Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 11 aprilie 2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 18 aprilie 2012 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 11 aprilie 2012pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 18 aprilie 2012

Având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1.232/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 noiembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L326 din 8 decembrie 2011 şi intrat în vigoare în data de 7 ianuarie 2012, prevederile sale fiind direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene,considerând că neadoptarea imediată a măsurilor dispuse prin conţinutul noului regulament va afecta exportatorii români care nu vor putea exporta anumite produse cu dublă utilizare către anumite destinaţii specifice, în condiţii de concurenţă echitabile faţă de ceilalţi exportatori din Uniunea Europeană,având în vedere faptul că fiecare stat membru trebuie să informeze Comisia Europeană cu privire la actele cu putere de lege şi actele administrative adoptate pentru punerea în aplicare a regulamentului menţionat, iar în situaţia constatării de către Curtea Europeană de Justiţie a neîndeplinirii de către un stat membru a obligaţiilor ce îi revin pot fi aplicate sancţiuni,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892 din 30 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2011, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, precum şi măsurile necesare în vederea aplicării Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 134 din 29 mai 2009, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1.232/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 noiembrie 2011, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L326 din 8 decembrie 2011, denumit în continuare Regulament, precum şi respectarea Acţiunii Comune a Consiliului nr. 401/2000/PESC privind controlul asistenţei tehnice ce vizează anumite produse cu utilizare finală militară, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 159 din 30 iunie 2000, denumită în continuare Acţiune comună."2. La articolul 2, litera c) va avea următorul cuprins:"c) măsurile necesare aplicării prevederilor legislaţiei în domeniu, în conformitate cu prevederile Regulamentului, inclusiv sancţiunile pentru nerespectarea acestora."3. La articolul 3, litera a) va avea următorul cuprins:"a) produse cu dublă utilizare, operaţiune de export, exportator, declaraţie de export, intermediar, servicii de intermediere, tranzit, autorizaţie individuală de export, autorizaţie globală de export, autorizaţie generală naţională de export, autorizaţie generală de export a Uniunii, teritoriu vamal al Uniunii Europene, produse cu dublă utilizare care nu sunt din Uniune, utilizare finală militară, declaraţia destinatarului final, transfer - definite şi având înţelesul conform prevederilor Regulamentului;"4. La articolul 5 alineatul (1), partea introductivă şi litera b) vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Se supun regimului de control prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă şi în conformitate cu Regulamentul următoarele operaţiuni cu produse cu dublă utilizare:................................................... b) transferul în interiorul Uniunii;"5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Se supun regimului de control, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, operaţiunile cu produse cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulament."6. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Se supun regimului de control, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, şi operaţiunile cu produse cu dublă utilizare care nu figurează în anexa I la Regulament, în situaţiile prevăzute la art. 4 şi 8 din Regulament."7. La articolul 9, alineatele (1), (3) şi (8) vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Operaţiunile cu produse cu dublă utilizare se supun autorizării prin eliberarea de licenţe. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenul licenţă este identic, ca definiţie, cu termenul autorizaţie, utilizat în Regulament............................................................................. (3) Cererile pentru licenţele prevăzute la alin. (2) lit. a), b), d) şi e) se transmit ANCEX pe modelele de formulare publicate în anexele IIIa şi IIIb la Regulament, completate în totalitate şi semnate de reprezentantul legal al operatorului economic. Solicitantul este răspunzător pentru corectitudinea tuturor datelor şi informaţiilor conţinute în cerere şi în documentele anexate............................................................................. (8) Pentru anumite exporturi de produse cu dublă utilizare către destinaţiile şi în condiţiile menţionate în anexele IIa-IIf la Regulament, exportatorii pot beneficia de licenţele generale de export ale Uniunii nr. EU001, EU002, EU003, EU004, EU005 şi EU006."8. La articolul 10, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Operaţiunile de export cu produsele cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulament şi asistenţa tehnică se efectuează în baza licenţelor individuale de export, valabile pentru tipurile şi categoriile specificate. (2) Pentru transferurile în interiorul Uniunii de produse cu dublă utilizare prevăzute în anexa IV la Regulament, atunci când autorizarea se face prin licenţă individuală de export, se utilizează formularul din anexa IIIa la Regulament."9. La articolul 11, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Pentru exportul produselor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulament se pot elibera licenţe globale de export, valabile pentru tipurile şi categoriile de produse cu dublă utilizare specificate. (2) Pentru transferurile în interiorul Uniunii de produse cu dublă utilizare prevăzute în anexa IV la Regulament, atunci când autorizarea se face prin licenţă globală de export, se utilizează formularul din anexa IIIa la Regulament."10. La articolul 12, alineatele (1), (3) şi (7) vor avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Pentru exportul produselor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulament, cu excepţia produselor menţionate în anexa IIg la Regulament, şi pentru transferul produselor prevăzute în partea I a anexei IV la Regulament, poate fi solicitată o licenţă generală naţională de export....................................................................... (3) ANCEX înregistrează exportatorul în termen de 10 zile de la data prezentării solicitării în scris, în condiţiile prevăzute la art. 9 din Regulament....................................................................... (7) Licenţele generale naţionale de export se emit în conformitate cu elementele comune prevăzute în anexa IIIc la Regulament, prin ordin al ministrului afacerilor externe, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."11. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Exportatorul care utilizează licenţele generale de export ale Uniunii are obligaţia să se înregistreze la ANCEX înainte de prima utilizare a acestora, iar ANCEX va notifica exportatorului înregistrarea în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de înregistrare. (2) Exportatorul care utilizează licenţele generale de export ale Uniunii informează ANCEX în legătură cu prima utilizare a acestei licenţe, nu mai târziu de 30 de zile de la data la care a avut loc primul export."12. La articolul 14, alineatele (1), (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Serviciile de intermediere pentru produsele cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulament se efectuează în baza licenţei pentru servicii de intermediere, dacă solicitantul a fost informat de către ANCEX că produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral ori parţial, oricăreia dintre utilizările prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) din Regulament. (2) Prevederile alin. (1) se extind şi pentru produse care nu figurează în anexa I la Regulament dacă produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral ori parţial, oricăreia dintre utilizările menţionate la art. 4 alin. (1) şi (2) din Regulament. (3) Este necesară o licenţă pentru servicii de intermediere şi pentru situaţia în care intermediarul are motive să suspecteze că aceste produse sunt sau pot fi destinate oricăreia dintre utilizările menţionate la art. 4 alin. (1) din Regulament."13. La articolul 15, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Pentru tranzitul produselor cu dublă utilizare din afara Uniunii, prevăzute în anexa I la Regulament, se poate impune obligaţia obţinerii unei licenţe dacă produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral ori parţial, oricăreia dintre utilizările menţionate în art. 4 alin. (1) din Regulament. (2) Prevederile alin. (1) se extind şi pentru produse care nu figurează în anexa I la Regulament dacă produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral ori parţial, oricăreia dintre utilizări."14. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Emiterea licenţei privind exportul sau transferul în interiorul Uniunii de produse cu dublă utilizare din domeniul nuclear este condiţionată de prezentarea de către solicitantul de licenţă a unei autorizaţii de export ori transfer, după caz, eliberate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare."15. La articolul 17 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:"a) asistenţa tehnică este acordată în oricare dintre ţările menţionate în partea a doua a anexei IIa la Regulament;"16. La articolul 21 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) solicitantul, partenerul extern sau destinatarul final acţionează împotriva prevederilor Regulamentului;"17. La articolul 29, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 29. - În aplicarea regimului de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, Ministerul Afacerilor Externe, prin ANCEX, coordonează activitatea sistemului naţional de control al exporturilor, ca parte a sistemului de control al Uniunii, alcătuit din:"18. La articolul 32, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Utilizatorii de licenţe trebuie să ţină registre sau liste detaliate care să cuprindă documentele comerciale şi informaţiile relevante pentru operaţiunile efectuate, conform prevederilor Regulamentului."19. La articolul 33, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) ANCEX poate decide, cu avizul Consiliului pentru avizare, interzicerea tranzitului sau impunerea obligaţiei de obţinere a unei licenţe pentru tranzitul de produse cu dublă utilizare din afara Uniunii, cuprinse în anexa I la Regulament, dacă respectivele produse sunt sau pot fi destinate, integral ori parţial, unor utilizări prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) din Regulament, şi interzicerea tranzitului produselor cu dublă utilizare care nu figurează în anexa I la Regulament pentru utilizările prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) din Regulament, în baza informaţiilor întemeiate, referitoare la utilizarea finală şi utilizatorul final, pe care le pun la dispoziţie instituţiile care desfăşoară activităţi informative, alte autorităţi naţionale sau autorităţi ale altor state."20. La articolul 35 alineatul (1), litera l) va avea următorul cuprins:"l) nerespectarea obligaţiilor exportatorilor care beneficiază de licenţe generale de export ale Uniunii, licenţe generale naţionale de export sau ale titularilor licenţelor globale de export privind raportările şi notificările ulterioare, cu amendă de la 16.000 lei la 25.000 lei." Articolul IIÎnregistrările şi notificările referitoare la utilizarea licenţei generale de export nr. EU001 anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă rămân valabile.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:----------------Ministrul afacerilor externe,Cristian DiaconescuMinistrul afacerilor europene,Leonard OrbanMinistrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru DrăgoiBucureşti, 11 aprilie 2012.Nr. 12.----

Noutăți

 • LEGE nr. 265 din 16 iunie 2004 privind modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
 • LEGE nr. 563 din 9 decembrie 2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti
 • LEGE nr. 63 din 31 ianuarie 1945 privitoare la modificarea unor dispoziţiuni din legea pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
 • LEGE nr. 574 din 22 decembrie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară - anul 2002, semnat la Bucureşti la 12 mai 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 9 decembrie 2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale şi al industriei de apărare, precum şi de către alţi agenţi economici din subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului a locuinţelor pe care aceştia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la aceşti agenţi economici
 • LEGE nr. 42 din 17 martie 2005 pentru aderarea României la Tratatul internaţional privind resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, adoptat la Roma la 3 noiembrie 2001
 • LEGE nr. 77 din 8 aprilie 2008 pentru completarea art. 9 al titlului XI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 95 din 11 mai 2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 159 din 26 septembrie 2008 pentru aderarea României la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000
 • LEGE nr. 169 din 14 octombrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2011 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti
 • LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri*)
 • LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative
 • LEGE nr. 367 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 242/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 28 iunie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 210 din 24 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 3 martie 2005 privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese
 • LEGE nr. 371 din 20 septembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare
 • LEGE nr. 131 din 27 iunie 2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 12 martie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • LEGE nr. 62 din 10 mai 2011 (*republicată*) dialogului social nr. 62/2011*)
 • LEGE nr. 142 din 17 mai 2005 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2004 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale "Laminorul" - S.A. Brăila
 • LEGE nr. 423 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2000 privind finanţarea din bugetul de stat, din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate şi din bugetele locale a unor activităţi şi programe în domeniul sănătăţii publice, desfăşurate de organizaţii neguvernamentale
 • LEGE nr. 242 din 22 iunie 2006 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2004
 • LEGE nr. 593 din 15 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002
 • LEGE nr. 522 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 13 decembrie 2006 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 98 din 4 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 29 din 25 martie 1999 privind unele măsuri legate de trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice şi a sistemelor electronice microprogramate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 18 decembrie 2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, precum şi a termenelor prevăzute la alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica M
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 69 din 1 noiembrie 1997 privind acordarea unui ajutor pentru plata cheltuielilor suplimentare, determinate de creşterea consumului de energie termica în lunile sezonului rece şi de majorarea preţului acesteia, pentru unele categorii ale populaţiei, precum şi modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/1997
 • LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
 • LEGE nr. 26 din 28 februarie 2006 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 20 aprilie 2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 161 din 24 noiembrie 2005 pentru modificarea art. 22 din Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole şi a art. 33 din Legea nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole
 • LEGE nr. 84 din 21 iulie 1992 privind regimul zonelor libere
 • LEGE nr. 324 din 10 noiembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • LEGE nr. 155 din 12 iulie 2010 (*republicată*) poliţiei locale nr. 155/2010*)
 • CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)
 • LEGE nr. 240 din 5 decembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare
 • LEGE nr. 238 din 7 iunie 2004 a petrolului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 16 septembrie 2004 pentru modificarea art. 80 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 193 din 28 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 22 din 22 februarie 2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive*)
 • LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • LEGE nr. 86 din 6 februarie 1945 privind Statutul Naţionalitatilor Minoritare
 • LEGE nr. 156 din 15 iulie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 21 din 15 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 163 din 4 octombrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 19 februarie 2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, şi a protocolului adiţional la acesta, semnat la Chişinău la 23 septembrie 2010, şi a celui de-al doilea Protocol adiţional la Acord, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011
 • LEGE nr. 69 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 784/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor
 • LEGE nr. 435 din 27 noiembrie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021