Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 21 mai 2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 27 mai 2013 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 21 mai 2013privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 27 mai 2013

Având în vedere faptul că în scrisoarea de răspuns a Comisiei Europene ARES (2013) 826316 din data de 24 aprilie 2013 se menţionează că modificările majore în restructurarea celor doi beneficiari - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (CNADNR) şi Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" - S.A. (CFR) ai Programului operaţional sectorial Transport ar putea compromite progresele obţinute în monitorizarea acestora şi ar putea conduce la decizia de suspendare a programului, cu consecinţe importante asupra riscului de dezangajare automată a fondurilor care provin din instrumente structurale pentru domeniul transport,ţinând cont de faptul că, în opinia Comisiei Europene, astfel de modificări majore au avut loc prin înfiinţarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, ca organ de specialitate cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, potrivit art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare,întrucât Comisia Europeană trebuie să transmită până la data de 13 iunie 2013 o scrisoare de răspuns către autorităţile române referitoare la decizia de presuspendare a Programului operaţional sectorial Transport, iar în condiţiile în care se menţine acest risc de restructurare a celor doi beneficiari, CNADNR şi CFR, comisia poate decide suspendarea programului până la o nouă acreditare a sistemului de management şi control al programului, perioadă de timp care poate dura peste un an de zile,întrucât problema reglementării mecanismului instituţional al beneficiarilor direcţi, finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, este o problemă de interes public naţional cu consecinţe grave asupra pierderii unei părţi însemnate din fondurile alocate programului prin riscul de dezangajare automată, iar reglementarea acestuia nu mai poate fi amânată,deoarece, prin scrisoarea de presuspendare plăţi, transmisă de Comisia Europeană pentru Programul operaţional sectorial Transport, s-a solicitat autorităţii de management a programului să identifice un instrument de supervizare şi de control asupra activităţii desfăşurate de beneficiarii direcţi ai programului astfel încât să fie respectate condiţiile privind realitatea, regularitatea şi legalitatea cheltuielilor decontate din bugetul Uniunii Europene,întrucât acest instrument de supervizare şi control se referă la controlul capacităţii administrative a beneficiarilor exercitat de către Autoritatea de management a Programului operaţional sectorial Transport, ca act administrativ de autoritate, în urma căruia ar urma să se dispună măsuri la nivelul beneficiarilor obligatoriu de implementat de către aceştia,deoarece controlul capacităţii administrative a beneficiarilor trebuie să fie, concomitent, şi un instrument de coerciţie prin care se pot aplica sancţiuni la nivelul acestora dacă nu sunt puse în aplicare măsurile stabilite prin rapoartele de control de către Autoritatea de Management al Programului operaţional sectorial Transport pentru a asigura realitatea, legalitatea şi regularitatea cheltuielilor decontate din bugetul Uniunii Europene,având în vedere necesitatea adoptării în regim de urgenţă a unor măsuri pentru optimizarea fluxurilor financiare care se derulează în relaţia dintre autorităţile de management, beneficiarii direcţi de fonduri externe nerambursabile şi ordonatorii de credite ai bugetelor în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor structurale alocate României în perioada 2007-2013, precum şi pentru a evita riscul dezangajării automate, precum şi pentru a asigură realizarea obiectivelor proiectelor şi/sau a programelor finanţate din instrumente structurale,ţinând cont de prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 31 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Ghidului CE pentru închiderea proiectelor finanţate prin fondurile de coeziune şi ex-ISPA, potrivit căruia proiectele ex-ISPA beneficiază de o perioadă de graţie de 12 luni de la data eligibilităţii prevăzută în memorandumurile de finanţare aprobate conform legii, pentru a finaliza lucrările din surse naţionale şi pentru a asigura funcţionalitatea investiţiilor,ţinând cont de faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor necesare pentru finalizarea obiectivelor de investiţii din cadrul măsurilor ex-ISPA conduce la imposibilitatea efectuării plăţilor către beneficiari, precum şi la aplicarea de corecţii financiare totale şi/sau parţiale aplicate de către Comisia Europeană la valoarea eligibilă a proiectelor de investiţii finanţate din fondurile ex-ISPA,având în vedere faptul că Comisia Europeană trebuie să se pronunţe asupra ridicării presuspendării Programului operaţional sectorial Transport până la data de 13 iunie 2013, iar în aceste condiţii adoptarea ordonanţei de urgenţă devine o necesitate,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Reglementări în domeniul controlului capacităţii administrative la beneficiarii direcţi de fonduri externe nerambursabile Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează modul de exercitare a evaluării şi controlului capacităţii administrative, măsurile care se pot stabili de către Autoritatea de Management POS Transport, sancţiunile ce pot fi dispuse de Autoritatea de Management POS Transport împotriva beneficiarilor direcţi ca urmare a nepunerii în aplicare a măsurilor stabilite de către Autoritatea de Management POS Transport în exercitarea evaluării şi controlului capacităţii administrative, precum şi căile de atac administrative împotriva actelor emise de Autoritatea de Management POS Transport ca urmare a exercitării controlului capacităţii administrative la nivelul beneficiarilor direcţi, finanţaţi din fonduri externe nerambursabile. (2) Beneficiari direcţi pentru care se exercită evaluarea şi controlul capacităţii administrative potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă sunt beneficiarii prevăzuţi la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul de convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2 (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) prin controlul capacităţii administrative se înţelege controlul respectării instrucţiunilor, procedurilor, reglementărilor legale, regulamentelor Comisiei Europene, precum şi a altor prevederi legale în domeniul implementării proiectelor de către beneficiarii direcţi, finanţaţi din fonduri structurale, astfel cum aceştia sunt stabiliţi potrivit art. 1 alin. (2); b) prin indicii de implementare se înţelege date/informaţii rezultate din implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri structurale de către beneficiari direcţi care pot fi sesizate în scris sau care rezultă din alte forme de sesizare, în urma cărora se manifestă riscul sistemic şi/sau operaţional în implementarea proiectelor, care pe termen scurt/mediu/lung poate genera decizia de întrerupere/presuspendare/suspendare a programului operaţional; c) prin risc sistemic se înţelege forme de manifestare ale iregularităţilor în implementarea mai multor proiecte cu finanţare din fonduri structurale; d) prin risc operaţional se înţelege forme izolate de manifestare a iregularităţilor la nivelul unui proiect; e) prin misiune de verificare se înţelege acţiunea organizată de Autoritatea de Management POS Transport, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru a verifica legalitatea/regularitatea/realitatea cheltuielilor decontate în relaţia cu Comisia Europeană din POS Transport; f) prin nota de conformare se înţelege actul administrativ emis de Autoritatea de Management POS Transport prin care se constată dacă beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile s-au conformat măsurilor dispuse prin raportul de control. (2) Controlul capacităţii administrative în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă nu vizează aspectele care potrivit legii sunt stabilite în competenţa de control a altei autorităţi şi/sau instituţii publice. Articolul 3Evaluarea şi controlul capacităţii administrative a beneficiarilor direcţi, finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, se organizează şi se realizează de către structurile de evaluare şi control care funcţionează la nivelul Autorităţii de Management POS Transport, altele decât structurile de control prevăzute la art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4 (1) Evaluarea şi controlul capacităţii administrative a beneficiarilor direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile vizează respectarea prevederilor legale în domeniul implementării proiectelor finanţate din fondurile comunitare, în concordanţă cu prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale, ale contractelor de finanţare, precum şi ale instrucţiunilor emise de Autoritatea de Management POS Transport. (2) Pentru a realiza obiectivul prevăzut la alin. (1), evaluarea şi controlul capacităţii administrative a beneficiarilor direcţi se referă la controlul modului de implementare a instrucţiunilor emise de Autoritatea de Management POS Transport, a procedurilor de implementare proprii existente la nivelul beneficiarilor direcţi, a modului de punere în aplicare a dispoziţiilor din actele normative care sunt incidente asupra beneficiarilor direcţi, precum şi a documentelor justificative emise în aplicarea acestora fie la nivel de proiect, eşantion de proiecte, fie la nivelul tuturor proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile. Articolul 5Evaluarea şi controlul capacităţii administrative a beneficiarilor direcţi constituie instrumentul de prevenţie, control şi de corecţie la dispoziţia Autorităţii de Management POS Transport în relaţia sa cu beneficiarii, având următoarele funcţii de bază, şi anume: a) funcţia de evaluare şi control, pe baza căreia Autoritatea de Management POS Transport se asigură că toate instrucţiunile elaborate de acestea, prevederile contractului de finanţare şi toate procedurile existente la nivelul beneficiarilor direcţi sunt implementate în mod corespunzător; b) funcţia de prevenţie, conform căreia Autoritatea de Management POS Transport detectează riscurile sistemice şi/sau riscurile operaţionale în implementarea proiectelor care pot genera dificultăţi în realizarea indicatorilor programului sau pot genera decontarea de cheltuieli care nu respectă cerinţele de realitate, legalitate şi regularitate a cheltuielilor; c) funcţia corectivă, pe baza căreia Autoritatea de Management POS Transport poate lua măsurile de corecţie necesare pentru a înlătura deficienţele constatate în implementarea instrucţiunilor, procedurilor şi a altor măsuri dispuse potrivit prevederilor legale în vigoare. Articolul 6Controlul capacităţii administrative a beneficiarilor direcţi se exercită de către personalul cu atribuţii de evaluare şi control din cadrul structurilor de control ale Autorităţii de Management POS Transport, în condiţiile legii. Articolul 7 (1) Evaluarea şi controlul capacităţii administrative a beneficiarilor direcţi se planifică anual pe baza unui plan de evaluare şi control, care va cuprinde în mod obligatoriu cel puţin următoarele elemente: a) datele de identificare ale beneficiarilor; b) perioada în care se va desfăşura controlul; c) obiectul controlului. (2) Planul de evaluare şi control al capacităţii administrative a beneficiarilor se aprobă de către conducerea Autorităţii de Management POS Transport până la data de 15 a lunii decembrie a fiecărui an, pentru anul următor. (3) Pentru anul 2013 planul prevăzut la alin. (2) se aprobă până la data de 15 iunie 2013. (4) Planul de evaluare şi control se poate modifica/actualiza ori de câte ori este nevoie, cu aprobarea conducerii Autorităţii de Management POS Transport. Articolul 8 (1) Pentru organizarea evaluării şi controlului capacităţii administrative a beneficiarilor direcţi conducerea Autorităţii de Management POS Transport desemnează prin decizie o echipă de evaluare şi control şi aprobă mandatul de evaluare şi control pe care urmează să îl exercite personalul prevăzut de art. 6. (2) Mandatul de evaluare şi control prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: a) echipa propusă pentru realizarea controlului; b) obiectul controlului capacităţii administrative a beneficiarilor; c) durata controlului; d) perioada pentru care are loc verificarea documentelor elaborate în implementarea instrucţiunilor/procedurilor/actelor normative în vigoare; e) denumirea structurii verificate. Articolul 9 (1) Structura verificată este notificată în scris despre intenţia de control cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru începerea controlului capacităţii administrative. (2) Termenul prevăzut la alin. (1) nu este obligatoriu de respectat dacă sunt indicii că în aplicarea instrucţiunilor/ procedurilor emise în implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile există forme de manifestare a riscurilor sistemice şi/sau a riscurilor operaţionale care pot genera dificultăţi în respectarea condiţiilor de legalitate, regularitate şi realitate a cheltuielilor finanţate din bugetul Uniunii Europene. Articolul 10 (1) Pe durata exercitării evaluării şi controlului capacităţii administrative a beneficiarilor direcţi, echipa de evaluare şi control are acces la toate documentele, datele şi informaţiile elaborate de beneficiari în aplicarea instrucţiunilor/procedurilor sau a altor acte normative emise în domeniul şi în legătură cu implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, în condiţiile legii. (2) Pe durata controlului capacităţii administrative a beneficiarilor direcţi, echipa de control are acces la clădiri, spaţii, birouri, obiective şi la alte active fizice care sunt în legătură directă şi/sau indirectă cu instrucţiunea/procedura/actul normativ care face obiectul controlului pentru proiectul finanţat din fonduri externe nerambursabile, în condiţiile legii. (3) Pe durata evaluării şi controlului capacităţii administrative a beneficiarilor direcţi, echipa de evaluare şi control beneficiază de sprijin din partea structurii controlate, precum şi de acces la documente, date şi informaţii necesare finalizării controlului, în condiţiile legii. (4) Structura controlată are dreptul, pe durata exercitării evaluării şi controlului capacităţii administrative, la formularea unor puncte de vedere în scris. Articolul 11 (1) Evaluarea şi controlul capacităţii administrative a beneficiarilor se finalizează prin emiterea unui raport de evaluare şi control, care trebuie să cuprindă în mod obligatoriu: a) datele de identificare ale structurii controlate; b) obiectul controlului; c) durata controlului; d) perioada în care au fost controlate documentele emise pentru implementarea instrucţiunilor/procedurilor/actelor normative care fac obiectul controlului; e) documentele justificative care au fost verificate în timpul controlului; f) constatările efectuate; g) măsurile propuse pentru înlăturarea eventualelor deficienţe; h) termenele de implementare a măsurilor; i) autoritatea competentă unde se pot depune contestaţiile; j) termenul de depunere a contestaţiilor; k) metodele şi tehnicile utilizate; l) punctele de vedere emise de structurile controlate. (2) Proiectul raportului de evaluare şi control se aduce la cunoştinţa beneficiarilor direcţi, care au dreptul să formuleze în scris, în termen de 5 zile de la data comunicării, un punct de vedere asupra raportului de evaluare şi control. (3) La elaborarea raportului de evaluare şi control final echipa de evaluare şi control va analiza punctul de vedere formulat în scris de structura controlată. (4) În maximum 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), raportul de evaluare şi control se aprobă de către conducerea Autorităţii de Management POS Transport care gestionează programe cu finanţare din fonduri externe nerambursabile pentru care beneficiarii au calitatea de beneficiari direcţi. Articolul 12 (1) Măsurile dispuse prin raportul de evaluare şi control şi termenele de implementare sunt obligatorii pentru structurile controlate. (2) Pentru verificarea modului de implementare a măsurilor dispuse şi a respectării termenelor de implementare, Autoritatea de Management POS Transport va organiza misiuni de verificare a modului de implementare a măsurilor dispuse şi a respectării termenelor stabilite. (3) Sunt considerate contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în alte condiţii încât, potrivit prevederilor Codului penal, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte, după cum urmează: a) nepunerea în aplicare a tuturor măsurilor dispuse prin raportul de evaluare şi control sau a unora dintre acestea se sancţionează cu amendă între 50.000 lei şi 100.000 lei; b) nerespectarea termenelor de punere în aplicare a măsurilor dispuse prin raportul de evaluare şi control se sancţionează cu amendă între 10.000 lei şi 25.000 lei. (4) Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea de Management POS Transport, concomitent cu aplicarea măsurilor contravenţionale, poate dispune şi măsura complementară privind suspendarea autorizării cheltuielilor care urmează a se deconta din bugetul Uniunii Europene până la implementarea integrală a măsurilor dispuse prin raportul de control întocmit potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Termenul prevăzut la art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă în mod corespunzător. (5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se realizează de către structurile de evaluare şi control cu atribuţii în domeniul evaluării şi controlului capacităţii administrative, cu respectarea prevederilor legale. (6) Contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă le sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (7) Misiunile de verificare a modului de implementare a măsurilor dispuse prin raportul de evaluare şi control, precum şi termenele de ducere la îndeplinire se finalizează prin emiterea unei note de conformare, în termen de maximum 5 zile. (8) Nota de conformare este emisă de către echipa de evaluare şi control desemnată prin act administrativ de către conducerea Autorităţii de Management POS Transport şi trebuie să cuprindă în mod obligatoriu: a) datele de identificare ale structurii controlate; b) stadiul implementării măsurilor dispuse prin rapoartele de evaluare şi control care sunt verificate; c) modul de respectare a termenelor de implementare pentru măsurile verificate; d) măsurile dispuse împotriva structurii controlate; în cazul constatării unei contravenţii se va preciza fapta care a condus la aplicarea contravenţiei şi se va ataşa procesul-verbal de constatare a contravenţiei, după caz; e) autoritatea competentă unde se poate depune contestaţia; f) termenele în care se depune contestaţia. (9) Pe perioada misiunii de verificare a modului în care au fost respectate măsurile dispuse prin rapoartele de evaluare şi control şi a respectării termenelor de implementare, structura controlată are dreptul la punct de vedere. (10) La elaborarea notei de conformare echipa de evaluare şi control va analiza punctul de vedere formulat în scris de structura controlată. (11) Nota de conformare se aduce la cunoştinţa structurii controlate în scris, în termen de 3 zile de la data aprobării acesteia. Articolul 13 (1) Împotriva raportului de evaluare şi control, precum şi împotriva notei de conformare emise în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, structurile controlate pot depune contestaţie în scris la Autoritatea de Management POS Transport în termen de 30 de zile de la data comunicării acestora. (2) Termenul de 30 de zile prevăzut la alin. (1) este termen de decădere. (3) Contestaţia pe cale administrativă trebuie să cuprindă în mod obligatoriu: a) datele de identificare a structurii controlate; b) obiectul contestaţiei; c) motivele de fapt şi de drept ale contestaţiei; d) documente în susţinerea contestaţiei; e) semnătura persoanei care deţine calitatea de reprezentant legal sau a persoanei delegate de acesta. (4) Contestaţia pe cale administrativă care nu conţine toate elementele prevăzute la alin. (3) va fi completată de către beneficiarul direct în termen de 5 zile de la data la care i-a fost comunicată în scris solicitarea de completare a contestaţiei. (5) Structurilor controlate care nu se conformează termenului prevăzut la alin. (4) şi nu completează contestaţia cu datele şi informaţiile solicitate li se va respinge contestaţia fără a se mai analiza motivele de fond invocate de acestea în susţinerea contestaţiei. (6) Contestaţia pe cale administrativă se soluţionează în termen de 30 de zile de la data la care sunt îndeplinite cerinţele referitoare la conţinutul acesteia sau de la data la care aceasta a fost înregistrată la sediul Autorităţii de Management POS Transport, dacă sunt îndeplinite cerinţele referitoare la conţinutul acesteia. (7) Contestaţia pe cale administrativă poate fi admisă în parte sau în tot, cu modificarea corespunzătoare a conţinutului raportului de evaluare şi control şi/sau a notei de conformare ori poate fi respinsă. (8) Contestaţia pe cale administrativă poate fi retrasă înainte de termenul prevăzut pentru soluţionarea acesteia. (9) Retragerea contestaţiei pe cale administrativă nu înlătură dreptul contestatorului de a redepune contestaţia în cadrul termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (1). (10) Dacă Autoritatea de Management POS Transport consideră că sunt necesare date sau informaţii suplimentare pentru soluţionarea contestaţiei, acestea pot fi solicitate în scris contestatorului, cu precizarea termenului în care acestea vor fi prezentate. (11) Cu termenul prevăzut la alin. (10) se prelungeşte termenul de soluţionare a contestaţiei. (12) Dacă contestatorul nu răspunde în cadrul termenului solicitat, Autoritatea de Management POS Transport va soluţiona contestaţia pe cale administrativă în lipsa documentelor şi/sau a informaţiilor solicitate. (13) Contestaţia pe cale administrativă nu suspendă executarea măsurilor dispuse prin raportul de evaluare şi control şi/sau prin nota de conformare emisă de Autoritatea de Management POS Transport potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (14) Contestaţia pe cale administrativă este un act administrativ care se supune prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 14Suspendarea executării măsurilor dispuse prin raportul de evaluare şi control sau prin nota de conformare, emise în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se poate dispune de către instanţa de judecată competentă în condiţiile prevăzute de Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul II Reglementări în domeniul sistemului de management şi control al Programului operaţional sectorial Transport Articolul 15 (1) În perioada de programare 2007-2013, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, numai ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial Transport poate avea, cu respectarea prevederilor din regulamentele Comisiei Europene, următoarele atribuţii şi competenţe: a) coordonează şi/sau implementează proiecte a căror finanţare este asigurată din fonduri structurale în domeniul transporturilor; b) coordonează activitatea beneficiarilor direcţi de fonduri externe nerambursabile de sub autoritatea sa pentru implementarea proiectelor a căror finanţare este asigurată din fonduri structurale în domeniul transporturilor pe bază de acord de delegare de competenţe; c) monitorizează activitatea beneficiarilor direcţi care implementează proiecte finanţate din fonduri structurale în domeniul transporturilor care nu sunt sub autoritatea sa, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare. (2) Coordonarea beneficiarilor direcţi care implementează proiecte finanţate din fonduri structurale în domeniul transporturilor de sub autoritatea sa, prevăzută la alin. (1) lit. b) pe bază de acord de delegare de competenţe, se poate realiza numai cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene şi numai prin intermediul structurilor de specialitate care funcţionează la nivelul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management în domeniul transporturilor. (3) Delegarea de competenţe realizată în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se referă la: a) delegarea competenţelor de către beneficiari către structurile de specialitate de la nivelul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; b) delegarea competenţelor de către beneficiari către structurile de specialitate de la nivelul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor cu respectarea contractelor de finanţare încheiate potrivit prevederilor legale în vigoare; c) delegarea altor competenţe de către beneficiari către structurile de specialitate de la nivelul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri structurale, în condiţiile stabilite prin ordin al ordonatorului de credite cu rol de autoritate de management. Articolul 16Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru perioada de programare 2007-2013 în sistemul de management şi control al Programului operaţional sectorial Transport nu mai pot fi incluse organisme/structuri/alte forme de organizare a autorităţilor publice coordonatoare şi/sau alte organisme de implementare care să aibă atribuţii/competenţe pentru gestionarea fondurilor structurale în domeniul transporturilor. Articolul 17Beneficiarii prevăzuţi de art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, vor implementa instrucţiunile şi/sau procedurile interne avizate de autoritatea de management coordonatoare pentru a îndeplini cerinţele determinate de asigurare a realităţii, legalităţii şi regularităţii cheltuielilor decontate din bugetul Uniunii Europene potrivit Regulamentelor Comisiei Europene. Capitolul III Reglementarea unor măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturilor Articolul 18 (1) Sumele necesare pentru finalizarea proiectelor ex-ISPA din sectorul transporturilor a căror perioadă de eligibilitate şi de graţie a expirat se asigură de la bugetul de stat prin bugetele ordonatorilor de credite cu atribuţii în sectorul transporturilor cu respectarea următoarelor condiţii: a) cheltuielile generate de aceste proiecte să fie realizate potrivit legii, iar eventualele costuri suplimentare pentru finalizarea proiectelor să fie agreate de comun acord între autoritatea de management/autoritatea de implementare şi autoritatea contractantă; b) să aibă durata de implementare în afara termenului prevăzut în memorandumurile de finanţare şi în afara duratei de graţie de 12 luni prevăzute de Ghidul CE pentru închiderea proiectelor finanţate din fonduri de coeziune şi ex-ISPA; c) cheltuielile efectuate să fie destinate asigurării finalizării proiectelor ex-ISPA. (2) Categoriile de cheltuieli pentru care se asigură finanţarea proiectelor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 19Proiectele ex-ISPA care se află în perioada de eligibilitate şi/sau perioada de graţie de un an de la expirarea duratei prevăzute prin memorandumurile de finanţare se finanţează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 20Ordonatorii de credite din bugetul cărora se asigură finanţarea cheltuielilor destinate asigurării finalizării şi supervizării proiectelor ex-ISPA conform obiectivelor stabilite prin memorandumurile de finanţare ex-ISPA au obligaţia să ia măsurile legale pe care le consideră necesare pentru a asigura implementarea acestor proiecte până la data de 31 decembrie 2017. Articolul 21Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management, şi Ministerul Transporturilor, în calitatea de autoritate de implementare pentru proiectele exISPA, asigură respectarea legalităţii pentru implementarea proiectelor ex-ISPA, acordă avizul prealabil şi/sau, după caz, avizul de oportunitate, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru toate proiectele ex-ISPA din sectorul transport, inclusiv pentru situaţia în care sursa de finanţare este prevăzută în bugetul altor ordonatori de credite, precum şi implementarea măsurilor pentru închiderea măsurilor ex-ISPA în limita competenţelor legale pe care le au ca autoritate de management/autoritate de implementare pentru proiectele care, potrivit Regulamentului Comisiei Europene, îndeplinesc procedura legală de închidere. Articolul 22Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management, şi Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate de implementare, răspund de respectarea prevederilor legale în limita competenţelor care le revin, referitoare la acordarea avizului prealabil şi/sau, după caz, a avizului de oportunitate, iar ordonatorii principali de credite/beneficiarii răspund de modul de utilizare a fondurilor şi de încadrarea în termenul-limită de implementare a proiectelor. Capitolul IV Dispoziţii finale Articolul 23Procedurile cu privire la elaborarea, fundamentarea şi aprobarea deschiderilor de credite bugetare, în vederea transmiterii la Ministerul Finanţelor Publice, redistribuirile de fonduri între proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi stabilirea termenelor şi, respectiv, a mecanismului de depunere a cererilor de rambursare, în condiţiile legii, se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, elaborat în termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 24În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin comun, Ministerul Transporturilor, Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerul Finanţelor Publice vor emite norme metodologice de aplicare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:──────────────────Ministrul transporturilor,Relu FenechiuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul delegat pentru proiectede infrastructură de interes naţionalşi investiţii străine,Dan-Coman ŞovaBucureşti, 21 mai 2013.Nr. 47.________

Noutăți

 • LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 133 din 11 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 158/2002 privind acordarea gratuita, în anul 2003, a unui ajutor în îngrăşăminte chimice producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafaţa totală de până la 2,5 ha
 • LEGE nr. 235 din 6 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 9 mai 2007 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 41 din 8 aprilie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 210 din 27 iunie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 11 mai 2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 28 mai 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare
 • LEGE nr. 227 din 28 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi către Asociaţia Salariaţilor Băncii Comerciale Române - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative
 • LEGE nr. 365 din 21 decembrie 2007 pentru modificarea art. 174 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • LEGE nr. 127 din 18 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 133/2000 privind repartizarea capacităţilor de infrastructura feroviara
 • LEGE nr. 49 din 14 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil şi pentru modificarea altor acte normative
 • LEGE nr. 158 din 22 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2014 pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005
 • LEGE nr. 460 din 6 decembrie 2006 pentru înfiinţarea satului Comasca prin reorganizarea comunei Oinacu, judeţul Giurgiu
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă
 • LEGE nr. 480 din 8 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală
 • LEGE nr. 98 din 27 aprilie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare
 • LEGE nr. 201 din 16 iulie 2015 pentru modificarea art. 21 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 139 din 17 octombrie 2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Naţionala a Pădurilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 67 din 3 mai 2001 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare şi plăti compensatorii de care beneficiază, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezerva sau direct în retragere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 20 februarie 2007 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 4 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 553 din 30 noiembrie 2004 pentru modificarea art. III din Legea nr. 90/2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 7 din 16 februarie 2017 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 25 noiembrie 2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică
 • LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri*)
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 24 octombrie 2003 privind alocaţia familială complementara şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentala
 • LEGE nr. 18 din 6 martie 1995 privind aderarea României la Statutul Centrului Internaţional pentru Inginerie Genetica şi Biotehnologie (I.C.G.E.B.), Trieste - Italia, adoptat la Madrid la 13 septembrie 1983
 • LEGE nr. 321 din 14 iulie 2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate
 • LEGE nr. 74 din 26 aprilie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 (*republicată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 253 din 7 decembrie 2000 privind rambursarea din bugetul Consiliului Judeţean Iaşi a creditelor externe contractate de Regia Autonomă Judeţeana "Apa Canal" Iaşi, cu garanţia statului, de la banca germană Kreditanstalt fur Wiederaufbau pentru finanţarea obiectivului de investiţii "Retehnologizarea, modernizarea, completarea şi dezvoltarea Staţiei de epurare a municipiului Iaşi"
 • LEGE nr. 29 din 10 ianuarie 2019 pentru aderarea României la Protocolul adiţional privind scrisoarea electronică de însoţire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008, la Convenţia referitoare la contractul de transport rutier internaţional de mărfuri pe şosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 165 din 28 octombrie 1999 pentru completarea alin. 1 al art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 22 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicată*) privind Codul civil
 • LEGE nr. 155 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 87 din 8 aprilie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 (*republicată*) privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 59 din 26 mai 2000 privind Statutul personalului silvic
 • LEGE nr. 28 din 21 decembrie 1978 legea educaţiei şi învăţămîntului
 • LEGE nr. 418 din 27 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială - faza a II-a) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2002
 • LEGE nr. 241 din 17 iulie 2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 28 septembrie 2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară
 • LEGEA nr. 24 din 24 octombrie 1990 privind ratificarea Acordului de înfiinţare a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
 • LEGE nr. 556 din 7 decembrie 2004 privind înfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 25 octombrie 2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare
 • LEGE nr. 188 din 14 octombrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) şi (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 80 din 15 noiembrie 1993 privind protecţia socială a personalului care lucrează în industria destinată apărării naţionale şi ordinii publice
 • LEGE nr. 285 din 23 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • LEGE nr. 167 din 9 iunie 2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021