Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 20 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 9 decembrie 2013 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 106 din 20 noiembrie 2013pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr. 238/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 9 decembrie 2013

  Având în vedere necesitatea de a adapta instituția transferului din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare, la nevoile tehnice și comerciale actuale ale pieței și existența unor cereri de transfer adresate autorităților publice relevante, se impune luarea cu efect imediat a unor măsuri legislative, prin introducerea unor precizări ale cadrului normativ actual.Urgența adoptării unor asemenea măsuri legislative rezidă inclusiv în necesitatea aducerii la zi a cadrului normativ, pentru a reflecta situația reală a pieței de petrol și gaze și a răspunde unor nevoi stringente de actualizare a reglementărilor ce trebuie să se realizeze imediat.În mod concret, adoptarea prezentului act normativ, care reprezintă cea mai rapidă soluție legislativă, este necesară în vederea evitării pierderii unor oportunități de afaceri valabile pentru un interval de timp limitat, în care sunt implicate atât companii românești, cu capital privat și/sau de stat, cât și investitori străini strategici din industria de petrol și gaze.Orice amânare a adoptării acestor măsuri poate avea drept consecință pierderea de investiții importante pentru industria petrolieră din România, având un impact negativ direct și asupra eforturilor de asigurare a securității energetice a României, precum și asupra volumului investițiilor directe și a potențialelor venituri suplimentare la bugetul de stat.În consecință, având în vedere dinamica industriei de petrol și gaze, devine imperativ necesar ca adaptările cadrului normativ reglementând modul de intrare pe piața românească a investitorilor interesați să fie făcute în condiții de celeritate.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul UNICLegea petrolului nr. 238/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 15 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 25^1, cu următorul cuprins:25^1. zonă petrolieră reprezintă o porțiune determinată dintr-un perimetru petrolier, rezultată în urma unui transfer parțial;2. La articolul 34, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 34(1) Titularul poate transfera, total sau parțial, uneia sau mai multor persoane juridice drepturile dobândite și obligațiile asumate prin acordul petrolier, numai cu aprobarea prealabilă scrisă a autorității competente.3. La articolul 34, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Transferul parțial poate avea în vedere:a) o cotă-parte din drepturile dobândite și obligațiile asumate prin acordul petrolier, cu privire la întregul perimetru petrolier;b) o cotă-parte din drepturile dobândite și obligațiile asumate prin acordul petrolier, cu privire la o zonă petrolieră;c) toate drepturile dobândite și obligațiile asumate prin acordul petrolier, cu privire la o zonă petrolieră.(1^2) În cazul unui transfer parțial prevăzut la alin. (1^1) lit. b) și c), autoritatea competentă poate delimita zone petroliere în cadrul unui perimetru petrolier.4. După articolul 34 se introduc două noi articole, articolele 34^1 și 34^2, cu următorul cuprins: Articolul 34^1(1) La primirea unei cereri de delimitare de zone petroliere și de aprobare a transferului parțial cu privire la o zonă petrolieră, autoritatea competentă apreciază cu privire la oportunitatea delimitării respectivelor zone petroliere și comunică solicitanților, în termen de 30 de zile de la data primirii cererii de transfer, dacă este considerat oportun ca zonele petroliere, astfel cum au fost identificate de solicitanți, să fie delimitate în cadrul perimetrului petrolier.(2) Analiza de oportunitate a autorității competente are în vedere posibilitatea identificării sau valorificării de resurse și coroborarea programului minim de lucrări cu zonele petroliere astfel încât să se permită evaluarea potențialului petrolifer, aportul de know-how și tehnologiile de operare.(3) În cazul în care se consideră oportună delimitarea de zone petroliere, transferul parțial se aprobă de către autoritatea competentă în conformitate cu art. 34, iar acordul petrolier se modifică printr-un act adițional care intră în vigoare la data aprobării sale de către Guvern; transferul, astfel cum a fost aprobat de către autoritatea competentă, intră în vigoare la data aprobării actului adițional.(4) Intrarea în vigoare a transferului și a actului adițional prevăzută la alin. (3) dă naștere la raporturi juridice distincte și independente între autoritatea competentă, pe de o parte, și titularul fiecărei zone petroliere, pe de altă parte; încălcarea obligațiilor corespunzătoare unei zone petroliere, modificarea, transferul sau încetarea acordului petrolier în privința uneia dintre zonele petroliere nu va avea niciun efect asupra acordului petrolier în ceea ce privește celelalte zone petroliere.(5) Prin actul adițional prevăzut la alin. (3) se va stabili modul în care se alocă între titularii zonelor petroliere lucrările din programul minim prevăzut în acordul petrolier; prin această alocare, programul minim nu poate fi diminuat.(6) În cazul în care același zăcământ este exploatat în două sau mai multe zone petroliere din cadrul aceluiași perimetru petrolier, în scopul determinării cotei procentuale aplicabile în vederea stabilirii redevenței petroliere se va lua în considerare producția brută extrasă din cadrul întregului zăcământ.Art. 34^2. - (1) Răspunderea persoanelor care dobândesc o cotă-parte din drepturi și își asumă o cotă-parte din obligații cu privire la întregul perimetru petrolier este solidară.(2) Răspunderea persoanelor care dobândesc drepturi și își asumă obligații cu privire la aceeași zonă petrolieră este solidară.(3) Persoanele care dobândesc drepturi și își asumă obligații cu privire la o zonă petrolieră răspund distinct de persoanele care dobândesc drepturi și își asumă obligații cu privire la o altă zonă petrolieră.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Vlad Ștefan Stoica
  Președintele Agenției Naționale
  pentru Resurse Minerale,
  Gheorghe Duțu
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Dan Manolescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Ministrul economiei,
  Andrei Dominic Gerea
  Ministrul delegat pentru energie,
  Constantin Niță
  Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
  Rovana Plumb
  București, 20 noiembrie 2013.Nr. 106.---------

  Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 22 din 8 februarie 2001 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 219/1999 privind Programul naţional pentru ţărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 21 decembrie 2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 13 mai 2014 privind abrogarea alin. (9) al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 119 din 30 iunie 2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 111 din 23 august 2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001
 • LEGE nr. 84 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie
 • LEGE nr. 130 din 12 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2005 pentru modificarea şi completarea art. 36 din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 22 decembrie 2005 privind finanţarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea şi utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile
 • LEGE nr. 154 din 15 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 436 din 27 noiembrie 2006 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar pentru asigurarea interoperabilităţii serviciilor paneuropene de Guvernare pentru administraţiile publice, mediul de afaceri şi cetăţeni (IDABC), semnat la Bucureşti la 20 martie 2006 şi la Bruxelles la 20 aprilie 2006, şi pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare aferente participării la acest program în anii 2006-2009
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei
 • LEGE nr. 220 din 27 iulie 2018 privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale
 • LEGE nr. 186 din 2 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 14 decembrie 2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii
 • LEGE nr. 55 din 21 aprilie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind transporturile rutiere internaţionale de persoane şi mărfuri, semnat la Bucureşti la 12 iulie 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 22 februarie 2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 127 din 11 aprilie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Tratarea apei potabile şi a apei uzate din municipiul Braşov şi localităţile învecinate situate în judeţul Braşov, România", semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 7 iunie 2002
 • LEGE nr. 39 din 14 februarie 1998 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Ierusalim la 15 iunie 1997
 • LEGE nr. 71 din 17 iulie 1992 privind autorizarea garantarea unor credite
 • LEGE nr. 250 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 346 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 iunie 2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 86 din 20 iunie 2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
 • LEGE nr. 65 din 31 martie 2010 pentru completarea art. 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 113 din 27 aprilie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2006 privind abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/1997 pentru aprobarea menţinerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, vărsată în monedă naţională şi existentă în contul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Banca Naţională a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 23 februarie 2011 privind modificarea şi completarea art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008
 • LEGE nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local
 • LEGE nr. 469 din 12 noiembrie 2003 privind producerea şi valorificarea legumelor, florilor şi plantelor ornamentale de seră
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 29 iunie 2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon
 • LEGE nr. 116 din 4 decembrie 1995 privind modificarea şi completarea Legii nr. 76/1995 pentru declararea localităţilor Ip şi Treznea, judeţul Sălaj, localităţi-martir, precum şi pentru declararea satului Treznea, comuna Treznea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
 • LEGE nr. 76 din 8 aprilie 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare
 • LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
 • LEGE nr. 143 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind ajutorul de stat
 • LEGE nr. 193 din 19 iunie 2007 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 23 din 18 noiembrie 1969 *** Republicat privind executarea pedepselor
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 84 din 15 aprilie 1998 (*republicată*) privind mărcile şi indicaţiile geografice*)
 • LEGE nr. 74 din 23 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 73 din 16 aprilie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (primul addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2010 şi la Bruxelles la 22 februarie 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009
 • LEGE nr. 298 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 170 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 419 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul protecţiei minorităţilor naţionale, semnat la Belgrad la 4 noiembrie 2002
 • LEGE nr. 52 din 8 martie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 266 din 7 noiembrie 2008 a farmaciei
 • LEGE nr. 32 din 20 ianuarie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/1997 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1997 privind constituirea, la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, a fondului pentru finanţarea lucrărilor agricole, aprobată şi modificată prin Legea nr. 62/1997
 • LEGE nr. 64 din 11 martie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/2002 pentru ratificarea Acordului suplimentar de împrumut dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţionala a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2002
 • LEGE nr. 154 din 26 iulie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2000 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adiţional la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Bucureşti la 30 noiembrie 1999
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 197 din 31 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 24 martie 2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 15 septembrie 1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
 • LEGE nr. 54 din 16 aprilie 1997 pentru ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Bucureşti la 31 mai 1996
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021