Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 26 septembrie 2011 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 21 septembrie 2011privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 26 septembrie 2011

Fondurile structurale şi de coeziune reprezintă una dintre principalele surse de investiţii în infrastructura României.Luându-se în considerare gradul redus de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune, se impune ca Ministerul Afacerilor Europene să coordoneze procesul de absorbţie a fondurilor, în scopul accelerării susţinute a acestui proces şi al înlăturării oricăror disfuncţionalităţi.Constatându-se că neaplicarea măsurilor cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă ar avea consecinţe grave asupra realizării procesului de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune, precum şi asupra proiectelor naţionale de dezvoltare a infrastructurii,ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la reale dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă a relaţiei Guvernului României cu structurile europene,în considerarea faptului că elementele menţionate vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi al Hotărârii Parlamentului României nr. 14/2011 privind completarea structurii şi componenţei Guvernului,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Ministerul Afacerilor Europene se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. (2) Ministerul Afacerilor Europene, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, coordonează procesul de gestionare a ansamblului afacerilor europene, în vederea asigurării participării eficiente a României în procesul de luare a deciziilor la nivelul Uniunii Europene. (3) Ministerul Afacerilor Europene, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, coordonează procesul de formulare a poziţiilor naţionale care sunt promovate în cadrul structurilor Uniunii Europene şi urmăreşte respectarea angajamentelor României decurgând din calitatea de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv a celor care rezultă din Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. (4) Ministerul Afacerilor Europene coordonează procesul de asigurare a compatibilităţii legislaţiei naţionale cu actele legislative ale Uniunii Europene, asigură, în domeniile proprii de competenţă, activitatea de reprezentare a statului român în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a celorlalte instituţii europene, monitorizează şi sprijină îndeplinirea angajamentelor rezultate din strategiile şi programele naţionale adoptate în contextul politicilor europene. (5) Ministerul Afacerilor Europene îndeplineşte rolul de autoritate de coordonare a instrumentelor structurale, având responsabilitatea coordonării pregătirii, dezvoltării, armonizării şi funcţionării cadrului legislativ, instituţional, procedural şi programatic pentru gestionarea instrumentelor structurale. (6) În scopul asigurării coordonării interministeriale a procesului de formulare a poziţiei naţionale privind iniţiativele europene legislative şi fără caracter legislativ, în coordonarea Ministerului Afacerilor Europene funcţionează Comitetul de coordonare a afacerilor europene, organism de lucru, fără personalitate juridică şi cu caracter decizional, înfiinţat prin hotărâre a Guvernului. Modalitatea de înfiinţare a Comitetului de coordonare a afacerilor europene, precum şi organizarea şi funcţionarea acestuia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Articolul 2 (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Afacerilor Europene preia activitatea Departamentului pentru Afaceri Europene, care se desfiinţează, precum şi activitatea Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, departament în cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi subordonat direct primului-ministru, denumită în continuare ACIS, care se reorganizează ca direcţie generală în cadrul Ministerului Afacerilor Europene. (2) Ministerul Afacerilor Europene preia activitatea, posturile şi personalul Departamentului pentru Afaceri Europene şi ale ACIS. (3) În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Afacerilor Europene preia de la Departamentul pentru Afaceri Europene, respectiv de la Secretariatul General al Guvernului în ceea ce priveşte ACIS, pe bază de protocol de predare-preluare, numărul de posturi, structura de personal preluată, personalul aferent, cu menţinerea drepturilor salariale stabilite potrivit legii, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prevederile bugetare aferente activităţii Departamentului pentru Afaceri Europene şi ACIS pe anul 2011, execuţia bugetară până la momentul predării-preluării, precum şi patrimoniul, reprezentând toate bunurile, precum şi drepturile şi obligaţiile deţinute de Departamentul pentru Afaceri Europene şi ACIS asupra acestora. (4) Ministerul Afacerilor Europene se substituie în toate drepturile şi obligaţiile preluate de Secretariatul General al Guvernului pentru ACIS, decurgând din toate actele normative, contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele, memorandumurile şi acordurile. Ministerul Afacerilor Europene se substituie în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din toate actele normative, contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele, memorandumurile şi acordurile în care fostul Departament pentru Afaceri Europene este parte. (5) Ministerul Afacerilor Europene se substituie în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din litigiile în care sunt părţi fostul Departament pentru Afaceri Europene, respectiv Secretariatul General al Guvernului pentru ACIS. Articolul 3Ministerul Afacerilor Europene exercită următoarele funcţii:I. în domeniul coordonării/gestionării fondurilor europene: a) de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale, în sensul prevăzut la art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare; b) de reglementare privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri europene şi privind structurile din cadrul ministerelor şi instituţiilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare acordate României prin instrumentul de preaderare PHARE, instrumentul financiar provizoriu Facilitatea de tranziţie, fondurile structurale şi de coeziune şi Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2004-2009, numărul şi structura posturilor, criteriile de încadrare a personalului pe funcţii specifice şi procentul ce urmează a fi acordat personalului potrivit art. 1 şi 2 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri europene, cu modificările şi completările ulterioare; c) de autoritate de management pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică, în sensul prevăzut la art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008, cu modificările şi completările ulterioare; d) de coordonator naţional al asistenţei în raport cu Uniunea Europeană, conform prevederilor memorandumurilor de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană; e) de punct naţional de contact pentru programele de înfrăţire instituţională cu statele care beneficiază de finanţări nerambursabile din partea Uniunii Europene; f) de punct naţional de contact pentru Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2004-2009; g) de punct naţional de contact pentru Programul de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă 2004-2009;II. în domeniul afacerilor europene: a) de coordonare interministerială, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, în vederea elaborării poziţiilor României pe problematica afacerilor europene; b) de coordonare, monitorizare şi susţinere a îndeplinirii angajamentelor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv a celor prevăzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, precum şi a strategiilor naţionale şi programelor elaborate în contextul politicilor europene; c) de punct tehnic de contact şi responsabil naţional în problematica Strategiei "Europa 2020"; d) de coordonare a procesului de asigurare a compatibilităţii legislaţiei naţionale cu actele legislative ale Uniunii Europene, cu excepţia asigurării compatibilităţii cu actele legislative ale Uniunii Europene a acordurilor internaţionale încheiate de România în baza Legii nr. 590/2003 privind tratatele; e) de reprezentare a României la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi la celelalte instituţii europene, în procedurile contencioase şi necontencioase; f) de organizare şi coordonare a Centrului Naţional SOLVIT; g) de punct naţional de contact pentru problematica Pieţei Interne. Articolul 4 (1) Pentru realizarea funcţiilor sale, Ministerul Afacerilor Europene este inclus în circuitul informaţional al sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene, care se instituie prin hotărâre a Guvernului, şi solicită autorităţilor şi instituţiilor publice din cadrul administraţiei publice centrale şi locale informaţii necesare desfăşurării activităţii sale. (2) Ministerul Afacerilor Europene stabileşte raporturi de colaborare cu instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii Europene, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe - Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. (3) Ministerul Afacerilor Europene este autorizat să emită ordine şi instrucţiuni pentru instituţiile a căror activitate are impact direct sau indirect asupra procesului de gestionare a instrumentelor structurale, în vederea implementării corecte şi eficiente a acestor fonduri nerambursabile. Articolul 5Finanţarea Ministerului Afacerilor Europene se asigură de la bugetul de stat. Articolul 6 (1) Un secretar de stat va coordona atribuţiile preluate de la Departamentul pentru Afaceri Europene. (2) Un secretar de stat coordonează activitatea ACIS. Articolul 7 (1) În cadrul Ministerului Afacerilor Europene funcţionează agentul guvernamental, însărcinat cu reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Tribunalului Uniunii Europene, precum şi a celorlalte instituţii europene, conform art. 3 pct. II lit. e). (2) Agentul guvernamental are rang de subsecretar de stat, fiind numit şi eliberat din funcţie prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului afacerilor europene. (3) Numirea şi eliberarea din funcţie a agentului guvernamental se comunică grefei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, respectiv grefei Tribunalului Uniunii Europene, precum şi celorlalte instituţii europene. Articolul 8 (1) În scopul exercitării funcţiei prevăzute la art. 3 pct. II lit. e), autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să trimită agentului guvernamental, la cererea şi în termenul stabilit de acesta, toate actele, datele şi informaţiile necesare. (2) Ministerul Afacerilor Europene, prin agentul guvernamental, coordonează şi supraveghează fundamentarea, de către autorităţile şi instituţiile publice, a poziţiilor naţionale ce urmează a fi comunicate instituţiilor europene, respectiv a fi transmise şi/sau susţinute înaintea instanţelor europene. Articolul 9 (1) În activitatea sa, agentul guvernamental va acordă prioritate soluţionării aspectelor problematice, evitând declanşarea litigiilor în care statul român are calitatea de pârât în faţa instanţelor europene. (2) În cazul în care, pentru o perioadă care nu depăşeşte 3 luni, agentul guvernamental este în imposibilitate absolută de a realiza funcţia prevăzută la art. 3 pct. II lit. e), acesta o poate delega unei persoane cu atribuţii în acest sens din cadrul Ministerului Afacerilor Europene. (3) Dacă termenul prevăzut la alin. (2) este depăşit, atunci primul-ministru, la propunerea ministrului afacerilor europene, decide numirea unui înlocuitor, pe perioadă determinată sau nedeterminată, după caz. Articolul 10 (1) În structura organizatorică a Ministerului Afacerilor Europene funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii, birouri şi compartimente. (2) Numărul de posturi, atribuţiile şi structura organizatorică a Ministerului Afacerilor Europene se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Articolul 11 (1) Ministerul Afacerilor Europene desemnează dintre specialiştii săi consilieri şi/sau experţi care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. (2) Personalului trimis în cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană îi sunt aplicabile dispoziţiile legale în vigoare privind drepturile personalului trimis în misiune permanentă în străinătate. Articolul 12 (1) În termen de maximum 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Afacerilor Europene va supune Guvernului spre adoptare proiectul de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene. (2) Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), în realizarea funcţiilor prevăzute la art. 3 şi a măsurilor şi obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare pe perioada 2009-2012, activitatea structurilor care se preiau în cadrul ministerului nou-înfiinţat potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă este supusă dispoziţiilor cuprinse în actele normative privind organizarea şi funcţionarea acestor structuri. Articolul 13În cuprinsul actelor normative care vizează activitatea Departamentului pentru Afaceri Europene şi ACIS, sintagma "Departamentul pentru Afaceri Europene", respectiv sintagma "Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale" se înlocuiesc cu sintagma "Ministerul Afacerilor Europene", iar sintagma "secretarul general al Guvernului" se înlocuieşte cu sintagma "ministrul afacerilor europene". Articolul 14 (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în structura bugetului de stat şi în bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2011, în volumul şi structura bugetelor Secretariatului General al Guvernului şi Ministerului Afacerilor Europene, la propunerea secretarului general al Guvernului şi a ministrului afacerilor europene, pe baza protocoalelor de predare-preluare. (2) Se autorizează ordonatorii principali de credite ai Secretariatului General al Guvernului şi ai Ministerului Afacerilor Europene să detalieze modificările prevăzute la alin. (1) pe articole şi alineate de cheltuieli în structura bugetelor proprii şi să introducă modificările corespunzătoare în anexele la acestea. (3) Modificările în execuţia bugetului de stat ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se efectuează pe baza protocoalelor de predare-preluare şi a instrucţiunilor comunicate de Ministerul Finanţelor Publice ordonatorilor principali de credite. (4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să vireze lunar la bugetul de stat sumele aferente drepturilor prevăzute la art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul din cadrul ACIS care se preia la Ministerul Afacerilor Europene, pentru anul 2011. (5) Cu sumele virate potrivit alin. (4) se majorează lunar veniturile bugetului de stat şi cheltuielile de personal ale Ministerului Afacerilor Europene, prin diminuarea în mod corespunzător a veniturilor şi cheltuielilor Ministerului Finanţelor Publice, aprobate potrivit art. 38 alin. (1) din Legea nr. 286/2010, cu modificările şi completările ulterioare. (6) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat, în bugetul fondurilor externe nerambursabile şi în bugetele ordonatorilor principali de credite, finanţarea structurilor preluate se asigură din bugetele ordonatorilor de credite existenţi înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 15Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă: a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene în subordinea primului-ministru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare; b) art. 1-2 şi 4-6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului şi al unor ministere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 21 martie 2011.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Sulfina Barbup. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 21 septembrie 2011.Nr. 78.--------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 22 august 2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 190 din 26 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice
 • LEGE nr. 41 din 24 mai 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 68 din 26 august 1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 192 din 19 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 245 din 18 iulie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 80 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2001 privind accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din turism
 • LEGE nr. 184 din 17 octombrie 2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 128 din 12 noiembrie 2007 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 16 din 5 aprilie 1994 Legea arendării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 21 decembrie 2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 140 din 10 octombrie 2005 privind măsurile ce se aplică ca urmare a suspiciunii influenţei aviare
 • LEGE nr. 55 din 2 martie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/1997 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • LEGE nr. 195 din 13 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 186/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (*republicat*) (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 29 din 18 mai 1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţionala, derulată înainte de 31 decembrie 1989
 • LEGE nr. 425 din 27 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovării
 • LEGE nr. 336 din 3 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 138 din 17 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2006 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 630 din 27 noiembrie 2002 Legea cinematografiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 107 din 30 iunie 1999 pentru modificarea şi completarea art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 122 din 15 decembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/1995 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 10 noiembrie 2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 53 din 22 decembrie 1998 cu privire la acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor bugetare
 • LEGE nr. 80 din 17 aprilie 2015 pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 13 din 10 ianuarie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2000 privind modificarea coeficienţilor de multiplicare pentru unele funcţii prevăzute în anexele nr. V-VIII la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 7 aprilie 2004 privind unele măsuri premergătoare lansării procesului de privatizare, inclusiv constituirea comisiei de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.
 • LEGE nr. 224 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2000 privind implementarea standardelor internaţionale pentru siguranţa navelor, prevenirea poluării şi asigurarea condiţiilor de muncă şi viaţă la bordul navelor maritime care utilizează porturile româneşti sau care navighează în apele naţionale
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 321 din 11 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
 • LEGE nr. 435 din 27 noiembrie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 33 din 12 noiembrie 1998 cu privire la modificarea şi completarea art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
 • LEGE nr. 178 din 12 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006
 • LEGE nr. 59 din 21 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2004 pentru modificarea unor acte normative ce reglementează activitatea din domeniul sanitar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe
 • LEGE nr. 54 din 8 iulie 1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste
 • LEGE nr. 386 din 16 decembrie 2005 pentru înfiinţarea comunei Estelnic prin reorganizarea comunei Poian, judeţul Covasna
 • LEGE nr. 127 din 18 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 133/2000 privind repartizarea capacităţilor de infrastructura feroviara
 • LEGE nr. 184 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 207/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
 • LEGE nr. 179 din 18 iulie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 580 din 14 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 29 din 9 decembrie 1982 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 402/1982 privind obligaţiile persoanelor care cer şi li se aproba să se stabilească definitiv în străinătate de a plăti integral datoriile pe care le au fata de stat, organizaţii socialiste şi persoane fizice, precum şi de a restitui unele cheltuieli suportate de stat cu şcolarizarea lor
 • LEGE nr. 17 din 13 februarie 1991 privind scutirea de plată a valorii neamortizate aferente autovehiculelor scoase din funcţiune în anii 1983 şi 1985 de către întreprinderile de transport local
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 26 iunie 2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 22 din 3 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2004 pentru modificarea alin. (8) al art. 8 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
 • LEGE nr. 246 din 12 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 29 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 127 din 17 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
 • LEGE nr. 80 din 21 iulie 1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 195 din 27 decembrie 2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi sali de sport
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 11 ianuarie 2001 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a Societăţii Naţionale de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 324 din 27 iunie 2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 113 din 2 aprilie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare, semnat la Arad la 17 octombrie 2002, privind modificarea art. 1 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind protecţia reciprocă a schimbului de informaţii militare secrete de stat, semnat la Debrecen la 17 februarie 1997
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020