Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 30 noiembrie 2012 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 27 noiembrie 2012pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 30 noiembrie 2012

Având în vedere necesitatea:- implementării măsurilor iniţiate de Guvernul României pentru accelerarea gradului de absorbţie a fondurilor externe nerambursabile destinate României şi utilizarea eficientă a acestora;- adoptării unor măsuri de sprijin pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor europene atât de către beneficiari, cât şi de către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, prin introducerea unor măsuri de prevenire a apariţiei neregulilor şi în special a fraudelor;- finalizării cât mai urgente a procedurilor de aplicare a corecţiilor financiare propuse de Comisia Europeană, prin aplicarea procedurii de decertificare, în vederea reluării până la sfârşitul anului 2012 a procesului de transmitere a declaraţiilor de cheltuieli către aceasta;- introducerii, în cadrul naţional de reglementare, a unor prevederi care să asigure posibilitatea aplicării unor proceduri specifice de deducere procentuală definitivă sau temporară a unor sume care reprezintă corecţii financiare şi asupra declaraţiilor curente de cheltuieli transmise Comisiei Europene;- introducerii, în cadrul naţional de reglementare, a unor prevederi privind constituirea unor obligaţii privind raportările financiare din partea autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene;- deblocării transmiterii declaraţiilor de cheltuieli la Comisia Europeană, în vederea evitării riscului dezangajării automate a fondurilor la sfârşitul anului 2012, precum şi pentru asigurarea rambursărilor de fonduri de la Comisia Europeană înainte de sfârşitul anului 2012;- evitării suspendării de către Comisia Europeană, în baza art. 92 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 , cu modificările şi completările ulterioare, cu consecinţe puternic negative asupra bugetului naţional,întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii urgente şi extraordinare a căror reglementare nu mai poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 30 iunie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), după litera o) se introduce o nouă literă, litera o^1), cu următorul cuprins:"o^1) aplicare de deduceri procentuale definitive sau temporare din declaraţiile de cheltuieli - reducerea sumelor declarate către Uniunea Europeană/donatorul public internaţional, aferente unor proiecte finanţate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare şi din Fondul European pentru Pescuit, cu sume care reprezintă o cotă procentuală stabilită ca urmare a constatării într-un raport de audit elaborat de Autoritatea de Audit sau de Comisia Europeană/Curtea Europeană de Conturi a unor nereguli de sistem."2. La articolul 2 alineatul (1), litera y) se modifică şi va avea următorul cuprins:"y) decertificarea - reducerea, din următoarea declaraţie de cheltuieli transmisă Comisiei Europene/donatorului public internaţional, a sumelor care reprezintă valoarea unor cheltuieli finanţate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare şi din Fondul European pentru Pescuit, care au fost deja certificate către Comisia Europeană/donatorul public internaţional, al căror caracter neeligibil a fost determinat ulterior certificării lor, indiferent dacă pentru aceste sume s-au emis sau nu titluri de creanţă. Decertificarea este o operaţiune cu caracter definitiv sau temporar."3. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere dreptului autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene de a lua măsuri privind suspendarea plăţilor/rambursărilor către beneficiari în baza prevederilor cuprinse în contractele/ deciziile/ordinele/acordurile de finanţare. În acest caz, la solicitarea beneficiarului, se poate aplica drept măsură subsecventă şi suspendarea aplicării prevederilor contractelor/ deciziilor/ordinelor/acordurilor de finanţare în vederea prelungirii perioadei de implementare a acestora."4. La articolul 53, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 53. - (1) Constatărilor cu implicaţii financiare, care pot fi individualizate la nivel de proiect finanţat din fonduri europene, din rapoartele de control/audit extern întocmite de reprezentanţii Uniunii Europene/donatorului public internaţional li se aplică prevederile art. 21 alin. (4). (2) Poziţia părţii române în ceea ce priveşte acceptarea sau neacceptarea integrală ori parţială a constatărilor formulate în condiţiile alin. (1) se stabileşte de către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, în baza actului de constatare sau a rezultatelor preliminare ale investigaţiilor, cu informarea autorităţii de certificare, a Autorităţii de Audit şi a Ministerului Afacerilor Europene."5. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 55. - În situaţia în care, ca urmare a procedurii de audiere sau de conciliere, poziţia autorităţilor române rămâne divergentă în raport cu cea a reprezentanţilor Uniunii Europene/donatorului public internaţional, a căror decizie finală este aplicarea de corecţii financiare Românei, Guvernul României poate decide, la iniţiativa autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, cu avizul autorităţilor de certificare şi cu aprobarea ministrului finanţelor publice: a) iniţierea procedurii de contestare la instanţele stabilite prin acordurile cu Uniunea Europeană/donatorul public internaţional a deciziei finale a reprezentanţilor Uniunii Europene/donatorului privind corecţia financiară aplicată României; sau b) neiniţierea procedurii de contestare la instanţele stabilite prin acordurile cu Uniunea Europeană/donatorul public internaţional şi, în acest caz, acceptarea constatării, cu implicaţii financiare stabilite de reprezentanţii Uniunii Europene/ donatorului public internaţional, prin aplicarea decertificării definitive şi/sau a deducerilor definitive, în condiţiile prevăzute la art. 57^1 alin. (5)."6. Articolul 57^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 57^1. - (1) La solicitarea scrisă a Uniunii Europene/donatorului public internaţional, autorităţile române pot aplica decertificarea definitivă pentru sume care reprezintă creanţe bugetare constituite în aplicarea prevederilor ordonanţei, înainte de recuperarea lor efectivă de la debitor. (2) În cazul în care, ca urmare a unor rapoarte de control/audit extern în care sunt formulate constatări cu caracter de sistem, reprezentanţii Uniunii Europene/donatorului public internaţional propun aplicarea unor corecţii financiare procentuale, aplicabile la nivel de program operaţional/axă prioritară/domeniu major de intervenţie/tip de fond/măsură/ beneficiar/organism intermediar, autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene implicate au obligaţia analizării implicaţiilor financiare ale acestor propuneri. (3) În funcţie de această analiză şi, după caz, pentru evitarea situaţiilor în care reprezentanţii Uniunii Europene/donatorului public internaţional ar putea decide aplicarea întreruperii, presuspendării sau suspendării plăţilor pentru programul respectiv, autorităţile române pot lua următoarele măsuri, cu caracter definitiv sau temporar: a) decertificarea; şi/sau b) aplicarea de deduceri procentuale din declaraţiile de cheltuieli. (4) Autorităţile române pot decide luarea măsurilor prevăzute la alin. (3) şi în cazul depăşirii pragului de materialitate a erorilor înregistrate în sistem, reflectate în raportul anual de control al Autorităţii de Audit. (5) În aplicarea prevederilor alin. (1)-(3) se aprobă, pentru fiecare caz în parte, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului care coordonează autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene şi a Ministerului Finanţelor Publice şi cu avizul Ministerului Afacerilor Europene, următoarele: a) metodologia de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă şi/sau deducerea definitivă; b) valoarea sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă; c) valoarea procentului utilizat pentru stabilirea sumelor de decertificat definitiv şi a deducerilor procentuale definitive. (6) La iniţiativa Uniunii Europene, a donatorului public internaţional sau a autorităţilor române se poate efectua regularizarea financiară a măsurilor cu caracter temporar întreprinse în aplicarea prevederilor alin. (3)."7. Articolul 57^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 57^2. - (1) Autoritatea de certificare din cadrul programelor finanţate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare şi din Fondul European pentru Pescuit poate decertifica temporar, în baza informaţiilor primite de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, sumele pentru care au fost formulate sesizări în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1), în cazul în care se dispune punerea în mişcare a acţiunii penale. (2) Prin excepţie de la prevederile art. 57^1 alin. (5), în cazul în care instanţele de judecată pronunţă o hotărâre definitivă privind existenţa unei infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene/donatorului public internaţional, autoritatea de certificare din cadrul programelor finanţate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare şi din Fondul European pentru Pescuit are obligaţia decertificării definitive a sumelor care fac obiectul respectivei hotărâri."8. După articolul 59 se introduce un nou capitol, capitolul VII^1 "Raportări financiare", alcătuit din articolele 59^1-59^6, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL VII^1Raportări financiareArt. 59^1. - Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene din cadrul programelor finanţate din instrumente structurale şi din fondurile aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare sunt obligate să transmită autorităţii de certificare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, până la data de 10 a lunii curente pentru luna precedentă, informaţii corecte şi complete cu privire la datele înregistrate în contabilitatea proprie referitoare la gestiunea financiară a fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, potrivit situaţiilor de raportare stabilite în norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.Art. 59^2. - Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene din cadrul programelor finanţate din fonduri aferente politicii agricole comune şi politicii comune de pescuit transmit situaţiile de raportare prevăzute la art. 59^1, până la data de 10 a lunii curente pentru luna precedentă, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.Art. 59^3. - Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene aferente programelor finanţate în cadrul obiectivului «Cooperare teritorială europeană» al politicii de coeziune, altele decât programele prevăzute la art. 59^1, întocmesc şi transmit situaţiile de raportare prevăzute la art. 59^1, până la data de 10 a lunii curente pentru luna precedentă, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.Art. 59^4. - Prin situaţiile de raportare se transmit şi datele lunare referitoare la disponibilul din conturile deschise la bănci comerciale şi la Trezoreria Statului ale autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, justificate pe baza extraselor de cont.Art. 59^5. - Autoritatea de certificare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice/Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului căreia i s-au transmis situaţiile de raportare prevăzute la art. 59^1 şi 59^3 confirmă autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene corectitudinea informaţiilor cu privire la datele cuprinse în aceste situaţii în raport cu datele înregistrate în contabilitatea proprie şi centralizează datele primite, pe care le înaintează Ministerului Finanţelor Publice, până la data de 20 a lunii curente pentru luna precedentă. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale confirmă corectitudinea informaţiilor cu privire la datele din situaţiile de raportare prevăzute la art. 59^2 în raport cu datele înregistrate în contabilitatea proprie şi centralizează datele primite, pe care le înaintează Ministerului Finanţelor Publice, până la data de 20 a lunii curente pentru luna precedentă.Art. 59^6. - Normele metodologice prevăzute la art. 59^1 cuprind modul de elaborare şi de prezentare a informaţiilor şi situaţiilor de raportare prevăzute la art. 59^1-59^5."9. La articolul 60 alineatul (1), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:"k) netransmiterea, în termenele prevăzute la art. 59^1 -59^5, de către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene şi de către autorităţile de certificare a informaţiilor şi situaţiilor financiare prevăzute la art. 59^1-59^5." Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 30 iunie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuMinistrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Daniel Constantinp. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,Marcel Ioan Boloş,secretar de statp. Ministrul afacerilor europene,Răzvan Cotovelea,secretar de statBucureşti, 27 noiembrie 2012.Nr. 75.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 83 din 13 martie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 26 februarie 2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 141 din 25 octombrie 2001 pentru sancţionarea unor acte de terorism şi a unor fapte de încălcare a ordinii publice
 • LEGE nr. 530 din 25 noiembrie 2004 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 218 din 29 decembrie 1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol
 • LEGE nr. 186 din 18 iulie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 13 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare
 • LEGE nr. 19 din 9 ianuarie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presa ROMPRES
 • LEGE nr. 28 din 19 martie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 460 din 12 noiembrie 2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 263 din 7 decembrie 2000 privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale "C.U.G." - S.A. Cluj-Napoca
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 28 iunie 2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 21 decembrie 2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 26 din 7 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2004 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 142 din 18 iunie 2018 privind precursorii de droguri
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 218 din 2 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora
 • LEGE nr. 178 din 18 octombrie 2000 privind produsele cosmetice
 • LEGE nr. 261 din 27 iunie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2006 pentru completarea art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 188 din 21 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 152 din 18 iunie 1930 pentru deschiderea unui credit extraordinar
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 octombrie 2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 38 din 14 februarie 1998 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la transporturile rutiere internaţionale de persoane şi de mărfuri, semnat la Bucureşti la 31 mai 1995
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 99 din 26 mai 1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 215 din 28 noiembrie 2000 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
 • LEGE nr. 188 din 21 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 285 din 5 iunie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 215/1999 privind modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată
 • LEGE nr. 78 din 20 iulie 1992 pentru modificarea art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 56 din 17 martie 2005 (*republicată*) privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004
 • LEGE nr. 104 din 27 martie 2003 (*republicată*) privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului*)
 • LEGE nr. 281 din 26 noiembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2018 privind desfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti din subordinea Ministerului Transporturilor
 • LEGE nr. 236 din 28 noiembrie 2016 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei, semnat la Bucureşti la 31 iulie 2015, suplimentar la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Canadei privind cooperarea în dezvoltarea şi folosirea energiei atomice în scopuri paşnice, semnat la Ottawa la 24 octombrie 1977
 • LEGE nr. 258 din 19 iulie 2007 privind practica elevilor şi studenţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială
 • LEGE nr. 294 din 27 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2002 pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr. 137/1995
 • LEGE nr. 376 din 28 septembrie 2004 privind bursele private
 • LEGE nr. 114 din 5 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020