Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 13 mai 2015 privind acordarea unui împrumut Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. din venituri rezultate din privatizare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 19 mai 2015 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 13 mai 2015privind acordarea unui împrumut Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. din venituri rezultate din privatizare Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 19 mai 2015

Având în vedere că Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. este cel mai mare operator economic din Valea Jiului şi din judeţul Hunedoara, întreruperea activităţii acestei societăţi ar creşte semnificativ rata şomajului în Valea Jiului şi în judeţ, iar acest lucru ar avea repercusiuni şi pentru comunităţile locale care ar fi lipsite de sursele provenite din impozitele şi taxele locale pe care le datorează Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A., ceea ce ar conduce la înrăutăţirea condiţiilor de trai în cadrul comunităţii.Întrucât Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. este singurul operator economic care furnizează agent termic în oraşele din Valea Jiului şi din municipiul Deva din judeţul Hunedoara, întreruperea activităţii acestui operator economic ar afecta serviciul public de interes general reprezentat de producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică.Având în vedere că România a notificat la data de 20 martie 2015 Comisiei Europene un ajutor de stat individual pentru salvare pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A., întrucât Comisia Europeană a emis o decizie privind autorizarea unui ajutor de stat individual pentru salvare care urmează a fi acordat Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.,întrucât Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. are obligaţia să ramburseze suma reprezentând ajutorul de stat incompatibil pentru care Comisia Europeană a dispus, în data de 20 aprilie 2015, în cazul nr. SA. 33475 (2012/C) referitor la tarifele practicate de Hidroelectrica pentru Societatea "Termoelectrica" - S.A. şi Societatea "Electrocentrale Deva" - S.A., recuperarea acestuia de către statul român,luând în considerare necesitatea asigurării resurselor financiare destinate rambursării de către Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. a ajutorului de stat incompatibil pentru care Comisia Europeană a dispus, în data de 20 aprilie 2015, în cazul nr. SA. 33475 (2012/C), recuperarea acestuia de către statul român,având în vedere că statul român nu poate acorda ajutorul de stat individual pentru salvare autorizat de Comisia Europeană către Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A., înainte de recuperarea integrală a ajutorului de stat incompatibil pentru care Comisia Europeană a dispus, în data de 20 aprilie, în cazul nr. SA. 33475 (2012/C), recuperarea acestuia de către statul român, apare ca necesară acordarea unui împrumut în condiţii de piaţă care să permită societăţii să îşi asigure resursele financiare necesare rambursării ajutorului de stat incompatibil pentru care Comisia Europeană a dispus, în data de 20 aprilie, în cazul nr. SA. 33475 (2012/C), recuperarea acestuia de către statul român.Luând în considerare că nerambursarea ajutorului de stat incompatibil pentru care Comisia Europeană a dispus, în data de 20 aprilie 2015, în cazul nr. SA. 33475 (2012/C), recuperarea acestuia de către statul român conduce la imposibilitatea acordării ajutorului de stat individual pentru salvare autorizat de Comisia Europeană către Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.,întrucât în cazul neacordării de urgenţă a ajutorului de stat individual pentru salvare autorizat deja de Comisia Europeană pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A., societatea nu va mai putea continua activitatea, riscul intrării acesteia în faliment fiind iminent, cu consecinţe grave atât în plan social, cât şi în ceea ce priveşte asigurarea serviciul public de interes general reprezentat de producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică pentru comunitatea locală,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice acordă, la solicitarea Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A., denumită în continuare Societate, prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, un împrumut în lei, în condiţii de piaţă, în limita sumei de 40.000 mii lei, din venituri rezultate din privatizare pe o perioadă de 90 de zile, în vederea rambursării ajutorului de stat incompatibil prevăzut în Decizia CE nr. C(2015) 2.648 final din 20 aprilie 2015 în cazul ajutorului de stat SA. 33475 (2012/C) - Tarife presupus preferenţiale în contractele încheiate între Hidroelectrica - S.A. şi vânzătorii de energie electrică şi termică. (2) Împrumutul prevăzut la alin. (1) se acordă, în condiţii de piaţă, pe baza unei analize economico-financiare efectuate de către EximBank - S.A., în vederea stabilirii capacităţii de rambursare şi a marjei de dobândă peste ROBOR la trei luni, comunicată de Banca Naţională a României, în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare acordării împrumutului respectiv semnării convenţiei de împrumut şi rămâne fixă pe toată durata de derulare a acestuia. Articolul 2 (1) Împrumutul prevăzut la art. 1 alin. (1) se acordă cu condiţia constituirii unor garanţii prin instituirea de către organul fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a unor sechestre asigurătorii asupra bunurilor imobile libere de orice sarcini, proprietatea Societăţii. Garanţiile vor fi instituite pe baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat prin care să se stabilească valoarea de piaţă a bunurilor asupra cărora se constituie garanţii. (2) Valoarea garanţiilor prevăzute la alin. (1) trebuie să acopere cel puţin 120% din cuantumul împrumutului prevăzut la art. 1 alin. (1). (3) Împrumutul prevăzut la art. (1) alin. (1) se acordă după încetarea procedurii de administrare specială instituită asupra Societăţii în baza Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3 (1) Ministerul Finanţelor Publice încheie în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea scrisă formulată de Societate o convenţie de împrumut în care vor fi precizate drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi termenii şi condiţiile de derulare a împrumutului. Solicitarea se formulează de societate după evaluarea bunurilor şi instituirea sechestrelor. (2) În vederea semnării convenţiei de împrumut, organul fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală va comunica, în copie certificată, direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice un exemplar al proceselor-verbale de sechestru asigurătoriu, prevăzut la art. 2 alin. (1). (3) În termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea convenţiei de împrumut, Ministerul Finanţelor Publice virează suma într-un cont distinct de disponibil cu afectaţiune specială, deschis la Trezoreria Statului, pe numele Societăţii. Societatea întreprinde demersurile necesare în vederea deschiderii acestui cont la Trezoreria Statului. Articolul 4 (1) Rambursarea împrumutului prevăzut la art. 1 alin. (1) se efectuează integral de Societate la scadenţă, împreună cu dobânda aferentă, din surse proprii, într-un cont distinct deschis la Trezoreria Operativă Centrală codificat cu codul de identificare fiscală al Societăţii. (2) Dobânda reprezintă venit la bugetul Trezoreriei Statului, se plăteşte de Societate la data scadenţei împrumutului şi se calculează începând cu data creditării contului prevăzut la art. 3 alin. (3), prin aplicarea dobânzii prevăzute la art. 1 alin. (2) la soldul împrumutului. (3) Pentru neplata la termen a împrumutului şi a dobânzii aferente se calculează o dobândă de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la art. 120 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligaţiei. Dobânda de întârziere reprezintă venit la bugetul Trezoreriei Statului. (4) Societatea virează sumele datorate Ministerului Finanţelor Publice în contul prevăzut la alin. (1), iar obligaţiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzi de întârziere, dobânzi şi împrumut. (5) Împrumutul, dobânda şi dobânzile de întârziere se asigură de Societate din resurse proprii. Articolul 5 (1) După rambursarea ajutorului de stat incompatibil prevăzut în Decizia CE nr. C(2015) 2.648 final din 20 aprilie 2015 în cazul ajutorului de stat SA. 33475 (2012/C) de către Societate, Ministerul Finanţelor Publice va acorda ajutorul de stat individual pentru salvare autorizat de Comisia Europeană prin Decizia nr. C(2015) 2.652 final din 21 aprilie 2015, în condiţiile legii. (2) Condiţiile de acordare a ajutorului de stat individual prevăzut la alin. (1) vor fi aprobate printr-un act normativ ulterior, în condiţiile legii. Articolul 6Creanţele rezultate din gestionarea împrumutului se urmăresc şi se execută în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind executarea creanţelor fiscale şi se recuperează conform legislaţiei în vigoare privind colectarea creanţelor fiscale de către organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal împrumutatul, în baza înscrisurilor întocmite de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prin care se individualizează la data scadenţei sumele de recuperat şi care constituie titluri executorii. În cazul în care instanţele judecătoreşti s-au pronunţat asupra acestor sume, executarea silită se efectuează în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul energiei,întreprinderilor mici şi mijlociişi mediului de afaceri,Andrei Dominic Gereap. Ministrul finanţelor publice,Dan Manolescu,secretar de statBucureşti, 13 mai 2015.Nr. 11.-----

Noutăți

 • LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect*)
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 16 din 28 februarie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2004 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice ”Termoelectrica” - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala ”ROMAG-TERMO” şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 204 din 7 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante şi a Legii nr. 186/2000 privind aderarea României la Convenţia internaţională pentru protecţia noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 şi la 19 martie 1991
 • LEGE nr. 124 din 11 mai 2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi
 • LEGE nr. 395 din 16 decembrie 2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat
 • LEGE nr. 173 din 14 mai 2004 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • LEGE nr. 178 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 212 din 21 iulie 2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz
 • LEGE nr. 204 din 2 iulie 2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 4 din 29 iunie 1989 privind asigurarea şi controlul calităţii produselor şi serviciilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 21 decembrie 2006 privind abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/1997 pentru aprobarea menţinerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, vărsată în monedă naţională şi existentă în contul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Banca Naţională a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent
 • LEGE nr. 161 din 21 iulie 2016 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Insulei Man privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 4 noiembrie 2015
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 380 din 28 decembrie 2007 pentru ratificarea înţelegerii realizate prin schimbul de note verbale efectuat între Ambasada României la Atena şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Elene, semnate la Atena la 15 decembrie 2006 şi 2 iulie 2007, pentru modificarea şi completarea Convenţiei consulare dintre Republica Socialistă România şi Regatul Greciei, semnată la Atena la 22 mai 1972
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 21 martie 2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România asupra lăcaşurilor de cult, cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţilor cultului mozaic
 • LEGE nr. 64 din 21 aprilie 1997 privind dreptul absolvenţilor învăţământului particular liceal, postliceal şi superior de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţile şi instituţiile din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 413 din 18 octombrie 2004 privind Ordinul Bărbăţie şi Credinţă
 • LEGE nr. 11 din 6 martie 2000 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 21 septembrie 1998
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 iunie 2000 (*republicată*) privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România*)
 • LEGE nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat
 • LEGE nr. 115 din 16 octombrie 1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 32 din 14 mai 1996 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1996
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 27 mai 2004 privind unele măsuri pentru valorificarea unitară de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe bancare neperformante asupra Societăţii Comerciale "SIDERCA" - S.A. Călăraşi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 77 din 8 aprilie 2008 pentru completarea art. 9 al titlului XI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 54 din 9 iulie 1993*) *** Republicat pentru organizarea instanţelor şi parchetelor militare
 • LEGE nr. 1.150 din 25 noiembrie 1864 asupra instructiunii a Principateloru-Unite-Romane
 • LEGE nr. 103 din 23 septembrie 1996 (*republicată*) fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului*)
 • LEGE nr. 641 din 19 decembrie 1944 pentru abrogarea măsurilor legislative anti-evreesti*)
 • LEGE nr. 20 din 4 martie 2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 90 din 18 martie 2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 10 februarie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 178 din 9 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea şi completarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
 • LEGE nr. 158 din 25 iulie 2019 pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C.
 • LEGE nr. 223 din 23 mai 2003 privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica Ceha în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 24 septembrie 2002
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 490 din 11 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 168 din 13 decembrie 2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • LEGE nr. 236 din 15 iulie 2013 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în vederea înfiinţării unei societăţi comerciale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 41 din 15 martie 2001 privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apa şi canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, beneficiara împrumutului extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru Proiectul privind alimentarea cu apa şi protecţia mediului în Valea Jiului
 • LEGE nr. 241 din 12 octombrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 9 aprilie 2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 178 din 30 iulie 1934 pentru reglementarea contractului de consignaţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 116 din 24 iunie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2010 privind unele măsuri de eficientizare a activităţii de întreţinere a culoarului de frontieră, fâşiei de protecţie şi a semnelor de frontieră
 • LEGE nr. 8 din 7 ianuarie 2015 pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniul navigaţiei prin satelit între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Regatul Norvegiei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2010
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 5 mai 2000 privind unele măsuri pentru asanarea financiară a activităţii Băncii Agricole - S.A., în vederea privatizării
 • LEGE nr. 250 din 10 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • LEGE nr. 147 din 17 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2005 pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică
 • LEGE nr. 77 din 26 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
 • LEGE nr. 365 din 21 decembrie 2007 pentru modificarea art. 174 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021