Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 30 aprilie 2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare restante asupra Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 13 mai 2013 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 30 aprilie 2013privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare restante asupra Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 13 mai 2013

Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare face parte din categoria societăţilor de importanţă naţională, având ca obiect de activitate extragerea şi procesarea minereurilor neferoase.Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare face obiectul procedurii de insolvenţă prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, în dosarul nr. 32/100/2009, aflat pe rolul Tribunalului Timişoara, cauză strămutată de pe rolul Tribunalului Maramureş la cererea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) şi Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS).Din analiza Planului de reorganizare rezultă faptul că reluarea activităţii debitoarei nu constituie un obiectiv al măsurilor propuse, prin acesta conducând, de fapt, la lichidarea tuturor bunurilor din averea companiei.Aprobarea în adunarea creditorilor a Planului de reorganizare a companiei, în forma actuală, înainte ca AAAS să devină creditor principal prin preluarea creanţei administrate de ANAF, ar conduce la lichidarea companiei şi la pierderea locurilor de muncă.AAAS a constatat că au fost identificate probleme de mediu, în mod special la iazurile de decantare şi la carierele de suprafaţă şi din cauza conţinutului ridicat de arsen al stocului de pirită auriferă deţinut de Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare, care pot genera extinderea poluării mediului.Având în vedere faptul că AAAS deţine doar un procent minoritar în adunarea creditorilor, chiar dacă a constatat nereguli majore în măsurile din planul de reorganizare, nu va putea obţine o decizie favorabilă modificării acestuia.Preluarea de către AAAS a creanţei deţinute de ANAF prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Maramureş, în vederea concentrării deciziei în Adunarea/Comitetul creditorilor, astfel încât să se creeze cadrul necesar pentru:- configurarea pachetului de măsuri ce pot fi implementate pentru soluţionarea problemelor existente la Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare, în baza unor criterii obiective şi cuantificabile;- administrarea, la nivel unitar şi în interesul statului român, a măsurilor pentru menţinerea societăţii sau reinserţia activităţilor viabile din cadrul acesteia, în circuitul economic, concomitent cu maximizarea nivelului de recuperare a creanţelor statului în condiţii de eficienţă şi transparenţă a procesului de valorificare.Astfel, statul intenţionează să monitorizeze printr-o singură instituţie maximizarea recuperării creanţelor sale şi, în acelaşi timp, să creeze premise pentru rămânerea companiei în circuitul economic.Procedura nu va afecta interesele celorlalţi creditori, întrucât AAAS se va subroga în locul ANAF pe lista creditorilor acceptaţi în Tabelul definitiv al creanţelor, rămânând totodată şi pe poziţia conferită de calitatea sa proprie de creditor.Caracterul de urgenţă este susţinut atât de importanţa pe care compania o are în circuitul economic, cât şi de necesitatea păstrării locurilor de muncă.În plus, măsura are caracter de urgenţă, întrucât perioada de observaţie din cadrul procedurii insolvenţei nu poate fi prelungită, având în vedere necesitatea adoptării unei decizii cu privire la planul de reorganizare. Dacă acest plan modificat de reorganizare nu va fi susţinut în Adunarea creditorilor în mod unitar de către reprezentanţii statului, intrarea societăţii în faliment este iminentă.Preluarea creanţei de către AAAS ar permite coagularea interesului statului şi votul favorabil asupra planului de reorganizare în Adunarea creditorilor, care ar permite repornirea activităţii în societate.Faţă de cele prezentate mai sus,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, denumită în continuare AAAS, a creanţelor bugetare restante asupra Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare, administrate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, prin organul fiscal competent. Articolul 2 (1) Fac obiectul preluării de către AAAS creanţele bugetare, respectiv impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte venituri ale bugetului general consolidat, inclusiv accesorii, administrate de ANAF, prin organul fiscal competent, asupra Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare şi înscrise în Tabelul definitiv consolidat al creanţelor din procedura de insolvenţă a debitoarei, precum şi creanţele născute după data deschiderii procedurii insolvenţei şi până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Data preluării creanţei este data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 3 (1) După predarea creanţei prevăzute la art. 1, ANAF, prin organul fiscal competent, va proceda la scăderea acesteia din evidenţa fiscală şi, implicit, la scăderea ei din contabilitatea bugetară. (2) Organul fiscal al ANAF competent în administrarea creanţelor asupra Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare, prevăzute la art. 2 alin. (1), predă AAAS titlurile de creanţă, precum şi actele procedurale întocmite de acesta în vederea recuperării obligaţiilor bugetare. Articolul 4 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, raportat la creanţa ce face obiectul acesteia, AAAS se subrogă în drepturile şi obligaţiile ANAF. (2) Termenele de prescripţie prevăzute de lege la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pentru creanţa ce face obiectul acesteia rămân aplicabile.Art. 5Predarea creanţei de la ANAF către AAAS se va face prin protocol de predare-primire.Art. 6Ca urmare a preluării creanţei administrate de către ANAF, AAAS, în calitate de creditor bugetar, are obligaţia de a lua toate măsurile în vederea recuperării creanţei datorate de către Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase "REMIN" - S.A. şi de a vira sumele distribuite conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei către bugetul general consolidat.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────p. Ministrul economiei,Adrian Ciocănea,secretar de statPreşedintele Autorităţii pentruAdministrarea Activelor Statului,Adrian Constantin VolintiruViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaPreşedintele Agenţiei Naţionalepentru Resurse Minerale,Gheorghe DuţuBucureşti, 30 aprilie 2013.Nr. 39.________

Noutăți

 • LEGE nr. 223 din 27 noiembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • LEGE nr. 157 din 12 iulie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 9 din 28 februarie 2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 164 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 3 noiembrie 2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 131 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 100/1999 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultura finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizării personalului din instituţiile şi activităţile cu profil cultural
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 29 aprilie 2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 54 din 17 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 139/2004 privind modificarea art. 26 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 154 din 11 noiembrie 2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 142 din 18 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 194 din 6 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 201/1999 pentru completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii şi/sau pe venituri realizate de consultanţi străini pentru activităţile desfăşurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 18 iunie 2008 privind stabilirea competenţei supravegherii executării obligaţiei minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 7 aprilie 1997 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/1997 privind constituirea, la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, a fondului pentru finanţarea lucrărilor agricole
 • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 (*republicată*) legea bibliotecilor
 • LEGE nr. 176 din 30 iunie 2015 pentru ratificarea Protocolului, semnat de România la Varşovia la 25 noiembrie 2014, pentru modificarea Convenţiei privind organizarea şi activitatea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică (cu modificările aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 şi 18 decembrie 1990) şi a Statutului Băncii Internaţionale de Cooperare Economică (cu modificările aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 şi 18 decembrie 1990), semnate la Moscova la 22 octombrie 1963
 • LEGE nr. 93 din 4 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 54 din 13 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2006 pentru completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
 • LEGE nr. 90 din 1 noiembrie 1995 privind aderarea României la Convenţia internaţionala pentru unificarea anumitor reguli referitoare la competenţa penală în materie de abordaj şi alte evenimente de navigaţie, semnată la Bruxelles la 10 mai 1952
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 325 din 20 octombrie 2009 pentru modificarea lit. b) a art. 29 din Legea pomiculturii nr. 348/2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 597 din 22 decembrie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
 • LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurentei neloiale
 • LEGE nr. 324 din 8 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 25 din 9 iunie 1997 cu privire la adopţie
 • LEGE nr. 292 din 2 noiembrie 2007 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 27 decembrie 2011 pentru acceptarea majorării cotei de participare a României la Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 373 din 5 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 18 martie 2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială
 • LEGE nr. 19 din 12 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 364 din 13 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România
 • LEGE nr. 127 din 30 septembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi a Legii petrolului nr. 238/2004
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 200 din 16 iulie 2015 pentru modificarea art. 47 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • LEGE Nr. 52 din 21 iunie 1996 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Italiana referitoare la adopţia minorilor, semnată la Roma la 29 martie 1995
 • LEGE nr. 49 din 14 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil şi pentru modificarea altor acte normative
 • LEGE nr. 198 din 16 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţa fiscală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 1 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză
 • LEGE nr. 177 din 10 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 26 ianuarie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 21 decembrie 2011 privind ratificarea Acordului de împrumut (Al treilea împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 20 decembrie 2011
 • LEGE nr. 38 din 19 ianuarie 2018 pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane şi pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 163 din 6 decembrie 2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020