Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 13 martie 2012 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 14 martie 2012 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 13 martie 2012privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 14 martie 2012

Luând în considerare necesitatea desfăşurării la nivelul întregii ţări, în condiţii optime, a procesului electoral pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în anul 2012 şi pentru a se evita o eventuală blocare a alegerilor în unele localităţi, din cauza lipsei fondurilor,având în vedere necesitatea stabilirii unui mecanism de recuperare din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ale judeţelor sau al municipiului Bucureşti, după caz, a sumelor alocate Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru instituţiile prefectului, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru desfăşurarea procesului electoral,ţinând cont de imperativul asigurării bunei organizări a alegerilor locale, inclusiv sub aspectul centralizării informatice a rezultatelor votării,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Prin excepţie de la prevederile art. 117 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la alegerile locale din anul 2012, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul ordinii şi siguranţei publice pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor, a cheltuielilor aferente prelucrării, selectării şi distribuirii pe suport electronic de memorie a datelor necesare pentru elaborarea sau actualizarea listelor electorale permanente şi a listelor electorale complementare, tipăririi listelor electorale permanente, a listelor electorale complementare, a copiilor de pe listele electorale permanente şi complementare, precum şi a celorlalte tipizate utilizate în procesul electoral, respectiv sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu tipărirea proceselor-verbale pentru centralizarea rezultatului votării la nivel naţional, se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectiv prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Naţional de Statistică. Articolul 2Autoritatea Electorală Permanentă achiziţionează aplicaţiile şi/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012. Articolul 3 (1) Sumele necesare acoperirii cheltuielilor efectuate de către instituţiile prefectului pentru confecţionarea ştampilelor birourilor electorale de circumscripţie şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare, imprimarea buletinelor de vot, transportul, ambalarea şi distribuirea materialelor, documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru instituţiile prefectului. (2) Sumele necesare acoperirii cheltuielilor efectuate de către Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru plata hârtiei efectiv consumate la imprimarea buletinelor de vot şi confecţionarea ştampilelor cu menţiunea "VOTAT" şi a timbrelor autocolante se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (3) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) şi (2) se recuperează din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ale judeţelor sau al municipiului Bucureşti, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 4 (1) La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, asigură hârtia necesară pentru imprimarea buletinelor de vot. (2) Ministerul Administraţiei şi Internelor repartizează, pe bază de proces-verbal, instituţiilor prefectului cantităţile de hârtie necesare imprimării buletinelor de vot. (3) Cantitatea de hârtie aflată în ambalaje originale intacte, rămasă neutilizată, se restituie de către instituţiile prefectului unităţilor teritoriale ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale de unde a fost ridicată, în termen de 10 zile de la publicarea rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe bază de proces-verbal de predare-preluare. (4) Plata hârtiei efectiv consumate, după restituirea prevăzută la alin. (3), facturată la preţ de înregistrare în contabilitate, se face de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, în termen de 30 de zile de la publicarea rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I. (5) Instituţiile prefectului asigură imprimarea buletinelor de vot, în vederea garantării securităţii acestor documente. Articolul 5 (1) La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012, cetăţenilor cu drept de vot care îşi exercită acest drept în baza cărţii de identitate li se aplică pe aceasta un timbru autocolant cu menţiunea "Votat" şi data scrutinului. (2) Membrii biroului electoral al secţiei de votare aplică timbrul autocolant pe versoul cărţii de identitate. (3) Timbrul autocolant trebuie să asigure aderarea perfectă pe cartea de identitate, astfel încât să nu se poată detaşa fără a se produce deteriorarea acestui document. (4) Timbrele autocolante au acelaşi format pentru toate circumscripţiile electorale, sunt imprimate cu litere de aceeaşi mărime, cu aceleaşi caractere şi cu aceeaşi cerneală, într-un număr egal cu cel al alegătorilor care deţin cărţi de identitate, cu un plus de 10%. (5) Achiziţionarea timbrelor autocolante se asigură de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, care le predă prefecţilor, pe bază de proces-verbal. (6) Prefecţii distribuie, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, timbrele autocolante primarilor, care le predau preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, până cel târziu în preziua alegerilor. (7) În vederea distribuirii timbrelor autocolante, structurile teritoriale ale Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerul Administraţiei şi Internelor comunică primarilor, cel târziu cu 15 zile înainte de ziua votării, numărul alegătorilor care deţin cărţi de identitate, înscrişi în listele electorale permanente, pe fiecare secţie de votare. (8) Ministerul Administraţiei şi Internelor furnizează primarilor datele prevăzute la alin. (7) în mod gratuit. (9) După încheierea votării, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare predau primarilor, pe bază de proces-verbal, timbrele autocolante neutilizate. Articolul 6 (1) Sumele alocate Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru instituţiile prefectului, potrivit art. 3 alin. (1), pentru desfăşurarea procesului electoral, se virează cu această destinaţie în bugetul fiecărei instituţii a prefectului, după reţinerea sumelor necesare pentru plata hârtiei pentru buletinele de vot şi a sumelor pentru confecţionarea ştampilelor cu menţiunea "VOTAT" şi a timbrelor autocolante, iar recuperarea cheltuielilor se efectuează în condiţiile legii. (2) Pentru reîntregirea fondurilor utilizate în procesul electoral, autorităţile administraţiei publice locale achită Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin instituţiile prefectului, din bugetele proprii, în termen de 60 de zile de la publicarea rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, sumele utilizate pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (2). (3) În cazul în care unităţile administrativ-teritoriale, respectiv subdiviziunile administrativ-teritoriale nu respectă termenul prevăzut la alin. (2), instituţiile prefectului vor comunică direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti lista acestora şi sumele aferente nerestituite, în scopul sistării alimentării bugetelor locale respective cu cote defalcate din impozitul pe venit şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale. (4) Până la lichidarea obligaţiilor de plată către instituţiile prefectului, cotele defalcate din impozitul pe venit şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condiţiile alin. (3), vor fi alocate bugetelor locale beneficiare numai pentru achitarea acestor obligaţii. (5) Recuperarea de către instituţiile prefectului a sumelor alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit art. 3 alin. (1) şi (2), se efectuează cu sprijinul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti. Articolul 7Unităţile administrativ-teritoriale şi subdiviziunile administrativ-teritoriale vor include în bugetele proprii pe anul 2012 prevederi corespunzătoare pentru achitarea cheltuielilor prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (2), necesare desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Gabriel BercaSecretarul general al Guvernului,Dezsi Attilap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 13 martie 2012.Nr. 3.------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 24 mai 1999 (*republicată*) privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
 • LEGE nr. 515 din 23 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 170 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 205 din 28 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie
 • LEGE nr. 12 din 28 februarie 2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 67 din 19 aprilie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 132 din 15 iunie 2018 privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în domeniul privat al statului şi în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în proprietatea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, şi în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş
 • LEGE nr. 650 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 272 din 7 decembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
 • LEGE nr. 655 din 20 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei
 • LEGE nr. 313 din 8 iulie 2003 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001, precum şi a contului anual de execuţie a bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj pe anul 2001
 • LEGE nr. 55 din 1 iunie 1992 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 351 din 2 mai 1945 pentru reprimirea speculei ilicite şi a sabotajului economic*)
 • LEGE nr. 23 din 11 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2010 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru unii operatori economici
 • LEGE nr. 953 din 11 martie 1925 privitoare la înstrăinarea loturilor dobândite prin împroprietărire
 • LEGE nr. 59 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 276/1971 pentru modificarea Decretului nr. 535/1966 privind dreptul la pensie al membrilor cooperativelor agricole de producţie, aprobat prin Legea nr. 22/1966
 • LEGE nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 108 din 3 mai 2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/2000 pentru modificarea şi completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
 • LEGE nr. 139 din 17 mai 2005 privind înfiinţarea Institutului Teologic Baptist din Bucureşti
 • LEGE nr. 160 din 26 iulie 2019 privind completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • LEGE nr. 376 din 28 septembrie 2004 privind bursele private
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 27 februarie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 131 din 21 iulie 2000 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 71/1995 privind dreptul absolvenţilor învăţământului particular liceal, postliceal şi superior de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţi şi instituţii similare din învăţământul de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 20 din 19 martie 1999 pentru suspendarea temporară a unor atribuţii ale comitetului de conducere şi ale preşedintelui Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 207 din 2 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 173 din 29 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 207 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
 • LEGE nr. 85 din 22 iulie 1992 *** Republicată privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 26 octombrie 2016 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de distrugerea parţială a blocului situat în municipiul Bistriţa, Str. Arţarilor nr. 20, ca urmare a exploziei produse în data de 19 octombrie 2016
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 18 din 2 aprilie 1993 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Ucraina, semnată la Bucureşti la 3 septembrie 1992
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • LEGE nr. 326 din 8 iulie 2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi ţinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti
 • LEGE nr. 55 din 2 martie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/1997 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • LEGE nr. 162 din 14 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investiţiei "Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă" pe platforma Sidermet Călan
 • LEGE nr. 103 din 3 iunie 2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Letonia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 11 iunie 2009
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 27 martie 2013 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 27 din 12 octombrie 1998 privind preluarea la datoria publică internă a sumei datorate de către Curtea Supremă de Justiţie, cu titlu de despăgubire, Băncii Române de Comerţ Exterior - S.A. pentru exproprierea imobilului situat în municipiul Bucureşti, Str. Batistei nr. 25, sectorul 2
 • LEGE nr. 211 din 11 noiembrie 2019 pentru modificarea art. 12 alin. (3) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 13 septembrie 2006 privind unele măsuri de sprijin financiar care se acordă producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor din toamna anului 2006
 • LEGE nr. 66 din 1 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2014 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 18 septembrie 2007 privind unele măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi reglementări în domeniul cheltuielilor de personal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 2 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 29 din 5 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice
 • LEGE nr. 62 din 24 martie 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind transportul pe căile navigabile interioare, semnat la Zagreb la 26 mai 2003
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 117 din 24 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 15 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum şi a cotizaţiei anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 138 din 17 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2006 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 203 din 2 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 312 din 17 decembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
 • LEGE nr. 8 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021