Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 20 noiembrie 2012 privind asigurarea unei contribuţii suplimentare a României la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL prin detaşarea ofiţerilor de poliţie
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2012 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 20 noiembrie 2012privind asigurarea unei contribuţii suplimentare a României la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL prin detaşarea ofiţerilor de poliţie Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2012

Având în vedere statutul României de stat membru (stat fondator) în cadrul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL, angajamentele internaţionale asumate de România prin Ministerul Administraţiei şi Internelor în cadrul vectorului de asigurare a unui spaţiu european de libertate, securitate şi justiţie, precum şi de implicare în efortul internaţional de combatere a criminalităţii organizate şi terorismului,ţinând seama de următoarele considerente:- România este singurul stat membru fondator şi singurul stat membru al Uniunii Europene care nu este reprezentat în posturi la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL;- avantajele operaţionale aduse de asigurarea contribuţiei României prin detaşarea unor ofiţeri de poliţie la această organizaţie internaţională, în condiţiile în care persoanele date în urmărire internaţională de către autorităţile judiciare din România reprezintă aproximativ 12% din totalul mondial al persoanelor date în urmărire, ceea ce conduce la un volum semnificativ de date şi informaţii procesate la nivelul Secretariatului General al Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL cu scopul de a facilita localizarea şi aducerea lor în faţa justiţiei;- activitatea desfăşurată în ultimii ani la nivelul Poliţiei Române şi nu numai este caracterizată printr-o creştere substanţială a indicatorilor în ceea ce priveşte fluxul informaţional operativ, ceea ce demonstrează angajarea deplină a Ministerului Administraţiei şi Internelor în combaterea fenomenului infracţional transfrontalier;- schimbul de mesaje referitor la infracţiunile săvârşite de cetăţenii români în străinătate a crescut în mod considerabil, astfel s-a ajuns în anul 2010, dar şi în 2011, la peste 200.000 de mesaje operative cu parteneri străini atât prin intermediul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL, cât şi prin celelalte canale de cooperare poliţienească internaţională, faţă de peste 110.000 în 2009, dintre acestea peste 50% având loc prin intermediul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL;- autorităţile de aplicare a legii din România sunt al treilea mare utilizator european al bazelor de date gestionate de Secretariatul General al Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL, mai ales în condiţiile în care acestea reprezintă un important aport operaţional în demersul de securizare a frontierelor externe ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Schengen;- avantajele strategice şi de reprezentare la nivelul celei mai mari organizaţii de aplicare a legii la nivel mondial;- existenţa unei comunicări oficiale a Secretariatului General al Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL cu privire la participarea şi selecţionarea unui ofiţer de poliţie român la nivelul Secretariatului General al Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL pentru a îndeplini o funcţie cu atribuţii funcţionale de coordonare a managementului datelor şi informaţiilor, care să fie detaşată la Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală - INTERPOL în perioada imediat următoare;- necesitatea identificării urgente a unei soluţii legislative care să permită detaşarea unor ofiţeri de poliţie români la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL,luând în considerare că în cazul neadoptării acestui act normativ sub forma ordonanţei de urgenţă se preconizează şi următoarele consecinţe negative:- crearea unui deserviciu de imagine autorităţilor române de aplicare a legii şi, implicit, Ministerului Administraţiei şi Internelor prin imposibilitatea stabilirii cu celeritate a unei soluţii legale pentru asigurarea detaşării, la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL, a unor ofiţeri de poliţie români, în condiţiile unei comunicări oficiale punctuale a Secretariatului General al Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL cu privire la selecţionarea unui ofiţer de poliţie român la nivelul Secretariatului General al Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL pentru a îndeplini o funcţie cu atribuţii funcţionale de coordonare a managementului datelor şi informaţiilor, care să fie detaşată la Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală - INTERPOL în perioada imediat următoare;- pierderea oportunităţii creării şi menţinerii unui beneficiu de imagine în favoarea României, prin implicarea directă şi la un nivel internaţional a instituţiei în eforturile europene şi internaţionale de combatere a criminalităţii transfrontaliere şi de creare a unui spaţiu comun de libertate, securitate şi justiţie;- neexploatarea completă a posibilităţilor oferite de Secretariatul General al Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL, România fiind unul dintre cei mai mari beneficiari ai instrumentelor informaţionale puse la dispoziţie de organizaţie, detaşarea unor ofiţeri de poliţie creând premisele unei mai bune utilizări a resurselor Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL pentru realizarea intereselor de siguranţă publică atât ale organizaţiei, cât şi ale României;- România ar rămâne singurul stat fondator şi singurul stat membru al Uniunii Europene care nu asigură o participare prin personal specializat la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL,în considerarea faptului că neadoptarea de urgenţă a unor măsuri de ordin legislativ ar conduce la pierderea postului pentru care a fost selecţionat un ofiţer de poliţie şi ar putea avea consecinţe grave asupra reprezentării intereselor României la nivel internaţional, dar şi asupra gestionării activităţii de cooperare poliţienească internaţională, elemente care vizează interesul general public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1România asigură o contribuţie suplimentară la Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală - INTERPOL, denumită în continuare INTERPOL, prin detaşarea la această organizaţie internaţională a ofiţerilor de poliţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor sau al instituţiilor şi structurilor aflate în subordine. Articolul 2 (1) Detaşarea ofiţerilor de poliţie la INTERPOL se dispune de către ministrul administraţiei şi internelor, în funcţie de resursele financiare aprobate prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru o perioadă de timp determinată potrivit cerinţelor INTERPOL. (2) Perioada iniţială a detaşării poate fi prelungită de către ministrul administraţiei şi internelor în funcţie de solicitarea INTERPOL şi de resursele financiare aprobate prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Articolul 3 (1) Pot fi detaşaţi la INTERPOL numai ofiţerii de poliţie care au fost selectaţi de INTERPOL pentru posturi de experţi detaşaţi, potrivit procedurilor proprii. (2) Detaşarea la INTERPOL a ofiţerilor de poliţie se poate face cu acordul acestora. (3) Ofiţerii de poliţie trimişi în misiune permanentă în străinătate sunt detaşaţi la INTERPOL, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, numai după încheierea misiunii în străinătate. (4) Ofiţerii de poliţie aflaţi în perioada de stagiu sau de probă, potrivit reglementărilor legale în vigoare, nu pot fi detaşaţi la INTERPOL. Articolul 4 (1) Pe timpul detaşării la INTERPOL, ofiţerii de poliţie beneficiază de următoarele drepturi plătite din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor: a) salariul lunar în valută similar ataşaţilor de afaceri interne, o indemnizaţie lunară în valută pentru soţia/soţul aflată/aflat în întreţinere permanentă în străinătate, precum şi o indemnizaţie lunară în valută pentru copiii minori aflaţi în întreţinere permanentă în străinătate, conform Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare; b) cheltuielile de chirie, alte cheltuieli conexe acestora şi cheltuieli de întreţinere a locuinţei, cheltuielile de transport la instalare/retragere a ofiţerului de poliţie detaşat la/de la INTERPOL, precum şi cheltuielile pentru transportul bagajelor personale, în limita a 250 de kilograme, în sensul Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Ofiţerii de poliţie detaşaţi la INTERPOL beneficiază de concediu de odihnă conform reglementărilor stabilite la nivelul INTERPOL. Pe perioada concediului de odihnă efectuat în ţară, ofiţerii de poliţie detaşaţi la INTERPOL beneficiază de salariul corespunzător funcţiei de ataşat de afaceri interne, pe care sunt încadraţi în ţară, actualizat potrivit reglementărilor în vigoare. (3) Salariul ofiţerului de poliţie detaşat la INTERPOL, precum şi contribuţiile sociale obligatorii prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru angajator şi angajat, soţul/soţia care îl însoţeşte se plătesc, respectiv se reţin şi se plătesc de către Ministerul Administraţiei şi Internelor. (4) Ofiţerii de poliţie detaşaţi la INTERPOL, precum şi membrii de familie ai acestora care îi însoţesc beneficiază de asigurare medicală, al cărei cost este asigurat de Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu excepţia situaţiei în care aceasta este asigurată de INTERPOL. (5) În sensul alin. (4) sunt consideraţi membri de familie soţul/soţia şi copiii minori care însoţesc ofiţerul de poliţie detaşat la INTERPOL. (6) Ofiţerul de poliţie detaşat la INTERPOL are obligaţia de a transmite lunar, în copie la data de întâi a fiecărei luni şi în original până la data de 20 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, documente justificative privind activităţile generatoare de cheltuieli prevăzute la alin. (1) lit. b), precum şi documentele doveditoare care să ateste efectuarea activităţii pentru INTERPOL. (7) Ofiţerul de poliţie detaşat la INTERPOL are obligaţia de a informa Ministerul Administraţiei şi Internelor cu privire la perioada/perioadele de efectuare a concediului de odihnă. Articolul 5Pe întreaga durată a detaşării, Ministerul Administraţiei şi Internelor are obligaţia să aducă la cunoştinţa ofiţerului de poliţie detaşat şi a INTERPOL-ului modificările situaţiilor de drept sau de fapt care stau la baza detaşării şi care privesc ministerul. Articolul 6 (1) Pe perioada detaşării la INTERPOL, ofiţerii de poliţie îşi păstrează raporturile de serviciu cu Ministerul Administraţiei şi Internelor. (2) În vederea detaşării la INTERPOL, ofiţerii de poliţie sunt mutaţi în interesul serviciului la Direcţia generală management resurse umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi se încadrează în statul de organizare al posturilor pentru încadrarea personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor care desfăşoară misiuni în afara teritoriului ţării, înfiinţat la nivelul acestei structuri. Articolul 7În situaţia în care detaşarea ofiţerului de poliţie încetează, înaintea expirării duratei stabilite iniţial, din iniţiativa acestuia sau a INTERPOL-ului, ofiţerul de poliţie în cauză are obligaţia informării Ministerului Administraţiei şi Internelor în termen de 10 zile de la data iniţierii demersurilor privind încetarea detaşării. Articolul 8 (1) La încetarea detaşării, ofiţerii de poliţie sunt mutaţi în interesul serviciului din statul de organizare prevăzut la art. 6 alin. (2) în unitatea de la care au plecat, pentru a fi încadraţi în funcţiile pe care le-au ocupat anterior detaşării, dacă acestea sunt vacante, sau, cu acordul lor, în funcţii echivalente celor ocupate anterior. (2) În situaţia în care ulterior aplicării prevederilor alin. (1) nu s-a realizat numirea în funcţie, ofiţerii de poliţie se pun la dispoziţia unităţii de la care au plecat, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare, pentru identificarea unei funcţii în vederea numirii, cu respectarea următoarei ordini de priorităţi: a) în altă unitate a Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru a fi încadraţi în funcţii echivalente celor ocupate anterior, cu acordul lor; b) în unitatea de la care au plecat sau în altă unitate, pe funcţii corespunzătoare gradelor profesionale deţinute, cu acordul lor; c) în unitatea de la care au plecat sau în altă unitate a Ministerului Administraţiei şi Internelor, pe funcţii inferioare gradului profesional pe care îl deţin, în condiţiile art. 22 alin. (6) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 9 (1) Pe întreaga perioadă a detaşării, ofiţerii de poliţie îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea şi instrucţiunile INTERPOL, în vederea îndeplinirii intereselor şi atingerii obiectivelor stabilite de către INTERPOL. (2) Personalul prevăzut la alin. (1) este obligat să respecte reglementările interne ale INTERPOL. Articolul 10Perioada în care ofiţerul de poliţie detaşat îşi desfăşoară activitatea la INTERPOL constituie vechime în serviciu şi în specialitatea studiilor absolvite, după caz. Articolul 11 (1) Promovarea şi avansarea în gradul profesional următor a ofiţerilor de poliţie detaşaţi care îşi desfăşoară activitatea la INTERPOL se fac potrivit legislaţiei în vigoare. (2) Rezultatele evaluării profesionale anuale a ofiţerilor de poliţie detaşaţi la INTERPOL realizate de către INTERPOL pe durata detaşării sunt echivalate rezultatelor evaluării anuale a performanţelor profesionale realizate de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, potrivit procedurilor în vigoare. Articolul 12 (1) În vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, se aprobă norme metodologice pentru stabilirea competenţelor structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor sau ale instituţiilor şi structurilor aflate în subordine. (2) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor prevăzut la alin. (1) se emite în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea DuşaMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mariana CâmpeanuMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 20 noiembrie 2012.Nr. 69.-----

Noutăți

 • LEGE nr. 187 din 17 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2004 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acţiuni la Societatea Comercială "Aviaţia Utilitara" - S.A. Iaşi din proprietatea statului şi din administrarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului în proprietatea privată a judeţului Iaşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Iaşi
 • LEGE nr. 98 din 23 mai 1998 privind finanţarea unor lucrări la Stadionul Cotroceni din Bucureşti, în vederea disputării meciurilor din cadrul Turneului final al Campionatului european de fotbal pentru tineri sub 21 de ani, organizat la Bucureşti în perioada 23-31 mai 1998
 • LEGE nr. 348 din 29 noiembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice ”Termoelectrica” - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala ”ROMAG-TERMO” şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 221 din 21 noiembrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport
 • LEGE nr. 231 din 7 octombrie 2015 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi comerciale aplicabile operaţiunilor de transfer de credit şi de debitare directă în euro şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009
 • LEGE nr. 187 din 28 iunie 1930 pentru deschiderea de credite extraordinare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 14 februarie 2007 privind reluarea pentru anul 2007 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • LEGE nr. 230 din 2 august 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic
 • LEGE nr. 362 din 19 septembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2003 pentru perfecţionarea cadrului legislativ privind regimul metalelor preţioase în România
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 (*republicată*) privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil*)
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 175 din 16 decembrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale
 • LEGE nr. 84 din 15 aprilie 1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 12 din 3 februarie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ecuador privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Quito la 21 martie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 1 septembrie 2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 166 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • LEGE nr. 8 din 3 februarie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României, pe de o parte, şi Uniunea Economică Belgo-Luxemburgheza, pe de altă parte, privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bruxelles la 4 martie 1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 136 din 17 octombrie 2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului Naţional Anticorupţie şi instanţelor judecătoreşti care îşi desfăşoară activitatea în Palatul de Justiţie din municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 8 din 28 februarie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Spania privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetăţenilor români şi spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 2004
 • LEGE nr. 349 din 29 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 186 din 20 decembrie 2001 privind instituirea sistemului de declaraţii de livrare a tutunului brut
 • LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 51 din 7 iunie 1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 119 din 9 iulie 1997 privind alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii
 • LEGE nr. 152 din 30 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2013 pentru modificarea art. 11^5 din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
 • LEGE nr. 95 din 23 septembrie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind transporturile maritime, semnat la Zagreb la 8 iunie 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 16 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 152 din 21 noiembrie 2001 privind unele măsuri pentru redresarea economico-financiară a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A.
 • LEGE nr. 115 din 15 iunie 2011 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior
 • LEGE nr. 54 din 21 aprilie 2011 pentru ratificarea Protocolului de amendare dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel, semnat la Bucureşti la 12 august 2010, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Ierusalim la 3 august 1998
 • LEGE nr. 96 din 21 mai 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 164 din 24 noiembrie 2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
 • LEGE nr. 25 din 7 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 203 din 28 decembrie 1999 (*republicată*) privind permisele de muncă
 • LEGE nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 46 din 5 mai 2000 pentru modificarea lit. a) din alin. (3) al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv
 • LEGE nr. 117 din 23 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • LEGE nr. 333 din 15 noiembrie 2005 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Austria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a protocolului-anexa, semnate la Bucureşti la 30 martie 2005
 • LEGE nr. 118 din 2 mai 2007 privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă
 • LEGE nr. 723 din 4 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 13 noiembrie 2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 23 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 48 din 7 iulie 1994 privind stabilirea unor drepturi în favoarea persoanelor fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acţionar în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991 şi a drepturilor aferente anului 1993 şi 1994 pentru persoanele ale căror terenuri agricole se afla în patrimoniul regiilor autonome cu activitatea agricolă, institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă
 • LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport*)
 • LEGE nr. 186 din 25 iunie 2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale
 • LEGE nr. 31 din 24 februarie 1948 pentru ratificarea tratatului de prietenie, colaborare şi asistenţa mutuala între Republica Populară Română şi Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice, semnat la Moscova la 4 februarie 1948
 • LEGE nr. 59 din 8 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 265 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*) privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
 • LEGE nr. 588 din 22 decembrie 2003 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4 aprilie 2003, aferent împrumutului acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
 • LEGE nr. 378 din 19 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive, precum şi a Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 7 din 28 februarie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Romi
 • LEGE nr. 131 din 24 iunie 2008 pentru completarea art. 116 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • LEGE nr. 228 din 31 octombrie 2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 30 iunie 2017 pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
 • LEGE nr. 188 din 14 octombrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Naţionala de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A., semnat la Luxembourg şi la Bucureşti la 12 şi, respectiv, la 14 noiembrie 1997, aferent transei a II-a, privind finanţarea Proiectului de dezvoltare a telecomunicaţiilor
 • LEGE nr. 269 din 5 octombrie 2005 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2005
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020