Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 12 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 12 iunie 2013 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 12 iunie 2013pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 12 iunie 2013

Luând în considerare prevederile Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industria alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, republicată, care de la data intrării în vigoare şi până în prezent nu a putut fi pusă în aplicare,având în vedere:- resursele financiare necesare transferurilor către bugetele locale în vederea finanţării camerelor agricole judeţene din subordinea consiliilor judeţene, înfiinţate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, care au fost dimensionate în conformitate cu prevederile Legii nr. 283/2010, republicată, până la finele trimestrului I al anului 2013, dată până la care trebuiau să fie constituite noile structuri;- ca urmare a faptului că până la această dată nu au fost înfiinţate camerele agricole, structurile înfiinţate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.609/2009, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, îşi continuă activitatea, fără a li se putea asigura resursele financiare necesare completării veniturilor proprii pentru acoperirea cheltuielilor;- disfuncţionalităţile constatate în ultima perioadă privind organizarea şi desfăşurarea efectivă a proceselor şi etapelor premergătoare înfiinţării camerelor agricole la nivel judeţean, în special cu privire la neîndeplinirea formalităţilor referitoare la înscrierea acestor camere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi au sediul;- că legislaţia actuală conferă drepturi ce decurg nemijlocit din statutul de utilitate publică, fără să acorde explicit acest statut camerelor agricole, ceea ce face neaplicabile aceste prevederi;- că în prezent camerele agricole au statut de interes public, fără a fi menţionat şi statutul de utilitate publică, fapt care nu permite aplicarea dispoziţiilor legale privind facilităţile care se acordă organizaţiilor de utilitate publică, în sensul întăririi capacităţii logistice a acestor structuri pentru a asigura operativ scopul pentru care se organizează;- că menţinerea prevederilor Legii nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, cu modificările ulterioare, referitoare la asigurarea resurselor financiare necesare primelor alegeri de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2012 nu mai este posibilă în acest moment;- că alocarea de resurse bugetare pentru organizarea primelor alegeri ale camerelor agricole judeţene nu se mai justifică, în condiţiile în care acestea dobândesc statut de utilitate publică, cu avantajele şi facilităţile, inclusiv de natură financiară, care decurg din acest statut;- că actualele structuri cu atribuţii în organizarea primelor alegeri ale camerelor agricole judeţene nu demonstrează capacitatea organizatorică necesară realizării acestui scop, fapt pentru care se impune eficientizarea acestora prin reorganizare la nivelul judeţelor şi transfer implicit de atribuţii de la nivel centralizat, la nivel local;- că atribuţiile camerelor agricole prevăzute de legislaţia în vigoare nu sunt corelate cu atribuţiile care decurg din noul statut de utilitate publică al camerelor agricole, care sunt reţele naţionale de structuri autonome private ce promovează interesul public general, prin acţiune la nivel local şi prin integrarea specificului local în procesul de elaborare a politicilor diferenţiate pe sectoare de agricultură,ţinând cont de faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă are un impact social şi economic semnificativ şi există riscul să slăbească încrederea populaţiei care desfăşoară activităţi în domeniile agricultură şi dezvoltare rurală, piscicultură, silvicultură, industrie alimentară, în sistemul camerelor agricole şi în importanţa rolului acestora,în condiţiile menţionate mai sus se impune modificarea urgentă şi armonizarea în consecinţă a dispoziţiilor legale existente care reglementează acest domeniu,ţinând cont de faptul că această măsură vizează interesul public şi reprezintă situaţie extraordinară şi de urgenţă a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul ILegea nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 7 august 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Camerele agricole sunt organizaţii neguvernamentale deschise, apolitice, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, cu statut de utilitate publică dobândit în condiţiile prezentei legi, şi create în scopul: a) promovării intereselor fermierilor, persoane fizice/juridice din agricultură, cu toate ramurile ei, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, turism rural şi agroturism, denumite în continuare domenii ale agriculturii şi conexe, în funcţie de competenţele acestora; b) promovării în rândul fermierilor a politicii agricole comune, a programelor naţionale de dezvoltare rurală, a strategiei şi politicilor României de susţinere financiară a agriculturii, a cercetării fundamentale şi aplicate; c) intensificării absorbţiei fondurilor europene în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, pescuit şi acvacultură; d) formării profesionale şi consultanţei, care se acordă fermierilor persoane fizice şi/sau juridice din domenii ale agriculturii şi conexe. (2) Camerele agricole sunt organizate şi funcţionează în fiecare judeţ, având sediul în municipiul reşedinţă de judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti. (3) La nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti poate funcţiona o singură cameră agricolă. (4) Camerele agricole judeţene pot înfiinţa camere agricole locale, fără personalitate juridică. (5) Camera agricolă naţională poate înfiinţa camere agricole regionale, cu personalitate juridică. (6) Camerele agricole sunt partener de dialog al autorităţilor publice cu competenţe în domeniile agriculturii şi conexe, precum şi al celorlalte autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, pe domeniile de competenţă."2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Autorităţile publice centrale şi locale, precum şi asociaţiile profesionale, cooperativele, sindicatele, patronatele sau orice alte forme de asociere ale producătorilor agricoli şi proprietarilor de fond forestier conlucrează, prin reprezentanţi, în vederea asigurării cadrului adecvat de înfiinţare, organizare şi funcţionare a camerei agricole la nivel judeţean şi naţional, în condiţiile legii."3. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) La nivel judeţean, prin ordin al prefectului, se constituie comitetul judeţean de iniţiativă, format din maximum 11 membri, din care fac parte: a) un reprezentant desemnat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la nivel teritorial; b) un reprezentant al consiliului judeţean; c) un reprezentant al instituţiei prefectului; d) 7 reprezentanţi propuşi de formele asociative din domeniile agricultură şi conexe; e) un reprezentant al Asociaţiei Comunelor din România. (2) Modul de constituire şi funcţionare a comitetelor judeţene de iniţiativă este prevăzut în anexa nr. 2. (3) Comitetul judeţean de iniţiativă soluţionează sesizările şi contestaţiile, validează alegerile şi face publice, în termen de 10 zile, rezultatele alegerilor. Comitetele judeţene de iniţiativă se dizolvă de drept după validarea alegerilor pentru funcţiile de conducere ale camerelor agricole judeţene. (4) Comitetele judeţene de iniţiativă sunt mandatate pentru înscrierea camerelor agricole judeţene în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi au sediul. Prin derogare de la prevederile art. 17 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cererea de înscriere va fi însoţită de ordinul prefectului, prevăzut la alin. (1), pentru camerele agricole judeţene, statutul-cadru, prevăzut în anexa nr. 4, şi dovada sediului social."4. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă.5. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Dreptul de vot este conferit în mod egal, fără privilegii sau discriminări, tuturor membrilor camerei agricole judeţene."6. După alineatul (5) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Membrii camerelor agricole judeţene pot fi: a) Membri individuali: fermieri, persoane fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură, indiferent de domeniul de activitate, cu domiciliul/sediul în judeţul respectiv. b) Membri colectivi: asociaţiile profesionale din domeniul agricol, forestier şi conexe înregistrate la nivel judeţean, precum şi grupuri de producători legal constituite; patronate din domeniul agricol, forestier şi conexe reprezentate în teritoriu; sindicate din domeniul agricol, forestier şi conexe reprezentate în teritoriu; cooperative agricole; ocoalele silvice care administrează/asigură servicii silvice pentru fondul forestier, altul decât proprietatea publică a statului; colegiul medicilor veterinari; instituţii de învăţământ şi/sau cercetare agricolă."7. La articolul 10 alineatul (1), literele h) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"h) fermierii înscrişi în listele electorale;i)fermierii tineri cu vârsta până la 35 de ani înscrişi în listele electorale."8. La articolul 10, alineatul (2) se abrogă.9. La articolul 10 alineatul (6), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) secţia de votare se organizează la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, aparţinătoare colegiilor judeţene. Fiecare secţie de votare are arondaţi un număr de electori care va fi stabilit la nivelul fiecărui judeţ de către comitetul judeţean de iniţiativă, în baza listelor cu membrii camerelor agricole judeţene. La propunerea comitetului judeţean de iniţiativă, prin ordin al prefectului, vor fi stabilite numărul şi locul secţiilor de votare. Responsabil de amenajarea secţiei de votare este primarul."10. La articolul 10, alineatele (7) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(7) Listele electorale se pun la dispoziţia birourilor electorale ale secţiilor de votare şi se afişează cu 45 de zile înainte de data alegerilor................................................................................................. (10) Comitetul judeţean de iniţiativă acreditează reprezentanţii prevăzuţi la alin. (1) în calitate de observatori ai procesului electoral."11. La articolul 11 alineatul (1), literele a), g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) 8 locuri pentru reprezentanţi aleşi dintre cei propuşi pe liste de către asociaţiile profesionale din domeniul agricol, forestier şi conexe, înregistrate la nivel judeţean;................................................................................................ g) 4 locuri pentru reprezentanţii aleşi ai fermierilor; h) 4 locuri pentru reprezentanţii aleşi ai fermierilor cu vârstă până la 35 de ani;"12. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Colegiul Camerei Agricole Naţionale se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi şi statutului propriu şi este forumul decizional constituit din membrii birourilor permanente ale colegiilor camerelor agricole judeţene şi cei 9 membri ai Biroului permanent al Camerei Agricole Naţionale."13. La articolul 12, alineatul (7) se abrogă.14. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Serviciul operaţional administrativ, denumit în continuare SOA, al Camerei Agricole Naţionale şi al camerelor agricole judeţene este constituit din personal contractual angajat potrivit legislaţiei în vigoare."15. Articolul 15 se abrogă.16. Articolul 17 se abrogă.17. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Camerele agricole judeţene au următoarele atribuţii: a) oferă asistenţă tehnică şi consiliere producătorilor agricoli în vederea absorbţiei fondurilor europene; b) organizează activităţi de popularizare şi asistenţă tehnică de specialitate prin înfiinţarea de loturi demonstrative, demonstraţii practice, târguri, expoziţii, festivaluri, seminare, simpozioane, dezbateri şi mese rotunde; c) asigură asistenţă tehnică de specialitate, economică şi managerială persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniile agricole şi conexe în aplicarea tehnologiilor agricole moderne şi a metodelor noi de conducere a fermelor în scopul eficientizării activităţilor la nivel de fermă; d) realizează activităţi de formare profesională continuă în domeniul agricol şi conexe, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ţinând cont de nevoile şi oportunităţile existente; e) colaborează cu instituţiile de învăţământ şi cercetare agricolă în scopul realizării transferului tehnologic şi diseminarea rezultatelor cercetării aplicative în agricultură prin elaborarea şi distribuirea gratuită de tehnologii de cultură şi de creşterea animalelor, materiale de specialitate, proiecte-model, altele; f) realizează fluxul informaţional către fermieri prin materiale audio-vizuale, emisiuni radio-TV, editarea, multiplicarea şi distribuirea de materiale informative, reviste, cărţi, broşuri, pliante, tehnologii de cultură a plantelor şi de creştere a animalelor, proiecte tehnico-economice şi alte materiale de specialitate; g) îndeplinesc şi alte atribuţii, conform prevederilor legale şi statutului-cadru."18. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Camera Agricolă Naţională are următoarele atribuţii: a) promovează iniţiativele camerelor agricole judeţene; b) aprobă nivelul cotizaţiei membrilor; c) colaborează cu instituţiile administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniu pentru identificarea nevoilor de formare profesională continuă; d) colaborează cu institute, staţiuni ori companii cu obiect de activitate în cercetarea agricolă fundamentală/aplicată şi inovare; e) încheie contracte de cercetare şi inovare cu institute, staţiuni şi companii de cercetare din domeniul agricol din România şi din străinătate; f) participă la proiecte cu finanţare europeană, naţională sau internaţională în domeniul cercetării, inclusiv proiecte în cascadă, în vederea sporirii competitivităţii sectorului agricol din România; g) elaborează şi aplică planul propriu de formare profesională continuă prin cursuri de iniţiere, calificare, specializare şi perfecţionare a fermierilor; h) organizează seminare, simpozioane, târguri, expoziţii şi manifestări ştiinţifice de profil, în ţară şi în străinătate; i) promovează produsele şi serviciile româneşti din domeniu, în ţară şi în străinătate; j) îndeplineşte şi alte competenţe stabilite prin lege sau prin statut."19. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Finanţarea Camerei Agricole Naţionale şi a camerelor agricole judeţene se asigură din: a) cotizaţii ale membrilor camerelor agricole; b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale; c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate în condiţiile art. 3; d) veniturile din activităţile realizate prevăzute la art. 19, precum şi din alte activităţi economice directe; e) donaţii şi/sau sponsorizări; f) comisioane; g) prestări de servicii de consultanţă sau asistenţă către fermieri, contra cost; h) alte venituri prevăzute de lege."20. Titlul capitolului VII se modifică şi va avea următorul cuprins:"Statutul de utilitate publică al camerelor agricole"21. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Ulterior dobândirii personalităţii juridice, camerele agricole solicită acordarea statutului de utilitate publică. (2) Prin derogare de la prevederile art. 38-40 din Ordonanţa Guvernului nr 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2004, cu modificările şi completările ulterioare, camerele agricole legal constituite sunt, potrivit legii, de utilitate publică."22. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) În vederea dobândirii personalităţii juridice, membrii încheie actul constitutiv şi statutul camerei agricole, în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute. (2) Actul constitutiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute: a) datele de identificare a membrilor: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora; b) exprimarea voinţei de asociere şi a scopului propus; c) denumirea camerei agricole; d) sediul camerei agricole; e) durata de funcţionare a camerei agricole, pe termen nedeterminat; f) patrimoniul iniţial al camerei agricole; activul patrimonial, în valoare de cel puţin dublul salariului minim brut pe economie, la data constituirii camerei agricole, este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al membrilor; g) componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale camerei agricole; h) persoana sau persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice; i) semnăturile membrilor. (3) Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute: a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor de la lit. g) şi h); b) explicitarea scopului şi a obiectivelor camerei agricole; c) modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de membru; d) drepturile şi obligaţiile membrilor; e) categoriile de resurse patrimoniale ale camerei agricole; f) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale camerei agricole; g) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării camerei agricole, cu respectarea prevederilor legale. (4) Statutul camerei agricole se elaborează cu respectarea prevederilor prezentei legi şi a statutului-cadru, prevăzut în anexa nr. 4. Statutul camerei agricole se elaborează cu respectarea prevederilor prezentei legi şi a statutului-cadru, anexat la prezenta lege. (5) Camerele agricole de utilitate publică se supun prevederilor art. 41-43 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (6) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale elaborează proceduri specifice de control privind aplicarea prevederilor alin. (5)."23. Articolul 24 se abrogă.24. Articolul 25 se abrogă.25. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 28. - Mandatul persoanelor alese în cadrul camerelor agricole este de 4 ani, cu excepţia mandatului primelor organe de conducere a cărui durată este de un an."26. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Anexele nr. 1, 2, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta lege."27. La anexa nr. 1, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"4. fermier - persoană fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi în unul din următoarele domenii: agricultură şi dezvoltare rurală, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, turism rural şi agroturism."28. Anexa nr. 2 - Comitete de iniţiativă se modifică şi va avea următorul cuprins:"ANEXA Nr. 2COMITETE JUDEŢENE DE INIŢIATIVĂ- mod de funcţionare -A. Comitetele judeţene de iniţiativă se înfiinţează prin grija prefectului. Prefectul solicită autorităţilor locale şi formelor asociative din domeniile agricultură şi conexe să nominalizeze reprezentanţii în comitetul judeţean de iniţiativă. În situaţia în care se înregistrează mai mult de 7 nominalizări din partea formelor asociative din domeniile agricultură şi conexe, desemnarea membrilor se face prin tragere la sorţi, de către o comisie numită de prefect. Comitetele judeţene de iniţiativă îşi încep activitatea în termen de 3 zile de la data înfiinţării.B. În prima şedinţă a comitetului judeţean de iniţiativă membrii acestuia îşi vor alege preşedintele prin vot secret.C. Comitetul judeţean de iniţiativă se întruneşte în şedinţe ordinare, la convocarea preşedintelui, ori de câte ori este nevoie. Deciziile se iau cu votul majorităţii membrilor comitetului judeţean de iniţiativă. În prima şedinţă îşi desemnează preşedintele.Comitetul judeţean de iniţiativă: a) în termen de 10 zile de la data numirii, delimitează circumscripţiile electorale pentru alegerea colegiilor judeţene ale camerelor agricole; b) desemnează, în termen de 20 de zile de la data delimitării circumscripţiilor electorale, membrii comisiilor electorale de circumscripţie şi ai birourilor electorale de secţie; c) preia de la comisiile electorale de circumscripţie, în termen de 24 de ore de la finalizarea alegerilor, procesele-verbale cu rezultatele alegerilor pe circumscripţiile electorale ale camerelor agricole."29. Anexa 3 se abrogă.30. La anexa nr. 4, la articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Camerele agricole sunt organizaţii neguvernamentale, deschise, apolitice, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, cu statut de utilitate publică dobândit în condiţiile prezentei legi, şi create în scopul: a) promovării intereselor fermierilor, persoane fizice/juridice din agricultură, cu toate ramurile ei, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, turism rural şi agroturism, denumite în continuare domenii ale agriculturii şi conexe, în funcţie de competenţele acestora; b) promovării în rândul fermierilor a politicii agricole comune, a programelor naţionale de dezvoltare rurală, a strategiei şi politicilor României de susţinere financiară a agriculturii, a cercetării fundamentale şi aplicate; c) intensificării absorbţiei fondurilor europene în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, pescuit şi acvacultură; d) formării profesionale şi consultanţei, care se acordă fermierilor persoane fizice şi/sau juridice din agricultură şi dezvoltare rurală, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, denumite în continuare domenii ale agriculturii şi conexe."31. La anexa nr. 4, la articolul 1, alineatul (3) se abrogă.32. La anexa nr. 4, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Camerele agricole sunt partener de dialog al autorităţilor publice cu competenţe în domeniile agriculturii, industriei alimentare, silviculturii şi conexe, precum şi al celorlalte autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, pe domeniile de competenţă."33. La anexa nr. 4, la articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Membrii camerelor agricole judeţene pot fi: a) Membri individuali: fermieri, persoane fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură, indiferent de domeniul de activitate, cu domiciliul/sediul în judeţul respectiv; b) Membri colectivi: asociaţiile profesionale din domeniul agricol, forestier şi conexe înregistrate la nivel judeţean, precum şi grupuri de producători legal constituite; patronate din domeniul agricol, forestier şi conexe reprezentate în teritoriu; sindicate din domeniul agricol, forestier şi conexe reprezentate în teritoriu; cooperative agricole; ocoalele silvice care administrează/asigură servicii silvice pentru fondul forestier, altul decât proprietatea publică a statului; colegiul medicilor veterinari; instituţii de învăţământ şi/sau cercetare agricolă."34. La anexa nr. 4, articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Camerele agricole judeţene au următoarele atribuţii: a) oferă asistenţă tehnică şi consiliere producătorilor agricoli în vederea absorbţiei fondurilor europene; b) organizează activităţi de popularizare şi asistenţă tehnică de specialitate prin înfiinţarea de loturi demonstrative, demonstraţii practice, târguri, expoziţii, festivaluri, seminare, simpozioane, dezbateri şi mese rotunde; c) asigură asistenţă tehnică de specialitate, economică şi managerială persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniile agricole şi conexe în aplicarea tehnologiilor agricole moderne şi a metodelor noi de conducere a fermelor în scopul eficientizării activităţilor la nivel de fermă; d) realizează activităţi de formare profesională continuă în domeniul agricol şi conexe, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ţinând cont de nevoile şi oportunităţile existente; e) colaborează cu instituţiile de învăţământ şi cercetare agricolă în scopul realizării transferului tehnologic şi al diseminării rezultatelor cercetării aplicative în agricultură prin elaborarea şi distribuirea gratuită de tehnologii de cultură şi de creşterea animalelor, materiale de specialitate, proiecte model, altele; f) realizează fluxul informaţional către fermieri prin materiale audio-vizuale, emisiuni radio-TV, editarea, multiplicarea şi distribuirea de materiale informative, reviste, cărţi, broşuri, pliante, tehnologii de cultură a plantelor şi de creştere a animalelor, proiecte tehnico-economice şi alte materiale de specialitate; g) îndeplinesc şi alte atribuţii, conform prevederilor legale şi statutului-cadru."35. La anexa nr. 4, articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Camera Agricolă Naţională are următoarele atribuţii: a) promovează iniţiativele camerelor agricole judeţene; b) aprobă nivelul cotizaţiei membrilor; c) colaborează cu instituţiile administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniu pentru identificarea nevoilor de formare profesională continuă; d) colaborează cu institute, staţiuni ori companii cu obiect de activitate în cercetarea agricolă fundamentală/aplicată şi inovare; e) încheie contracte de cercetare şi inovare cu institute, staţiuni şi companii de cercetare din domeniul agricol din România şi din străinătate; f) participă la proiecte cu finanţare europeană, naţională sau internaţională în domeniul cercetării, inclusiv proiecte în cascadă în vederea sporirii competitivităţii sectorului agricol din România; g) elaborează şi aplică planul propriu de formare profesională continuă prin cursuri de iniţiere, calificare, specializare şi perfecţionare a fermierilor; h) organizează seminare, simpozioane, târguri, expoziţii şi manifestări ştiinţifice de profil, în ţară şi în străinătate; i) promovează produsele şi serviciile româneşti din domeniu, în ţară şi în străinătate; j) îndeplineşte şi alte competenţe stabilite prin lege sau prin statut."36. La anexa nr. 4, la articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Organele de conducere ale camerelor agricole judeţene constituite în urma alegerilor organizate la nivelul fiecărui judeţ sunt: colegiul judeţean şi biroul permanent al colegiului judeţean."37. La anexa nr. 4, articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Colegiul Naţional al Camerei Agricole Naţionale este forumul decizional constituit din membrii birourilor permanente ale colegiilor camerelor agricole judeţene şi 9 membri ai Biroului permanent al Camerei Agricole Naţionale."38. La anexa nr. 4, la articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Preşedintele Camerei Agricole Naţionale este preşedintele Prezidiului şi al Biroului permanent."39. La anexa nr. 4, articolul 13 se abrogă.40. La anexa nr. 4, la articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Directorii camerelor agricole judeţene vor fi desemnaţi din rândul personalului angajat." Articolul IIArticolul II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 11 iulie 2012, se abrogă. Articolul IIIComitetul Naţional de Iniţiativă şi comitetele judeţene de iniţiativă ale camerelor agricole vor organiza primele alegeri pentru constituirea camerelor agricole în termen de maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 12 iunie 2013.Nr. 58.-----

Noutăți

 • LEGE nr. 254 din 13 decembrie 2017 privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unităţile sanitare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 20 iunie 2002 privind cumpărarea unui imobil pentru sediul Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 1 din 15 noiembrie 1985 privind autoconducerea, autogestiunea economico-financiară şi autofinantarea unităţilor administrativ-teritoriale
 • LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 24 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 152 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi pentru înfiinţarea Fundaţiei "Colegiul Naţional de Afaceri Interne"
 • LEGE nr. 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea art. 5 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • LEGE nr. 23 din 9 decembrie 1982 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 200/1982 pentru modificarea şi completarea Legii retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974 şi a Decretului nr. 145/1979 privind stimularea prin beneficiu a producţiei pentru export, precum şi pentru acordarea fondului de participare a oamenilor muncii la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor pe anul 1981
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • CONSTITUŢIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA *** Republicată
 • LEGE nr. 6 din 8 ianuarie 1999 pentru ratificarea celui de-al 6-lea Protocol adiţional la Acordul general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 5 martie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 77 din 28 aprilie 2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite
 • LEGE nr. 205 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei Parlamentul României adopta prezenta lege.
 • LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 301 din 17 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv
 • LEGE nr. 397 din 30 octombrie 2006 pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată
 • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 (*republicată*) legea bibliotecilor
 • LEGE nr. 157 din 28 septembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2012 pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 83 din 20 iunie 2002 privind transmiterea cu plata a unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Regiei Autonome "Monitorul Oficial"
 • LEGE nr. 126 din 11 iunie 2018 privind pieţele de instrumente financiare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 42 din 29 mai 2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanţei statului provenite din executarea garanţiei emise pentru împrumutul extern acordat Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.
 • LEGE nr. 96 din 21 mai 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES
 • LEGE nr. 111 din 10 octombrie 1996 (*republicată*) privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 77 din 8 noiembrie 1993 pentru aderarea României la Protocolul referitor la Conferinţa Europeană a Miniştrilor de Transport (C.E.M.T.), semnat la Bruxelles la 17 octombrie 1953
 • LEGE nr. 178 din 1 octombrie 2010 parteneriatului public-privat
 • LEGE nr. 102 din 8 mai 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2017 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 18 septembrie 2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România"
 • LEGE nr. 404 din 20 iunie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 24 octombrie 2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 95 din 17 iunie 1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 335 din 10 decembrie 2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior
 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul armelor şi al muniţiilor*)
 • LEGE nr. 211 din 2 iunie 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2007 privind completarea art. 23 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 77 din 31 mai 2001 pentru modificarea art. 59 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • LEGE nr. 202 din 22 mai 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 3 din 14 februarie 2000 privind acordarea unui credit Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. de către Fondul Proprietăţii de Stat prin Banca de Import-Export a României (Eximbank) - S.A. pentru asigurarea finanţării parţiale a importurilor de păcura, gaze naturale şi cărbune energetic, necesare realizării Programului energetic 1999-2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 18 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 35 din 8 iulie 1997 privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice şi juridice pentru încadrarea în munca a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 (*republicată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 29 septembrie 2010 privind anunţarea creşterii contribuţiei României la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor pentru perioada 2011-2015 cu o jumătate de unitate contributivă, în cadrul Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor ce se va desfăşura la Guadalajara, Statele Unite Mexicane, în perioada 4-22 octombrie 2010
 • LEGE nr. 405 din 20 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contribuţiilor de asigurări sociale şi soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi ale caselor teritoriale de pensii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 350 din 21 iulie 2006 tinerilor
 • LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului*)
 • LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*republicată*) privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 15 martie 2001 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • CODUL MUNCII (Legea nr. 10 din 25 noiembrie 1972)
 • LEGE nr. 319 din 28 noiembrie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polonia privind cooperarea bilaterală în domeniul apărării, semnat la Varşovia la 5 iunie 2013
 • LEGE nr. 101 din 3 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (1) al art. 6 din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 3 din 4 ianuarie 2001 pentru modificarea Legii nr. 95/1993 privind continuarea participării României la construirea Combinatului minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina şi asigurarea resurselor de finanţare necesare
 • LEGE nr. 661 din 22 februarie 1923 pentru unificarea contributiunilor directe şi pentru înfiinţarea impozitului pe venitul global
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021