Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 3 aprilie 2012 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 6 aprilie 2012 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 3 aprilie 2012privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 6 aprilie 2012

Având în vedere faptul că unul dintre elementele politicii Uniunii Europene de transport maritim constă în îmbunătăţirea calităţii transportului maritim comercial printr-o mai mare responsabilizare a tuturor proprietarilor de nave,luând în considerare faptul că, în ciuda celor mai susţinute eforturi ale Organizaţiei Maritime Internaţionale, proprietarii de nave continuă să nu deţină asigurări care să acopere creanţele maritime care fac obiectul limitării prevăzute în Convenţia privind limitarea răspunderii pentru creanţe maritime (LLMC 1976),ţinând seama de faptul că instituirea obligativităţii de a avea o asigurare permite asigurarea unei mai bune protecţii a victimelor, contribuie, de asemenea, la eliminarea navelor care nu corespund standardelor şi permite restabilirea concurenţei dintre operatori, elemente ce vizează interesul public şi a căror reglementare nu poate fi amânată,întrucât absenţa transpunerii Directivei 2009/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime, cu celeritate, (termenul de 1 ianuarie 2012 pentru transpunerea directivei, prevăzut în textul acesteia, fiind depăşit), prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu o acţiune în constatarea încălcării obligaţiilor care îi revin în temeiul tratatelor, prevăzută de art. 258 şi 260 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, şi la aplicarea de sancţiuni financiare substanţiale, cu consecinţe grave asupra bugetului de stat,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie stabilirea în sarcina proprietarilor anumitor categorii de nave a obligaţiei de a încheia contracte de asigurare în ceea ce priveşte creanţele maritime. Articolul 2 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică navelor cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 300. (2) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică navelor militare, navelor militare auxiliare sau altor nave deţinute de un stat sau exploatate de către acesta şi utilizate pentru un serviciu public necomercial. (3) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu aduc atingere regimurilor juridice instituite prin următoarele instrumente: a) Convenţia internaţională privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1992 (CLC, 1992), prevăzută în anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2000 pentru aderarea României la Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992, aprobată prin Legea nr. 158/2000; b) Convenţia internaţională din 1996 privind răspunderea şi despăgubirea pentru pagubele produse în legătură cu transportul pe mare al substanţelor nocive şi potenţial periculoase (Convenţia HNS 1996); c) Convenţia internaţională din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptată la Londra la 23 martie 2001, la care România a aderat prin Legea nr. 108/2009; d) Convenţia internaţională de la Nairobi din 2007 privind scoaterea epavelor (Convenţia WRC 2007); e) Regulamentul (CE) nr. 392/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 131 din 28 mai 2009, pag. 24-46. Articolul 3În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) proprietar al navei înseamnă proprietarul înregistrat al unei nave maritime sau orice altă persoană, cum ar fi navlositorul navei nude, care răspunde de operarea navei; b) asigurare înseamnă asigurarea cu sau fără franşiză şi cuprinde asigurarea de despăgubire şi alte forme efective de asigurare, inclusiv dovada deţinerii unei asigurări individuale, precum şi de garanţie financiară care oferă condiţii similare de acoperire; c) Convenţia din 1996 înseamnă textul consolidat al Convenţiei privind limitarea răspunderii pentru creanţe maritime, adoptată, în cadrul Organizaţiei Maritime Internaţionale, la Londra la 19 noiembrie 1976, astfel cum a fost amendată prin Protocolul din 1996, la care România a aderat prin Legea nr. 284/2006. Capitolul II Asigurarea pentru creanţe maritime Articolul 4Proprietarii navelor care arborează pavilionul român sunt obligaţi să deţină o asigurare care să acopere răspunderea navelor respective. Articolul 5 (1) Proprietarii navelor care arborează pavilionul unui alt stat sunt obligaţi să deţină o asigurare care să acopere răspunderea navelor respective, în momentul în care acestea intră într-un port românesc. (2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) se aplică, în conformitate cu normele dreptului internaţional, şi proprietarilor navelor care operează în marea teritorială a României, fără a intră în vreun port românesc. Articolul 6Asigurarea menţionată la art. 4 şi 5 acoperă creanţele maritime care fac obiectul limitării prevăzute în Convenţia din 1996. Suma asigurată pentru fiecare navă pentru fiecare incident este egală cu valoarea maximă relevantă aplicabilă pentru limitarea răspunderii, astfel cum prevede Convenţia din 1996. Capitolul III Certificatele de asigurare Articolul 7Existenţa asigurării prevăzute la art. 4 şi 5 se dovedeşte prin unul sau mai multe certificate eliberate de furnizorul acesteia, ale căror originale se păstrează la bordul navei respective. Articolul 8 (1) Certificatele eliberate de furnizorul asigurării cuprind cel puţin următoarele informaţii: a) numele navei, numărul IMO de identificare a navei şi portul de înmatriculare; b) numele şi sediul principal al proprietarului navei; c) tipul şi durata asigurării; d) numele şi sediul principal al furnizorului asigurării şi, dacă este cazul, sediul la care a fost încheiată asigurarea. (2) În cazul în care limba folosită în certificate nu este engleza, franceza sau spaniola, textul include o traducere în una dintre aceste limbi. Capitolul IV Inspecţiile la nave, expulzarea din porturi şi refuzarea accesului în porturi Articolul 9Orice inspecţie a unei nave care face escală într-un port românesc sau care operează în marea teritorială a României fără a intră în vreun port românesc, efectuată în conformitate cu dispoziţiile Directivei 2009/16/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind controlul statului portului, transpusă prin Hotărârea Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului, cuprinde şi verificarea existenţei la bordul navei a certificatelor prevăzute la art. 7, precum şi a valabilităţii acestora. Articolul 10 (1) În cazul în care certificatele prevăzute la art. 7 nu se află la bordul navei sau nu mai sunt valabile şi fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 19 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 811/2010, ce prevăd reţinerea navelor în cazul constatării deficienţelor care prezintă un pericol clar pentru siguranţa navigaţiei, sănătate sau mediu, Autoritatea Navală Română este autorizată să procedeze la expulzarea navei respective. (2) Înainte de a proceda la expulzarea navei pentru motivele menţionate la alin. (1), Autoritatea Navală Română acordă proprietarului navei respective un termen de 72 de ore lucrătoare pentru remedierea situaţiei, începând din momentul primirii de către comandantul navei a raportului de inspecţie. În cazul în care, până în momentul expirării acestui termen sau până la plecarea navei, dacă aceasta are loc înainte de expirarea termenului, proprietarul navei nu prezintă certificatele de asigurare cerute, în original, Autoritatea Navală Română ia decizia de expulzare a navei. (3) Expulzarea navei se face în baza deciziei de expulzare emise de directorul general al Autorităţii Navale Române. Modelul deciziei de expulzare a navei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (4) Decizia de expulzare a navei se comunică imediat de către Autoritatea Navală Română, împreună cu raportul de inspecţie, după cum urmează: a) statului de pavilion al navei respective; b) Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pentru notificarea Comisiei Europene; c) tuturor celorlalte state membre ale Spaţiului Economic European. (5) Decizia de expulzare a navei este aplicabilă din momentul emiterii ei şi se execută, de regulă, imediat după luarea la cunoştinţă de către comandantul navei respective. În cazul în care deficienţele constatate la navă în timpul controlului acesteia de către statul portului - inspecţie PSC - prezintă un pericol clar pentru siguranţa navigaţiei, sănătate sau mediu, Autoritatea Navală Română poate amâna executarea deciziei de expulzare până când stabileşte că nava poate naviga fără riscuri majore pentru siguranţa şi sănătatea pasagerilor şi a echipajului, pentru siguranţa altor nave şi pentru mediul marin. Articolul 11 (1) Navelor, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, pentru care Autoritatea Navală Română a emis decizii de expulzare sau referitor la care a primit notificări din partea autorităţilor competente ale altor state membre ale Spaţiului Economic European privind emiterea unor decizii de expulzare, li se refuză accesul în orice port şi operarea în orice loc din marea teritorială a României. (2) Refuzul accesului este aplicabil din momentul în care nava a părăsit portul românesc ori un loc de operare din marea teritorială a României sau, după caz, din momentul în care Autoritatea Navală Română a primit notificarea din partea autorităţii competente a unui stat membru al Spaţiului Economic European privind emiterea deciziei de expulzare. (3) Refuzul accesului se menţine până la data primirii de către Autoritatea Navală Română a notificării din partea proprietarului navei privind obţinerea certificatelor de asigurare cerute în conformitate cu dispoziţiile art. 7. Capitolul V Sancţiuni Articolul 12 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei lipsa de la bordul navelor care arborează pavilionul român a certificatelor de asigurare valabile, prevăzute la art. 7. (2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se efectuează de către Autoritatea Navală Română prin: a) personalul cu drept de control din cadrul căpităniilor portuare; b) inspectorii din cadrul serviciului însărcinat cu controlul statului pavilionului. (3) Sancţiunea contravenţională se aplică comandantului navei, care este reprezentantul legal al proprietarului ori al operatorului navei. (4) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul VI Dispoziţii finale Articolul 13Autoritatea Navală Română ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate navelor care arborează pavilionul român, precum şi a deciziilor de expulzare emise sau despre care a fost notificată de autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene. Articolul 14Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va comunică Comisiei Europene textul prezentei ordonanţe de urgenţă.*Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva 2009/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 131 din 28 mai 2009, pag. 128-131.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:────────────────Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Alexandru NazareMinistrul afacerilor europene,Leonard OrbanMinistrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru DrăgoiBucureşti, 3 aprilie 2012.Nr. 9. Anexa *Font 8*                       Model de decizie de expulzare a navei                                   ROMÂNIA                              [ Stema României]             MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII               MINISTRY OF TRANSPORTS AND INFRASTRUCTURE                           AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ                            ROMANIAN NAVAL AUTHORITY                          DECIZIE DE EXPULZARE A NAVEI                            SHIP EXPULSION DECISION                         Nr. .......... din data .........                         No. .......... Date .............    Directorul general al Autorităţii Navale Române, numit prin Ordinul ministrului    The General Director of the Romanian Naval Authority, appointed by Order of the    Minister of transporturilor şi infrastructurii nr. ... din ..................,    Transports and Infrastructure No. .... of ...........,    având în vedere dispoziţiile art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2012    having regard to the provisions of Article 7 of the Government Emergency Ordinance    No. 9/2012    privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime,    ce transpune    on the insurance of shipowners for maritime claims, transposing    prevederile Directivei 2009/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din    23 aprilie 2009    the provisions of Directive 2009/20/EC of the European Parliament and of the Council    of 23 April 2009 on the    privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime,    publicată în Jurnalul    insurance of shipowners for maritime claims, published în the Official Journal of the    European Union (OJEU)    Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 131 din 28 mai 2009, care prevede    obligativitatea existenţei    No. L 131 of 28 May 2009, which provides for the mandatory carriage of the insurance    certificates for maritime    la bord a certificatelor de asigurare pentru creanţe maritime,    claims on board the ship,    având în vedere dispoziţiile art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2012    having regard to the provisions of Article 9 of the Government Emergency Ordinance    No. 9/2012    privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime şi    rezultatele    on the insurance of shipowners for maritime claims and the outcome    inspecţiei la bordul navei, efectuată în conformitate cu dispoziţiile art. 5 din    Hotărârea Guvernului    of the inspecţion on board the ship, carried out în compliance with the provisions    of Article 5 of the Government Decision    nr. 811/2010 privind controlul statului portului, înregistrate în raportul de    inspecţie nr... din ......,    No. 811/2010 on port state control and, recorded în the Report of PSC inspecţion    No.. of............    prin care se constată lipsa certificatelor de asigurare valabile ce trebuie păstrate    la bordul navei    ascertaining the absense of valid insurance certificates which have to be caried on    board ship,    în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului    on the grounds of the provisions of Article 10 para. (1) and para. (3) of the    Government Emergency Decision    nr. 9/2012 şi ale art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002    No. 9/2012 and of Article 5 para. (2) of the Government Decision No. 1.133/2002    privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române,    regarding the organizaţion and functioning of the Romanian Naval Authority,    emite următoarea    has issued this                          DECIZIE DE EXPULZARE A NAVEI                              SHIP EXPULSION DECISION    Art. 1. - Nava ............., numărul OMI de identificare ...........,         The ship [Name of ship] [IMO number]    portul de înmatriculare ........, statul de pavilion ................,    [Port of registry] [Flag state]    proprietarul navei ............., cu sediul principal în ............,    [Shipowner`s name] [Principal place of business]    acostată/ancorată în ..........., este expulzată din cauza lipsei    berthed/anchored at [Port/anchorage] shall be expelled due to the absence of    de la bord a certificatelor de asigurare valabile, prevăzute la art. 7 din Ordonanţa    de urgenţă a    valid insurance certificates, as required by Article 7 of the Government Emergency    Decision Guvernului nr. 9/2012.         No. 9/2012.    Art. 2. - Navei menţionate la art. 1 i se va refuza accesul în oricare dintre porturile    din România         The ship mentioned at Article 1 shall be refused access into any of the Romanian ports    şi în orice loc de operare din marea teritorială a României până la data primirii de    and into any operating places within the territorial sea of România until the date the    Romanian Naval Authority receives    către Autoritatea Navală Română a notificării din partea proprietarului navei privind    obţinerea    from the shipowner the notification of insurance certificates    certificatelor de asigurare prevăzute în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.    as requested by legislation în force.    Art. 3. - Prezenta decizie de expulzare a navei se comunică statului de pavilion    al navei,         This ship expulsion decision shall be notified to the Flag State concerned,    tuturor celorlalte state membre ale Spaţiului Economic European şi Ministerului    Transporturilor şi    to all other Member States of the European Economic Community and to the Ministry    of Transports and    Infrastructurii, spre a fi notificată Comisiei Europene.    Infrastructure, în order to be notified to the European Commission.    Art. 4. - Căpitănia portului ........ va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei    decizii.        The Harbour Master of shall enforce the provisions of this decison.                      Director general,                      General Director,                      .................__________

Noutăți

 • LEGE nr. 397 din 7 octombrie 2003 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre România şi Republica Albania, semnat la Tirana la 21 februarie 2003
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*)
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 32 din 3 iunie 1993 pentru punerea în aplicare, cu începere de la 1 iulie 1993, a Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată - aprobată prin Legea nr. 130/1992 -, emisă în baza Legii nr. 81/1992
 • LEGE nr. 437 din 25 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 231 din 6 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 312 din 17 decembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • LEGE nr. 36 din 2 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr. 139/1995
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • LEGE nr. 57 din 22 decembrie 1978 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 515/1978 privind majorarea pensiilor unor invalizi şi accidentaţi de război
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*) serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare*)
 • LEGE nr. 30 din 15 ianuarie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Oltchim" - S.A. Ramnicu Valcea
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 9 iunie 1997 *** Republicată privind protecţia copilului aflat în dificultate
 • LEGE nr. 345 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 20 aprilie 2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 20 decembrie 2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 19 decembrie 2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • LEGE nr. 246 din 29 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1999 pentru modificarea Legii bancare nr. 58/1998
 • LEGE nr. 151 din 23 iulie 2012 pentru ratificarea amendamentului aprobat la cea de a 13-a Reuniune anuală a Consiliului Guvernatorilor, prin Rezoluţia nr. 131, adoptată la Tirana la 19 iunie 2011, la Acordul de înfiinţare a Băncii pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre, semnat la Atena la 30 decembrie 1994
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 30 ianuarie 2013 pentru completarea art. 362 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) cu privire la actele de stare civilă*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 28 iunie 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
 • LEGE nr. 249 din 11 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 672 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/1999 pentru aprobarea Aranjamentului stand-by dintre Guvernul României şi Fondul Monetar Internaţional şi a Memorandumului Guvernului României privind politicile economice, convenit cu Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 489 din 28 decembrie 2006 (*republicată*) privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor*)
 • LEGE nr. 71 din 16 iulie 1994 privind acordarea unor facilităţi suplimentare fata de Legea nr. 35/1991, republicată, pentru atragerea de investitori străini în industrie
 • LEGE nr. 468 din 9 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice
 • LEGE nr. 55 din 30 aprilie 2014 pentru completarea alin. (2) al art. 96 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 134 din 23 iulie 1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 570 din 23 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/2000 pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgenţă către populaţie de Ministerul de Interne
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 31 august 2011 pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român
 • LEGE nr. 147 din 12 iulie 2016 pentru modificarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 10 iulie 1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A.
 • LEGE nr. 390 din 13 iunie 2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 39 din 7 aprilie 1999 privind unele măsuri pentru susţinerea programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială "Roman" - S.A. Braşov
 • LEGE nr. 72 din 28 martie 2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 49 din 13 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 9 iunie 2000 privind aprobarea efectuării unei donaţii către Muzeul "Memorial pour la Paix" din Caen, Franţa
 • LEGE nr. 44 din 20 februarie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 53 din 1 aprilie 2009 privind transmiterea unor imobile, clădiri şi terenuri, din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca în domeniul public al comunei Jucu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Jucu, judeţul Cluj
 • LEGE nr. 95 din 18 martie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2002 pentru completarea art. 45 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale
 • LEGE nr. 205 din 9 noiembrie 2012 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 9 iunie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 27 iunie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 14 septembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 29 septembrie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 2 decembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 19 decembrie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 28 februarie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 21 martie 2012, şi a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 iunie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar In
 • LEGE nr. 57 din 28 februarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi desfăşurării activităţilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
 • LEGE nr. 338 din 31 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021