Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 4 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 4 iunie 2014pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014

Având în vedere:- necesitatea evitării neutilizării fondurilor nerambursabile şi dezangajării automate a fondurilor alocate României de către Comisia Europeană;- necesitatea asigurării unui flux financiar adecvat beneficiarilor, care să le permită asigurarea continuităţii în condiţii de eligibilitate ale contractelor de finanţare aflate în derulare;- faptul că o prioritate majoră a Guvernului o constituie îmbunătăţirea gradului de absorbţie a fondurilor UE;- prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 din 11 iulie 2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 31 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;- faptul că, începând cu trimestrul II al acestui an, operatorii regionali vor fi în situaţia generală de a face plăţi ale investiţiilor din sursele rambursabile;- faptul că neadoptarea măsurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, care să asigure implementarea corespunzătoare a proiectelor de investiţii, poate conduce la neîndeplinirea obiectivelor proiectelor, la blocarea proiectelor, la rezilierea contractelor de finanţare şi implicit la dezangajarea automată a sumelor alocate Programului operaţional sectorial Mediu de către Comisia Europeană, la grevarea bugetului de stat cu sumele necesare finalizării proiectelor contractate, precum şi la neîndeplinirea obligaţiilor de mediu asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005, fapt ce va aduce României, ca stat membru, penalităţi de neconformare,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul UNICAnexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată prin Legea nr. 108/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezentele norme stabilesc principiile, cadrul general şi procedurile privind constituirea, alimentarea şi utilizarea fondurilor necesare pentru întreţinerea, înlocuirea şi dezvoltarea investiţiilor realizate prin proiecte care beneficiază de asistenţa financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene pentru dezvoltarea infrastructurii serviciilor publice, precum şi pentru asigurarea fondurilor necesare pentru plata serviciului datoriei publice/datoriei aferente împrumuturilor destinate cofinanţării acestor proiecte."2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În cazul în care Fondul IID este creat şi gestionat la nivelul operatorului/operatorului regional al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, sursele prevăzute la alin. (2) sunt considerate alte surse proprii de finanţare ale operatorului/operatorului regional."3. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) În cazul în care sursele datorate potrivit alin. (2) nu sunt suficiente pentru a acoperi serviciul datoriei publice/datoriei constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumutului datorat pentru următorul an al fiecărui exerciţiu financiar, operatorul contribuie la Fondul IID, până la concurenţa sumei necesare acoperirii serviciului datoriei publice/datoriei pe baza situaţiilor sale financiare anuale, cu sume repartizate din profitul net la fondul de rezervă, care pot fi:"4. La articolul 5, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) plata serviciului datoriei publice guvernamentale constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor contractate sau garantate de stat, destinate cofinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene; b) plata serviciului datoriei publice locale constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor contractate sau garantate de autoritatea administrativ-teritorială, destinate cofinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;"5. La articolul 5, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:"b^1) plata serviciului datoriei constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor contractate de operatorul/operatorul regional, destinate cofinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;"6. La articolul 9, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) cel puţin serviciul datoriei publice/datoriei constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumutului datorat pentru următorul an al fiecărui exerciţiu financiar până când împrumutul sau împrumuturile pentru cofinanţarea proiectelor finanţate prin asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene sunt lichidate sau anulate pentru cazul în care proiectele sunt finanţate/cofinanţate prin împrumuturi;"PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Ministrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul mediuluişi schimbărilor climatice,Attila KorodiBucureşti, 4 iunie 2014.Nr. 32.________

Noutăți

 • LEGE nr. 74 din 6 iunie 1995 (*republicată*) privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 159 din 16 aprilie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 2, convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 11 aprilie 2002, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Lărgirea la 4 benzi a drumului naţional DN 5 Bucureşti-Giurgiu, România", semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000 şi la Bruxelles la 23 octombrie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 27 noiembrie 2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism
 • LEGE nr. 69 din 29 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/1997 privind produsele şi serviciile regiilor autonome, ale activităţilor cu caracter de monopol natural, precum şi ale activităţilor economice supuse unui regim special pentru care preţurile şi tarifele se vor stabili cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 3 iunie 2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 18 din 6 ianuarie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
 • LEGE nr. 353 din 15 iulie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
 • LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 351 din 18 decembrie 2013 pentru ratificarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012
 • LEGE nr. 58 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2000 privind suspendarea procedurilor de vânzare a activelor închise operaţional, deţinute de societăţile comerciale incluse în Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL)
 • LEGE nr. 142 din 24 decembrie 1996 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 72 din 12 iulie 1996 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 2 noiembrie 2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile prezidenţiale din Republica Moldova din data de 13 noiembrie 2016 - turul II de către elevii şi studenţii care sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi care studiază în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 16 septembrie 2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului
 • LEGE nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate
 • LEGE nr. 113 din 3 iulie 1997 pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adiţional la Constituţia Uniunii Poştale Universale, adoptat la Seul la 14 septembrie 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 29 iunie 2000 privind stingerea unor obligaţii ale agenţilor economici care furnizează produse şi prestează servicii pentru instituţiile publice din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 237 din 5 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 187 din 12 decembrie 2002 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 136 din 14 septembrie 2000 privind modul de stabilire a plăţilor compensatorii şi a ajutoarelor care se acordă personalului militar
 • LEGE nr. 213 din 5 iulie 2005 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
 • LEGE nr. 55 din 10 aprilie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 28 iunie 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
 • LEGE nr. 355 din 10 iulie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2000 privind modificarea alin. 1 al art. 103 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 163 din 13 octombrie 2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat
 • LEGE nr. 74 din 26 martie 2007 pentru modificarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 25 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 17 noiembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 16 noiembrie 2004 privind susţinerea proiectului "Dezvoltarea zonelor turistice Luna Şes - Borşa", judeţele Satu Mare şi Maramureş
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 121 din 27 mai 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145/2007 pentru modificarea alin. (4) al art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv
 • LEGE nr. 343 din 6 iulie 2001 privind declararea ca municipiu a oraşului Băileşti, judeţul Dolj
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 122 din 18 iulie 2014 pentru completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 77 din 1 iunie 1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată
 • LEGE nr. 134 din 13 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • LEGE nr. 56 din 16 aprilie 1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora
 • LEGE nr. 5 din 8 ianuarie 2014 (*republicată*) privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări*)
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 20 iunie 2002 privind industria de apărare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 172 din 13 decembrie 2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşita" - S.A.
 • LEGE nr. 231 din 10 iulie 1930 pentru fixarea unei rente viagere S.S. Patriarhul României Dr. Miron Cristea şi d-lui C. Sarateanu, foşti Regenti
 • LEGE nr. 114 din 3 iulie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind transportul aerian civil între şi dincolo de teritoriile lor, semnat la Seul la 10 martie 1994
 • LEGE nr. 133 din 21 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/1998 privind formarea profesională continua prin sistemul educaţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 25 octombrie 2006 privind scutirea de la plata drepturilor de import şi a altor impozite şi taxe indirecte pentru o autospecială de intervenţie pentru accidente colective, calamităţi şi operaţiuni de salvare grea
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 108 din 5 septembrie 2002 privind achiziţionarea dintr-o singura sursa a produselor şi serviciilor necesare asigurării uniformelor, însemnelor distinctive, insignelor şi documentelor de legitimare ale poliţiştilor
 • LEGE nr. 197 din 29 septembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi pentru abrogarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020