Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 24 iunie 2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 iunie 2015 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 24 iunie 2015privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 iunie 2015

În ultimii ani, ca urmare a încetării producţiei de vaccin gripal, dar şi a necesităţii menţinerii autorizaţiilor de fabricaţie emise de către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" şi-a diminuat drastic posibilităţile de finanţare din venituri proprii, iar costurile mari de funcţionare ale activităţii curente pentru păstrarea în funcţiune a facilităţilor de producere a vaccinurilor au generat acumularea de datorii.Având în vedere că neplata acestora influenţează în mod direct funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino", care este instituţia naţională ce desfăşoară activităţi de interes strategic în domeniul sănătăţii publice, care asigură activităţi de cercetare-dezvoltare şi testare pentru vaccinurile de urgenţă necesare populaţiei, generând o relativă independenţă a României din acest punct de vedere,în vederea prevenirii unor disfuncţionalităţi majore în activitatea de diagnostic microbiologic al bolilor infecţioase, cu impact major asupra sănătăţii publice, al bolilor infecţioase emergente/reemergente, de detecţie şi de identificare a agenţilor biologici implicaţi în accidente sau atacuri teroriste şi pentru a se evita întreruperea în continuitatea activităţii normale a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino", situaţie care ar genera imposibilitatea asigurării sănătăţii populaţiei şi securitatea naţională a României, se impune reglementarea, în regim de urgenţă, a măsurilor necesare pentru susţinerea acestui institut naţional.Având în vedere necesitatea menţinerii la parametri normali a Colecţiei naţionale de culturi microbiene şi celulare (CNCMC), a Laboratorului cu nivel 3 de biosiguranţă (BSL 3) şi în stare de operaţionalizare a Unităţii de intervenţie rapidă în urgenţe microbiologice şi bioterorism,având în vedere faptul că neadoptarea imediată a acestor măsuri generează disfuncţionalităţi majore cu efecte negative asupra stării de sănătate a populaţiei, precum şi perturbări grave, în situaţii de criză, de epidemii şi pandemii, ce pot afecta atât sistemul naţional de sănătate publică, cât şi securitatea naţională a României,astfel, constatând necesitatea şi urgenţa reglementării unei situaţii care, datorită circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri a interesului public - sistemul naţional de sănătate publică, precum şi securitatea naţională a României,luând în considerare faptul că aspectele prezentate constituie o situaţie de urgenţă, vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) În vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei se înfiinţează Institutul Naţional de Cercetare "Cantacuzino", denumit în continuare Institutul Cantacuzino, instituţie publică care desfăşoară activităţi de interes strategic în domeniul asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei, în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 103, sectorul 5, prin reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino", care se desfiinţează la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (5). (2) Finanţarea activităţilor desfăşurate de Institutul Cantacuzino se realizează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. (3) În anul 2015, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru susţinerea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi realizare loturi de testare în faza precomercială. (4) Institutul Cantacuzino îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Organizarea şi funcţionarea Institutului Cantacuzino, numărul maxim de posturi, precum şi sursele de constituire a veniturilor proprii se aprobă prin hotărâre a Guvernului, promovată în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 2 (1) Institutul Cantacuzino are ca obiect de activitate: a) cercetări ştiinţifice în domeniul cauzelor şi mecanismului de producere a infecţiilor bacteriene, virale, parazitare şi al mijloacelor de prevenire şi combatere a acestora, precum şi în domeniul imunologiei, biologiei celulare, geneticii microbiene şi biotehnologiei, entomologiei medicale, în cadrul Institutului Cantacuzino şi/sau prin cooperare ştiinţifică cu alte instituţii din ţară şi din străinătate; b) studii, cercetări pentru producerea de preparate biologice profilactice şi terapeutice, reactivi biologici de diagnostic, reactivi imunochimici, medii bacteriologice şi pentru culturi celulare, dispozitive medicale, în cadrul Institutului Cantacuzino şi/sau prin cooperare naţională şi internaţională, precum şi valorificarea lor în ţară şi în străinătate; c) creşterea şi exploatarea, în condiţiile legii, a animalelor de laborator destinate testărilor de medicamente şi produse biologice administrabile omului, precum şi cercetării ştiinţifice; d) servicii de consultanţă tehnică şi metodologică acordate unităţilor de profil din ţară, expertize, participarea la supravegherea epidemiologică a teritoriului, la programe de sănătate naţionale şi internaţionale, în domeniile specifice de activitate; e) asigurarea funcţionării laboratoarelor de referinţă din cadrul institutului, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi instituţii de specialitate din subordinea acestuia, în acţiunile specifice de diagnostic şi control al bolilor transmisibile. (2) În vederea realizării obiectului de activitate prevăzut la alin. (1), Institutul Cantacuzino îndeplineşte următoarele atribuţii: a) cercetează şi inovează, dezvoltând noi produse, în raport cu evoluţia genetică a microorganismelor; b) asigură şi multiplică materialul biologic necesar, în conformitate cu standardele şi reglementările în vigoare privind produsele farmaceutice; c) menţine instalaţiile necesare realizării obiectului de activitate prevăzut la alin. (1) în permanentă stare operativă de funcţionare; d) asigură, în caz de epidemie, răspuns rapid, în condiţiile legii, pe baza materialului biologic testat din rezerva constituită în acest sens; e) poate asigura, în caz de pandemii, în condiţiile legii, produsele necesare pentru intervenţie; f) asigură platforma necesară studiilor preclinice pentru produse de intervenţii în caz de epidemii/pandemii şi epizootii; g) urmăreşte circulaţia şi modificările microorganismelor şi ale vectorilor care pot reprezenta un risc pentru sănătatea publică şi efectuează cercetări cu privire la evaluarea modalităţilor de prevenire şi combatere. (3) Rezultatele cercetărilor realizate se pot utiliza în cadrul cooperărilor internaţionale, cu aprobarea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare şi avizul Ministerului Sănătăţii în calitate de coordonator al domeniului. (4) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), Institutul Cantacuzino poate înfiinţa o activitate finanţată integral din venituri proprii, în condiţiile art. 67 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3 (1) Institutul Cantacuzino preia patrimoniul de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino", inclusiv bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea acestuia, pe baza protocolului de predare-preluare încheiat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 1 alin. (5). (2) Patrimoniul prevăzut la alin. (1) se preia pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (11) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Personalul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" se preia de către Institutul Cantacuzino, în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 1 alin. (5), cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal şi cu menţinerea drepturilor salariale avute la data preluării. (4) După încetarea valabilităţii contractului colectiv de muncă, personalul beneficiază de drepturile salariale prevăzute de legislaţia în vigoare pentru personalul plătit din fonduri publice. Salarizarea personalului Institutului Cantacuzino se stabileşte la nivelul de salarizare aferent funcţiilor din cadrul unităţilor publice de cercetare ştiinţifică din subordinea Academiei Române. (5) Încadrarea personalului care se preia în numărul maxim de posturi şi în structura organizatorică a Institutului Cantacuzino, precum şi stabilirea în mod concret, în condiţiile legii, a drepturilor salariale aferente categoriilor de personal din cadrul acestei instituţii publice se realizează în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 1 alin. (5), cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal. Articolul 4Institutul Cantacuzino se substituie în toate drepturile şi obligaţiile care decurg din acte normative, contracte, convenţii, înţelegeri, protocoalele, memorandumuri şi acorduri în care Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" este parte la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv în litigiile aferente activităţilor acestora.PRIM-MINISTRU INTERIMARGABRIEL OPREAContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei şicercetării ştiinţifice,Sorin Mihai CîmpeanuMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul sănătăţii,Nicolae Bănicioiup. Ministrul agriculturii şidezvoltării rurale,George Turtoi,secretar de statMinistrul muncii, familiei,protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 24 iunie 2015.Nr. 23.-----

Noutăți

 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • LEGE nr. 122 din 5 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi
 • LEGE nr. 656 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 92/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri şi servicii, efectuate în anul 2001, destinate înzestrării Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 17 martie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi sali de sport
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 3 decembrie 2014 pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispoziţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010
 • LEGE nr. 4 din 4 aprilie 1953 (*republicata*) CODUL FAMILIEI
 • LEGE nr. 125 din 18 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
 • LEGE nr. 229 din 15 iulie 2013 pentru completarea art. 13 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, şi pentru completarea art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 424 din 25 octombrie 2004 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie pentru aplicarea mutatis mutandis a Acordului dintre Guvernul României şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 1991, activităţilor şi personalului Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie din România, convenit prin schimb de scrisori semnate la New York la 5 mai 2003 şi la Bucureşti la 13 noiembrie 2003
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 139 din 5 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză
 • LEGE nr. 82 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2001 privind compensarea unor obligaţii ale unor agenţi economici din domeniul transporturilor feroviare
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 februarie 2002 privind valorificarea creanţei deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra Societăţii Comerciale "Artrom" - S.A. Slatina
 • LEGE nr. 155 din 12 iulie 2010 (*republicată*) poliţiei locale nr. 155/2010*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 3 iunie 2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru unele cantităţi de combustibili
 • LEGE nr. 264 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • LEGE nr. 104 din 26 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
 • LEGE nr. 274 din 22 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 130 din 29 decembrie 1992 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 28 iunie 2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*) privind valorificarea unor active bancare*)
 • LEGE nr. 52 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 657/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Uşoare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 173 din 12 iunie 2007 pentru completarea art. 53 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 371 din 11 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2002 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 29 din 7 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 117/2004 privind ratificarea Acordului dintre România şi Uniunea Europeană stabilind cadrul general de participare a României la operaţiunile Uniunii Europene de gestionare a crizelor, semnat la Bruxelles la 22 noiembrie 2004
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 10 iulie 1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A.
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 180 din 10 octombrie 2019 pentru declararea zilei de 30 octombrie - Ziua pacientului cu arsuri
 • LEGE nr. 274 din 22 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicată*) privind Codul civil
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 202 din 2 iulie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Estonia privind protecţia reciproca a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 30 august 2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 68 din 11 martie 2003 privind acceptarea Codului pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC. 20(22) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele ulterioare, precum şi pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1996, 1999 şi 2000 referitoare la acesta
 • LEGE nr. 217 din 5 iulie 2005 (*republicată*) privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere*)
 • LEGE nr. 31 din 27 decembrie 1967 pentru aprobarea Decretului nr. 884/1967 privind inventiile, inovatiile şi rationalizarile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 7 aprilie 2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 11 din 14 noiembrie 1996 privind modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/1996
 • LEGE nr. 297 din 28 septembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2009 privind stabilirea unor competenţe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 172 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 216/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
 • LEGE nr. 93 din 13 aprilie 1933 pentru organizarea cadastrului funciar şi pentru introducerea cărţilor funduare în Vechiul Regat şi Basarabia
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021