Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 75 din 8 aprilie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 9 aprilie 1998 -
LEGE nr. 75 din 8 aprilie 1998privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 9 aprilie 1998

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 62 din 28 august 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, emisă în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 4, articolul 3 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"Sumele reprezentând premiul anual acordat, potrivit legii, personalului din instituţiile publice şi din regiile autonome cu specific deosebit, la care salariile sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului, cele reprezentând premiul anual acordat, potrivit reglementărilor proprii, aprobate în condiţiile legii, de către ceilalţi plătitori de salarii şi alte drepturi salariale care, conform dispoziţiilor legale, nu constituie fond de participare la profit, cele reprezentând stimulentele din fondul de participare la profit, acordate, potrivit legii, salariaţilor agenţilor economici şi managerilor, după aprobarea bilanţului contabil, sumele plătite membrilor fondatori ai unei societăţi comerciale, constituite prin subscripţie publică, din cota de participare la profitul net, conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, precum şi sumele acordate, potrivit legii, pentru neefectuarea concediului de odihnă se impozitează, potrivit prevederilor prezentei legi, separat de celelalte drepturi acordate în luna în care are loc plata acestora. În aceeaşi maniera se impozitează şi indemnizaţiile membrilor consiliilor de administraţie din societăţile comerciale, sumele acordate cu titlu de stimulente în baza prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 40/1991, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 17 din Legea nr. 50/1995, cu modificările ulterioare, precum şi sumele acordate cu aceeaşi destinaţie în baza altor dispoziţii legale."2. La articolul I punctul 6, articolul 6 litera a) va avea următorul cuprins:"a) sumele plătite în baza contractelor de muncă, a statutelor sau a dispoziţiilor legale, cu ocazia mutării sau transferării în interesul serviciului a unui salariat într-o alta localitate, sumele plătite pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în interesul serviciului, precum şi indemnizaţiile de instalare ce se acordă o singură dată, în limitele stabilite de dispoziţiile legale, pentru personalul de specialitate din instituţiile publice, la încadrarea într-o unitate dintr-o alta localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, precum şi indemnizaţiile de instalare acordate, potrivit prevederilor legale, personalului care îşi stabileşte domiciliul în unele localităţi din Muntii Apuseni şi din Rezervatia Biosferei "Delta Dunării" în care îşi au locul de muncă;"3. La articolul I, după punctul 6 se introduce punctul 6^1, cu următorul cuprins:"6^1. La articolul 6, după litera a) se introduce litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) sumele plătite sub forma de diurna de deplasare în ţara sau în străinătate de către asociaţiile, fundaţiile şi activităţile fără scop lucrativ, care nu sunt plătitoare de impozit pe profit, până la nivelul stabilit prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul angajat în instituţiile publice;"4. La articolul I punctul 7, articolul 6 litera i) va avea următorul cuprins:"i) suma de 250.000 lei cu titlu de cheltuieli individuale numai pentru salariaţi, la unitatea unde au funcţia de baza."5. La articolul I punctul 9, litera h) a articolului 7 alineatul (1) se abroga.6. La articolul I, punctul 11 se abroga.7. La articolul I, punctul 12 se abroga.8. La articolul I, punctul 13 va avea următorul cuprins:"13. La articolul 9, după alineatul 2 se introduce un alineat, cu următorul cuprins:Pentru salariile primite din străinătate de către persoanele care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, impozitul pe salarii se calculează de către organul fiscal în raza căruia îşi are sediul sau domiciliul persoana juridică sau fizica la care se desfăşoară activitatea, pe baza declaraţiilor depuse, în termen de 15 zile de la expirarea lunii pentru care s-a prestat activitatea, de persoanele beneficiare de venituri, precum şi a informaţiilor pe care persoana juridică sau fizica la care se desfăşoară activitatea este obligată să le aducă la cunoştinţa acestuia în acelaşi termen. Termenul de depunere a declaraţiei constituie şi termen de plată a impozitului."9. Articolul III va avea următorul cuprins:"Art. III. - Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 12 august 1996, cu modificările ulterioare, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o noua numerotare."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUSAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMAN---------

Noutăți

 • LEGE nr. 159 din 6 iunie 2007 pentru modificarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 43 din 28 aprilie 1992 pentru ratificarea Convenţiei de constituire a Agenţiei Multilaterale de Garantare a Investiţiilor
 • LEGE nr. 45 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 650/1969 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Construcţiilor Industriale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor şi a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 242 din 12 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 29 din 16 martie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată şi a Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 20 iunie 2002 privind industria de apărare
 • LEGE nr. 186 din 9 mai 2003 (*republicată*) privind susţinerea şi promovarea culturii scrise*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 32 din 26 februarie 2001 pentru reglementarea unor probleme financiare
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 29 aprilie 2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări
 • LEGE nr. 194 din 29 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice
 • LEGE nr. 90 din 12 iulie 1996 (*republicată*) privind protecţia muncii
 • LEGE nr. 252 din 29 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2001 privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afară teritoriului tarii de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 76 din 24 noiembrie 1997 privind majorarea salariilor de baza pentru unele categorii de personal din învăţământ
 • LEGE nr. 230 din 10 iunie 2009 privind ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima la 12 decembrie 2006, de amendare a Acordului de cooperare economico-comercială dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima la 16 mai 1994
 • LEGE nr. 711 din 3 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 7 iunie 2001 privind mandatarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului sa vândă acţiunile Oficiului pentru Recuperarea Creanţelor Bancare, deţinute de acesta la Societatea Comercială "Şantierul Naval" - S.A. Constanţa, inclusă în proiectul componenta "Privatizarea a 50 de societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 153 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 24 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 77 din 4 septembrie 2003 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 595 din 29 octombrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2002 privind valorificarea unor active corporale aferente capitalului imobilizat, aparţinând societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar şi care se afla în proces de privatizare
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 222 din 21 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă
 • LEGE nr. 406 din 10 iulie 2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 114 din 29 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1995 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind impozitul pe venitul agricol şi impozitele şi taxele locale
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 14 septembrie 2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie
 • LEGE nr. 174 din 6 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 27 ianuarie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 247 din 30 noiembrie 2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor necesare pentru "Reparaţia capitala cu modernizare pentru creşterea siguranţei şi capacităţii Centralei Hidroelectrice Porţile de Fier I"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul justiţiei
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 157 din 17 noiembrie 2005 pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 191 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 14 din 8 ianuarie 2019 pentru stabilirea cadrului legal, instituţional şi procedural necesar aplicării Deciziei nr. 406/2009/CE privind partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii prin limitarea creşterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 22 din 23 martie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996
 • LEGE nr. 8 din 18 ianuarie 2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 92 din 30 decembrie 1997 privind stimularea investiţiilor directe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 4 iunie 2008 pentru modificarea unor acte normative privind transportul naval
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 44 din 4 aprilie 2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2011 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, pentru finanţarea Proiectului de restructurare a transporturilor
 • LEGE nr. 50 din 20 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2008 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi pentru modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • Codul Familiei (abrogat)
 • LEGE nr. 12 din 8 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
 • LEGE nr. 414 din 26 iunie 2002 privind impozitul pe profit
 • LEGE nr. 187 din 16 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/1999 privind destinaţia sumelor încasate din amenzile cu caracter administrativ aplicate de procurori
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021