Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 18 decembrie 2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 24 decembrie 2013 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 18 decembrie 2013privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 24 decembrie 2013

Având în vedere cerinţele specifice ale activităţilor de reprezentare şi protocol desfăşurate la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, în condiţiile intensificării relaţiilor dintre Ministerul Apărării Naţionale şi structurile din cadrul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (N.A.T.O.),reţinându-se necesitatea stringentă a identificării şi transmiterii în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a unui imobil, proprietate a statului, care să corespundă exigenţelor speciale ale cooperării internaţionale în domeniul militar,luându-se în considerare imperativul sprijinirii activităţii Bisericii Ortodoxe Române, instituţie fundamentală a statului român, cu un rol esenţial în apărarea identităţii naţionale a poporului român,reţinându-se necesitatea luării unor măsuri necesare pentru asigurarea desfăşurării în condiţii optime a activităţilor specifice ale Serviciului Român de Informaţii,în considerarea faptului că aceste elemente constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,având în vedere faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va genera efecte negative, concretizate în neîndeplinirea rolului şi funcţiilor unor instituţii de bază ale statului român,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Se aprobă transmiterea imobilului, construcţie şi teren aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", în administrarea Ministerului Apărării Naţionale. Articolul 2Se aprobă transmiterea imobilului, construcţie şi teren aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", în administrarea Serviciului Român de Informaţii. Articolul 3 (1) Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 1 şi 2, împreună cu mijloacele fixe aflate în proprietatea privată a statului şi obiectele de inventar aferente, se efectuează pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Bunurile mobile din domeniul public al statului, aferente imobilului prevăzut la art. 2, care fac parte din patrimoniul cultural naţional, vor fi trecute din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Serviciului Român de Informaţii, prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (2), bunurile mobile aparţinând patrimoniului cultural naţional rămân în custodia Serviciului Român de Informaţii. (4) La data prevăzută la alin. (1), personalul ce deserveşte imobilul prevăzut la art. 2 se preia pe bază de evaluare în cadrul Serviciului Român de Informaţii. (5) La data semnării protocolului de predare-preluare, Serviciul Român de Informaţii se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în legătură cu activitatea aferentă imobilului prevăzut la art. 2, inclusiv în cele izvorâte din litigii, precum şi din convenţiile şi contractele încheiate potrivit legii. (6) Valorile de inventar ale imobilelor transmise conform prevederilor art. 1 şi 2 se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 4Se aprobă transmiterea imobilului, construcţie şi teren aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, aflat în proprietatea privată a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei. Articolul 5 (1) Secretariatul de Stat pentru Culte preia imobilul prevăzut la art. 4, împreună cu mijloacele fixe şi obiectele de inventar aferente, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între părţile implicate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) La data prevăzută la alin. (1), personalul ce deserveşte imobilul prevăzut la art. 4 se preia de către Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei. (3) La data semnării protocolului de predare-preluare, Secretariatul de Stat pentru Culte se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în legătură cu activitatea aferentă imobilului prevăzut la art. 4, inclusiv în cele izvorâte din litigii, precum şi din convenţiile şi contractele încheiate potrivit legii. Articolul 6Patrimoniul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" se diminuează în mod corespunzător. Articolul 7Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul Român de Informaţii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare ce decurg din aplicarea prevederilor art. 1 şi 2 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă: a) nr. crt. 3 şi 7 din anexa nr. 2 "Lista bunurilor mobile şi imobile care fac parte din baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol" la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 12 aprilie 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 231/2013; b) nr. crt. 14 din anexa nr. 3 "Lista imobilelor din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", şi a imobilelor proprietate proprie, propuse în vederea vânzării" la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 30 noiembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 9Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Viceprim-ministru,Gabriel OpreaSecretarul general al Guvernului,Ion MoraruMinistrul apărării naţionale,Mircea DuşaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaSecretarul de stat pentru culte,Victor OpaschiDirectorul Serviciului Român de Informaţii,George Cristian MaiorBucureşti, 18 decembrie 2013.Nr. 114. Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului,care trece din administrarea Regiei Autonome"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" înadministrarea Ministerului Apărării Naţionale
*Font 7*
Nr. MF Codul de clasi- ficare Denumirea bunului Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastral Valoare de inventar (în lei) Elementele-cadru de descriere tehnică/ valoare contabilă Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
20378 8.29.02 Vila Covasna Oraşul Covasna, str. Valea Zânelor nr. 10, judeţul Covasna/ CF nr. 25705 (nr. CF vechi - 8043) Valoare de inventar construcţie: 4.607.018,23 lei Valoare de inventar teren: 738.980,15 lei Clădire S+P+1E, structură din beton armat monolit S.c.=1.274,44 mp S. teren = 17.107,21 mp Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", domeniul public al statului CUI 2351555 Ministerul Apărării Naţionale, domeniul public al statului CUI 4813229
Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului,care trece din administrarea Regiei Autonome"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"în administrarea Serviciului Român de Informaţii
*Font 7*
Nr. MF Codul de clasi- ficare Denumirea bunului Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastral Valoare de inventar (în lei) Elementele-cadru de descriere tehnică/ valoare contabilă Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
150.292 8.19.01 Complex Palat Olăneşti Olăneşti, Aleea Salcâmilor nr. 2, judeţul Vâlcea 45.207.568,58 lei Imobil compus din corp vechi şi corp nou, cabană, heliport, parc şi terenul aferent în suprafaţă de 107.687,21 mp Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", domeniul public al statului CUI 2351555 Serviciul Român de Informaţii, domeniul public al statului CUI 4204305
Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în proprietatea privată a statului,care se transmite din administrareaRegiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte,pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei
*Font 7*
Adresa imobilului Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristici tehnice
Imobilul Complex hotelier "Bradul", situat în Covasna, Str. Mihai Eminescu nr. 225, judeţul Covasna Din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"CUI: 2351555 În domeniul privat al statului şi administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei CIF: 26429279 Imobil Complex hotelier "Bradul" compus din clădire-anexă, bucătărie, restaurant, terasă, corpuri de cazare, mofetă, bază de tratament, spălătorie, rampă, teren de sport, parc amenajat şi păşune, în suprafaţă totală de 22763 mp - Carte funciară nr. 26934 Casă izvor apă minerală şi păşune, suprafaţă 35 mp - Carte funciară nr. 26930 Valoare de inventar construcţie: 9.517.036,74 lei Valoare de inventar teren: 984.805,21 lei
__________

Noutăți

 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 62 din 30 aprilie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 137 din 28 octombrie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/1995 privind măsuri pentru colectarea, reciclarea şi reintroducerea în circuitul productiv a deşeurilor refolosibile de orice fel
 • LEGE nr. 118 din 16 octombrie 1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 42 din 27 aprilie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/1996 privind reglementarea participaţiilor statului la Fondul Monetar Internaţional şi modul de regularizare a influentelor financiare rezultate din tranzacţiile cu Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 3 din 8 ianuarie 1998 pentru aderarea României la aranjamentele instituind o clasificare internaţionala în domeniul proprietăţii industriale
 • LEGE nr. 63 din 22 martie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 27 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative
 • LEGE nr. 241 din 29 noiembrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 25 noiembrie 2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 113 din 29 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1995 cu privire la perfecţionarea unor reglementări referitoare la datoria publică internă, garantarea creditelor interne şi la datoria publică externa, precum şi în legătură cu formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • LEGEA nr. 311 din 8 iulie 2003 muzeelor şi a colecţiilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 1 septembrie 2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 106 din 24 iunie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind transporturile rutiere internaţionale de persoane şi de mărfuri, semnat la Bonn la 25 iunie 1996
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 206 din 20 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara
 • LEGE nr. 271 din 21 octombrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2012 pentru modificarea art. 240^28 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 411 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 10 aprilie 2002 şi la Bruxelles la 10 iulie 2002, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectului , România", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001
 • LEGE nr. 373 din 19 septembrie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi al apei uzate în municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, România", semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2002 şi la Bucureşti la 31 martie 2003
 • LEGE nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 163 din 28 octombrie 1999 privind unele măsuri pentru completarea şi modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiară şi operaţională a Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 11 aprilie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 5 mai 2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009
 • LEGE nr. 143 din 12 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare
 • LEGE nr. 31 din 15 ianuarie 2018 pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
 • LEGE nr. 108 din 26 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 360 din 18 decembrie 2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere
 • LEGE nr. 108 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 145 din 20 iunie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 23 februarie 2011 privind finanţarea unor activităţi de îmbunătăţiri funciare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 9 decembrie 2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale şi al industriei de apărare, precum şi de către alţi agenţi economici din subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului a locuinţelor pe care aceştia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la aceşti agenţi economici
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
 • LEGE nr. 15 din 22 februarie 2001 pentru ratificarea Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţionala a desenelor şi modelelor industriale, adoptat la 2 iulie 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 39 din 28 martie 2002 privind modificarea şi completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999
 • LEGE nr. 348 din 18 decembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2013 privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultanţă pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Romtelecom" - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 29 mai 2003 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 85 din 22 iulie 1992 *** Republicată privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
 • LEGE nr. 273 din 7 iulie 2009 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 11 noiembrie 2014 privind modificarea art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 237 din 5 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 131 din 10 octombrie 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 184 din 14 decembrie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, în vederea creşterii eficienţei consumului, siguranţei şi calităţii vieţii
 • LEGE nr. 80 din 9 mai 1997 pentru ratificarea Convenţiei europene de extrădare, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957, şi a protocoalelor sale adiţionale, încheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 şi la 17 martie 1978
 • LEGE nr. 157 din 6 iunie 2007 privind detalierea obiectivelor cuprinse în listele de investiţii ale instituţiilor publice din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 415 din 29 decembrie 2005 pentru declararea comunei Bragadiru, judeţul Ilfov, oraş
 • LEGEA nr. 2 din 3 ianuarie 2018 bugetului de stat pe anul 2018
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021