Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 octombrie 2012 privind modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 15 noiembrie 2012 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 octombrie 2012privind modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 15 noiembrie 2012

Având în vedere necesitatea recuperării într-un timp cât mai scurt a creanţelor datorate şi neachitate la termen, rezultate din contracte de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă încheiate de Agenţia Domeniilor Statului, a administrării unitare prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a redevenţelor datorate şi diminuării presiunii asupra deficitului bugetului general consolidat,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul ILegea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Agenţia Domeniilor Statului, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, are următoarele atribuţii."2. La articolul 4 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:"e) concesionarea, arendarea sau închirierea bunurilor aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului."3. Articolul 5^1 va avea următorul cuprins:"Art. 5^1. - (1) Privatizarea societăţilor comerciale agricole care deţin în exploatare terenuri cu destinaţie agricolă, constituite în conformitate cu Legea nr. 15/1990, cu modificările ulterioare, administrarea acestora până la privatizare şi concesionarea sau arendarea terenurilor proprietate publică şi privată a statului, aflate în exploatarea acestora, se coordonează de către Comitetul de privatizare, concesionare şi arendare, denumit în continuare Comitet, organism fără personalitate juridică, constituit în cadrul Agenţiei Domeniilor Statului. (2) Din Comitet fac parte 5 reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 4 ai Agenţiei Domeniilor Statului şi câte un reprezentant al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerului Mediului şi Pădurilor şi Ministerului Administraţiei şi Internelor. Atribuţiile şi componenţa nominală a membrilor Comitetului se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea instituţiilor reprezentate. (3) Membrii Comitetului suntremuneraţi din bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Agenţiei Domeniilor Statului, întocmit cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare. Cuantumul maxim al indemnizaţiei lunare va fi stabilit prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, fără a putea depăşi 20% din nivelul indemnizaţiei lunare acordate prin lege pentru funcţia de secretar de stat."4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Beneficiarii contractelor de concesiune, arendă şi ai altor contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului, au obligaţia de a declara şi de a plăti trimestrial sumele reprezentând redevenţe rezultate din contractele de concesiune, arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă. (2) Beneficiarii contractelor au obligaţia să depună la organul fiscal competent o declaraţie care cuprinde toate sumele datorate, potrivit alin. (1), ale căror termene de plată sunt scadente în trimestrul de referinţă. În declaraţie nu se cuprind amenzile, penalităţile sau alte sume stabilite ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale. (3) Sumele prevăzute la alin. (1) se declară şi se plătesc trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se datorează, şi constituie venit la bugetul de stat. (4) Sumele prevăzute la alin. (1) se achită de beneficiarii contractelor în conturi distincte de disponibilităţi deschise la Trezoreria Statului pe numele Agenţiei Domeniilor Statului, în cadrul contului sintetic 50.32 «Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat», codificate cu codul de identificare fiscală al beneficiarilor contractelor. (5) Sumele colectate de Agenţia Domeniilor Statului în conturile prevăzute la alin. (4) se transferă în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat, în funcţie de natura acestora, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare, pe baza ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului întocmite distinct pentru fiecare beneficiar de contract. (6) În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care Agenţia Domeniilor Statului transferă în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat sumele colectate, la rubrica «Data debitării» se va înscrie «data plăţii» din extrasul conturilor prevăzute la alin. (4) în care au fost încasate sumele respective. (7) Plata sumelor cuvenite beneficiarilor prevăzuţi la alin. (1) cu titlu de susţinere financiară a agriculturii de către stat, aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi având ca sursă de finanţare exclusiv bugetul de stat, se efectuează într-un cont de disponibil distinct deschis la Trezoreria Statului. Beneficiarii pot utiliza sumele din contul de disponibil numai după achitarea redevenţei restante." Articolul IIAlineatul (2) al articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 4 iulie 2005, aprobată prin Legea nr. 368/2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi Agenţiei Domeniilor Statului în calitate de instituţie implicată în procesul de privatizare, cu excepţia redevenţelor rezultate din contractele de concesiune, arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului." Articolul III (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, redevenţele din contractele de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă încheiate de Agenţia Domeniilor Statului şi neplătite către Agenţia Domeniilor Statului, inclusiv sumele restante aferente acestor redevenţe, se achită la unităţile Trezoreriei Statului, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4)-(6) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este competentă să administreze redevenţele rezultate din contractele de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă încheiate de Agenţia Domeniilor Statului. Articolul IV (1) Beneficiarii contractelor de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului, plătitori de redevenţă, sunt obligaţi să întocmească pe propria răspundere şi să depună, până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prevăzut la alin. (4), la organul fiscal competent, o declaraţie-inventar privind redevenţele restante la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi neachitate până la data depunerii acesteia, avizată de Agenţia Domeniilor Statului. (2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) constituie titlu de creanţă, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi devine titlu executoriu în cazul în care debitorul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată în termen de 15 zile de la data împlinirii termenului prevăzut la alin. (1). (3) Termenele de prescripţie prevăzute de lege, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru creanţele prevăzute la alin. (1), ce fac obiectul declaraţiei-inventar, rămân aplicabile. (4) Modelul şi conţinutul formularului "declaraţiei-inventar" se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 6 din Legea nr. 268/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. III şi ale prezentului articol se încheie un protocol între Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale privind schimbul de informaţii, care se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (6) Pentru creanţele ce fac obiectul declaraţiei-inventar se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu ziua imediat următoare împlinirii termenului prevăzut la alin. (1). De la această dată încep să curgă termenele în funcţie de care se stabileşte nivelul penalităţii de întârziere. (7) Obligaţiile incluse în titlurile executorii emise de Agenţia Domeniilor Statului şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu sunt supuse declaraţiei-inventar prevăzute la alin. (1). (8) Punerea în executare a titlurilor executorii prevăzute la alin. (7) se supune legii în vigoare la data la care au fost emise titlurile executorii respective. Articolul V (1) Executările silite pentru creanţe reprezentând redevenţe rezultate din contractele de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului, aflate în curs la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se continuă de Agenţia Domeniilor Statului şi se supun legii în vigoare la data la care au fost începute. (2) În litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care au ca obiect plata redevenţelor prevăzute la alin. (1), statul este reprezentat în continuare de Agenţia Domeniilor Statului, fiindu-le aplicabile dispoziţiile legale în vigoare la data introducerii cererii de chemare în judecată. Articolul VILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 655/2011 pentru stabilirea atribuţiilor, componenţei şi numărului membrilor Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2011.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinSecretarul general al Guvernului,Ion MoraruMinistrul administraţiei şi internelor,Mircea Duşap. Ministrul delegat pentru administraţie,Constantin Cătălin Chiper,secretar de statMinistrul mediului şi pădurilor,Rovana PlumbViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 30 octombrie 2012.Nr. 64.---------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea alin. (4) al art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MW"
 • LEGE nr. 497 din 12 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2004 privind acordarea unor drepturi de protecţie socială, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, salariaţilor concediaţi colectiv de la Societatea Comercială VAGMAR - S.A. Craiova
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 131 din 10 octombrie 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 76 din 14 decembrie 1991 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungaria privind stabilirea unui regim de CER DESCHIS
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 48 din 21 aprilie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 28 iunie 2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014
 • LEGE nr. 150 din 5 iulie 2011 privind schimbarea denumirii comunei Brazii, judeţul Ialomiţa, în Răduleşti
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 127 din 22 iunie 1998 privind respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 55/1997 pentru modificarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/1997 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistenţa socială şi nivelul salariului de baza minim brut pe ţara
 • LEGE nr. 38 din 11 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2003 privind interzicerea realizării de clădiri pe suprafeţele din fondul forestier naţional afectate de incendii
 • LEGE nr. 4 din 2 februarie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 19/2000 pentru reluarea activităţii României, în calitate de membru, la Institutul Internaţional al Frigului, cu sediul la Paris, Franţa, şi pentru autorizarea plăţii cotizaţiei anuale
 • LEGE nr. 5 din 6 ianuarie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2011 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 1 septembrie 2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005
 • LEGE nr. 152 din 5 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2008 pentru modificarea şi completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 175 din 10 octombrie 2008 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 • LEGE nr. 217 din 11 noiembrie 2010 pentru aderarea României la Convenţia privind vămuirea centralizată, referitoare la distribuirea costurilor de colectare naţionale care sunt reţinute atunci când resursele proprii tradiţionale sunt puse la dispoziţia bugetului Uniunii Europene, semnată la Bruxelles la 10 martie 2009
 • LEGE nr. 216 din 11 noiembrie 2010 privind darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman a unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", prin Administraţia Bazinală de Apă Siret, în vederea realizării obiectivului de investiţii "Microhidrocentrală pe râul Moldova, în municipiul Roman, judeţul Neamţ"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 14 iulie 2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 martie 2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 192 din 22 decembrie 2005 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • LEGE nr. 343 din 29 noiembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
 • LEGE nr. 240 din 22 iunie 2006 pentru acceptarea Amendamentelor la Statutul Conferinţei de Drept Internaţional Privat de la Haga, adoptate la cea de-a XX-a Sesiune diplomatică a Conferinţei de Drept Internaţional Privat, la Haga la 30 iunie 2005
 • LEGE nr. 56 din 19 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/1999 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanţare RO 9803.02 "Sprijin pentru reforma din domeniul protecţiei copilului", semnat la Bucureşti la 15 iulie 1999 între Guvernul României şi Comisia Europeană
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 9 februarie 2000 privind modificarea coeficienţilor de multiplicare pentru unele funcţii prevăzute în anexele nr. V-VIII la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 126 din 30 iunie 2000 privind finanţarea organizării şi desfăşurării concursului naţional de ocupare a posturilor didactice vacante din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2000/2001
 • LEGE nr. 38 din 31 martie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/1996 pentru completarea Legii nr. 118/1995 privind abilitarea Ministerului Finanţelor şi Băncii Naţionale a României de a efectua împrumuturi externe pe termen mediu şi lung, precum şi aprobarea plafonului de îndatorare publică externa pe anul 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 146 din 21 octombrie 2014 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Transeuropean Research and Education Network Association-TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale
 • LEGE nr. 430 din 27 iunie 2002 privind înfiinţarea comunei Ciocăneşti, judeţul Suceava
 • LEGE nr. 196 din 26 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 17 din 8 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcţiilor
 • LEGE nr. 379 din 30 septembrie 2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 14 iulie 2005 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 175/1999 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea şi Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI) şi pentru darea în folosinţă gratuită Ministerului Administraţiei şi Internelor a unei părţi dintr-un imobil aflat în proprietatea statului
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • LEGE nr. 224 din 4 iulie 2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori"
 • LEGE nr. 150 din 5 mai 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2008 privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. a unor pachete de acţiuni
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 14 octombrie 2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 199 din 9 noiembrie 2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A.
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 21 iunie 2001 pentru stabilirea coeficienţilor de ierarhizare ai soldelor unor funcţii din structurile Ministerului Apărării Naţionale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001-31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României
 • LEGE nr. 232 din 7 octombrie 2015 pentru completarea art. 11 din Legea nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
 • LEGE nr. 158 din 19 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 78 din 6 mai 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • LEGE nr. 578 din 23 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat în anul 2001
 • LEGE nr. 47 din 18 mai 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 67 din 11 martie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • LEGE nr. 412 din 18 octombrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor
 • LEGE nr. 351 din 14 iulie 2004 LEGEA GAZELOR
 • LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 395 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, precum şi indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului
 • LEGE nr. 55 din 15 aprilie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
 • LEGE nr. 477 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*) privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 17 mai 2001 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 183 din 17 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 19 decembrie 2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 205 din 29 decembrie 1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de hârtie de ziar, prin exceptare de la prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021