Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 14 octombrie 2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activităţii de curierat a materialelor clasificate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 21 octombrie 2015 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 14 octombrie 2015privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activităţii de curierat a materialelor clasificate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 21 octombrie 2015

Având în vedere necesitatea asigurării transportului materialelor clasificate în conformitate cu normele şi procedurile de securitate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene şi ţinând cont de obligativitatea respectării angajamentelor asumate în acordurile în urma aderării la Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord şi integrării în Uniunea Europeană, precum şi în urma intrării în vigoare a Acordului dintre România şi Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informaţii clasificate şi, de asemenea, a Aranjamentelor de securitate între Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, Oficiul de Securitate al Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene şi Direcţia de Securitate a Comisiei Europene pentru protecţia informaţiilor clasificate schimbate între România şi Uniunea Europeană,ţinând seama de faptul că activităţile planificate şi desfăşurate sub egida Tratatului Atlanticului de Nord şi a Uniunii Europene necesită menţinerea în stare de operativitate a capabilităţilor militare şi a tehnicii din dotarea structurilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale, precum şi de faptul că trebuie reglementată modalitatea de alocare a unor resurse materiale necesare pentru desfăşurarea misiunilor specifice, iar intervenţia prezentei măsuri legislative este de natură să înlăture o serie de consecinţe negative în spectrul securităţii naţionale şi al strategiei fiscal-bugetare, această măsură poate veni imediat în sprijinul solicitării partenerilor strategici ai României şi asigură în mod necesar şi proporţional protecţia intereselor esenţiale ale siguranţei sale.Având în vedere necesitatea îmbunătăţirii cadrului juridic pentru reglementarea unor măsuri privind scoaterea unor produse din stocurile rezervelor de stat, destinate pentru asigurarea suportului necesar gestionării situaţiilor determinate de apariţia unor situaţii de criză într-o perioadă scurtă de timp care generează depăşirea capacităţilor instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale,luând în considerare necesitatea asigurării protecţiei speciale a unor persoane care nu au funcţii de demnitate publică, dar care participă la luarea unor decizii de importanţă deosebită pentru activitatea statului, stabilesc realizarea unor strategii, direcţii de acţiune, influenţează adoptarea unor decizii şi se deplasează în locuri şi medii cu un anumit grad de risc,întrucât neadoptarea măsurilor legislative propuse în regim de urgenţă poate conduce la întreruperea sau întârzierea derulării fluxului operativ de materiale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene, clasificate între organizaţiile respective şi România, neîndeplinirea activităţilor specifice şi perturbarea gravă a funcţionării instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, precum şi la apariţia de sincope în aprovizionarea cu produse strict necesare şi a iminenţei unor situaţii de criză generate de diverse evenimente aflate în derulare în spaţiul sud şi est-european, care, în prezent, nu pot face obiectul intervenţiilor operative din cauza lipsei unui cadru juridic adecvat pentru instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, precum şi la crearea unor disfuncţionalităţi majore cu efecte negative asupra valorilor statului,deoarece toate acestea vizează aspecte relevante ce privesc securitatea naţională şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Se aprobă achiziţionarea de către Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, denumit în continuare ORNISS, a două mijloace de transport auto, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pentru mijloacele de transport auto achiziţionate potrivit alin. (1) consumul lunar de carburanţi este de 500 litri/autoturism. (3) Cheltuielile necesare achiziţionării mijloacelor de transport auto prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetul ORNISS, în limita fondurilor aprobate pe anul 2015 cu această destinaţie. Articolul 2După achiziţionarea mijloacelor de transport auto prevăzute la art. 1, autoturismele aflate în parcul auto al ORNISS, achiziţionate potrivit prevederilor art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 52/2005 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de curierat pentru materialele NATO clasificate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 342/2005, sunt transmise fără plată în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările ulterioare. Articolul 3Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul 1, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) pentru situaţii excepţionale motivate de instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, cu titlu gratuit, prin hotărâre a Guvernului."2. După articolul 5^4 se introduc 3 noi articole, articolele 5^5-5^7, cu următorul cuprins:"Art. 5^5. - Până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv, pentru produsele accizabile aflate în antrepozitul fiscal al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, care se scot de la rezervele de stat în condiţiile art. 5 alin. 1 lit. d), se aplică regimul taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor prevăzut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar contravaloarea taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor aferente produselor accizabile se suportă de către instituţiile beneficiare.Până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv, pentru produsele energetice prevăzute la art. 206^16 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care se scot de la rezervele de stat în condiţiile art. 5 alin. 1 lit. d), nu se aplică prevederile art. 206^51 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de plată a accizelor fiind cel prevăzut la art. 206^51 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Art. 5^6. - După data de 1 ianuarie 2016 inclusiv, pentru produsele accizabile aflate în antrepozitul fiscal al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, care se scot de la rezervele de stat în condiţiile art. 5 alin. 1 lit. d), se aplică regimul taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor prevăzut de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, iar contravaloarea taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor aferente produselor accizabile se suportă de către instituţiile beneficiare.După data de 1 ianuarie 2016 inclusiv, pentru produsele energetice prevăzute la art. 355 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 227/2015, care se scot de la rezervele de stat în condiţiile art. 5 alin. 1 lit. d), nu se aplică prevederile art. 345 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, termenul de plată a accizelor fiind cel prevăzut la art. 345 alin. (1) din Legea nr. 227/2015.Art. 5^7. - Pentru produsele accizabile scoase de la rezervele de stat până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv, în aplicarea art. 5^5, iar după data de 1 ianuarie 2016 inclusiv, în aplicarea art. 5^6, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale emite facturi pe care se menţionează că nu se achită contravaloarea bunurilor scoase cu titlu gratuit, ci numai contravaloarea accizelor, în cazul în care acestea sunt datorate, şi a taxei pe valoarea adăugată."3. La articolul 8, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu următorul cuprins:"În situaţiile prevăzute la art. 5 alin. 1 lit. d), fondurile necesare reîntregirii stocurilor vor fi finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale." Articolul 4Legea nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 22 octombrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 14, alineatul (3) se abrogă.2. La articolul 14, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, Serviciul de Protecţie şi Pază poate asigura protecţie unor demnitari şi foşti demnitari, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (2), precum şi altor persoane, la cererea acestora."3. La articolul 14, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Serviciul de Protecţie şi Pază poate asigura protecţie şi preşedinţilor de partide parlamentare, stabiliţi potrivit alin. (2)."4. La articolul 17, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Răspunderea materială a conducătorilor auto aflaţi în misiuni operative pentru prejudiciile rezultate din avarierea autovehiculelor Serviciului de Protecţie şi Pază se stabileşte, în condiţiile legii, ca urmare a efectuării cercetării administrative. În situaţia în care nu se stabileşte răspunderea în sarcina conducătorului auto, prejudiciile sunt suportate de către Serviciul de Protecţie şi Pază."5. La articolul 19, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, Serviciul de Protecţie şi Pază poate iniţia, organiza şi desfăşura activităţi de cooperare, instruire şi pregătire cu organisme şi instituţii din străinătate."6. La articolul 19, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) Serviciul de Protecţie şi Pază poate beneficia, potrivit reglementărilor în vigoare, la activităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare în domeniul securităţii, în cadrul programelor finanţate şi cofinanţate de către Comisia Europeană, de fonduri structurale, fonduri naţionale sau alte mecanisme financiare, în cadrul unor consorţii cu participare internaţională, sau ca unic aplicant."7. La articolul 22, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:"f) planifică, derulează şi implementează proiecte finanţate şi cofinanţate din fonduri europene, naţionale sau alte mecanisme financiare, cu parteneri interni şi externi sau prin alte modalităţi prevăzute de lege."8. La articolul 30, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Instituţiile prevăzute la alin. (1) dispun măsuri pentru achiziţionarea, în condiţiile legii, a mijloacelor tehnice pentru organizarea şi controlul accesului şi vor asigura activitatea de service a acestora."9. La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Activitatea Serviciului de Protecţie şi Pază constituie secret de stat."10. După articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 31^1, cu următorul cuprins:"Art. 31^1. - Serviciul de Protecţie şi Pază stabileşte, prin ordin al conducătorului instituţiei, propriul sistem de însemne onorifice."

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

---------------

p. Viceprim-ministru,

ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Directorul Serviciului

Român de Informaţii,

Eduard Raul Hellvig

Directorul Serviciului

de Informaţii Externe,

Mihai-Răzvan Ungureanu

Directorul Serviciului

de Protecţie şi Pază,

Lucian-Silvian Pahonţu

Directorul Serviciului de

Telecomunicaţii Speciale,

Marcel Opriş

Directorul general al

Oficiului Registrului Naţional

al Informaţiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu

p. Preşedintele Administraţiei

Naţionale a Rezervelor de Stat

şi Probleme Speciale,

Ciprian-Alexandru Caralicea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica
Bucureşti, 14 octombrie 2015.Nr. 43.-----

Noutăți

 • LEGE nr. 327 din 28 iunie 2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate şi servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, necesare în vederea înzestrării Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 30 ianuarie 2002 privind instituirea unor interdicţii pentru aleşii locali şi funcţionarii publici
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 578 din 14 decembrie 2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 18 martie 2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 415 din 16 noiembrie 2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 109/2000 privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară şi de recuperare
 • LEGE nr. 352 din 18 decembrie 2013 privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Corporaţia Financiară Internaţională, în conformitate cu Rezoluţia nr. 256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului şi creşterea selectivă a capitalului Corporaţiei Financiare Internaţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 21 decembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
 • LEGE nr. 325 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2004 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 1.215 miliarde lei a programului "Dezvoltarea durabilă a zootehniei şi a eficienţei sectorului de producţie animalieră, precum şi reabilitarea sectorului piscicol din România"
 • LEGE nr. 101 din 4 mai 2018 pentru modificarea alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 19 din 28 februarie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 21 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 136 din 5 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 184 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002
 • LEGE nr. 210 din 11 noiembrie 2010 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice
 • LEGE nr. 468 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2006 pentru modificarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere
 • LEGE nr. 116 din 7 iulie 2000 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1998 pentru constituirea fondurilor de restructurare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 (*republicată*) privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 6 decembrie 2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 1 din 21 ianuarie 1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenta
 • LEGE nr. 463 din 12 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale
 • LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 216 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
 • LEGE nr. 135 din 8 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării
 • LEGE nr. 4 din 7 ianuarie 2015 pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • CODUL CIVIL din 26 noiembrie 1864
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 25 septembrie 2002 (*republicată*) privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat*)
 • LEGE nr. 287 din 24 iunie 2004 consorţiilor universitare
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 143 din 31 decembrie 1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 91 din 10 aprilie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal
 • LEGE nr. 131 din 11 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 121 din 4 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic
 • LEGE nr. 184 din 12 iunie 2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2006
 • LEGE nr. 416 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 9 august 2002 şi la Bucureşti la 10 martie 2003, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea şi modificarea sistemului de canalizare şi a sistemului de furnizare şi tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mureş, România", semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001
 • LEGE nr. 179 din 11 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/2000 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 306 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 247 din 30 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 254 din 7 decembrie 2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import
 • LEGE nr. 249 din 12 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 192 din 14 octombrie 2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 7 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 115 din 29 iunie 2000 privind finanţarea Centrului editorial şi a Studioului cinematografic din cadrul Grupului mass-media al armatei din creditele bugetare prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 193 din 17 noiembrie 1997 pentru abrogarea Legii nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli, precum şi pentru abrogarea unor hotărâri ale Guvernului date în aplicarea acestei legi
 • LEGE nr. 323 din 22 noiembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021