Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 2 noiembrie 2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 8 noiembrie 2016 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 2 noiembrie 2016privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 8 noiembrie 2016

Având în vedere că noile forme de manifestare a riscurilor de securitate pe componenta ordinii publice impun adoptarea de măsuri imediate, pentru creşterea gradului de eficienţă a structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne în realizarea acţiunilor de răspuns specifice,întrucât gestionarea de către Ministerul Afacerilor Interne a unor domenii de maximă importanţă pentru climatul intern de ordine publică impun întărirea mecanismelor de autoprotecţie, în scopul asigurării integrităţii profesionale a personalului ministerului şi reducerea ameninţărilor, vulnerabilităţilor şi factorilor de risc la adresa capacităţii de reacţie a structurilor Ministerului Afacerilor Interne,deoarece tulburarea gravă a ordinii publice şi manifestarea unor disfuncţionalităţi în activitatea Ministerului Afacerilor Interne sunt de natură a genera riscuri la adresa securităţii naţionale,întrucât un astfel de risc poate fi produs inclusiv de menţinerea situaţiei actuale, în care s-au constatat suprapuneri de competenţe între Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă, pe de o parte, şi Poliţia Română, Direcţia Generală Anticorupţie şi Serviciul Român de Informaţii, pe de altă parte,ţinând cont de faptul că în lipsa unui cadru instituţional clar definit, cu mecanisme previzibile de control democratic din partea autorităţilor civile legitime, există pericolul ca activităţile derulate să nu poată fi fundamentate pe un cadru legal predictibil şi, în final, riscul apariţiei unor abuzuri împotriva drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului,luând în considerare faptul că, în ultima perioadă, organele de urmărire penală au procedat la redirecţionarea tuturor solicitărilor privind punerea în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică, adresate anterior Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, către structurile specializate ale Poliţiei Române şi Direcţiei Generale Anticorupţie şi că, în acest context, devine stringentă necesitatea reconsiderării rolului structurii de informaţii în ansamblul mecanismelor de asigurare a ordinii publice şi securităţii naţionale,deoarece structurile specializate ale Poliţiei Române şi Direcţiei Generale Anticorupţie au nevoie în acest moment de suplimentarea resurselor logistice şi de personal pentru realizarea noilor activităţi repartizate, iar formarea şi dezvoltarea de noi resurse ar presupune perioade lungi de timp şi costuri ridicate,văzând faptul că:- menţinerea situaţiei de fapt prezentate reprezintă o vulnerabilitate la adresa securităţii naţionale, pe componenta ordinii publice, şi că Ministerul Afacerilor Interne este pus în faţa unor responsabilităţi instituţionale, ce nu pot fi amânate;- lipsa unor instrumente juridice produce consecinţe negative nu doar în privinţa funcţionării instituţiilor statului, ci şi din perspectiva securităţii naţionale, a interesului public şi a garantării respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei,întrucât avem de a face cu o situaţie extraordinară, ce produce consecinţe asupra capacităţii de funcţionare a instituţiilor statului şi de asigurare a unui grad de securitate adecvat pentru cetăţeni,ţinând cont de faptul că toate aceste elemente vizează interesul public şi că, în contextul arătat, reglementarea nu poate fi amânată fără riscul unor blocaje sau disfuncţionalităţi instituţionale,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Direcţia Generală de Protecţie Internă este structură specializată cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi de identificare, contracarare şi înlăturare a ameninţărilor, vulnerabilităţilor şi factorilor de risc la adresa informaţiilor, patrimoniului, personalului, misiunilor, procesului decizional şi capacităţii operaţionale ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a celor care pot duce la tulburarea gravă a ordinii publice. Articolul 2Direcţia Generală de Protecţie Internă îşi desfăşoară activitatea cu respectarea Constituţiei României şi a legilor ţării, actelor normative emise de Guvern, hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, respectiv a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne. Articolul 3Activitatea Direcţiei Generale de Protecţie Internă se desfăşoară cu respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a principiilor legalităţii, neutralităţii, imparţialităţii şi echidistanţei politice, precum şi protecţiei surselor, mijloacelor şi metodelor specifice. Articolul 4 (1) Anual sau la cererea Parlamentului, ministrul afacerilor interne prezintă rapoarte cu privire la activitatea Direcţiei Generale de Protecţie Internă în domeniul securităţii naţionale. (2) Direcţia Generală de Protecţie Internă se supune controlului parlamentar exercitat potrivit art. 9 alin. (2) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, republicată, cu completările ulterioare. Articolul 5În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Direcţia Generală de Protecţie Internă cooperează cu organele de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, cu celelalte autorităţi şi instituţii publice şi colaborează cu asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice, în limitele legii. Capitolul II Organizare şi funcţionare Articolul 6Direcţia Generală de Protecţie Internă are competenţă teritorială generală. Articolul 7 (1) La nivel central, Direcţia Generală de Protecţie Internă are în componenţă direcţii, servicii, birouri şi alte structuri funcţionale, iar la nivel teritorial servicii, birouri şi alte structuri funcţionale. (2) Funcţiile militare de la nivel central şi teritorial se asimilează, din punctul de vedere al salarizării, cu funcţiile militare din unităţile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne. (3) Structura organizatorică şi numărul de posturi se stabilesc, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului afacerilor interne, în limita posturilor aprobate pentru Ministerul Afacerilor Interne. (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Protecţie Internă se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne. Articolul 8 (1) Directorul general al Direcţiei Generale de Protecţie Internă este cadru militar în activitate, numit în funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului afacerilor interne, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. (2) Directorul general al Direcţiei Generale de Protecţie Internă se subordonează nemijlocit ministrului afacerilor interne. (3) Directorul general al Direcţiei Generale de Protecţie Internă are calitatea de ordonator terţiar de credite aflat în subordinea ordonatorului principal de credite. (4) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul general al Direcţiei Generale de Protecţie Internă este ajutat de un prim-adjunct şi de un adjunct, cadre militare, numiţi în funcţie de către ministrul afacerilor interne, la propunerea directorului general al Direcţiei Generale de Protecţie Internă. (5) Direcţia Generală de Protecţie Internă este reprezentată, în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, organele judiciare, cu societatea civilă şi cu organismele similare din alte state, de către directorul general sau de către cadre militare desemnate de acesta. Articolul 9În exercitarea atribuţiilor legale, directorul general al Direcţiei Generale de Protecţie Internă emite ordine obligatorii pentru personalul din subordine. Capitolul III Atribuţiile Direcţiei Generale de Protecţie Internă Articolul 10Direcţia Generală de Protecţie Internă are următoarele atribuţii: a) desfăşoară activităţi de informaţii, contrainformaţii şi de protecţie în scopul identificării, prevenirii şi contracarării ameninţărilor, vulnerabilităţilor şi factorilor de risc care pot conduce la tulburarea gravă a ordinii publice sau care vizează informaţiile, patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional şi capacitatea operaţională ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne; b) asigură coordonarea şi controlul activităţilor pentru protecţia informaţiilor clasificate naţionale, ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi ale Uniunii Europene, precum şi pentru securitatea cibernetică, la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Articolul 11Organizarea, coordonarea şi planificarea strategică a activităţii Direcţiei Generale de Protecţie Internă se realizează, în condiţiile legii, prin ordine şi instrucţiuni ale ministrului afacerilor interne, prin raportare la strategiile şi politicile de ordine publică, apărare şi securitate naţională, în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile informative naţionale. Articolul 12 (1) În vederea identificării ameninţărilor, vulnerabilităţilor şi factorilor de risc care pot conduce la tulburarea gravă a ordinii publice sau care vizează informaţiile, patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional ori capacitatea operaţională ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, Direcţia Generală de Protecţie Internă desfăşoară activităţile prevăzute la art. 13 lit. a)-e) din Legea nr. 51/1991, republicată, cu completările ulterioare. (2) În situaţiile care constituie ameninţări la adresa securităţii naţionale care vizează tulburarea gravă a ordinii publice sau informaţiile, patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional ori capacitatea operaţională ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, Direcţia Generală de Protecţie Internă desfăşoară activităţile prevăzute la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 51/1991, republicată, cu completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) şi art. 15-21 din aceeaşi lege, care se aplică în mod corespunzător. Articolul 13 (1) Datele şi informaţiile referitoare la ameninţările, vulnerabilităţile şi factorii de risc identificaţi sunt comunicate, după caz, beneficiarilor legali prevăzuţi de art. 11 din Legea nr. 51/1991, republicată, cu completările ulterioare, şi şefilor structurilor Ministerului Afacerilor Interne, în scopul adoptării deciziilor şi măsurilor necesare prevenirii materializării acestora. (2) Datele şi informaţiile obţinute în urma activităţilor de informaţii, contrainformaţii şi protecţie care nu vizează domeniul de competenţă al Ministerului Afacerilor Interne se transmit celorlalte organe de stat competente cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale. (3) Datele şi informaţiile care indică pregătirea sau săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, rezultate din verificările şi activităţile specifice, se transmit organelor de urmărire penală competente, în condiţiile art. 61 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 14 (1) Direcţia Generală de Protecţie Internă informează Direcţia Generală Anticorupţie în cazul în care identifică ameninţări, vulnerabilităţi şi factori de risc care vizează corupţia în rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne. (2) Personalul militar din Direcţia Generală de Protecţie Internă care, în baza atribuţiilor prevăzute în fişa postului, desfăşoară activităţi de prevenire a corupţiei în rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne beneficiază de cuantumul aferent sporului lunar pentru prevenirea şi combaterea corupţiei, inclus în solda de funcţie şi stabilit la nivelul aflat în plată pentru poliţiştii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care, potrivit fişei postului, desfăşoară activităţi similare, în raport cu solda lunară prevăzută de legislaţia în vigoare la data de 31 decembrie 2009. Articolul 15 (1) Personalul Direcţiei Generale de Protecţie Internă nu poate efectua acte de cercetare penală şi nu poate lua sau duce la îndeplinire măsura reţinerii ori alte măsuri preventive privative sau restrictive de libertate. (2) Direcţia Generală de Protecţie Internă nu poate dispune de spaţii proprii de reţinere şi arestare preventivă. Capitolul IV Personalul, asigurarea logistică şi financiară Secţiunea 1 Personalul Direcţiei Generale de Protecţie Internă Articolul 16 (1) Personalul Direcţiei Generale de Protecţie Internă se compune din cadre militare şi personal contractual. (2) Personalul contractual desfăşoară exclusiv activităţi administrative. (3) Pe timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, cadrele militare sunt învestite cu exerciţiul autorităţii de stat, având toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru această calitate. Articolul 17 (1) Cadrelor militare le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi reglementările specifice existente la nivelul Ministerului Afacerilor Interne cu privire la această categorie de personal. (2) Personalului contractual îi sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi reglementările specifice existente la nivelul Ministerului Afacerilor Interne cu privire la această categorie de personal. Articolul 18Personalul contractual depune la încadrare următorul jurământ: "Jur să respect Constituţia şi legile României, să păstrez secretul profesional şi să îmi îndeplinesc cu bună-credinţă sarcinile încredinţate. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!". Referirea la divinitate din formula jurământului se schimbă potrivit credinţei religioase a fiecăruia sau se elimină în cazul celor fără confesiune. Articolul 19 (1) În cadrul procedurilor de ocupare a posturilor vacante, derulate în condiţiile stabilite prin Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul Direcţiei Generale de Protecţie Internă se efectuează verificări pentru evaluarea integrităţii profesionale şi se organizează un interviu. (2) Interviul are ca scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor, atitudinilor şi motivaţiilor relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor postului. Aspectele procedurale cu privire la organizarea şi desfăşurarea interviului se stabilesc prin ordin al directorului general al Direcţiei Generale de Protecţie Internă. (3) În cazul constatării existenţei unor suspiciuni cu privire la integritatea profesională, persoana poate fi supusă, cu acordul acesteia, evaluării comportamentului simulat. Refuzul de a se supune evaluării comportamentului simulat atrage excluderea din procedura de ocupare a postului. (4) Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante care presupun desfăşurarea activităţii în mod conspirat sau acoperit se organizează fără aplicarea regulilor de publicitate. Articolul 20 (1) Cadrele militare au obligaţia de a susţine evaluarea psihologică, care se efectuează periodic, la reluarea activităţii, la solicitarea comisiilor de expertiză/evaluare a capacităţii de muncă sau când este dispusă ca urmare a constatării motivate a existenţei unor indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice. (2) Cadrele militare au obligaţia de a susţine evaluarea comportamentului simulat, în situaţia în care a fost dispusă ca urmare a constatării existenţei unor suspiciuni cu privire la integritatea profesională a acestora, în urma unor verificări de specialitate. (3) Cadrul militar care nu îşi îndeplineşte obligaţia prevăzută la alin. (1) sau (2) este pus la dispoziţie până la evaluarea de către un psiholog cu atribuţii de exercitare a actului psihologic în unităţile Ministerului Afacerilor Interne. (4) Cadrul militar care nu a susţinut, din motive imputabile, evaluarea psihologică prevăzută la alin. (1) sau evaluarea comportamentului simulat prevăzută la alin. (2), în termen de 3 luni de la data punerii la dispoziţie potrivit alin. (3), este trecut în rezervă. Articolul 21 (1) Cadrele militare îşi desfăşoară activitatea deschis, conspirat sau acoperit, în raport cu nevoile de realizare a sarcinilor de serviciu. (2) Ministerul Afacerilor Interne asigură protecţia şi încadrarea în alte unităţi sau compartimente de muncă a cadrelor militare care au fost deconspirate. (3) Cadrele militare şi membrii familiilor acestora au dreptul la protecţie din partea structurilor specializate ale statului faţă de ameninţările sau violenţele la care ar putea fi supuşi ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea. Articolul 22 (1) Cadrele militare au dreptul de a deţine, purta şi folosi armamentul, muniţia şi mijloacele din dotare, în condiţiile stabilite de lege. (2) Cadrele militare au dreptul şi obligaţia de a purta uniformă şi însemne distinctive în condiţii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne. Secţiunea a 2-a Asigurarea logistică, materială şi financiară Articolul 23Direcţia Generală de Protecţie Internă este autorizată să deţină şi să folosească imobile, armament, tehnică, muniţie, echipament şi mijloace de transport necesare îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, pentru autoapărare şi protecţia imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi mijloace adecvate pentru obţinerea, verificarea, prelucrarea şi stocarea informaţiilor, potrivit competenţelor. Articolul 24 (1) Finanţarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă se realizează integral de la bugetul de stat, precum şi din alte surse, constituite conform legii. (2) Planificarea, evidenţa, utilizarea, justificarea şi controlul cheltuielilor operative destinate realizării activităţii specifice Direcţiei Generale de Protecţie Internă se efectuează în conformitate cu regulile generale în această materie, aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, şi cu normele specifice stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne. Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 25 (1) Direcţia Generală de Protecţie Internă se înfiinţează în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. La aceeaşi dată, Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă se desfiinţează. (2) Patrimoniul, arhiva, prevederile bugetare şi execuţia bugetară până la data desfiinţării Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă se preiau de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, pe bază de protocoale de predare-primire, în termen de 30 de zile de la data prevăzută la alin. (1). (3) În termenul prevăzut la alin. (1), la nivelul Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă se derulează procedurile administrative necesare îndeplinirii prevederilor alin. (2). (4) Mijloacele pentru obţinerea, verificarea, prelucrarea şi stocarea informaţiilor, precum şi alte elemente de patrimoniu aparţinând Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, care nu sunt necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor Direcţiei Generale de Protecţie Internă, se predau, pe bază de protocoale de predare-primire, structurilor competente ale Poliţiei Române şi Direcţiei Generale Anticorupţie. (5) De la data înfiinţării, Direcţia Generală de Protecţie Internă se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă. Articolul 26 (1) Poliţiştii din cadrul Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă, desfiinţat potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, se pun la dispoziţia Ministerului Afacerilor Interne în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea numirii într-o funcţie corespunzătoare. (2) Poliţiştii prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia de a-şi preda funcţia, precum şi de a preda documentele şi bunurile aflate în gestiune, în termen de maximum 30 de zile de la data punerii la dispoziţie. (3) Direcţia Generală de Protecţie Internă adoptă măsurile necesare în vederea preluării în condiţii de securitate şi confidenţialitate a documentelor şi bunurilor aflate în gestiunea personalului prevăzut la alin. (1). (4) Personalul contractual din cadrul Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, desfiinţat potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, se preia în cadrul Direcţiei Generale de Protecţie Internă, în condiţiile legii. (5) Poliţiştii prevăzuţi la alin. (1) pot participa la procedurile de ocupare a posturilor vacante din Direcţia Generală de Protecţie Internă. Articolul 27 (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se aprobă regulamentul prevăzute la art. 7 alin. (4). (3) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului, se stabilesc sigla Direcţiei Generale de Protecţie Internă, ca semn de armă pentru individualizare şi recunoaştere, uniforma cadrelor militare ale Direcţiei Generale de Protecţie Internă, precum şi forma şi conţinutul insignei şi ale documentelor de legitimare a acestora. Articolul 28În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă: a) art. 10 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare; b) art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

---------------

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi

persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu
Bucureşti, 2 noiembrie 2016.Nr. 76.-----

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 157 din 8 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere
 • LEGE nr. 201 din 27 iunie 2013 privind abrogarea art. IV din Legea nr. 10/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 30 septembrie 2004 pentru completarea art. 209 din Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 85 din 28 mai 1997 privind acceptarea de către România a Codului internaţional de management pentru exploatarea în siguranţa a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul I.S.M.), adoptat de către Organizaţia Maritima Internaţionala prin Rezoluţia A 741 (18) din 4 noiembrie 1993
 • LEGE nr. 354 din 2 decembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
 • LEGE nr. 362 din 28 decembrie 2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 14 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004 (*republicată*) privind cazierul judiciar*)
 • LEGE nr. 230 din 29 noiembrie 2017 pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea art. 50 (a) al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională şi a Protocolului referitor la amendarea art. 56 al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională, încheiate şi semnate la Montreal la 6 octombrie 2016
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 30 martie 2017 pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGEA nr. 346 din 21 iulie 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • LEGE nr. 150 din 12 iunie 1930 pentru modificarea unor dispoziţiuni din Legea pentru Curtea de Casaţie şi din Legea pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 232 din 9 iunie 2006 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 20 decembrie 2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 93 din 21 mai 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2008 privind modificarea şi completarea Codului penal
 • LEGE nr. 45 din 14 mai 1992 privind stabilirea nivelului unor taxe în sume fixe datorate statului, în lei, de persoanele fizice şi juridice, introducerea taxei asupra mijloacelor de transport
 • LEGE nr. 795 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2000 privind desfăşurarea activităţii de realizare şi de verificare a lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei de către persoanele fizice şi juridice autorizate pe teritoriul României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 144 din 25 octombrie 2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţara, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 14 februarie 2007 privind reluarea pentru anul 2007 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • LEGE nr. 54 din 1 iunie 1992 privind impozitul pe sumele obţinute din vînzarea activelor societăţilor comerciale cu capital de stat
 • LEGE nr. 584 din 15 decembrie 2004 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului din România şi Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri, Mediu şi Gospodărirea Apelor din Republica Austria privind cooperarea bilaterală în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, semnat la Viena la 23 octombrie 2002
 • LEGE nr. 228 din 28 noiembrie 2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 296 din 25 noiembrie 2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 • LEGE nr. 130 din 31 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
 • LEGE nr. 251 din 31 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2007 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, aprobat prin Legea nr. 487/2006
 • LEGE nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 182 din 13 iunie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2004 pentru completarea art. 3 din Decretul-lege nr. 126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică)
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 162 din 20 noiembrie 2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 1 aprilie 2004 pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşiţa" - S.A. Reşiţa
 • LEGE nr. 248 din 29 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2001 pentru modificarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 372 din 18 decembrie 2013 privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 5.050 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 160 din 16 aprilie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 14 august 2001 şi la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Lărgirea la 4 benzi a drumului naţional DN 5 Bucureşti-Giurgiu, România", semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000 şi la Bruxelles la 23 octombrie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 30 septembrie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 171 din 7 octombrie 2016 pentru aderarea Guvernului României la cel de-al treilea Protocol, adoptat la Strasbourg la 6 martie 1959, la Acordul general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei, adoptat la Paris la 2 septembrie 1949
 • LEGE nr. 146 din 27 iulie 1999 privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor
 • LEGE nr. 255 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2009 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
 • LEGE nr. 5 din 24 ianuarie 1992 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 140 din 4 iulie 2008 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 150/1978 privind administraţia muncii: rol, funcţii şi organizare, adoptată la Geneva la 7 iunie 1978, în cadrul celei de-a 64-a sesiuni a Conferinţei generale a acesteia
 • LEGE nr. 72 din 12 iulie 1996 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 258 din 7 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
 • LEGE nr. 5 din 18 martie 1971 cu privire la actele de identitate ale cetăţenilor români precum şi la procedura schimbării domiciliului şi a reşedinţei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 146 din 21 octombrie 2014 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Transeuropean Research and Education Network Association-TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale
 • LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior
 • LEGE nr. 610 din 31 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2001 privind modificarea şi completarea art. 43 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021