Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 30 octombrie 2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 1 noiembrie 2013 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 30 octombrie 2013pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 1 noiembrie 2013

Luând în considerare principalele caracteristici ale politicii bugetare în perioada următoare, care vor fi subordonate obiectivelor de susţinere a creşterii economice, de reducere a inflaţiei şi atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice,având în vedere:- analiza execuţiei bugetare derulată pe parcursul primelor 9 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate;- reevaluarea principalilor indicatori macroeconomici estimaţi pentru anul 2013, ca urmare a prognozei de toamnă a Comisiei Europene;- prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare;- necesitatea încadrării în deficitul bugetului general consolidat asumat cu organismele financiare internaţionale, reprezentate de Comisia Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială, în ultimul Acord stand-by de tip preventiv,ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinţe nerespectarea angajamentelor asumate cu organismele financiare internaţionale, reprezentate de Comisia Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială, în ultimul acord stand-by de tip preventiv,ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinţe nerespectarea angajamentelor asumate cu organismele financiare internaţionale, reprezentate de Comisia Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială, în ultimul acord stand-by de tip preventiv,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 nr. 6/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 22 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 2 (1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Influenţele asupra cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, detaliate pe ordonatori principali de credite, sunt prevăzute în anexele nr. 1/01, 1/02 şi 1/03. (3) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2013 se diminuează la venituri cu suma de 158.025 mii lei prin diminuarea veniturilor curente cu suma de 129.339 mii lei şi diminuarea subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 28.686 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 158.025 mii lei. (4) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2013 se majorează la venituri cu suma de 67.666 mii lei, se diminuează la cheltuieli cu suma de 549 mii lei, iar excedentul se majorează cu suma de 68.215 mii lei. Articolul 3 (1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj se diminuează la cheltuieli cu suma de 35.272 mii lei, iar subvenţiile acordate de la bugetul de stat se diminuează cu aceeaşi sumă. (3) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se diminuează la cheltuieli cu suma de 6.000 mii lei, excedentul majorându-se cu aceeaşi sumă. Articolul 4Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. b) şi c), art. 16 şi art. 18 alin. (4) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 şi ale art. 3 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 4/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, plafonul nominal al cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj, respectiv cheltuielile de personal ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, precum şi plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 5Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice să introducă în anexa nr. 2/03/01 "Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anii 2013-2016" la capitolul 69.03 "Asigurări şi asistenţă socială pentru accidente de muncă şi boli profesionale", subcapitolul 69.03.07 "Asigurări pentru şomaj", cu suma de 7 mii lei. Articolul 6Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice să suplimenteze în anexa nr. 2/04 "Bugetul asigurărilor pentru şomaj - Sinteza cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate, după caz, pe anii 2013-2016" la capitolul 68.04 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" alineatul 51.01.19 "Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" cu suma de 5.000 mii lei şi să diminueze cu aceeaşi sumă alineatul 51.01.17 "Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat". Articolul 7Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate şi să introducă modificările prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetul asigurărilor pentru şomaj şi în anexele la acestea pe anul 2013, să efectueze virări între articolele şi alineatele din cadrul titlurilor de cheltuieli şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea influenţelor aprobate. Articolul 8Anexele nr. 1, 1/01, 1/02, 1/03 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.----- Notă *) Anexele nr. 1, 1/01, 1/02, 1/03 şi 2 sunt reproduse în facsimil.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChitoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu Voineap. Ministrul muncii, familiei,protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Teodor Codrin Scutaru,secretar de statBucureşti, 30 octombrie 2013.Nr. 100. Anexa 1 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATBUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATpe anul 2013-SINTEZA-
*Font 8*
                                                                                 - mii lei -
Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
0001 03 0002 03 2000 03 2003 01 2103 01 07 10 2900 3000 03 3103 06 3300 03 3503 01 3603 50 4100 03 4200 03 4203 24 4903 01 4903 02 5003 01 10 20 55 56 57 70 71 6800 03 01 10 20 55 56 57 70 71 6803 01 10 20 56 57 70 71 6903 01 10 55 57 9903 9903 11 VENITURI - TOTAL I. VENITURI CURENTE B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de angajatori CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de asiguraţi Contribuţia la fondul de pensii, administrat privat (se scade) Contribuţii de asigurări sociale ale persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salariale, plătite de angajatori C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN DOBÂNZI Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă şi boli profesionale C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale DIVERSE VENITURI Alte venituri IV. SUBVENŢII SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat Venituri sistem public de pensii Venituri sistem accidente de muncă şi boli profesionale BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ EXCEDENT/DEFICIT Excedent/Deficit sistem accidente de muncă şi boli profesionale -90.359 -61.673 -138.010 -20.340 -20.340 -117.670 -73.170 -50.000 5.500 76.337 67.666 67.666 67.666 8.671 100 100 8.571 8.571 -28.686 -28.686 -28.686 -28.686 -158.025 67.666 -158.574 -157.881 1.121 -2.800 -70 -23.632 -132.500 -693 -693 -158.574 -157.881 1.121 -2.800 -70 -23.632 -132.500 -693 -693 -158.025 -157.332 1.100 -2.800 -23.632 -132.000 -693 -693 -549 -549 21 -70 -500 68.215 68.215
Anexa 1/01 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEISOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICEBugetul asigurărilor sociale de statpe anul 2013
*Font 8*
                                                                                  - mii lei -
Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
5003 01 10 20 55 56 57 70 71 6800 03 01 10 20 55 56 57 70 71 6803 01 10 20 56 57 70 71 6903 01 10 55 57 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ -136.574 -135.881 1.121 -800 -70 -23.632 -112.500 -693 -693 -136.574 -135.881 1.121 -800 -70 -23.632 -112.500 -693 -693 -136.025 -135.332 1.100 -800 -23.632 -112.000 -693 -693 -549 -549 21 -70 -500
Anexa 1/02 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORBugetul asigurărilor sociale de statpe anul 2013
*Font 8*
                                                                                  - mii lei -
Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
5003 01 20 57 6800 03 01 20 57 6803 01 20 57 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ -11.000 -11.000 -1.000 -10.000 -11.000 -11.000 -1.000 -10.000 -11.000 -11.000 -1.000 -10.000
Anexa 1/03 MINISTERUL AFACERILOR INTERNEBugetul asigurărilor sociale de statpe anul 2013
*Font 8*
                                                                                  - mii lei -
Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
A B 1
5003 01 20 57 6800 03 01 20 57 6803 01 20 57 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ -11.000 -11.000 -1.000 -10.000 -11.000 -11.000 -1.000 -10.000 -11.000 -11.000 -1.000 -10.000
Anexa 2 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEISOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICEBUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJpe anul 2013-SINTEZA-
*Font 9*
                                                                        - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ ││pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤│0001 04 │VENITURI - TOTAL │ -35.272││4100 04 │IV. SUBVENŢII │ -35.272││4200 04 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -35.272││4204 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │ -35.272││ 25 │Subvenţii primite de bugetul asigurărilor │ ││ │pentru şomaj │ -35.272││4904 01 │Venituri sistem asigurări pentru şomaj │ -35.272││5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ │ -41.272││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -41.272││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -272││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -35.000││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -6.000││6400 04 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ -41.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -41.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -35.000││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -6.000││6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU │ ││ │PLATA CREANŢELOR SALARIALE │ -6.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -6.000││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -6.000││6804 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -35.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -35.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ -35.000││8000 04 │Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE │ -272││8004 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI │ ││ │DE MUNCĂ │ -272││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -272││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -272││8904 01 │Cheltuieli sistem asigurări pentru şomaj │ -35.272││8904 02 │Cheltuieli fond garantare pentru plata │ ││ │creanţelor salariale │ -6.000││9904 │EXCEDENT/DEFICIT │ 6.000││9904 11 │Excedent/Deficit fond garantare pentru plata│ ││ │creanţelor salariale │ 6.000│└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┘----

Noutăți

 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 191 din 12 decembrie 2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 300 din 25 noiembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiţii sesiune lărgită din Cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 168 din 13 decembrie 2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 337 din 21 decembrie 2018 privind statutul inspectorului de muncă
 • LEGE nr. 73 din 28 martie 2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice
 • LEGE nr. 546 din 25 noiembrie 2004 pentru înfiinţarea comunei Raciu prin reorganizarea comunei Lucieni, judeţul Dâmboviţa
 • LEGE nr. 255 din 10 iunie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 197/2002 pentru modificarea şi completarea art. 25 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001
 • LEGE nr. 351 din 11 noiembrie 2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor (Împrumutat), şi Institutul de Credit pentru Reconstrucţie - Frankfurt pe Main (KfW) (Împrumutător) pentru 8.000.000 de euro, semnat la Bucureşti la 31 iulie 2008 şi, respectiv, la Frankfurt pe Main la 2 noiembrie 2007, pentru finanţarea Proiectului "Promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii (etapa a 4-a)"
 • LEGE nr. 26 din 6 martie 1991 pentru aderarea României la convenţia privind obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 25 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 182 din 2 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/1999 pentru modificarea art. 37 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 103 din 29 august 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • LEGE nr. 301 din 27 noiembrie 2015 privind stabilirea cerinţelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce priveşte substanţele radioactive din apa potabilă
 • LEGE nr. 136 din 7 iulie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 30 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 33 din 27 martie 2017 privind extinderea aplicării de către România a regimului de privilegii şi imunităţi prevăzute de Convenţia cu privire la privilegiile şi imunităţile instituţiilor specializate, aprobată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 noiembrie 1947, pentru instituţiile specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 173 din 11 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 158/2000 privind aprobarea compensaţiei de 500 lei/kg producătorilor agricoli pentru graul de panificaţie livrat din recolta anului 2000, destinat consumului intern
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 8 martie 2001 pentru abrogarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2001, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea, din producţia internă, de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, animale de prasilă, precum şi pentru construirea şi amenajarea de spaţii pentru cazarea şi creşterea animalelor, sere, solarii, înfiinţări de plantaţii viticole nobile, pomicole, arbuşti fructiferi
 • LEGE nr. 134 din 17 mai 2005 privind înfiinţarea Universităţii "Mihai Eminescu" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş
 • LEGE nr. 449 din 12 noiembrie 2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora
 • LEGE nr. 141 din 5 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • LEGE nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 20 din 8 aprilie 1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive
 • LEGE nr. 511 din 29 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2006 privind utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi
 • LEGE nr. 61 din 30 octombrie 1974 cu privire la desfăşurarea activităţilor în domeniul nuclear din Republica Socialistă România
 • LEGE nr. 12 din 6 august 1990 (*republicată*) privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite*)
 • LEGE nr. 181 din 30 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 33 din 13 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 72/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale "Şantierul Naval" - S.A. Constanţa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 21 decembrie 2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 171 din 5 mai 2003 pentru înfiinţarea comunei Serbauti prin reorganizarea comunei Calafindeşti, judeţul Suceava
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 26 martie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin
 • LEGE nr. 180 din 14 octombrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 31 octombrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 112 din 17 mai 2018 pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 28 iunie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 58 din 1 mai 1934 asupra CAMBIEI şi BILETULUI LA ORDIN
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 187 din 12 decembrie 2002 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 21 iunie 2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE"
 • LEGE nr. 45 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 650/1969 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Construcţiilor Industriale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 76 din 24 mai 2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
 • LEGE nr. 172 din 7 octombrie 2016 pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 141 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă
 • LEGE nr. 228 din 28 noiembrie 2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 223 din 27 noiembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 1 din 20 aprilie 1972 cu privire la modificarea articolelor 45 alin. 1 şi 81 alin. 3 din Constituţia Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
 • LEGE nr. 125 din 27 mai 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021