul Român de Informaţii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 7Universitatea „Transilvania“ din Braşov, Ministerul Transporturilor şi Serviciul Român de Informaţii îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Transporturilor şi Serviciul Român de Informaţii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare în cadrul anexelor nr. 8, 16 şi 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 8Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul educaţiei naţionale,
  Ariana Oana Bucur,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Directorul Serviciului Român de Informaţii,
  Eduard-Raul Hellvig
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan
  Bucureşti, 11 mai 2017.Nr. 37. Anexa nr. 1
  ANEXA GRAFICĂ
  cu reprezentarea imobilului-teren lot 1 şi construcţii care rămâne în
   administrarea Universităţii „Transilvania“ din Braşov, imobilului-teren lot 2 propus pentru
   transmitere la Serviciul Român de Informaţii şi imobilului-teren lot 3 propus pentru
   transmitere la Ministerul Transporturilor
  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului-teren fără construcţii aflat în proprietatea publică a statului,
  care se transmite din administrarea Universităţii „Transilvania“ din Braşov
  în administrarea Ministerului Transporturilor pentru
   Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A*Font 7*┌──────────────────┬────────────────────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────────────────┬─────────────┐│ Locul unde este  │  Persoana juridică │ Persoana juridică │Număr M.F.P./│ Caracteristicile tehnice │  Valoarea   ││ situat imobilul  │    de la care se   │    la care se     │    Cod de   │  ale imobilului care se  │ de inventar ││                  │ transmite imobilul │transmite imobilul │ clasificare/│         transmite        │             ││                  │                    │                   │  Denumirea  ├────────────────┬─────────┤             ││                  │                    │                   │bunului/ Anul│   Nr. carte    │Suprafaţa│             ││                  │                    │                   │  dobândirii │  funciară şi   │terenului│             ││                  │                    │                   │             │ nr. cadastral  │         │             │├──────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼─────────┼─────────────┤│Municipiul Braşov,│Statul român, din   │Statul român, în   │   155.450   │Cartea funciară │  917 mp │ 190.850 lei ││Strada            │administrarea       │administrarea      │ (parţial)/  │nr. 104285,     │         │             ││Institutului      │Universităţii       │Ministerului       │   8.05.04/  │municipiul      │         │             ││nr. 10,           │"Transilvania" din  │Transporturilor,   │ Teren/ 2008 │Braşov,         │         │             ││judeţul Braşov    │Braşov              │pentru Compania    │             │nr. cadastral   │         │             ││                  │(CUI 4317754)       │Naţională de       │             │145355, lot 3   │         │             ││                  │                    │Administrare a     │             │                │         │             ││                  │                    │Infrastructurii    │             │                │         │             ││                  │                    │Rutiere            │             │                │         │             ││                  │                    │(CUI 13633330)     │             │                │         │             │└──────────────────┴────────────────────┴───────────────────┴─────────────┴────────────────┴─────────┴─────────────┘
  Anexa nr. 3
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului-teren fără construcţii aflat în proprietatea publică a statului,
  care se transmite din administrarea Universităţii „Transilvania“ din Braşov
  în administrarea Serviciului Român de Informaţii
  *Font 7*┌──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬─────────────┬──────────────────────────┬──────────────┐│ Locul unde este  │Persoana juridică │Persoana juridică │Număr M.F.P./│ Caracteristicile tehnice │   Valoarea   ││ situat imobilul  │   de la care se  │    la care se    │    Cod de   │  ale imobilului care se  │  de inventar ││                  │transmite imobilul│transmite imobilul│ clasificare/│         transmite        │              ││                  │                  │                  │  Denumirea  ├────────────────┬─────────┤              ││                  │                  │                  │bunului/ Anul│   Nr. carte    │Suprafaţa│              ││                  │                  │                  │  dobândirii │  funciară şi   │terenului│              ││                  │                  │                  │             │ nr. cadastral  │         │              │├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────┼────────────────┼─────────┼──────────────┤│Municipiul Braşov,│Statul român, din │Statul român, în  │   155.450   │Cartea funciară │20.000 mp│ 4.162.246 lei││Strada            │administrarea     │administrarea     │ (parţial)/  │nr. 104285,     │         │              ││Institutului      │Universităţii     │Serviciului       │   8.05.04/  │municipiul      │         │              ││nr. 10,           │"Transilvania"    │Român de          │(8.19.01 după│Braşov,         │         │              ││judeţul Braşov    │din Braşov        │Informaţii        │ transmitere/│nr. cadastral   │         │              ││                  │(CUI 4317754)     │(CUI 4204305)     │ Teren/ 2008 │145356, lot 2   │         │              │└──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴─────────────┴────────────────┴─────────┴──────────────┘
  ----

  Noutăți

 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 148 din 26 iulie 2000 privind publicitatea
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 158 din 18 iulie 2008 (*republicată*) privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă
 • LEGE nr. 174 din 16 mai 2006 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • LEGE nr. 7 din 8 martie 1993 pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea articolului 50 a) al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţionala, încheiat la Montreal la 26 octombrie 1990, şi a Protocolului referitor la amendarea articolului 56 al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţionala, încheiat la Montreal la 6 octombrie 1989
 • LEGE nr. 270 din 18 iunie 2003 spitalelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 20 martie 2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 120 din 30 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Agricole - S.A.
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 123 din 4 mai 2006 privind statutul personalului din serviciile de probaţiune
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 13 octombrie 2005 privind modificarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pe anul 2005, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 1995 (*republicată*) privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare*)
 • LEGE nr. 122 din 29 mai 2015 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie şi privind modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • ORDONANŢA URG. nr. 46 din 2 decembrie 1998 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 49/1998 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepţionarea, depozitarea şi păstrarea graului din recolta anului 1998
 • LEGE nr. 77 din 20 decembrie 1974 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 204/1974 privind modificarea Legii nr. 58/1968 pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 388 din 30 septembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat în anul 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 20 decembrie 2017 privind înfiinţarea Centrului Cultural "Sala Palatului" şi pentru stabilirea unor măsuri care să asigure funcţionarea acestuia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 27 iunie 2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 111 din 30 iunie 1999 privind finanţarea organizării şi desfăşurării concursului naţional de ocupare a posturilor didactice vacante din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 1999-2000
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 383 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 182 din 17 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 4/2004 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
 • LEGE nr. 23 din 9 decembrie 1982 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 200/1982 pentru modificarea şi completarea Legii retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974 şi a Decretului nr. 145/1979 privind stimularea prin beneficiu a producţiei pentru export, precum şi pentru acordarea fondului de participare a oamenilor muncii la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor pe anul 1981
 • LEGE nr. 84 din 21 iulie 1992 privind regimul zonelor libere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 252 din 7 decembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • LEGE nr. 172 din 10 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 212/2000 privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 69 din 25 mai 2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 77 din 31 mai 2001 pentru modificarea art. 59 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • LEGE nr. 369 din 15 septembrie 2004 (*republicată*) privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 22 decembrie 2011 privind prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 186 din 20 octombrie 2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 24 din 19 martie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2008 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile şi pentru luarea unor măsuri de reglementare a situaţiei juridice a acestora
 • LEGE nr. 168 din 12 noiembrie 1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 27 iunie 2012 privind unele măsuri pentru asigurarea furnizării serviciului public de televiziune
 • LEGE nr. 295 din 14 noiembrie 2008 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 29 iunie 2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 19 februarie 2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 429 din 22 noiembrie 2006 pentru modificarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 septembrie 1998 *** Republicată privind regimul zonelor defavorizate
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 416 din 16 noiembrie 2006 pentru modificarea alin. (1) al art. 4 din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 10 din 2 octombrie 1996 privind unele măsuri pentru desfăşurarea alegerilor parlamentare şi prezidenţiale din luna noiembrie 1996
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 146 din 31 octombrie 2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • LEGE nr. 178 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020