Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 14 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 19 noiembrie 2012 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 68 din 14 noiembrie 2012pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 19 noiembrie 2012

  Având în vedere angajamentele asumate de România prin acordurile de înțelegere cu Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană din anul 2011, acte prin care Guvernul României s-a obligat să rezolve deficiențele constatate la unele societăți de stat prin măsuri care să conducă la restructurarea economico-financiară a acestora și la eliminarea pierderilor și eficientizarea pe termen lung a activității, actualul context economic impune luarea unor măsuri rapide pentru crearea premiselor legislative și administrative care să conducă la creșterea eficienței operatorilor economici.Având în atenție faptul că reducerea arieratelor reprezintă un obiectiv asumat de Guvernul României prin Scrisoarea de intenție către Fondul Monetar Internațional, aprobată de Guvern prin memorandum la data de 7 iunie 2011, revizuită,întrucât neadoptarea în regim de urgență a acestui act normativ ar avea drept consecință perpetuarea actualelor disfuncționalități în activitatea Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București și Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., afectând capacitatea acestor operatori economici de a contribui la echilibrarea bugetului de stat și la relansarea economiei,având în vedere faptul că neadoptarea actului normativ atrage încălcarea angajamentelor asumate în cadrul acordurilor cu instituțiile financiare internaționale, cu consecințe grave din perspectiva echilibrului bugetar,ținând cont că neadoptarea în regim de urgență a măsurilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență ar conduce la ineficientizarea dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și de plată a unor contribuții la organisme internaționale, aprobată prin Legea nr. 38/2012, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2011 privind preluarea de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a unor creanțe deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru reglementarea unor dispoziții referitoare la înființarea unei societăți comerciale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 143/2012, ar putea pune în pericol funcționarea Sistemului energetic național - obiectiv național de interes strategic, pentru susținerea căruia este necesară asigurarea producerii energiei electrice în termocentrale numai în condiții de rentabilitate a producției de huilă, și ar atrage nerespectarea acordurilor încheiate de România cu Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană,în considerarea faptului că aspectele mai sus menționate constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență pentru asigurarea stabilității economiei și a echilibrului bugetar,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2012 privind acordarea unui împrumut Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. în scopul achitării obligațiilor de plată datorate furnizorilor de energie electrică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 8 iunie 2012, aprobată prin Legea nr. 194/2012, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Plata sumelor prevăzute la alin. (2) se va realiza cu condiția renunțării de către furnizorii de energie electrică la toate penalitățile de întârziere, înregistrate în contabilitatea acestora la data de 31 martie 2012, precum și a celor calculate de către aceștia, până la data plății obligațiilor restante înregistrate la aceeași dată.2. Termenele prevăzute la art. 1 alin. (1) și (7) se prorogă până la 20 decembrie 2012 inclusiv. Articolul IIAlineatul (2) al articolului III din Ordonanța Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 2 septembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru nerespectarea prevederilor alin. (1), Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate poate revoca autorizația de antrepozit fiscal, luând în considerare și consecințele bugetare produse. Articolul IIIAntrepozitarii autorizați prevăzuți la art. III alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 30/2011, cu modificările ulterioare, pot duce la îndeplinire condițiile prevăzute la art. 206^22 alin. (3) lit. h) și i), art. 206^23 alin. (1) lit. h), precum și la art. 206^54 alin. (4^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Articolul IVLa articolul 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (8)-(10), cu următorul cuprins:(8) Se interzice autorităților și instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, să achiziționeze autoturisme, așa cum sunt definite la art. 3 pct. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cmc și al căror preț nu poate depăși contravaloarea în lei a sumei de 18.000 euro inclusiv TVA.(9) Prin excepție de la prevederile alin. (8), instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale pot achiziționa autoturisme cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cmc și al căror preț poate depăși contravaloarea în lei a sumei de 18.000 euro inclusiv TVA numai în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.(10) Prevederile alin. (8) se aplică și societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiilor autonome. Articolul V(1) Societățile comerciale constituite conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2011 privind preluarea de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a unor creanțe deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru reglementarea unor dispoziții referitoare la înființarea unei societăți comerciale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 143/2012, preiau, potrivit legii, personalul necesar desfășurării activității proprii de la societatea comercială care a stins obligațiile fiscale prin procedura de dare în plată, în termen de 30 de zile de la data înmatriculării societății, cu acordul adunării generale a acționarilor.(2) Personalul preluat potrivit alin. (1) își păstrează drepturile și obligațiile ce decurg din contractele individuale de muncă și din contractul colectiv de muncă aplicabil la societatea comercială care a stins obligațiile fiscale prin procedura de dare în plată, existente la data preluării, până la expirarea acestuia.(3) Prin derogare de la prevederile art. 27 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, certificatele medicale, necesare la angajarea în muncă a personalului preluat de către noile societăți comerciale potrivit alin. (1), existente la societatea comercială care a stins obligații fiscale prin procedura de dare în plată, își mențin valabilitatea până la expirarea termenelor prevăzute de lege.(4) În situația în care la societățile comerciale nou-înființate potrivit alin. (1) nu se modifică activitatea desfășurată, condițiile de muncă și locurile de muncă existente la fostul angajator, prin derogare de la prevederile art. 20 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, nu este obligatorie efectuarea instruirii la preluarea acestora. Articolul VI(1) Ministerul Finanțelor Publice acordă orașului Sângeorz-Băi un împrumut în sumă de 13.000.000 lei, cu scadența la data de 17 decembrie 2012, din vărsăminte din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului.(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi utilizată pentru plata lucrărilor la obiectivul cu finanțare de la Uniunea Europeană "Dezvoltarea infrastructurii de turism balnear pentru sporirea atractivității Regiunii Nord-Vest (Turda-Sângeorz-Băi)".(3) Suma acordată potrivit alin. (1) și neutilizată până la data de 26 noiembrie 2012 se restituie în maximum o zi lucrătoare de la această dată de către orașul Sângeorz-Băi în contul prevăzut la alin. (10).(4) Suma prevăzută la alin. (1) are afectațiune specială în condițiile prevederilor art. 452 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură civilă și se utilizează numai potrivit prevederilor prezentului articol.(5) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice încheie o convenție cu orașul Sângeorz-Băi, în care vor fi precizate drepturile și obligațiile părților, precum și termenii și condițiile de derulare a împrumutului.(6) După semnarea convenției, Ministerul Finanțelor Publice virează suma prevăzută la alin. (1) în contul deschis pe numele orașului Sângeorz-Băi, menționat în convenție.(7) Împrumutul prevăzut la alin. (1) se acordă cu o rată a dobânzii situată la nivelul ratei dobânzii de politică monetară practicate de Banca Națională a României, la care se adaugă 4 (patru) puncte procentuale, și se rambursează integral la termenul prevăzut la alin. (1).(8) Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului, se calculează prin aplicarea ratei dobânzii prevăzute la alin. (7) la soldul împrumutului și se plătește lunar, începând cu luna acordării împrumutului.(9) Pentru neplata la termen a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligației. Dobânda de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.(10) Orașul Sângeorz-Băi restituie împrumutul și dobânzile aferente în contul distinct deschis la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al acesteia. În termen de 3 zile lucrătoare de la alimentarea acestui cont, obligațiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzile de întârziere, dobânzile și ratele de capital.(11) În cazul în care orașul Sângeorz-Băi nu achită la termen obligațiile prevăzute la alin. (1), (8) și (9), la solicitarea Ministerului Finanțelor Publice, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Bistrița-Năsăud sistează alimentarea bugetului local al orașului Sângeorz-Băi cu cote defalcate din impozitul pe venit și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale. Sistarea operează până la restituirea integrală a obligațiilor.(12) Până la restituirea integrală a obligațiilor prevăzute la alin. (1), (8) și (9), cotele defalcate din impozitul pe venit și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetului local al orașului Sângeorz-Băi, care au fost sistate în condițiile alin. (11), vor fi alocate bugetului local beneficiar numai pentru achitarea acestor obligații, la solicitarea ordonatorului principal de credite. Articolul VIILa articolul 153 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) de la bugetul de stat și din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății, pentru pacienții incluși în programul național de transplant; Articolul VIIIArticolul 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 98(1) Asociația Nevăzătorilor din România, Asociația Invalizilor de Război Nevăzători din România, Asociația Națională a Surzilor din România, Liga Națională a Organizațiilor cu Personal Handicapat din Cooperația Meșteșugărească și Consiliul Național al Dizabilității din România pot primi sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, potrivit bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate anual.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se utilizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, iar sumele rămase neutilizate la data încheierii exercițiului financiar se restituie la bugetul de stat. Articolul IX(1) Sumele disponibile rezultate din aplicarea prevederilor Legii nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale "Automobile Craiova" - S.A. se virează Ministerului Finanțelor Publice ca vărsăminte din privatizare, în contul curent general al Trezoreriei Statului.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) reprezintă:a) diferența rămasă din lichiditatea netă disponibilă, după deducerea: (i) necesarului de capital social în numerar la constituirea noii societăți; și a (îi) rezervei de restructurare estimate de părți, conform contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni;b) suma din rezerva de restructurare, rămasă în contul dedicat, după încheierea procesului de restructurare și certificarea costurilor totale ale restructurării și aprobarea acestora de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.(3) Suma prevăzută la alin. (2) lit. a) se virează în termen de 5 zile de la semnarea actului adițional la contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiat între Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în calitate de vânzător, și "Ford Motor Company", în calitate de cumpărător, iar suma prevăzută la alin. (2) lit. b) se virează după certificarea costurilor totale ale restructurării și aprobarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, conform prevederilor contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni, în termen de 30 de zile de la data preluării de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a pachetului de acțiuni la noua societate. Termenii "lichiditatea netă disponibilă", "rezerva de restructurare", "procesul de restructurare" și "noua societate" vor avea înțelesul stabilit prin contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Florin Georgescu
  Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Ovidiu Ioan Silaghi
  Ministrul sănătății,
  Raed Arafat
  p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Georgeta Bratu,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor europene,
  Leonard Orban
  Ministrul administrației și internelor,
  Mircea Dușa
  Ministrul delegat pentru administrație,
  Radu Stroe
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului,
  Lucian Marius Obreja
  Autoritatea Națională pentru Reglementarea
  și Monitorizarea Achizițiilor Publice,
  Lucian Dan Vlădescu
  București, 14 noiembrie 2012.Nr. 68.-----

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 30 octombrie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
 • LEGE nr. 225 din 1 august 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 21 martie 2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 13 septembrie 2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 215 din 22 decembrie 1997 privind Casa Socială a Constructorilor
 • LEGE nr. 631 din 16 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 26 mai 2005 privind emisiunea din anul 2005 a municipiului Bucureşti de titluri de valoare denominate în EUR
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 203 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 207 din 31 octombrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 484 din 18 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2003 pentru acceptarea de către România a amendamentelor la anexa Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, 1974, amendată, şi a Codului internaţional pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare, adoptate la Conferinţa Organizaţiei Maritime Internaţionale, la Londra, în perioada 9-13 decembrie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 14 iulie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Estonia privind readmisia persoanelor, semnat la Bucureşti la 23 octombrie 2003
 • LEGE nr. 95 din 4 iulie 2012 privind abrogarea Legii presei din Republica Socialistă România nr. 3/1974
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială
 • LEGE nr. 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 9 din 11 ianuarie 2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor
 • LEGE nr. 117 din 26 mai 2017 privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE NR. 9 din 01 ianuarie 1971 privind cantinele-restaurant pentru salariaţi
 • LEGE nr. 40 din 19 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 64 din 22 martie 2007 pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Kiev la 20 octombrie 2005, la Acordul dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (C.E.M.N.) privind colaborarea în domeniul asistenţei şi răspunsului de urgenţă la dezastre naturale şi provocate de om, semnat la Soci la 15 aprilie 1998
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 7 iulie 1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 22 februarie 2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 171 din 16 iulie 2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • LEGE nr. 384 din 24 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 27 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată şi a Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare
 • LEGE nr. 69 din 16 aprilie 2010 (*republicată*) responsabilităţii fiscal-bugetare*)
 • LEGE nr. 73 din 16 iulie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1 şi a anexei la aceasta, din 19 mai 1993, privind moderarea creşterii salariilor în anul 1993 prin introducerea unor impozite suplimentare în vederea frânării procesului inflaţionist şi a şomajului, emisă în baza dispoziţiilor art. 107 alin. (3) şi art. 114 alin. (3) din Constituţie şi a Legii nr. 25/1993
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 20 mai 2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • LEGE nr. 403 din 9 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • LEGE nr. 440 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale
 • LEGE nr. 104 din 27 martie 2003 (*republicată*) privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului*)
 • LEGE nr. 572 din 22 decembrie 2003 privind declararea municipiului Lugoj Oraş-martir al Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 100 din 2 iunie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masa şi promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 iunie 2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 99 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • LEGE nr. 39 din 22 martie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de acţionar al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică implicată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
 • LEGE nr. 127 din 20 iunie 2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică
 • LEGE nr. 637 din 16 noiembrie 2001 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind rezolvarea definitivă a drepturilor financiare reciproce dintre România şi Republica Bulgaria, semnat la Bucureşti la 27 martie 2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 15 din 18 septembrie 1998 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 56 din 25 martie 2015 pentru completarea art. 24 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021