Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 15 decembrie 2016 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 15 decembrie 2016

Având în vedere faptul că neadoptarea, prin ordonanţă de urgenţă, a acestor măsuri imediate şi a reglementărilor pentru implementarea lor generează disfuncţionalităţi majore cu efecte negative asupra bunei desfăşurări a sistemului naţional de învăţământ, dar şi asupra diverselor categorii de beneficiari,luând în considerare nevoia asigurării unei bune funcţionări a sistemului naţional de învăţământ şi a atingerii obiectivelor strategice stabilite în domeniu, precum şi pentru a acţiona în sensul respectării asumărilor internaţionale ale României faţă de statele membre ale Spaţiului European al Învăţământului Superior (SEIS) şi faţă de Uniunea Europeană şi partenerii naţionali noncomunitari,întrucât învăţământul constituie prioritate naţională şi a actualului Guvern,ţinând cont de nevoia de a asigura organizarea şi funcţionarea eficientă, performantă şi predictibilă a sistemului naţional de educaţie, precum şi de efectele perturbatoare produse de absenţa cadrului legislativ adecvat, aspecte care au consecinţe grave,pentru a evita sancţiunile aplicate României în situaţia nerespectării obligaţiilor comunitare pentru segregare şcolară, în contextul în care Comisia Europeană monitorizează în mod special România în domeniul segregării şcolare şi a aplicat în ultimii doi ani astfel de sancţiuni statelor care nu au adoptat măsurile necesare prevenirii şi eliminării segregării şcolare. În plus, ţinând cont de nevoia de ajustare a cadrului legal privind educaţia copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi, în conformitate cu obligaţiile care derivă din Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, ratificată de România prin Legea nr. 221/2010,având în vedere că insuficienţa acută a personalului didactic calificat în sistemul educaţional, atât la nivel preuniversitar, cât şi la nivel superior, dublată de declinul demografic al României şi al numărului de absolvenţi ai examenului de bacalaureat, determină nevoia introducerii de urgenţă în sistemul naţional de învăţământ a cât mai multe trasee flexibile de formare şi perfecţionare a cadrelor didactice prin operaţionalizarea dublei specializări, lipsa intervenţiei putând duce la perturbarea gravă a actului educaţional prin imposibilitatea asigurării personalului didactic calificat,ţinând seama de necesitatea stringentă de asigurare a calităţii şi a condiţiilor optime pentru desfăşurarea procesului de învăţământ în cadrul ciclului de doctorat în anul universitar 2016-2017, astfel încât studenţii doctoranzi să nu suporte o serie de consecinţe care nu le sunt imputabile, având în vedere faptul că, fără intervenţia imediată a Guvernului, şcolile doctorale din România nu pot organiza examene de finalizare a studiilor doctorale şi nu pot emite diplome şi titluri universitare recunoscute de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - denumit în continuare MENCŞ, acestea două reprezentând atribute specifice ale acreditării, conform cadrului normativ în vigoare,având în vedere situaţia excepţională reprezentată de existenţa unui vid legislativ cu privire la funcţionarea agenţiilor de asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate, înregistrate în Registrul european pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior (EQAR) pe teritoriul României, este urgent ca Guvernul să intervină în vederea evitării unui blocaj în acest sens. Lipsa unui cadru legal coerent pune MENCŞ în imposibilitatea de a se pronunţa cu privire la calitatea evaluărilor desfăşurate de către agenţiile externe în România şi în dificultatea de a recunoaşte deciziile acestor structuri, situaţie a cărei soluţionare nu poate fi amânată, având în vedere faptul că există o serie de solicitări din partea unor instituţii de învăţământ superior din România de a contracta agenţii abilitate din străinătate în vederea organizării de evaluări externe de asigurare a calităţii, solicitări pentru a căror soluţionare nu există un cadru legislativ,luând în considerare numărul mare de universităţi care au decis să se implice într-o formă de structură asociativă, precum şi nevoia imperioasă a MENCŞ de a se consulta cu actorii din domeniu şi de a găsi căi eficiente de comunicare permanentă cu aceştia, care să ducă la identificarea unor soluţii pentru problemele specifice diverselor tipuri de universităţi, în contextul în care reprezentativitatea şi capacitatea actualilor parteneri de dialog social de a reflecta diversitatea şi particularităţile instituţiilor de învăţământ superior este tot mai adesea contestată, inclusiv la nivel public,luând în considerare numărul mare de semnatari ai memoriilor şi petiţiilor adresate MENCŞ, persoane care consideră restrictivă şi discriminatorie prevederea legală privind perioada în care poate susţine examenul de definitivare în învăţământ şi solicită extinderea acestei perioade, invocând diverse motive (medicale şi/sau familiale), susţinute cu documente justificative,având în vedere faptul că în ultimii ani s-a înregistrat un derapaj la nivelul echivalării titlului ştiinţific de doctor cu gradul didactic I, fapt semnalat şi de către partenerii sociali din educaţie şi de către cadrele didactice. Necondiţionarea echivalării de un număr minim de ani de stagiu la catedră şi de o delimitare clară a domeniului de cercetare pentru care a fost eliberat titlul ştiinţific determină o scădere a calităţii formării continue a cadrelor didactice şi, implicit, scăderea calităţii procesului de învăţământ,observând necesitatea adoptării de urgenţă a unor măsuri de natură să faciliteze dezvoltarea cercetării ştiinţifice derulate în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, măsuri care uşurează şi urgentează desfăşurarea procedurilor administrative premergătoare implementării şi derulării în bune condiţii a proiectelor de cercetare,luând în considerare faptul că statutul de profesor este cea mai înaltă poziţie pe care un cadru didactic o poate ocupa în cariera academică, este firesc ca aceasta să se poată ocupa doar după deţinerea calităţii de conducător de doctorat, atribut care reflectă un grad superior de performanţă universitară şi care contribuie la creşterea competitivităţii activităţii de cercetare în România ca "economie bazată pe cunoaştere",având în vedere urgenţa nevoii de prorogare a termenului de aplicare a prevederilor legale privind evaluarea naţională, admiterea în liceu şi a examenului de bacalaureat, nevoie cauzată de faptul că în anul şcolar 2015-2016 a fost aprobat noul plan-cadru, însă noile programe care permit elevilor să susţină aceste examene în formatul cuprins în lege nu au fost elaborate încă, necesitate dublată de respectarea principiului continuităţii şi predictibilităţii sistemului de învăţământ,având în vedere faptul că nu există nicio reglementare cu privire la consecinţele neîndeplinirii standardelor de calitate de către o universitate în cadrul unei evaluări instituţionale, indiferent de numărul de evaluări pe care instituţia respectivă le parcurge fără succes, o instituţie de învăţământ superior poate intra în lichidare doar dacă ea însăşi solicită acest lucru, procesul depinzând mai degrabă de un act de voinţă a instituţiei decât de respectarea standardelor de calitate. Necesitatea intervenţiei Guvernului pentru soluţionarea de urgenţă a situaţiei derivă din existenţa, în momentul de faţă, a unor situaţii cu potenţial de abuz în care se constată neîndeplinirea standardelor de calitate în repetate rânduri la nivelul evaluărilor externe ale instituţiilor de învăţământ superior, însă în contextul lipsei cadrului legislativ, nu poate fi aplicat niciun tip de sancţiuni, având în vedere că în prezent Autoritatea Naţională pentru Calificări, în calitatea sa de organ de specialitate în coordonarea MENCŞ, are o serie de atribuţii care privesc atât domeniul de activitate al MENCŞ, cât şi domeniul de activitate al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu impact negativ asupra calităţii formării profesionale a adulţilor, organizate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, se impune delimitarea acestor atribuţii, astfel încât sistemul de formare profesională a adulţilor să funcţioneze în strânsă legătură cu cerinţele pieţei muncii, iar atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Calificări să fie ajustate pentru a răspunde rolului acestei instituţii în ceea ce priveşte coordonarea sistemului naţional de calificări,luând în considerare faptul că la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Calificări au fost identificate o serie de disfuncţionalităţi care necesită luarea în regim de urgenţă a unor măsuri pentru deblocarea activităţii comisiilor de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi a secretariatelor tehnice ale acestora, ale căror sedii se află la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială şi pentru creşterea încrederii în calitatea activităţii centrelor de recunoaştere a competenţelor profesionale obţinute în sistem nonformal şi informal,având în vedere faptul că în Raportul de ţară al României pentru 2016 - SWD (2016) 91 final se arată că "Instituţiile de pe piaţa muncii, inclusiv dialogul social şi serviciul public pentru ocuparea forţei de muncă, nu funcţionează în mod corespunzător. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă nu oferă încă servicii adaptate şi personalizate, nici celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă şi nici angajatorilor. Grupurile vulnerabile au un acces limitat la piaţa forţei de muncă. Procentul de tineri care nu sunt încadraţi profesional şi nu urmează niciun program educaţional sau de formare se situează peste media UE, iar măsurile de sensibilizare adaptate menite să îi ajute să intre pe piaţa forţei de muncă rămân limitate. Rata de părăsire timpurie a şcolii este ridicată, în special în cazul romilor şi al populaţiei rurale. Programele de prevenire şi de remediere sunt limitate. În ceea ce priveşte educaţia şi formarea profesională, există în continuare probleme în materie de calitate, iar participarea la programele educaţionale destinate adulţilor este foarte scăzută",pentru a răspunde acestor provocări este imperios necesară consolidarea cadrului instituţional aflat în coordonarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin trecerea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare în coordonarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, având în vedere faptul că I.N.C.S.M.P.S este specializat în elaborarea de studii şi analize prin care să se fundamenteze noile politici de redresare a aspectelor care prezintă disfuncţionalităţi,având în vedere faptul că Acordul de Colaborare bienală între Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Ministerul Sănătăţii, precum şi Strategia Naţională de Apărare a Ţării pun accent pe ameninţările la adresa sănătăţii şi provenite din diferite surse precum alimentaţie, stres, poluare, biosistem, pandemii,luând în considerare faptul că neadoptarea imediată a unor măsuri legate de restabilirea atribuţiilor Institutului Naţional de Cercetare "Cantacuzino" generează disfuncţionalităţi majore cu efecte negative asupra stării de sănătate a populaţiei, precum şi situaţii de criză care pot afecta sistemul naţional de sănătate publică, cât şi securitatea naţională a României,deoarece toate aspectele de mai sus vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul ILegea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 49, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 49. - (1) Învăţământul special se organizează în unităţi de învăţământ special. (2) Învăţământul special integrat se organizează în învăţământul de masă, prin cuprinderea fiecărui preşcolar şi elev cu dizabilităţi sau cerinţe educaţionale speciale în grupe, clase sau formaţiuni de studiu din învăţământul de masă.................................................................................. (4) Durata şcolarizării copiilor cu cerinţe educaţionale speciale poate fi mai mare decât cea precizată prin prezenta lege şi se stabileşte, în funcţie de nevoile individuale, de gradul şi tipul dizabilităţii, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice."2. La articolul 49, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:"(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în învăţământul de masă se pot organiza grupe/clase speciale cu elevi cu dizabilităţi, cu avizul inspectoratului şcolar judeţean, respectiv al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.(2^2) Efectivele formaţiunilor de studiu din învăţământul special şi special integrat sunt stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în funcţie de tipul şi gradul dizabilităţii."3. La articolul 150, alineatele (1) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 150. - (1) Acreditarea unui program de studii universitare de licenţă şi stabilirea numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în cadrul programului şi cărora li se poate acorda o diplomă de absolvire se realizează prin hotărâre a Guvernului, în urma evaluării externe realizate de către ARACIS sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau din străinătate, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR). Studiile universitare de licenţă corespund unui număr cuprins între minimum 180 şi maximum 240 de credite de studii transferabile, conform ECTS/SECT, respectiv între minimum 240 şi maximum 300 de credite, în cazul dublei specializări, şi se finalizează prin nivelul 6 din EQF/CEC................................................................................. (6) Senatul universitar poate înfiinţa duble specializări, formate prin alăturarea a două programe de studiu acreditate existente, incluse în Nomenclatorul domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare şi structura instituţiilor de învăţământ superior."4. La articolul 150, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) Un program de studiu poate viza obţinerea unor calificări existente în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) sau calificări noi care se înscriu şi se înregistrează în RNCIS potrivit metodologiei stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice."5. La articolul 166, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Calitatea de conducător de doctorat este acordată prin ordin al ministrului educaţiei, naţionale şi cercetării ştiinţifice, la propunerea CNATDCU de acordare a atestatului de abilitare, în conformitate cu standardele şi procedurile elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Aceste standarde se stabilesc pe baza unor criterii de evaluare relevante la nivel internaţional, propuse de CNATDCU şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. Standardele minimale de acceptare de către CNATDCU a dosarului pentru obţinerea atestatului de abilitare nu depind de funcţia didactică sau de gradul profesional."6. La articolul 192, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Activităţile de asigurare externă a calităţii învăţământului superior desfăşurate pe teritoriul României de către agenţiile din ţară sau străinătate înregistrate în EQAR sunt reglementate printr-o metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice."7. La articolul 219 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) propune un set de standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare. Aceste standarde se adoptă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. Standardele minimale de acceptare de către CNATDCU a dosarului pentru obţinerea atestatului de abilitare nu depind de funcţia didactică sau gradul profesional al candidatului."8. La articolul 221, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice colaborează cu Consiliul Naţional al Rectorilor sau cu alte structuri asociative ale universităţilor, cu autorităţi şi asociaţii profesionale şi ştiinţifice naţionale şi internaţionale reprezentative, federaţii sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ superior şi cercetare, precum şi cu federaţii studenţeşti legal constituite la nivel naţional. Reprezentanţii acestor structuri sunt parteneri de dialog social."9. La articolul 241, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Persoanele care nu au promovat examenul pentru definitivare în învăţământ se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susţinerii examenului, a stagiului de practică cu durata de un an şcolar. Candidaţii pot susţine examenul naţional pentru definitivare în învăţământ fără taxă de cel mult trei ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea unor taxe stabilite de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice."10. La articolul 241, alineatul (5) se abrogă.11. La articolul 242, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) Personalului didactic încadrat în învăţământul preuniversitar, care a obţinut titlul ştiinţific de doctor în domeniul în care poate fi încadrat sau în domeniul ştiinţelor educaţiei şi care îndeplineşte cumulativ condiţiile de formare iniţială şi condiţiile de vechime la catedră de minimum 4 ani de la obţinerea definitivării în învăţământ, i se acordă gradul didactic I, în temeiul prevederilor unei metodologii specifice, elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice."12. La articolul 254, alineatul (14) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(14) Pentru candidaţii care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, cadre didactice debutante, şi au ocupat un post didactic vacant, prin concurs naţional, organizat în condiţiile metodologiei prevăzute la art. 89, directorul unităţii de învăţământ încheie contractul individual de muncă pe o perioadă de cel mult un an şcolar. În situaţia în care aceşti candidaţi promovează în termen de cel mult 6 ani de la ocuparea postului didactic vacant, prin concurs naţional, examenul pentru definitivarea în învăţământ, consiliul de administraţie modifică durata contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată."13. La articolul 257, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct se realizează prin concurs naţional, coordonat de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, organizat prin inspectoratele şcolare, conform unei metodologii elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi adoptate prin ordin al ministrului."14. La articolul 258, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 258. - (1) Inspectoratul şcolar numeşte comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, respectiv de director adjunct al unităţii de învăţământ preuniversitar, unităţii conexe a învăţământului preuniversitar, unităţii de învăţământ pentru activităţi extraşcolare. Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct se stabileşte conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. La concursul pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct participă de drept reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar şi un reprezentant al părinţilor, cu statut de observatori....................................................................................... (3) Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar validează rezultatele concursului de ocupare a funcţiilor de director/director adjunct."15. La articolul 294, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Angajarea pentru participarea la un proiect de cercetare, câştigat în urma unei competiţii naţionale şi/sau internaţionale, se poate face pe perioadă determinată, fără parcurgerea altor formalităţi prealabile, prin încheierea unui contract individual de muncă pentru personalul nominalizat în listele de personal ca membri în echipa proiectului."16. La articolul 301, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Condiţiile pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor universitar sunt următoarele: a) deţinerea diplomei de doctor; b) deţinerea calităţii de conducător de doctorat; c) îndeplinirea standardelor minimale pentru ocuparea funcţiei de profesor universitar, standarde aprobate conform art. 219 alin. (1) lit. a); d) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei, aprobate de senatul universitar, fără impunerea unor condiţii de vechime, conform legii."17. La articolul 340, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Autoritatea Naţională pentru Calificări are următoarele atribuţii: a) elaborează, implementează şi actualizează Cadrul naţional al calificărilor şi Registrul naţional al calificărilor pe baza corelării cu Cadrul european al calificărilor; b) propune Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice elemente de politici şi de strategii naţionale, acte normative referitoare la sistemul naţional al calificărilor şi la dezvoltarea resurselor umane; c) coordonează şi controlează la nivel naţional elaborarea standardelor ocupaţionale şi a standardelor de pregătire profesională; d) participă la elaborarea unor planuri sau programe de interes naţional în domeniul calificărilor şi al formării profesionale a adulţilor; e) înaintează comitetelor sectoriale, în scopul validării, standardele ocupaţionale elaborate pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi al persoanelor vârstnice; f) coordonează autorizarea centrelor de evaluare a competenţelor profesionale obţinute în sistem nonformal şi informal şi gestionează registrul naţional al centrelor de evaluare a competenţelor profesionale."18. După articolul 340 se introduce un nou articol, articolul 340^1, cu următorul cuprins:"Art. 340^1. - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice coordonează şi controlează autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulţilor, gestionează registrele naţionale ale furnizorilor de formare profesională a adulţilor, precum şi reglementarea sistemului de asigurare a calităţii în formarea profesională a adulţilor."19. La articolul 361 alineatul (3), literele b)-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) evaluarea naţională organizată la finalul clasei a VIII-a se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generaţia de elevi care începe clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018; c) examenul de bacalaureat se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generaţia de elevi care începe clasa a IX-a în anul şcolar 2017-2018; d) admiterea la liceu se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generaţia de elevi care începe clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018;"20. La articolul 361, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Studenţii şi absolvenţii care au fost înmatriculaţi la specializările/programele de studii care şi-au încetat procesul didactic conform alin. (4) au dreptul să îşi finalizeze studiile la specializări/programe de studii identice sau similare din acelaşi domeniu al specializării/programului de studii, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate. Aspectele legate de finalizarea studiilor menţionate în prezentul alineat sunt reglementate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, la propunerea ARACIS şi cu consultarea Consiliului Naţional al Rectorilor sau a altor structuri asociative ale universităţilor." Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) ARACIS exercită şi atribuţiile conferite de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele expres prevăzute de metodologia privind activităţile desfăşurate de către agenţiile de asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR) pe teritoriul României şi adoptată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice."2. La articolul 29, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) Furnizorii de educaţie care îndeplinesc condiţiile de acreditare instituţională vor depune un dosar în vederea declanşării procedurii de acreditare instituţională cel târziu în anul universitar imediat următor îndeplinirii acestor condiţii. Furnizorii de educaţie care nu respectă acest termen vor intra în lichidare."3. La articolul 34, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În termen de un an de la emiterea raportului prin care se constată neîndeplinirea standardelor de calitate la nivelul programelor de studii universitare de licenţă/domeniilor masterale, furnizorul de educaţie solicită o nouă evaluare din partea agenţiei de asigurare a calităţii care a realizat evaluarea anterioară. În caz contrar, raportul elaborat în condiţiile alin. (1) este definitiv. Costurile evaluării suplimentare sunt suportate de către furnizorul de educaţie."4. La articolul 34, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(4) În termen de doi ani de la emiterea raportului prin care se constată neîndeplinirea standardelor de calitate la nivelul unei evaluări instituţionale, furnizorul de educaţie solicită o nouă evaluare din partea agenţiei de asigurare a calităţii care a realizat evaluarea anterioară. (5) Furnizorii de educaţie pentru care se constată neîndeplinirea standardelor de calitate în cadrul a două evaluări instituţionale consecutive vor intra în proces de lichidare." Articolul IIIAlineatul (1) al articolului 4 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 7 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Studiile universitare de licenţă corespund unui număr cuprins între minimum 180 şi maximum 240 de credite de studiu transferabile, respectiv între minimum 240 şi maximum 300 de credite, în cazul dublei specializări, conform Sistemului european de credite de studiu transferabile (ECTS)." Articolul IVOrdonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 13 februarie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu următorul cuprins:"Art. 21^1. - (1) Furnizorii de formare profesională a adulţilor, autorizaţi în condiţiile prezentei ordonanţe, au dreptul să organizeze, pentru persoanele care au absolvit studii universitare, programe de perfecţionare şi specializare definite la art. 8 alin. (3) lit. c), finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaştere naţională. (2) Lista specializărilor şi perfecţionărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulţilor, autorizaţi în condiţiile prezentei ordonanţe, au dreptul să organizeze programe de formare profesională se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi al persoanelor vârstnice şi al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. (3) Programele de formare pentru persoanele care au absolvit studii universitare, organizate de furnizorii autorizaţi de formare profesională a adulţilor, trebuie să îndeplinească criteriile de calitate specifice nivelului de calificare, în condiţiile legii."2. La articolul 23, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(9) Pentru exercitarea atribuţiilor care le revin, comisiile de autorizare sunt ajutate de secretariatele tehnice care au sediul la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Secretariatul tehnic este format din două persoane, desemnate de directorul agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, din personalul propriu. În municipiul Bucureşti, secretariatul tehnic este format din 4 persoane, desemnate de directorul agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială a municipiul Bucureşti, din personalul propriu."3. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Pentru activitatea desfăşurată, membrii comisiilor de autorizare sau, după caz, supleanţii acestora, care participă la şedinţele comisiei, sunt plătiţi de agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe baza unor tarife stabilite de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. (2) Evaluatorii de furnizori şi programe de formare profesională, precum şi specialiştii pe domenii ocupaţionale, din afara furnizorului de formare profesională, desemnaţi în comisiile de examinare, sunt plătiţi de agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor aplicabile personalului plătit din fonduri publice, pe baza unor tarife stabilite de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în care se includ şi cheltuielile de deplasare, la nivelul prevăzut de reglementările în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate. (3) Finanţarea cheltuielilor pentru plata indemnizaţiilor membrilor comisiilor de autorizare judeţene şi a municipiului Bucureşti, a evaluatorilor de furnizori şi de programe, precum şi a specialiştilor pe domenii ocupaţionale desemnaţi în comisiile de examinare, cheltuielile pentru funcţionarea comisiilor de autorizare, cheltuielile materiale pentru servicii şi cheltuielile de capital se efectuează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice."4. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Secretariatul tehnic al comisiei de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, trebuie să elaboreze, gestioneze şi să actualizeze, la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, următoarele baze de date: registrele prevăzute la art. 32, registrul evaluatorilor de furnizori şi de programe de formare profesională a adulţilor şi registrul specialiştilor pe domenii ocupaţionale care pot fi desemnaţi în comisiile de examinare. (2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice gestionează şi actualizează, la nivel naţional, registrele prevăzute la alin. (1)."5. Articolele 38 şi 40 se abrogă.6. La articolul 45, alineatul (3) se abrogă.7. La articolul 22, articolul 23 alineatele (4) şi (5), articolul 31 alineatul (4) şi anexa nr. 6, sintagma "Autoritatea Naţională pentru Calificări" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice". Articolul VInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S., aflat în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, trece în coordonarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în calitate de autoritate de stat care asigură coordonarea aplicării strategiilor şi politicilor Guvernului în domeniile muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, cu denumirea Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Articolul VI (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Institutul Naţional de Cercetare "Cantacuzino" trece din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare în subordinea Ministerului Sănătăţii, cu patrimoniul şi personalul aferent. (2) Finanţarea activităţilor desfăşurate de Institutul Naţional de Cercetare "Cantacuzino" se realizează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii. (3) Ministerul Finanţelor Publice este abilitat să introducă modificările în structura şi volumul bugetelor aferente Ministerului Sănătăţii, respectiv Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Articolul VIILa articolul 2 alineatul (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 29 iunie 2015, după litera e) se introduc trei noi litere, literele f) - h) , cu următorul cuprins:"f) aducerea unei contribuţii esenţiale la rezolvarea problemelor de sănătate publică care apar, cu deosebire a unor pandemii şi epidemii cu sau fără componentă de bioterorism, prin asigurarea diagnosticului de laborator şi dezvoltarea de soluţii de tip imunologic; g) realizarea de microproducţii de vaccinuri cu scop experimental şi producţii de vaccinuri necesare pentru protejarea stării de sănătate a populaţiei; h) îmbunătăţirea capabilităţilor de cercetare-dezvoltare în următoarele domenii: infecţii bacteriene, virale şi parazitare, lupta împotriva bioterorismului, biologie celulară şi microcelulară, imunologie, biotehnologie şi genetică." Articolul VIII (1) Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I şi art. II ale prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică începând cu data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), prevederile art. I pct. 17 din prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică în cazul concursurilor care se vor desfăşura începând cu anul universitar 2017-2018. (3) Prin derogare de la prevederile art. 158 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şcolile doctorale autorizate provizoriu sunt considerate acreditate începând cu data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la finele anului universitar 2016-2017. (4) Prevederile art. I pct. 17 şi 18 se aplică în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice propunând Guvernului spre adoptare proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Prevederile art. IV se aplică în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I. Prin excepţie, prevederile art. IV pct. 3 din prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică începând cu anul financiar 2017, dată de la care se abrogă prevederile art. 14 alin. (3) din Legea nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 27 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. (6) Până la încheierea anului financiar 2016, finanţarea cheltuielilor pentru plata indemnizaţiilor membrilor comisiilor de autorizare judeţene şi a municipiului Bucureşti, a evaluatorilor de furnizori şi programe de formare, folosiţi de aceste comisii, cheltuielile pentru funcţionarea comisiilor de autorizare, cheltuielile materiale pentru servicii şi cheltuielile de capital aferente anului 2016 se efectuează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. (7) Prevederile art. V se aplică în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice propunând Guvernului spre adoptare proiectul hotărârii Guvernului pentru reglementarea măsurilor privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S., precum şi pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 b din Hotărârea Guvernului nr. 45/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

--------------

Ministrul educaţiei naţionale

şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

Ministrul muncii,

familiei, protecţiei sociale

şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

Viceprim-ministru,

ministrul economiei,

comerţului şi relaţiilor

cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu
Bucureşti, 8 decembrie 2016.Nr. 96.-----

Noutăți

 • LEGE nr. 31 din 15 ianuarie 2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţa din România
 • LEGE nr. 30 din 5 martie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/1999 pentru completarea alin. (1) al art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 265 din 22 decembrie 2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 57 din 21 aprilie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Nigeria privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Abuja la 26 iulie 2010 şi la Bucureşti la 27 august 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 5 mai 2005 privind desemnarea operatorului licenţiat al sistemului de transport prin conducte al produselor petroliere şi pentru consolidarea mediului concurenţial privind transportul produselor petroliere
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă
 • LEGE nr. 185 din 18 iulie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 168 din 15 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanţelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii
 • LEGE nr. 17 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 23 mai 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 325 din 14 iulie 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică
 • LEGE nr. 134 din 29 decembrie 1995 privind Legea petrolului
 • LEGE nr. 477 din 9 iulie 2002 privind ratificarea Acordului dintre România şi Regatul Ţărilor de Jos pentru exportul prestaţiilor de securitate socială, semnat la Bucureşti la 13 noiembrie 2001
 • LEGE nr. 260 din 4 noiembrie 2008 (*republicată*) privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*republicată*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale*)
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 236 din 10 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
 • LEGE nr. 210 din 21 iulie 2015 pentru completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 316 din 20 decembrie 2018 privind desfiinţarea Universităţii Financiar-Bancare din municipiul Bucureşti
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 45 din 17 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 62 din 30 aprilie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 9 din 28 februarie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 30 iunie 2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administraţiei publice
 • LEGE nr. 230 din 31 octombrie 2008 privind înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 68 din 14 august 2003 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 59 din 22 martie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovina privind readmisia propriilor cetăţeni şi a străinilor, semnat la Bucureşti la 10 octombrie 2005
 • LEGE nr. 33 din 20 ianuarie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1997 privind regularizarea pierderilor înregistrate de Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A. din activitatea anilor 1994-1996
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 31 august 2016 pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
 • LEGE nr. 46 din 5 iunie 1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare
 • LEGE nr. 572 din 23 octombrie 2002 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Turcia privind transporturile aeriene civile, semnat la Ankara la 2 mai 1966, semnat la Ankara la 19 februarie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 27 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 157 din 28 iulie 1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţionala - Japonia privind Proiectul de dezvoltare a Portului Constanţa-Sud, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 357 din 20 noiembrie 2009 privind ratificarea Amendamentului nr. 1, convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Londra la 29 ianuarie 2009 şi la Bucureşti la 17 martie 2009, dintre Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005
 • LEGE nr. 491 din 18 noiembrie 2003 (*republicată*) privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului*)
 • LEGE nr. 129 din 26 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2012 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. IV alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 23 octombrie 2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 112 din 10 septembrie 2002 pentru modificarea alin. (1) al art. 5 din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
 • LEGE nr. 590 din 29 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2002 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în România
 • LEGE nr. 70 din 20 decembrie 1974 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 175/1974 privind construirea, vînzarea şi repararea de locuinţe şi case de odihnă, cu plata în valută, pentru persoanele care nu au cetăţenia Română, dar care domiciliază sau vor sa-şi stabilească domiciliul în Republica Socialistă România
 • LEGE nr. 93 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 26 din 12 martie 1997 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGE nr. 119 din 24 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic
 • LEGE nr. 243 din 23 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 142 din 21 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri pentru restructurarea şi/sau privatizarea unor societăţi din portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului
 • LEGE nr. 1.216 din 4 aprilie 1931 privind ratificarea Convenţiunii privitoare la înlesnirea traficului de frontieră local Româno-Polon, semnată în Varşovia la 7 Decemvrie 1929
 • LEGE nr. 299 din 7 decembrie 2018 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind mormintele de război, semnat la Varşovia la 25 mai 2018
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 199 din 9 noiembrie 2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A.
 • LEGE nr. 178 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 42 din 29 mai 2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanţei statului provenite din executarea garanţiei emise pentru împrumutul extern acordat Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.
 • LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 13 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale
 • LEGE nr. 752 din 27 decembrie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021