Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 87 din 28 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la adopţie
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 29 aprilie 1998 -
LEGE nr. 87 din 28 aprilie 1998pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la adopţie Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 29 aprilie 1998

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 25 din 9 iunie 1997 cu privire la adopţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 12 iunie 1997, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"Ordonanţa de urgenta cu privire la regimul juridic al adopţiei"2. La articolul 9, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Dispoziţiile legale cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate, referitoare la încredinţarea copilului unei persoane sau familii, sunt aplicabile. (3) Comisia pentru protecţia copilului poate incredinta copilul în vederea adopţiei şi unei persoane sau familii care nu are cetăţenia română, dar care are reşedinţa pe teritoriul României de cel puţin 6 luni şi îndeplineşte celelalte condiţii prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de legislaţia tarii al carei cetăţean este adoptatorul."3. La articolul 9, alineatul (8) va avea următorul cuprins:"(8) În cazul în care o persoană sau o familie de cetăţenie română şi o persoană sau o familie de cetăţenie străină cer încredinţarea, în vederea adopţiei, a aceluiaşi copil, posibilitatea încredinţării copilului la persoana sau la familia de cetăţenie română va fi luată în considerare cu prioritate de către Comisia pentru protecţia copilului."4. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Cererile persoanelor sau ale familiilor cu domiciliul sau cu reşedinţa pe teritoriul României, care doresc sa adopte, vor fi transmise Comitetului Roman pentru Adoptii în termen de 5 zile de la eliberarea atestatului prevăzut la art. 6, numai prin intermediul serviciilor publice specializate din subordinea comisiilor pentru protecţia copilului sau al organizaţiilor private române autorizate."5. La articolul 12, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(3) În termen de 60 de zile de la comunicarea datelor prevăzute la alin. (2), comisiile pentru protecţia copilului vor transmite cererile persoanelor sau ale familiilor atestate corespunzător şi care doresc să le fie încredinţaţi acei copii în vederea adopţiei. (4) Dacă nu exista cereri privind încredinţarea copilului în vederea adopţiei sau dacă cererea de încredinţare a copilului în vederea adopţiei nu a fost aprobată, Comitetul Roman pentru Adoptii va repartiza sarcina identificarii unei familii, potrivite pentru copil, unui serviciu public specializat sau unui organism privat român autorizat."6. Articolele 15 şi 16 devin articolul 15, cu următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Cauzele privitoare la încuviinţarea adopţiei se judeca în prima instanţa de tribunalul în a cărui raza teritorială se găseşte domiciliul copilului. (2) Cauzele pentru judecarea cărora nu se poate determina instanţa competenţa, potrivit alin. (1), se judeca de Tribunalul Bucureşti. (3) Hotărârile date în cauzele având ca obiect încuviinţarea adopţiei sunt supuse recursului. Instanţa competenţa sa judece recursul este Curtea de Apel."7. La articolul 18, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Judecarea cererii se face cu citarea Comisiei pentru protecţia copilului care a avizat favorabil încuviinţarea adopţiei, care îl reprezintă pe copil, a persoanei sau a familiei care doreşte sa adopte, a Comitetului Roman pentru Adoptii şi cu participarea procurorului."8. La articolul 21, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Este interzisă căsătoria între adoptat şi rudele sale fireşti, potrivit legii. Serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, precum şi ofiţerii de stare civilă vor urmări respectarea acestei prevederi."9. La articolul 27, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Pe data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga:- Legea nr. 11/1990 privind încuviinţarea adopţiei, modificată prin Legea nr. 48/1991 şi prin Legea nr. 65/1995 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 24 iulie 1995;- dispoziţiile capitolului III lt; lt;Adoptia gt; gt; al titlului II din Codul familiei;- orice alte dispoziţii contrare."10. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenta, sintagma statul român devine România.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVASILE LUPUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIRADU VASILE----------

Noutăți

 • LEGE nr. 39 din 17 mai 1995 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat
 • LEGE nr. 62 din 11 martie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2002 pentru modificarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 137 din 18 octombrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii bancare nr. 58/1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 16 martie 2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 13 decembrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 326 din 28 iunie 2001 a serviciilor publice de gospodărie comunală
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 13 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 9 din 5 februarie 1992 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Costa Rica privind evitarea dublei impuneri în materie de impozit pe venit şi pe capital
 • LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2002 privind acordarea unor înlesniri la plată pentru Societatea Comercială "LUKoil Black Sea România" - S.R.L. Bucureşti şi Societatea Comercială "Petrotel LUKoil" - S.A. Ploieşti
 • LEGE nr. 5 din 22 decembrie 1965 (*republicată*) cu privire la protecţia muncii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români
 • LEGE nr. 79 din 8 aprilie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice
 • LEGE nr. 493 din 21 februarie 1928 privind actele stării civile
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 108 din 3 octombrie 1992 pentru abrogarea Decretului nr. 24/1970 privind urmărirea şi judecarea unor infracţiuni, depunerea unei cauţiuni şi înlocuirea, în anumite cazuri, a executării pedepsei închisorii prin obligarea la plata unei amenzi
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 587 din 15 decembrie 2004 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind schimbările climatice, semnat la Bucureşti la 9 aprilie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 22 decembrie 2011 privind prorogarea unor termene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 5 octombrie 2005 privind administrarea pădurilor din România
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • LEGE nr. 365 din 7 iunie 2002 (*republicată*) privind comerţul electronic*)
 • LEGE nr. 118 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
 • LEGE nr. 22 din 12 martie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut şi de garanţie externe şi a unor amendamente la un acord de împrumut extern
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 11 din 8 ianuarie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 293 din 25 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 72 din 8 aprilie 2008 pentru modificarea alin. (1^1) al art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal
 • LEGE nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 28 iunie 2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
 • LEGE nr. 183 din 16 aprilie 2002 pentru acceptarea amendamentului adoptat de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, prin Rezoluţia 50/155 din 21 decembrie 1995, la Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, adoptată la New York la 20 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 18/1990
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 544 din 25 noiembrie 2004 pentru înfiinţarea comunei Răscăeţi prin reorganizarea comunei Vişina, judeţul Dâmboviţa
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 611 din 31 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2000 pentru modificarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 23 iunie 2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • LEGE nr. 340 din 12 iulie 2004 (*republicată*) privind prefectul şi instituţia prefectului*)
 • LEGE nr. 410 din 20 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • LEGE nr. 205 din 31 octombrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 44 din 8 martie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 4 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
 • LEGE nr. 216 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Acordului de administrare a Fondului fiduciar dintre Guvernul României, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Asociaţia Internaţională de Dezvoltare privind Fondul fiduciar susţinut de mai mulţi finanţatori pentru sprijinirea Deceniului de incluziune a romilor 2005-2015, semnat la Bucureşti la 17 noiembrie 2005
 • LEGE nr. 62 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 303/1971 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe
 • LEGE nr. 389 din 13 iunie 2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 18 din 24 iunie 1968 (*republicată*) privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobândite în mod licit
 • LEGE nr. 129 din 21 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/1997 privind bursele de mărfuri
 • LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 12 din 19 decembrie 1980 privind întărirea autoconducerii muncitoreşti şi autogestiunii economico-financiare şi valutare în activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţionala
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 25 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 21 din 8 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021