Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 30 iunie 2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 30 iunie 2015 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 30 iunie 2015privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 30 iunie 2015

Având în vedere necesitatea susţinerii derulării şi implementării de către România a mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii, care să conducă la modernizarea sectorului de producere a energiei electrice din cadrul sistemului energetic românesc, asigurând creşterea producţiei de energie electrică cu emisii scăzute de dioxid de carbon,în condiţiile în care operatorii din sectorul energetic de generare din România se confruntă, în actualul context al pieţei de energie, cu situaţii financiare dificile, unii dintre aceştia fiind practic la limita de supravieţuire, cu profit minim, unii chiar spre situaţia de insolvenţă, afectând dramatic politica de investire în sectorul de producere a energiei electrice din ultimii ani,având în vedere că Planul naţional de investiţii reprezintă un mecanism care vine în sprijinul acestor operatori şi al necesarului urgent de investiţii pentru modernizarea sectorului de generare din România,întrucât neimplementarea Planului naţional de investiţii poate conduce la blocarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu consecinţele negative pentru sectorul de producere a energiei electrice din cadrul sistemului energetic românesc, care decurg din aceasta,ţinând cont de necesitatea creării unui cadru instituţional eficient care să asigure monitorizarea şi punerea în aplicare a investiţiilor din Planul naţional de investiţii, care să conducă la asigurarea derulării în bune condiţii a mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică şi implementarea Planului naţional de investiţii,ţinând cont de necesitatea creării unui cadru instituţional eficient care să asigure monitorizarea şi punerea în aplicare a investiţiilor din Planul naţional de investiţii, care să conducă la asigurarea derulării în bune condiţii a mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică şi implementarea Planului naţional de investiţii,în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate de România prin Aplicaţia României pentru alocare tranzitorie cu titlu gratuit de certificate de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, în conformitate cu articolul 10c alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului pentru implementarea Planului naţional de investiţii stabilit prin anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii, cu modificările şi completările ulterioare,întrucât în situaţia neadoptării de urgenţă a măsurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, există riscul apariţiei unor disfuncţionalităţi majore la nivelul activităţii de monitorizare şi implicit verificare a mecanismului prevăzut la Planul naţional de investiţii, cu consecinţa directă a nerealizării unor investiţii în domeniul producţiei de energie electrică cu emisii scăzute de dioxid de carbon,întrucât neutilizarea sumelor acumulate în cadrul mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, conduce la nerealizarea de către România a investiţiilor asumate prin Planul naţional de investiţii, cu consecinţe negative asupra funcţionării sistemului electroenergetic naţional,şi neimplementarea corespunzătoare a mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi a Planului naţional de investiţii poate avea ca repercusiune iniţierea de către Comisia Europeană a unei proceduri de infringement împotriva României,în considerarea faptului ca aceste elemente vizează interesul general şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri gestionează contravaloarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit, implementarea Planului naţional de investiţii, precum şi monitorizarea şi punerea în aplicare a investiţiilor din Planul naţional de investiţii. Articolul 2 (1) În scopul implementării mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, şi a Planului naţional de investiţii, sumele aferente activităţilor de monitorizare şi punere în aplicare a investiţiilor din Planul naţional de investiţii derulate de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri sunt asigurate de beneficiari din sursele proprii ale acestora. (2) Cuantumul sumelor asigurate de către beneficiari din surse proprii, stabilit prin contractele de finanţare, potrivit prevederilor alin. (1), va reprezenta 1% din valoarea finanţării nerambursabile solicitate prin cererea de finanţare aprobată, dar nu mai mult de 1% din procentul de 25% din valoarea maximă a cheltuielilor eligibile aferente investiţiei, şi comunicată Comisiei Europene prin aplicaţia trimisă de România potrivit art. 10c alin. (5) din Directiva 2003/87/CE. (3) Sumele virate de beneficiari potrivit alin. (1) constituie venituri proprii ale Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri şi se utilizează potrivit art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3 (1) În vederea monitorizării şi punerii în aplicare a investiţiilor din Planul naţional de investiţii, prin ordin al ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri se constituie Comisia de monitorizare şi punere în aplicare a Planului naţional de investiţii, denumită în continuare Comisia PNI. (2) Comisia PNI este formată dintr-un număr de 11 membri titulari salariaţi în cadrul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri. (3) Lucrările Comisiei PNI sunt asigurate de un secretariat tehnic format dintr-un număr de 7 membri salariaţi în cadrul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri. (4) În cazul în care membrii titulari ai Comisiei PNI nu pot asigura participarea la lucrările comisiei din cauze obiective, aceştia pot fi înlocuiţi de membrii supleanţi stabiliţi prin ordin al ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri. Articolul 4 (1) Comisia PNI are următoarele atribuţii: a) analiza cererilor de rambursare depuse de beneficiari; b) verificarea utilizării fondurilor rambursate din contul de disponibil privind venituri din vânzarea certificatelor GES pentru investiţiile noi şi pentru investiţiile în derulare aferente instalaţiilor eligibile; c) monitorizarea investiţiei din perspectiva respectării prevederilor art. 12 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii, cu modificările şi completările ulterioare, privind evidenţa contabilă a cheltuielilor aferente investiţiei; d) monitorizarea realizării investiţiei aferente instalaţiei eligibile din perspectiva progresului fizic al investiţiei prin verificarea conţinutului documentelor de raportare elaborate şi transmise de către beneficiar conform contractului de finanţare şi legislaţiei aplicabile, privind activităţi desfăşurate, progresul fizic, indicatori şi vizite de monitorizare anunţate sau inopinate la locaţia investiţiei, care îşi propun verificarea stadiului fizic al implementării investiţiei; e) urmărirea îndeplinirii indicatorilor stabiliţi prin contractul de finanţare, precum şi a celorlalte obligaţii contractuale stabilite prin acesta; f) propune angajarea de consultanţi şi experţi specializaţi în anumite domenii de activitate, pe domenii, tehnic, financiar, cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile; g) întocmirea rapoartelor necesar a fi înaintate Comisiei Europene. (2) Deciziile în cadrul Comisiei PNI se adoptă în prezenţa tuturor membrilor, cu votul majorităţii acestora. (3) Comisia PNI se întruneşte cel puţin o dată pe lună, la solicitarea preşedintelui sau a 2 dintre membrii acesteia. (4) Pentru activitatea din cadrul Comisiei PNI sau secretariatului acesteia, fiecare membru, titular sau supleant, beneficiază de o indemnizaţie lunară brută al cărei cuantum nu va depăşi 20% din indemnizaţia brută prevăzută de lege pentru funcţia de secretar de stat, iar pentru fiecare membru al secretariatului tehnic aferent, indemnizaţia lunară brută nu va depăşi cuantumul reprezentând 15% din indemnizaţia lunară brută pentru funcţia de secretar de stat. (5) Atribuţiile specifice, activităţile desfăşurate de către Comisia PNI şi de către secretariatul acesteia, precum şi modul de lucru al acestora se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei PNI, adoptat la prima şedinţă a comisiei şi aprobat prin ordin al ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prevederile art. 4 alin. (1) şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 16 ianuarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă .PRIM-MINISTRU INTERIMARGABRIEL OPREAContrasemnează:---------------Ministrul energiei,întreprinderilor mici şimijlocii şi mediului de afaceri,Andrei Dominic GereaMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul muncii, familiei,protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 30 iunie 2015.Nr. 30.-----

Noutăți

 • LEGE nr. 28 din 5 martie 2008 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind dezvoltarea autostrăzilor maritime în regiunea Organizaţiei pentru Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN), semnat la Belgrad la 19 aprilie 2007
 • LEGE nr. 92 din 8 aprilie 2008 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2007 privind înfiinţarea Fondului pentru dezvoltarea satului românesc
 • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 legea bibliotecilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 160 din 30 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2002 privind modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal referitoare la infracţiuni contra demnităţii şi infracţiuni contra autorităţii, precum şi a unor dispoziţii din Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 139 din 5 iulie 2011 privind modificarea şi completarea Statutului personalului aeronautic din aviaţia militară a României, aprobat prin Legea nr. 35/1990
 • LEGE nr. 352 din 18 decembrie 2013 privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Corporaţia Financiară Internaţională, în conformitate cu Rezoluţia nr. 256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului şi creşterea selectivă a capitalului Corporaţiei Financiare Internaţionale
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 18 septembrie 2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională
 • LEGE nr. 7 din 28 februarie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Romi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 7 martie 2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice
 • LEGE nr. 133 din 11 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 158/2002 privind acordarea gratuita, în anul 2003, a unui ajutor în îngrăşăminte chimice producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafaţa totală de până la 2,5 ha
 • LEGE nr. 51 din 7 iulie 1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 11 martie 2004 privind autorizarea unor împrumuturi
 • LEGE nr. 71 din 1 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
 • LEGE nr. 347 din 14 iulie 2004 (*republicată*) muntelui
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv
 • LEGE nr. 204 din 29 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului cu privire la privilegiile şi imunităţile Curţii Penale Internaţionale, adoptat la New York la 9 septembrie 2002
 • LEGE nr. 276 din 4 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din turism
 • LEGE nr. 31 din 2 martie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 3 martie 2010 pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 38 din 20 aprilie 2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 15 iunie 2004 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 163 din 21 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 13 martie 2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • LEGE nr. 136 din 5 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 27 februarie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 220 din 28 noiembrie 2000 pentru declararea comunei Otopeni, judeţul Ilfov, oraş
 • LEGE nr. 226 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 56 din 22 martie 2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare
 • LEGE nr. 107 din 18 mai 2017 pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 7 din 18 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 144 din 19 decembrie 1925 pentru Curtea de Casaţie şi Justiţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 29 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 55 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2000 privind regimul navigaţiei pe Canalul Dunăre-Marea Neagra şi Canalul Poarta Alba-Midia-Năvodari
 • LEGE nr. 232 din 22 noiembrie 2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 511 din 4 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/1999 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia europeană asupra transferării persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la 18 decembrie 1997
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 62 din 30 octombrie 1974 privind inventiile şi inovatiile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 349 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea unui termen
 • LEGE nr. 82 din 5 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 47 din 18 mai 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 5 februarie 2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 21 decembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
 • LEGE nr. 182 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015
 • CONSTITUŢIA ROMÂNIEI
 • LEGE nr. 178 din 17 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
 • LEGE nr. 274 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii*)
 • LEGE nr. 711 din 3 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021