Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 19 martie 2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 19 martie 2014privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014

Având în vedere Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2014 privind modificarea structurii şi compoziţiei politice a Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 4 martie 2014,luând în considerare necesitatea obiectivă a stabilirii şi aplicării unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale corespunzător noii structuri şi compoziţii politice a Guvernului,având în vedere necesitatea clarificării unităţii de încadrare în care rezidenţii pe locuri, respectiv pe post au încheiat contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată,având în vedere că se impune eliminarea cât mai urgentă a barierelor legislative, respectiv eliminarea caracterului discriminatoriu, prin acordarea drepturilor salariale tuturor rezidenţilor indiferent de unitatea în care sunt încadraţi,ţinând cont de faptul că rezidenţii pe post lucrează în zone defavorizate şi în condiţii improprii de natură a afecta actul medical,în vederea asigurării unui cadru coerent instituţional şi necesar pentru asigurarea formării acestei categorii profesionale în toate activităţile medicale necesare unui sistem sanitar adecvat,pentru stoparea exodului medicilor către alte ţări, fenomen care a luat amploare în ultimul timp,ţinând cont de faptul că problema subfinanţării sistemului medical din România şi, implicit, a cadrelor medicale presupune identificarea unor soluţii alternative imediate în vederea asigurării unei forţe de muncă suficiente şi bine pregătite la nivel naţional,având în vedere că, în cazul neadoptării măsurilor propuse, nu se poate asigura îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă şi externă a ţării şi de a exercita conducerea generală a administraţiei publice, cu repercusiuni directe asupra cetăţenilor, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, organ de specialitate cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, înfiinţat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, îşi schimbă denumirea în Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor. (2) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor este condus de un secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului. (3) Organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor se aprobă prin hotărâre a Guvernului, promovată în condiţiile legii. (4) Personalul Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor este salarizat la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate, potrivit legii. Articolul 2 (1) Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, îşi schimbă denumirea în Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989. (2) Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 îndeplineşte funcţia de autoritate de stat în domeniul foştilor deţinuţi politici, cu respectarea dispoziţiilor legale privind drepturile acestora. (3) Organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 se aprobă prin hotărâre a Guvernului, promovată în condiţiile legii. Articolul 3Atribuţiile de ordonator de credite ale ministrului mediului şi schimbărilor climatice în raport cu Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, comisariatele de regim silvic şi cinegetic, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi Administraţia Naţională "Apele Române" se exercită prin ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, cu excepţia celor privind gestionarea fondurilor alocate prin Programul operaţional sectorial "Mediu". Articolul 4 (1) Se înfiinţează Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, denumit în continuare Departament, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu atribuţii în elaborarea, coordonarea şi aplicarea strategiilor şi politicilor Guvernului în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, exercitând funcţiile de strategie, reglementare, reprezentare şi autoritate de stat în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. (2) Departamentul este condus de un secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. (3) Secretarul de stat este ajutat în activitatea de conducere a Departamentului de un secretar general, numit în condiţiile legii. (4) Organizarea şi funcţionarea Departamentului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, promovată în condiţiile legii. (5) Cheltuielile referitoare la organizarea şi funcţionarea Departamentului se asigură de la bugetul de stat, cu încadrarea în alocaţiile bugetare aprobate Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. (6) Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi preia posturile pe bază de protocol de predare-primire, precum şi personalul din aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al structurilor din subordinea acestuia, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate şi cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, fără afectarea drepturilor salariale. (7) Bunurile şi alte active aferente activităţii preluate vor fi transferate prin protocolul prevăzut la alin. (6) din gestiunea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în gestiunea Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi. (8) Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi se substituie în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acte normative, contracte, convenţii, înţelegeri, protocoale, memorandumuri şi acorduri în care Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin Direcţia ocupare şi egalitate de şanse - Compartimentul egalitate de şanse între femei şi bărbaţi, este parte la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv în litigiile aferente activităţilor acestuia. Articolul 5 (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin preluarea activităţii din domeniul protecţiei copilului de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi din domeniul adopţiilor de la Oficiul Român pentru Adopţii. (2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Oficiul Român pentru Adopţii se desfiinţează. (3) Pentru realizarea obiectivelor în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi adopţiei, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie îndeplineşte următoarele funcţii: a) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi adopţiei, precum şi coordonarea activităţilor desfăşurate de persoane juridice de drept public sau privat în acest domeniu; b) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi adopţiei; c) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ necesar în vederea armonizării legislaţiei interne în materia protecţiei drepturilor copilului şi adopţiei cu normele şi principiile prevăzute de tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, precum şi în vederea aplicării efective a acestora; d) de administrare, prin care se asigură gestionarea bunurilor din domeniul public şi privat al statului, pe care le are în administrare sau în folosinţă, după caz. (4) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie coordonează şi supraveghează activităţile de adopţie şi realizează cooperarea internaţională în domeniul adopţiei. (5) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie este autoritatea centrală română însărcinată să ducă la îndeplinire obligaţiile prevăzute în Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, ratificată prin Legea nr. 84/1994, denumită în continuare Convenţia de la Haga. (6) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie are rolul de a duce la îndeplinire obligaţiile asumate de statul român în materia adopţiei prin convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte, de a pune în aplicare şi de a urmări şi asigura aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul adopţiei. (7) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) elaborează şi supune spre aprobare Guvernului, cu aprobarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, strategia naţională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului; b) coordonează activităţile şi măsurile de implementare a obiectivelor strategiei naţionale din domeniu; c) evaluează impactul aplicării obiectivelor strategice şi ia măsurile necesare sau, după caz, propune Guvernului, cu aprobarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, luarea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea obiectivelor sau, după caz, a activităţilor de implementare a acestora; d) elaborează şi fundamentează programe în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului; e) monitorizează respectarea drepturilor copilului şi recomandă autorităţilor centrale sau locale luarea măsurilor care se impun; f) centralizează şi sintetizează informaţiile referitoare la respectarea principiilor şi normelor stabilite de Convenţia cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată, cu modificările ulterioare, elaborează rapoartele prevăzute la art. 44 pct. 1 din această convenţie şi urmăreşte şi ia măsurile necesare pentru punerea în aplicare a recomandărilor Comitetului privind drepturile copilului; g) asigură controlul, coordonarea şi îndrumă metodologic activităţile serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, ale celor de protecţie specială a copilului, precum şi activităţile desfăşurate de comisiile pentru protecţia copilului; h) elaborează standarde, norme metodologice şi proceduri de lucru pentru serviciile care asigură prevenirea separării copilului de părinţii săi, protecţia specială a copilului şi tânărului ieşit din sistemul de protecţie specială; i) elaborează metodologia de licenţiere şi criteriile de evaluare a serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, protecţiei speciale a copilului şi tânărului ieşit din sistemul de protecţie specială şi licenţiază aceste servicii; j) licenţiază serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi protecţiei speciale a copilului, organizate, în condiţiile legii, de către autorităţile publice sau organismele private autorizate; asigură la nivel naţional evidenţa acestor servicii; k) constituie şi gestionează baze de date relevante în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului; l) coordonează activităţile şi măsurile de implementare a obiectivelor strategiei naţionale din domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului; m) asigură controlul în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi modul în care sunt respectate drepturile copilului de către instituţiile publice, celelalte persoane juridice şi de persoanele fizice, în conformitate cu legislaţia în vigoare; propune instituţiilor competente stabilirea răspunderii disciplinare, materiale, contravenţionale sau penale, după caz, a persoanelor vinovate; n) propune autorităţilor competente suspendarea ori încetarea activităţilor care pun în pericol grav şi iminent sănătatea sau dezvoltarea fizică ori psihică a copilului; o) constituie evidenţa centralizată a copiilor pentru care a fost încuviinţată deschiderea procedurii de adopţie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; p) ţine evidenţa cererilor familiilor sau ale persoanelor care şi-au manifestat dorinţa de a adopta copii şi care sunt apte să adopte; q) îndrumă şi sprijină în mod corespunzător aceste familii sau persoane în vederea efectuării procedurii necesare adopţiei; r) încheie acorduri de colaborare cu autorităţile centrale, cu organismele private autorizate sau acreditate din alte state care au atribuţii în domeniul adopţiei, fie direct, fie prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, prin schimb de note sau scrisori diplomatice; s) autorizează organismele private străine şi române să desfăşoare activităţi în domeniul adopţiei;ş) recomandă direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului familii ori persoane care doresc să adopte; t) efectuează notificările şi comunicările prevăzute de Legea nr. 273/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;ţ) urmăreşte evoluţia copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi adoptator sau familia adoptatoare străină, pe o perioadă de cel puţin 2 ani de la încuviinţarea unei adopţii internaţionale, prin autoritatea publică centrală competentă sau organizaţia acreditată ori autorizată din statul primitor; u) transmite instanţelor judecătoreşti competente cererile familiilor sau ale persoanelor care doresc să adopte copii aflaţi în evidenţa sa, în cazul adopţiei internaţionale; v) participă în cauzele care au drept obiect soluţionarea cererilor privind încuviinţarea adopţiei internaţionale aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti; w) stabileşte măsurile necesare pentru evitarea încuviinţării unor adopţii supuse eşecului, a obţinerii oricăror foloase materiale necuvenite şi a oricăror tendinţe de trafic de copii; x) eliberează certificate care atestă că adopţia a fost încuviinţată conform normelor impuse de Convenţia de la Haga; y) depune diligenţele necesare pe lângă autorităţile statului al cărui cetăţean a adoptat un copil aflat în evidenţa sa, pentru ca acesta să beneficieze de garanţiile şi normele echivalente celor existente în cazul unei adopţii naţionale; z) ţine evidenţa centralizată a tuturor adopţiilor încuviinţate; aa) elaborează proiecte de acte normative, norme şi metodologii în domeniul adopţiei; bb) asigură controlul şi îndrumarea metodologică a activităţilor desfăşurate în cadrul procedurilor de adopţie de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi organismele private şi propune instituţiilor competente stabilirea răspunderii disciplinare, materiale, contravenţionale sau penale, după caz, a persoanelor vinovate de săvârşirea abaterilor constatate; cc) monitorizează şi controlează respectarea standardelor minime obligatorii privind procedura adopţiei interne; dd) ia măsurile necesare sau, după caz, propune autorităţilor ori instituţiilor competente luarea măsurilor necesare pentru prevenirea sau, după caz, înlăturarea efectelor oricăror acte ori fapte care încalcă principiile şi normele tratatelor internaţionale în domeniul adopţiei, la care România este parte; ee) sprijină copiii adoptaţi în demersurile lor de a-şi cunoaşte originile şi propriul trecut, colaborând în acest scop cu alte persoane juridice publice sau private; ff) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie îndeplineşte orice alte atribuţii în materia adopţiei prevăzute de legislaţia naţională în vigoare, în tratatele la care România este parte sau în acordurile de colaborare pe care le încheie cu autorităţile publice din alte state. (8) În termenul prevăzut la alin. (2), Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie preia pe bază de protocol patrimoniul, posturile, precum şi personalul Oficiului Român pentru Adopţii. (9) În termenul prevăzut la alin. (2), Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie preia posturile şi personalul Direcţiei protecţia copilului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Bunurile şi alte active aferente activităţii preluate vor fi transferate prin protocol din gestiunea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în gestiunea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie. (10) Finanţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. (11) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. (12) Încadrarea personalului în structura organizatorică se face cu respectarea termenelor şi a condiţiilor prevăzute de lege pentru fiecare categorie de personal, fără a fi diminuate drepturile salariale avute la data preluării. (13) Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie se aprobă prin hotărâre a Guvernului, promovată în condiţiile legii. (14) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie se substituie în toate drepturile şi obligaţiile care decurg din acte normative, contracte, convenţii, înţelegeri, protocoalele, memorandumuri şi acorduri în care Oficiul Român pentru Adopţii şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin Direcţia protecţia copilului sunt părţi, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv în litigiile aferente activităţilor acestora. (15) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Legea nr. 274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 17 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. Articolul 6Articolul 2 din Legea nr. 84/1994 pentru ratificarea Convenţiei asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 21 octombrie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - În temeiul art. 6 pct. 1 din convenţie se desemnează Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie ca autoritate centrală însărcinată să ducă la îndeplinire obligaţiile impuse prin convenţie." Articolul 7 (1) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, instituţie publică cu personalitate juridică, trece din subordinea Guvernului şi din coordonarea secretarului general al Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. (2) Personalul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi al instituţiilor sale subordonate beneficiază în continuare de salariile şi drepturile avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţei de urgenţă. Articolul 8Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) Ministrul economiei asigură, în condiţiile legii, coordonarea politicilor economice ale Departamentului pentru Energie şi ale Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism."2. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Atribuţiile viceprim-miniştrilor, prevăzuţi în Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2014 privind modificarea structurii şi compoziţiei politice a Guvernului României, altele decât cele specifice ministerelor pe care le conduc, se stabilesc prin decizie a prim-ministrului."3. La articolul 16, alineatul (8) se abrogă. Articolul 9După articolul 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 31 august 2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:"Art. 13^1. - Medicii rezidenţi încadraţi în direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi cei încadraţi în alte unităţi cu personalitate juridică din subordinea Ministerului Sănătăţii beneficiază de drepturile prevăzute la art. 13 alin. (1), precum şi la art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare." Articolul 10La articolul 3 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 7 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(9) Membrii consiliului de administraţie şi directorul general sunt numiţi şi revocaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice." Articolul 11 (1) În tot cuprinsul Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "Secretariatul General al Guvernului" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice", iar sintagma "secretarul general al Guvernului" se înlocuieşte cu sintagma "ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice". (2) În cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine" se înlocuieşte cu sintagma "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor", iar sintagma "Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989" se înlocuieşte cu sintagma "Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989". (3) În cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma "ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine" se înlocuieşte cu sintagma "secretar de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor". (4) În cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma "Oficiul Român pentru Adopţii" se înlocuieşte cu sintagma "Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie". Articolul 12Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor se subrogă, cu respectarea prevederilor contractuale, în toate drepturile şi obligaţiile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de autoritate publică, în Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcţională a amplasamentului "Centrul Dâmboviţa" şi de finalizare a construcţiilor existente, precum şi în Actul adiţional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcţională a amplasamentului "Centrul Dâmboviţa" şi de finalizare a construcţiilor existente, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2006 privind aprobarea Actului adiţional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcţională a amplasamentului "Centrul Dâmboviţa" şi de finalizare a construcţiilor existente şi mandatarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru semnarea acestuia, aprobată prin Legea nr. 122/2007. Articolul 13 (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetelor ordonatorilor principali de credite pe anul 2014, la propunerea acestora, în baza protocoalelor de predare-preluare. (2) Protocoalele de predare-preluare prevăzute la alin. (1) cuprind: a) prevederile bugetare rămase neutilizate, iar, în cazul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prevederile bugetare şi execuţia bugetară până la data preluării; b) posturile; c) după caz, patrimoniul aferent stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea. (3) Efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat se face de către ordonatorii principali de credite, pe baza instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. (4) Până la data semnării protocoalelor prevăzute la alin. (1), finanţarea cheltuielilor aferente activităţilor şi instituţiilor preluate se asigură din bugetele din care erau finanţate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) Personalul preluat conform prezentei ordonanţe de urgenţă îşi păstrează statutul profesional şi drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaSecretarul general al Guvernului,Ion MoraruŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Vlad Ştefan StoicaMinistrul economiei,Constantin NiţăMinistrul delegat pentru energie,Răzvan-Eugen NicolescuMinistrul sănătăţii,Nicolae BănicioiuMinistrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii,mediul de afaceri şi turism,Florin Nicolae JianuSecretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilordin Decembrie 1989Victor Socaciu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul mediului şi schimbărilor climatice,Attila KorodiMinistrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,Adriana Doina PanăMinistrul muncii, familiei, protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Rovana PlumbMinistrul delegat pentru dialog social,Aurelia Cristeap. Ministrul afacerilor externe,George Ciamba,secretar de statBucureşti, 19 martie 2014.Nr. 11.------

Noutăți

 • LEGE nr. 117 din 3 iulie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind protecţia reciprocă a schimbului de informaţii militare secrete de stat, semnat la Debretin la 17 februarie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 29 septembrie 2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale
 • LEGE nr. 9 din 17 februarie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2007 pentru modificarea art. 13 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • LEGE nr. 70 din 3 mai 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 20 ianuarie 1999
 • LEGE nr. 275 din 7 decembrie 2011 pentru aprobarea modificării sursei de finanţare a taxelor şi impozitelor în cadrul Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, prin Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007
 • LEGE nr. 27 din 7 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială
 • LEGE nr. 218 din 22 decembrie 1997 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre România şi Republica Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 164 din 10 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 89 din 4 iulie 2012 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 90 din 21 mai 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2006 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare
 • LEGE nr. 382 din 10 decembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 15 noiembrie 2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii
 • LEGE nr. 472 din 9 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2001 pentru sancţionarea unor acte de terorism şi a unor fapte de încălcare a ordinii publice
 • LEGE nr. 79 din 28 martie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 12 din 1 decembrie 1988 Legea Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii şi gospodăririi apelor al Republicii Socialiste România pe anul 1989
 • LEGE nr. 572 din 22 decembrie 2003 privind declararea municipiului Lugoj Oraş-martir al Revoluţiei din decembrie 1989
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 1.207 din 4 aprilie 1931 pentru modificarea art. 1 din legea pentru constituirea şi funcţionarea întreprinderilor private de asigurare şi reglementarea contractului de asigurare, promulgată prin decretul regal nr. 2481 din 4 iulie 1930
 • LEGE nr. 11 din 8 ianuarie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 109/1998 pentru modificarea anexei la Legea nr. 156/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţionala, Japonia, privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998
 • LEGE nr. 540 din 15 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 29 martie 2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiinţare şi întreţinere a unor culturi agricole ce se înfiinţează în primăvara anului 2006, precum şi pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic şi piscicol, precum şi alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 iunie 2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 • LEGE nr. 169 din 9 iunie 2005 pentru aderarea României la Acordul privind protecţia reciprocă a secretului invenţiilor din domeniul apărării, pentru care s-au făcut cereri de brevetare, adoptat la Paris la 21 septembrie 1960, şi la Acordul privind comunicarea, în scopuri de apărare, a informaţiilor tehnice, adoptat la Bruxelles la 19 octombrie 1970
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 186 din 17 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
 • LEGE nr. 291 din 15 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor şi taxelor locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 18 septembrie 2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională
 • LEGE nr. 52 din 10 aprilie 2017 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
 • LEGE nr. 110 din 21 noiembrie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 2 iulie 1992, şi a schimbului de note-anexa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 27 iunie 2007 privind completarea Legii nr. 260/2002 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001
 • LEGE nr. 77 din 5 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea şi de octoxid de uraniu pentru unităţile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
 • LEGE nr. 561 din 16 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontaliera dintre România şi Bulgaria - RO 0103, semnat la Bucureşti la 4 decembrie 2001
 • LEGE nr. 67 din 21 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor nr. 350/2006
 • LEGE nr. 3 din 20 noiembrie 1982 (*republicată*) privind participarea, cu părţi sociale, a oamenilor muncii din unităţile economice de stat la constituirea fondului de dezvoltare economică
 • LEGE nr. 132 din 9 octombrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European*)
 • LEGE nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 220 din 27 iulie 2018 privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor şi a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 101 din 25 aprilie 2006 serviciului de salubrizare a localităţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 30 iunie 2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 35 din 26 februarie 2001 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2000 privind modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, precum şi pentru modificarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • LEGE nr. 159 din 11 iulie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 138 din 28 octombrie 2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre KfW, Frankfurt am Main, (KfW) şi România, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucureşti la 28 decembrie 2007, pentru finanţarea Programului privind infrastructura municipală
 • LEGE nr. 86 din 18 octombrie 1994 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 11 mai 1994
 • LEGE nr. 46 din 13 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 4 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021