Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 13 mai 2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 21 mai 2014 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 13 mai 2014privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 21 mai 2014

Având în vedere faptul că operatorii economici din industria de apărare prevăzuţi în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă, care, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se încadrează în categoria principalilor furnizori de armament, muniţie şi material de război pentru forţele naţionale de apărare şi siguranţă naţională, înregistrează arierate bugetare, iar, în prezent, nu există surse de finanţare pentru stingerea acestor obligaţii,pentru a nu se ajunge în situaţia în care aceşti operatori economici să intre în stare de faliment, fapt care ar conduce la imposibilitatea asigurării capacităţilor necesare protejării, în timp real, a intereselor esenţiale şi ale siguranţei naţionale,în actualul context regional geopolitic, se impune întărirea capacităţii de apărare a României prin luarea unor măsuri urgente de redresare economico-financiară a operatorilor economici de interes strategic prevăzuţi în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă, astfel încât forţele naţionale de apărare şi securitate să poată fi pregătite pentru protejarea intereselor esenţiale şi siguranţei statului român, precum şi pentru a-şi onora obligaţiile asumate în calitate de stat membru NATO.Ţinând seama de faptul că volumul arieratelor a crescut semnificativ la toţi operatorii economici în perioada de criză economico-financiară, din cauza dificultăţilor financiare cu care s-a confruntat întreaga economie,întrucât penalităţile şi majorările calculate pentru neplata datoriilor influenţează negativ rezultatul exerciţiului financiar, ceea ce concură la influenţarea negativă a situaţiei economico-financiare a ţării,având în vedere necesitatea încadrării în ţintele indicative privind nivelul plăţilor restante conform angajamentelor asumate în acordurile încheiate cu organizaţiile internaţionale, pentru evitarea riscului ratării ţintei, se impune reducerea, în regim de urgenţă, a volumului de plăţi restante şi a arieratelor operatorilor economici prevăzuţi în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă, inclusiv prin adoptarea unor măsuri de conversie a creanţelor fiscale în titluri de valoare.Luând în considerare faptul că neluarea în regim de urgenţă a măsurilor ar putea conduce la afectarea gravă a intereselor esenţiale ale statului român, se impune reglementarea, în regim de urgenţă, a ştergerii arieratelor unor operatori economici.Ţinând cont de dispoziţiile art. 346 din Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene, potrivit cărora orice stat membru poate lua măsurile pe care la consideră necesare pentru protecţia intereselor esenţiale ale siguranţei sale şi care se referă la producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război, precum şi de faptul că măsurile propuse nu distorsionează concurenţa pe piaţa internă pentru produsele ce nu sunt destinate unor scopuri specific militare,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează măsuri pentru protecţia intereselor esenţiale ale siguranţei naţionale şi care se referă la producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război şi alte măsuri fiscal-bugetare. (2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin măsuri pentru protecţia intereselor esenţiale ale siguranţei naţionale şi care se referă la producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război se înţelege stingerea, prin anulare, a obligaţiilor fiscale principale şi a accesoriilor acestora aferente producţiei sau comerţului cu armament, muniţie şi material de război. Capitolul I Stingerea obligaţiilor fiscale prin anulare Articolul 2 (1) Obligaţiile fiscale aferente producţiei sau comerţului cu armament, muniţie şi material de război datorate de operatorii economici din industria de apărare, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, denumiţi în prezentul capitol operatori economici, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi neachitate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se anulează. (2) Obligaţiile fiscale principale şi accesorii aferente producţiei sau comerţului cu armament, muniţie şi material de război, datorate de operatorii economici către fondul de risc ca urmare a împrumuturilor externe garantate de stat conform evidenţei contabile a Ministerului Finanţelor Publice şi neachitate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se anulează. Articolul 3 (1) Prin obligaţii fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se înţelege obligaţii fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuţii sociale obligatorii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat, precum şi obligaţiile fiscale accesorii, datorate şi neachitate, cu excepţia obligaţiilor fiscale principale cu reţinere la sursă şi a accesoriilor aferente acestora. (2) În scopul aplicării art. 2, operatorii economici care au evidenţa contabilă separată pentru producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război trebuie să determine, pe baza acestei evidenţe, pentru fiecare perioadă fiscală, obligaţiile fiscale aferente producţiei sau comerţului cu armament, muniţie şi material de război şi să le declare organului fiscal competent. Operatorii economici care nu au evidenţă contabilă separată determină şi declară organului fiscal competent obligaţiile fiscale aferente producţiei sau comerţului cu armament, muniţie şi material de război pe baza ponderii veniturilor corespunzătoare acestei activităţi în totalul cifrei de afaceri, pentru fiecare an fiscal. (3) Declararea de către operatorii economici a obligaţiilor fiscale aferente producţiei sau comerţului cu armament, muniţie şi material de război se realizează prin cererea depusă potrivit art. 4 alin. (1). (4) Prevederile alin. (1) nu se aplică obligaţiilor fiscale datorate bugetelor autorităţilor publice locale. Articolul 4 (1) În vederea stingerii prin anulare a obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 2 operatorul economic depune la organul fiscal competent o cerere care se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia, prin decizie de anulare. (2) Cererea de anulare a obligaţiilor fiscale cuprinde următoarele elemente: a) datele de identificare a operatorului economic: denumire, numele şi prenumele reprezentantului legal, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, precum şi numărul de telefon/fax; b) suma totală pentru care se solicită anularea, defalcată pe tipuri de impozite, taxe, contribuţii, fondul de risc şi alte sume datorate bugetului general consolidat şi în cadrul acestora, pe obligaţii fiscale principale şi accesorii; c) data şi semnătura reprezentantului legal al operatorului economic, precum şi ştampila. (3) În vederea soluţionării cererii, organul fiscal competent emite, din oficiu, certificatul de atestare fiscală în care sunt cuprinse obligaţiile fiscale datorate de operatorul economic la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi obligaţiile fiscale ce fac obiectul anulării, pe care îl comunică operatorului economic. Modelul şi conţinutul certificatului de atestare fiscală se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (4) În cazul în care în perioada dintre data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi data comunicării deciziei de anulare contribuabilul efectuează plăţi în conturile bugetare aferente tipurilor de creanţe fiscale ce fac obiectul anulării, se sting obligaţiile exigibile în această perioadă, precum şi obligaţiile fiscale ce nu fac obiectul anulării. Prevederile art. 114 şi 115 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător. În acest caz, distribuirea şi stingerea se efectuează după emiterea deciziei de anulare. (5) În cazul în care există diferenţe între sumele solicitate de către operatorul economic în cerere şi cele înscrise în certificatul de atestare fiscală, organul fiscal competent solicită, în scris, prezentarea operatorului economic la sediul său pentru clarificarea situaţiei fiscale a acestuia. Solicitarea se transmite operatorului economic odată cu certificatul de atestare fiscală. (6) După clarificarea neconcordanţelor, organul fiscal întocmeşte în două exemplare procesul-verbal de punere de acord. Odată cu întocmirea procesului-verbal de punere de acord se eliberează, în două exemplare, un nou certificat de atestare fiscală. Un exemplar al procesului-verbal de punere de acord şi al certificatului de atestare fiscală se comunică operatorului economic, iar un exemplar al acestora se arhivează de către organul fiscal. (7) Termenul de clarificare a neconcordanţelor şi de eliberare a unui nou certificat de atestare fiscală este de cel mult 15 zile de la data comunicării certificatului de atestare fiscală iniţial. Termenul prevăzut la alin. (1) se prelungeşte în mod corespunzător. (8) Operarea în evidenţa contabilă a Ministerului Finanţelor Publice a anulării sumelor prevăzute la art. 2 alin. (2) cuprinse în certificatul de atestare fiscală se face în baza unei note emise de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. Articolul 5 (1) În cazul în care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt depuse de către operatorul economic deconturi cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare ori cereri de restituire, cererea de anulare a obligaţiilor fiscale se soluţionează după soluţionarea cererii de rambursare ori a cererii de restituire şi după efectuarea compensării potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) se prelungeşte în mod corespunzător. (2) În cazul în care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sunt depuse de către operatorul economic deconturi cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată fără opţiune de rambursare, suma negativă se consideră solicitată la rambursare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Prevederile alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător. (3) Obligaţiile fiscale aferente producţiei sau comerţului cu armament, muniţie şi material de război, stabilite ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru perioadele fiscale la care se referă obligaţiile fiscale ce fac obiectul anulării, se anulează în condiţiile prezentului capitol. Articolul 6Obligaţiile reprezentând sumele acordate în condiţiile art. 12^8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările şi completările ulterioare, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, cu titlul de plăţi compensatorii, datorate de operatori economici şi neachitate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se sting prin anulare. Articolul 7Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru obligaţiile fiscale principale prevăzute la art. 2-6 nu se datorează obligaţii fiscale accesorii. Articolul 8 (1) Veniturile înregistrate ca urmare a aplicării prevederilor prezentului capitol sunt venituri neimpozabile. (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă încetează orice măsură de executare silită pentru recuperarea creanţelor fiscale ce fac obiectul anulării. Articolul 9În situaţia în care operatorii economici care au beneficiat de prevederile art. 2-7 înregistrează la finele oricărui an din următorii 5 ani de la data anulării acestora obligaţii neachitate la scadenţă de natura celor anulate, obligaţiile anulate se repun în sarcina debitorului, iar accesoriile aferente se recalculează în mod corespunzător. Capitolul II Alte măsuri fiscal-bugetare Articolul 10 (1) La operatorii economici la care statul este acţionar integral sau majoritar, se poate aproba, în condiţiile legii şi cu respectarea procedurilor privind ajutorul de stat, conversia în acţiuni a obligaţiilor fiscale de natura celor prevăzute la art. 3 şi obligaţiile fiscale către fondul de risc ca urmare a împrumuturilor externe garantate de stat. (2) În aplicarea alin. (1), prin hotărâre a Guvernului, se aprobă operatorii economici la care se realizează stingerea obligaţiilor fiscale prin conversie în acţiuni. (3) Conversia în acţiuni prevăzută la alin. (1) se realizează numai cu respectarea dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi, în condiţiile legii şi conform prevederilor actelor constitutive. (4) Instituţia publică care exercită calitatea de acţionar în numele statului la data efectuării conversiei exercită drepturile şi obligaţiile statului român în calitate de acţionar pentru acţiunile emise în favoarea statului de operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) şi înregistrează în evidenţele contabile aceste acţiuni. (5) La operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat la care s-a deschis procedura insolvenţei, potrivit legii, conversia creanţelor bugetare în acţiuni poate fi prevăzută prin planul de reorganizare, în condiţiile legii, cu acordul expres, în scris, al creditorului. Prevederile alin. (4) rămân aplicabile. Articolul 11 (1) În vederea stingerii prin conversie în acţiuni a obligaţiilor principale şi a accesoriilor aferente potrivit art. 10, organul fiscal competent emite, din oficiu, certificatul de atestare fiscală prevăzut de art. 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Certificatul de atestare fiscală emis potrivit alin. (1) se comunică operatorului economic. (3) Conversia obligaţiilor cuprinse în certificatul de atestare fiscală se face la valoarea nominală a acţiunilor. (4) Data stingerii obligaţiilor prevăzute la alin. (1) este data realizării conversiei. (5) Operarea în evidenţele contabile ale operatorului economic a conversiei în acţiuni a creanţei prevăzute la alin. (1) se face în baza certificatului de atestare fiscală emis de organul fiscal competent potrivit alin. (1) şi comunicat operatorului economic potrivit alin. (2). (6) Începând cu data emiterii certificatului de atestare fiscală, pentru obligaţiile principale datorate de operatorul economic care fac obiectul conversiei în acţiuni, nu se calculează şi nu se datorează obligaţii accesorii. (7) Pentru obligaţiile care fac obiectul prezentului capitol, executarea silită se suspendă la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 10 alin. (2) şi încetează la data conversiei în acţiuni a creanţelor. (8) Ministerul sub autoritatea căruia funcţionează operatorul economic exercită drepturile şi obligaţiile statului român, în calitate de acţionar unic sau majoritar, după caz, şi înregistrează acţiunile emise de operatorul economic în favoarea statului ca urmare a conversiei creanţelor prevăzute la alin. (1), ţinându-se evidenţa acestora distinct potrivit reglementărilor privind contabilitatea instituţiilor publice în vigoare. Capitolul III Dispoziţii finale Articolul 12La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. 3 şi 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării şi reorganizării agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 28 decembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 380/2002.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul economiei,Constantin NiţăMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuViceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaMinistrul delegat pentru buget,Liviu Voineap. Ministrul afacerilor externe,Bogdan Lucian Aurescu,secretar de statBucureşti, 13 mai 2014.Nr. 25. Anexa
Nr. crt. Denumirea societăţii comerciale Sediul Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului şi codul unic de înregistrare
0 1 2 3
1. Societatea Comercială TOHAN - S.A. Zărneşti, Aleea Uzinei nr. 1, judeţul Braşov J08/49/2001 RO 13652413
2. Societatea Comercială CARFIL - S.A. Braşov, Str. Zizinului nr. 119, judeţul Braşov J08/596/2001 RO 13945863
3. Societatea Comercială METROM - S.A. Braşov, Str. Carpaţilor nr. 60, judeţul Braşov J08/334/2002 RO 14531223
4. Societatea Comercială UZINA MECANICĂ CUGIR - S.A. Cugir, Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, judeţul Alba J01/40/1999 RO 1769224
5. Societatea Comercială FABRICA DE ARME CUGIR - S.A. Cugir, Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1A, judeţul Alba J01/435/2004 RO 16368506
6. Societatea Comercială UZINA MECANICA PLOPENI - S.A. Plopeni, Str. Republicii nr. 1, judeţul Prahova J29/162/2001 RO 13741804
7. Societatea Comercială UZINA MECANICĂ SADU - S.A. Bumbeşti-Jiu, Str. Parângului nr. 59, judeţul Gorj J18/330/2001 RO 14373832
8. Societatea Comercială UZINA MECANICĂ MIJA - S.A. Comuna I.L. Caragiale, judeţul Dâmboviţa J15/330/2001 RO 2978636
9. Societatea Comercială UZINA AUTOMECANICA MORENI - S.A. Moreni, str. Teiş nr. 16, judeţul Dâmboviţa J15/22/2001 RO 938970
10. Societatea Comercială ARSENAL-REŞIŢA - S.A. Reşiţa, Str. Bârzăviţei nr. 4, judeţul Caraş-Severin J11/377/2001 RO 14366231
11. Societatea Comercială UZINA MECANICĂ BUCUREŞTI - S.A. Bucureşti, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 7-9, sectorul 3 J40/591/2002 RO 14423850
12. Societatea Comercială ELECTROMECANICA PLOIEŞTI - S.A. Ploieşti, şos. Ploieşti-Târgovişte, km. 8, judeţul Prahova J29/1154/2001 RO 14361269
13. Societatea Comercială UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREŞTI - S.A. Târgovişte, Str. Laminorului nr. 2, judeţul Dâmboviţa J15/344/2001 RO 3180070
14. Societatea Comercială PIROCHIM VICTORIA - S.A. Victoria, Aleea Uzinei nr. 8 bis, judeţul Braşov J08/183/2002 RO 14469423
15. Societatea Comercială FABRICA DE PULBERI - S.A. FĂGĂRAŞ Făgăraş, str. Extravilan nr. 1, judeţul Braşov J08/1304/2007 RO 21727401
--------

Noutăți

 • LEGE nr. 166 din 10 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole
 • LEGE nr. 575 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2001 privind înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional de Administraţie
 • LEGE nr. 73 din 3 noiembrie 1993 (*republicată*) pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ
 • LEGE nr. 386 din 16 decembrie 2005 pentru înfiinţarea comunei Estelnic prin reorganizarea comunei Poian, judeţul Covasna
 • LEGE nr. 205 din 7 noiembrie 2016 pentru ratificarea Acordului privind transferul şi mutualizarea contribuţiilor la Fondul unic de rezoluţie, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 20 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
 • LEGE nr. 343 din 22 decembrie 2015 pentru completarea art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 191 din 12 decembrie 2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 529 din 23 septembrie 2002 pentru ratificarea Acordului european asupra instruirii şi formării asistenţilor medicali, încheiat la Strasbourg la 25 octombrie 1967
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 156 din 10 octombrie 2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000
 • LEGE nr. 327 din 10 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 471 din 12 noiembrie 2003 pentru înfiinţarea comunei Văcăreni prin reorganizarea comunei Luncaviţa, judeţul Tulcea
 • LEGE nr. 215 din 28 noiembrie 2000 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 24 iunie 2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 31 din 27 martie 2017 pentru completarea Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 257 din 5 decembrie 2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul privat al comunei Chiscani şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiscani, judeţul Brăila
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative
 • LEGE nr. 348 din 18 decembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2013 privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultanţă pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Romtelecom" - S.A.
 • LEGE nr. 212 din 10 noiembrie 2017 pentru completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 20 martie 2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 28 iunie 2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
 • LEGE nr. 1 din 7 ianuarie 2015 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
 • LEGE nr. 325 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2004 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 1.215 miliarde lei a programului "Dezvoltarea durabilă a zootehniei şi a eficienţei sectorului de producţie animalieră, precum şi reabilitarea sectorului piscicol din România"
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 38 din 9 martie 2010 pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 80 din 9 mai 1997 pentru ratificarea Convenţiei europene de extrădare, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957, şi a protocoalelor sale adiţionale, încheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 şi la 17 martie 1978
 • LEGE nr. 153 din 30 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 25 septembrie 2002 privind punerea în valoare a plantaţiilor vitipomicole abandonate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 59 din 24 martie 2004 privind ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croaţia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Polonă, România, Republica Slovacă şi Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învăţământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), semnat la Zagreb la 9 martie 2003
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 5 septembrie 2007 pentru modificarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 133 din 16 septembrie 1999 privind completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat
 • LEGE nr. 321 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 44 din 23 martie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 29 iunie 2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
 • LEGE nr. 1.264 din 4 aprilie 1931 asupra Contractului de gaj agricol
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 august 2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinţei gratuite şi a investiţiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • LEGE nr. 105 din 22 septembrie 1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat
 • LEGE nr. 468 din 12 noiembrie 2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
 • LEGE nr. 468 din 9 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • LEGE nr. 71 din 3 decembrie 1991 privind instituirea taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
 • LEGE nr. 21 din 11 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 190 din 9 noiembrie 2000 (*republicată*) privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 141 din 25 octombrie 2001 pentru sancţionarea unor acte de terorism şi a unor fapte de încălcare a ordinii publice
 • LEGE nr. 229 din 2 august 2018 privind emiterea cărţilor de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România
 • LEGE nr. 3.472 din 23 iulie 1921 pentru organizarea Dobrogei Noua
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*) (Legea nr. 134/2010 republicată**) (actualizat până la data de 24 octombrie 2014*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021