Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 29 septembrie 2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 4 octombrie 2011 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 29 septembrie 2011privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 4 octombrie 2011

Având în vedere angajamentele asumate de România prin acordurile de înţelegere cu Fondul Monetar Internaţional şi Uniunea Europeană din anul 2011, acte prin care Guvernul României s-a obligat să rezolve deficienţele constatate la unele întreprinderi de stat, se impune luarea unor măsuri care să conducă la restructurarea economico-financiară a acestora şi la eliminarea pierderilor şi eficientizarea pe termen lung a activităţii fiecărui sector de activitate. Reducerea arieratelor este o condiţie sine qua non pentru realizarea reformelor întreprinderilor de stat în scopul realizării creşterii economice.Neluarea măsurilor în regim de urgenţă pune în pericol funcţionarea sistemului energetic naţional.Întrucât, începând cu anul 2001, Institutul Naţional de Expertize Criminalistice a aderat la Reţeaua Europeană a Institutelor de Ştiinţe Criminalistice (ENFSI), organism înfiinţat în anul 1995, care stabileşte şi menţine relaţii de lucru cu instituţii similare, acreditează şi sprijină laboratoarele de profil în implementarea bunelor practici, a standardelor de calitate şi a procedurilor de lucru europene în domeniul ştiinţelor criminalistice, este necesar a se achită de către Institutul Naţional de Expertize Criminalistice cotizaţia ce decurge din calitatea de membru a ENFSI.Deoarece plata cotizaţiei aferente acestui statut trebuie efectuată până la data de 1 octombrie 2011, neadoptarea prezentului act normativ în regim de urgenţă va conduce la neplata acesteia şi la pierderea chiar a calităţii de membru al ENFSI, ceea ce ar putea crea disfuncţionalităţi în implementarea procedurilor de lucru europene în domeniul ştiinţelor criminalistice, cu atât mai mult cu cât în centrul preocupărilor Uniunii Europene se află cooperarea şi uniformizarea practicii de expertiză la nivel european, în vederea modernizării şi dezvoltării acestei activităţi într-un cadru omogen, în concordanţă cu standardul de calitate internaţional.Ţinând cont de obligaţiile asumate de către Guvernul României prin semnarea Acordului dintre Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Trans-Europeană (TER)" privind fondul de cooperare şi creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992, ratificat prin Legea nr. 124/1994, cu modificările ulterioare,având în vedere necesitatea adoptării în regim de urgenţă a măsurilor de punere în aplicare a prevederilor art. IV din Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Trans-Europeană (TER)" privind fondul de cooperare şi creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992, la care România este parte,având în vedere că achitarea contribuţiei de 10.000 de dolari pentru anul în curs, în conformitate cu prevederile acordului mai sus menţionat, trebuie efectuată către Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite cât mai curând posibil,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează: a) unele modalităţi speciale de stingere a obligaţiilor fiscale ale unor operatori economici, administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; b) măsuri referitoare la plata cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte. Capitolul I Modalităţi de stingere a obligaţiilor fiscale prin darea în plată a unor bunuri Articolul 2 (1) Prin derogare de la prevederile art. 175 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la cererea Companiei Naţionale a Huilei - S.A., denumită în continuare companie, creanţele fiscale administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se sting prin trecerea în proprietatea publică sau privată a statului şi în administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri a unor bunuri aferente unor active definite conform art. 3 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în proprietatea companiei. (2) Stingerea creanţelor fiscale se va face la valoarea bunurilor ce intră în componenţa activelor stabilită prin raportul de evaluare întocmit de către un evaluator independent. (3) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri aprobă prin ordin al ministrului lista bunurilor aferente activelor ce urmează să fie evaluate, precum şi raportul de evaluare prevăzut la alin. (2). (4) Bunurile care sunt grevate de alte sarcini în afara celor instituite de organele fiscale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aferente activelor prevăzute la alin. (1), nu pot constitui obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi compania încheie un proces-verbal de predare-preluare prin care se trec în proprietatea statului bunurile prevăzute la alin. (1), care cuprinde şi valoarea acestora. Procesul-verbal constituie titlu de proprietate al statului. Articolul 3 (1) În vederea stingerii creanţelor fiscale, în termen de 15 zile de la încheierea procesului-verbal prevăzut la art. 2 alin. (5), compania depune cererea de stingere a obligaţiilor fiscale la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale ale acesteia. (2) Cererea va fi însoţită de lista, raportul de evaluare şi procesul-verbal prevăzute la art. 2 alin. (3) şi (5). (3) Organul fiscal stinge creanţele fiscale cu valoarea bunurilor trecute în proprietatea statului în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, în baza procesului-verbal prevăzut la art. 2 alin. (5), şi notifică compania şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în acest sens. (4) Data stingerii creanţelor este data încheierii procesuluiverbal prevăzut la art. 2 alin. (5). (5) În cazul în care operaţiunea de transfer al proprietăţii bunurilor, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, este taxabilă, cu valoarea stabilită, potrivit legii, plus taxa pe valoarea adăugată, se stinge cu prioritate taxa pe valoarea adăugată aferentă operaţiunii de dare în plată. (6) La data semnării procesului-verbal prevăzut la art. 2 alin. (5) încetează de drept măsurile de indisponibilizare a bunurilor ce fac obiectul acestuia, instituite de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Articolul 4 (1) În cazul în care bunurile ce fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă, trecute în proprietatea statului, au fost revendicate şi restituite, potrivit legii, terţelor persoane, compania va fi obligată la plata creanţelor stinse prin această modalitate. Creanţele fiscale renasc la data la care bunurile au fost restituite terţului. (2) Pentru perioada cuprinsă între data trecerii în proprietatea statului şi data la care au renăscut creanţele fiscale prevăzute la art. 3 alin. (3) nu se datorează dobânzi sau penalităţi de întârziere, după caz. Articolul 5Activele ale căror bunuri trec în proprietatea statului sunt prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 6În termen de 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de predare-preluare, Guvernul, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, emite, în condiţiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, o hotărâre prin care se aprobă lista bunurilor imobile preluate în proprietatea statului ce se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. Capitolul II Modalităţi de stingere a obligaţiilor fiscale prin darea în plată a unor titluri de participare Articolul 7 (1) Obligaţiile fiscale ale operatorilor economici prevăzuţi în anexa nr. 2, administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se sting prin trecerea în proprietatea privată a statului a titlurilor de participare deţinute de aceştia la societăţi comerciale. (2) Stingerea creanţelor fiscale se va face la valoarea titlurilor de participare stabilită prin raportul de evaluare întocmit de către un evaluator independent. Articolul 8 (1) Ministerele care exercită în numele statului calitatea de acţionari la debitorii prevăzuţi în anexa nr. 2 aprobă numărul titlurilor de participare care fac obiectul trecerii în proprietatea privată a statului şi aprobă raportul de evaluare prevăzut la art. 7 alin. (2). (2) Titlurile de participare care sunt grevate de alte sarcini în afara celor instituite de organele fiscale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nu pot constitui obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 9Ministerele prevăzute la art. 8 alin. (1) încheie un proces-verbal de predare-preluare prin care se trec în proprietatea privată a statului titlurile de participare. Procesul-verbal cuprinde numărul şi valoarea acestora şi constituie titlu de proprietate al statului. Articolul 10Lista debitorilor şi a societăţilor la care aceştia deţin titluri de participare, precum şi numărul maxim al titlurilor care pot face obiectul trecerii în proprietatea privată a statului sunt prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 11 (1) În vederea stingerii creanţelor fiscale, în termen de 15 zile de la încheierea procesului-verbal prevăzut la art. 9, debitorul depune cererea la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale ale acestuia. (2) Cererea va fi însoţită de aprobarea ministerului de resort, raportul de evaluare prevăzut la art. 7 alin. (2) şi procesul-verbal prevăzut la art. 9. (3) Organul fiscal stinge creanţele fiscale cu valoarea acţiunilor trecute în domeniul privat al statului în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, în baza procesului-verbal prevăzut la art. 9, şi notifică debitorul şi ministerele prevăzute la art. 8 alin. (1) în acest sens. (4) Data stingerii creanţelor este data încheierii procesului-verbal prevăzut la art. 9. (5) La data semnării procesului-verbal încetează de drept măsurile de indisponibilizare a titlurilor de participare ce fac obiectul acestuia, instituite de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Capitolul III Măsuri referitoare la plata cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte Articolul 12 (1) Se aprobă plata contribuţiei anuale de participare a Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, în calitate de membru al Reţelei Europene a Institutelor de Ştiinţe Criminalistice (ENFSI), în vederea funcţionării Secretariatului general al ENFSI, în limita echivalentului în lei al sumei de 2.500 euro/an. (2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii. (3) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Justiţiei. (4) Pentru anul 2011, suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul Ministerului Justiţiei pentru anul 2011. Articolul 13Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1 "Lista organizaţiilor internaţionale interguvernamentale la care România este membră", la punctul II "Organizaţiile internaţionale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor şi a altor instituţii centrale", după poziţia 54 se introduce o nouă poziţie, poziţia 55, cu următorul cuprins:
Nr. crt. Denumirea organizaţiei Sediul Anul înfiin- ţării Anul aderării României Instituţia română care coordonează relaţiile cu organizaţia internaţională respectivă Explicaţii
"55. Reţeaua Europeană a Institutelor de Ştiinţe Criminalistice (ENFSI) Haga 1995 2001 Institutul Naţional de Expertize Criminalistice România participă din anul 2001"
2. La anexa nr. 2.2 "Cotizaţii la alte organisme internaţionale", după ultimul subcapitol "Institutul Naţional al Magistraturii" se introduce un nou subcapitol, cu următorul cuprins:"Institutul Naţional de Expertize Criminalistice
1. Reţeaua Europeană a Institutelor de Ştiinţe Criminalistice (ENFSI) euro 2500"
Articolul 14La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.034/2004 pentru aprobarea contribuţiei anuale a României la bugetul Reţelei Europene a Institutelor de Ştiinţe Criminalistice (ENFSI), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 8 iulie 2004. Articolul 15Articolul 2 din Legea nr. 124/1994 pentru ratificarea Acordului dintre Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Trans-Europeană (TER)" privind fondul de cooperare şi creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 19 decembrie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Plata contribuţiei anuale a Guvernului României la nivelul prevăzut la art. IV din acord se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, iar echivalentul în lei al contribuţiei se va calcula pe baza raportului de schimb valutar leu/dolar în vigoare la data efectuării plăţii." Articolul 16Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuMinistrul economiei,comerţului şi mediului de afaceri,Ion AritonMinistrul transporturilorşi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul justiţiei,Cătălin Marian PredoiuBucureşti, 29 septembrie 2011.Nr. 84.
Anexa 1 Activele ale căror bunuri fac obiectul trecerii îndomeniul public al statului
Nr. crt. Denumirea
1. Exploatarea Minieră Petrila
2. Exploatarea Minieră Paroşeni
3. Exploatarea Minieră Uricani
Anexa 2 Lista debitorilor şi a societăţilor la care aceştia deţin titluride participare, precum şi numărul maxim al titlurilor care pot faceobiectul trecerii în proprietatea privată a statului┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ Instituţia publică sub autoritatea căreia funcţionează debitorul ││ ├─────────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────┤│Nr. │ │Operatorul economic la care │Numărul de││crt.│ │debitorul deţine titluri de │titluri de││ │ │ participare │partici- ││ │ Debitorul │ │pare care ││ │ │ │pot face ││ │ │ │obiectul ││ │ │ │transfe- ││ │ │ │rului │├────┼─────────────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────┤│ 1.│Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii ││ ├─────────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────┤│ │Compania Naţională de Căi Ferate │Societatea Comercială │ 6.629.629││ │"C.F.R." - S.A. │"Telecomunicaţii CFR" - S.A.│ ││ │ ├────────────────────────────┼──────────┤│ │ │Societatea Comercială "Grup │ ││ │ │Exploatare şi Întreţinere │ ││ │ │Palat CFR" - S.A. │22.680.669││ │ ├────────────────────────────┼──────────┤│ │ │Societatea Comercială │ ││ │ │"Electrificare CFR" - S.A. │21.593.339│├────┼─────────────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────┤│ 2. │Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri ││ ├─────────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────┤│ │Societatea Comercială de │Societatea Comercială │77.892.172││ │Producere a Energiei Electrice şi│"Electrocentrale │ ││ │Termice "Termoelectrica" - S.A. │Bucureşti" - S.A. │ ││ │Bucureşti ├────────────────────────────┼──────────┤│ │ │Societatea Comercială │ ││ │ │"Electrocentrale Deva"- S.A.│11.302.498││ │ ├────────────────────────────┼──────────┤│ │ │Societatea Comercială │ ││ │ │"Electrocentrale │ ││ │ │Paroşeni" - S.A. │ 8.604.032│└────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────┘_________

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 29 decembrie 2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 203 din 27 octombrie 2017 pentru modificarea art. 38, 41 şi 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
 • LEGE nr. 415 din 27 iunie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 21 mai 2013 pentru completarea art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 privind auditul public intern
 • LEGE nr. 143 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar
 • LEGE nr. 130 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • LEGE nr. 244 din 29 aprilie 2002 (*republicată*) viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002*)
 • LEGE nr. 68 din 11 martie 2003 privind acceptarea Codului pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC. 20(22) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele ulterioare, precum şi pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1996, 1999 şi 2000 referitoare la acesta
 • LEGE nr. 129 din 29 decembrie 1992 (*republicată*) privind protecţia desenelor şi modelelor*)
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii
 • LEGE nr. 211 din 27 mai 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor
 • LEGE nr. 468 din 9 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice
 • LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 28 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi a altor acte normative incidente
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 20 din 23 martie 2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobată şi modificată prin Legea nr. 88/1997 şi ulterior modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/1999
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 240 din 7 decembrie 2010 privind transmiterea unui imobil, clădire şi teren, din proprietatea Băncii Naţionale a României în domeniul public al statului şi în administrarea Curţii de Conturi a României
 • LEGE nr. 7 din 25 februarie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Thailandei pentru promovarea şi protejarea investiţiilor, semnat la Bangkok la 30 aprilie 1993
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 101 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România, respectiv a anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 39 din 10 iulie 1997 privind modificarea şi completarea Legii contractului de management nr. 66/1993
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • LEGE nr. 174 din 7 octombrie 2016 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea economică dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei, semnat la Bucureşti la 20 martie 2013
 • LEGE nr. 307 din 7 iunie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2001 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea companiilor/societăţilor naţionale şi a celorlalte societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 284 din 20 decembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 296 din 14 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 64 din 31 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 156 din 16 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 155 din 12 iulie 2010 (*republicată*) poliţiei locale nr. 155/2010*)
 • LEGE nr. 4 din 28 martie 1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de case de odihnă proprietate personală
 • LEGE nr. 27 din 13 ianuarie 2003 pentru înfiinţarea comunei Tamaseu, judeţul Bihor, prin reorganizarea comunei Biharia
 • LEGE nr. 227 din 11 iulie 2005 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2005 privind abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 211 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008
 • LEGE nr. 221 din 20 noiembrie 2017 privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al comunelor Crişan şi Maliuc, judeţul Tulcea
 • LEGE nr. 141 din 30 decembrie 1994 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre România şi Republica Ceha, încheiat la Praga la 24 octombrie 1994, inclusiv a Declaraţiei comune, semnată la aceeaşi dată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 23 iunie 2005 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 3 aprilie 2002, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 211 din 21 iulie 2015 pentru modificarea art. 20 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • LEGE nr. 161 din 2 octombrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2012 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012
 • LEGE nr. 301 din 11 iulie 2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 157 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2006 pentru aprobarea măsurilor privind susţinerea finanţării documentaţiilor tehnice pentru proiectele din cadrul măsurii 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale" din Programul SAPARD, de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 151 din 13 iulie 2016 privind ordinul european de protecţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 173 din 10 aprilie 2002 pentru modificarea art. 21 alin. (7) din Legea nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 16 noiembrie 2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • LEGE nr. 90 din 8 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 229 din 25 noiembrie 2010 privind ratificarea Acordului de împrumut şi finanţare dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW), şi România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice al României (Împrumutat) şi Municipiul Timişoara (Agenţia de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro şi o contribuţie financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2009 şi, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021