Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 27 aprilie 2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (al patrulea addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bruxelles la 8 aprilie 2011 şi la Bucureşti la 1 aprilie 2011, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 16 mai 2011 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 27 aprilie 2011privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (al patrulea addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bruxelles la 8 aprilie 2011 şi la Bucureşti la 1 aprilie 2011, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 16 mai 2011

Având în vedere:- necesitatea respectării termenului-limită de finalizare a programului actual, respectiv 30 aprilie 2011, acest fapt fiind condiţionat de încadrarea în calendarul stabilit cu Comisia Europeană în ceea ce priveşte eliberarea ultimei tranşe din împrumut, care are loc imediat după ratificarea celui de-al patrulea addendum la Memorandumul de înţelegere prin act normativ cu putere de lege; şi- riscul reputaţional pentru statul român, în cazul în care această tranşă nu ar fi disponibilizată conform calendarului, luând în considerare faptul că în baza angajamentului luat de România faţă de Comisia Europeană de a finaliza în regim de urgenţă procedura internă de ratificare a documentelor contractuale aceasta şi-a programat în planurile sale de finanţare atragerea de fonduri prin lansarea unei emisiuni de obligaţiuni,luând în considerare faptul că aceste elemente constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul UNICSe ratifică Memorandumul suplimentar de înţelegere (al patrulea addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bruxelles la 8 aprilie 2011 şi la Bucureşti la 1 aprilie 2011, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 1 iulie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 364/2009, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuGuvernatorul Băncii Naţionalea României,Mugur Constantin IsărescuMinistrul transporturilorşi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul sănătăţii,Cseke AttilaSecretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta Andreescup. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statBucureşti, 27 aprilie 2011.Nr. 43. MEMORANDUM SUPLIMENTAR DE ÎNŢELEGERE(al patrulea addendum la Memorandumul de înţelegere)între Uniunea Europeană şi România*)-------- Notă *) Traducere.1. La 6 mai 2009, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Decizia 2009/459/CE pentru a pune la dispoziţia României asistenţă financiară pe termen mediu de până la 5 miliarde de euro. Pe 16 februarie 2010, Consiliul a modificat această decizie pentru a ţine cont de impactul pe care l-a avut asupra obiectivelor programului recesiunea mai puternică decât cea anticipată. Asistenţa este oferită ca un împrumut pe termen mediu în cadrul Facilităţii pentru Balanţa de Plăţi a Statelor Membre [având la bază art. 143 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (Tratatul) şi Regulamentul nr. 332/2002 ]. Asistenţa Uniunii Europene (UE) pentru România vine în completarea sprijinului acordat de Fondul Monetar Internaţional (FMI) prin intermediul unui acord stand-by (ASB), în valoare de 11,4 miliarde DST (aproximativ 12,95 miliarde euro), aprobat la 4 mai 2009. Sprijinul suplimentar multilateral în valoare de 2 miliarde euro este furnizat de către Banca Mondială (1 miliard de euro), precum şi de BEI şi BERD (1 miliard de euro).2. Memorandumul de înţelegere (Memorandumul), ce stabileşte criteriile de politică economică legate de fiecare tranşă, precum şi condiţiile de raportare şi monitorizare a împrumutului, a fost semnat în data de 23 iunie 2009. Implementarea măsurilor fiscale, a celor din sectorul financiar şi a măsurilor de reformă structurală prevăzute în Memorandum ar trebui să permită economiei să reziste la presiunile de lichiditate pe termen scurt, asigurând în acelaşi timp şi îmbunătăţirea competitivităţii şi sprijinirea ajustării coerente a dezechilibrelor pe termen mediu, aducând astfel economia înapoi la o bază solidă şi durabilă. Prima tranşă de 1,5 miliarde euro a fost virată în data de 27 iulie 2009 în urma semnării Acordului de împrumut din 23 iunie 2009. Alte 4 tranşe au fost programate pentru perioada acoperită de restul programului.3. În perioada octombrie 2009 - februarie 2011, serviciile Comisiei Europene au desfăşurat misiuni de evaluare pentru a estima progresele înregistrate cu privire la condiţionalităţile specifice aferente tranşelor ulterioare din cadrul programului de asistenţă financiară al UE. Aceste misiuni au fost desfăşurate în comun cu experţi ai FMI şi ai Băncii Mondiale. Ţinând cont de concluziile acestor misiuni şi după consultarea Comitetului Economic şi Financiar, criteriile de politică economică aferente tranşelor a doua până la a patra din împrumutul UE s-au considerat a fi fost, în general, îndeplinite şi tranşele respective din împrumut au fost disponibilizate.4. În cadrul reuniunii Comitetului Economic şi Financiar din 10 ianuarie 2011, România, în calitate de stat membru al UE, a solicitat un nou acord de finanţare pe termen mediu de tip preventiv din partea UE (precautionary BoP facility)*1). Asistenţa financiară de tip preventiv ar asigura continuarea reformelor lansate pe durata programului curent de asistenţă financiară pe termen mediu a UE şi, totodată, ar transmite un mesaj pozitiv investitorilor străini, pieţelor financiare internaţionale şi instituţiilor financiare internaţionale. Şi de această dată, programul de asistenţă financiară va fi implementat în comun cu FMI, respectiv România intenţiona să solicite încheierea unui nou acord stand-by cu FMI, reţinându-se totuşi de la efectuarea de trageri din resursele disponibile (aranjament financiar preventiv). În acest sens, experţii Comisiei Europene au desfăşurat împreună cu experţi ai FMI şi ai Băncii Mondiale o misiune comună în perioada 25 ianuarie - 8 februarie 2011 pentru a discuta încheierea programului curent de asistenţă al UE şi posibilele condiţii de politică pentru asistenţa UE solicitată de tip preventiv.------------*1) Solicitarea a fost formalizată ulterior prin două scrisori transmise de către ministrul român al finanţelor către comisarul pentru afaceri economice şi monetare şi de către reprezentantul României din partea Ministerului Finanţelor Publice în Comitetul Economic şi Financiar către Secretariatul Comitetului Economic şi Financiar, precum şi directorului general al Directoratului General Afaceri Economice şi Financiare.5. Pentru a permite o tranziţie facilă către noua asistenţă financiară de tip preventiv acordată de UE şi pentru a asigura o sincronizare totală cu asistenţa financiară de la FMI furnizată în paralel, părţile au convenit de comun acord să decaleze datele avute în vedere pentru disponibilizarea tranşelor a patra şi a cincea din programul curent de asistenţă a UE a cărui finalizare era programată iniţial pentru începutul lunii mai 2011. În consecinţă, implementarea unora dintre condiţiile de politică incluse în actul adiţional precedent (al treilea) la Memorandum a trebuit să fie accelerată, în timp ce unele condiţii de politică vor fi preluate în noul program de asistenţă preventivă, după cum este indicat în anexa la prezentul memorandum suplimentar de înţelegere (al patrulea). Părţile au convenit asupra faptului că tragerea celei de-a cincea şi ultime tranşe a împrumutului UE din cadrul programului curent de asistenţă UE (150 de milioane euro) va depinde de implementarea cu succes a acestui pachet redus de acţiuni de politică, lucru care va fi verificat în martie 2011.6. Următoarele condiţionalităţi pentru tragerea celei de-a cincea tranşe din împrumutul de la UE au fost îndeplinite deja de către autorităţile române: (i) aprobarea şi publicarea de către Ministerul Finanţelor Publice a strategiei pe termen mediu de management al datoriei pentru perioada 2011-2013; (îi) modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar; (iii) amendamente menite să precizeze regimul de despăgubire a creditorilor instituţiilor bancare aflate sub administrare specială, în vederea asigurării unei implementări eficiente a recent modificatelor reglementări legale privind lichidarea instituţiilor de credit care se confruntă cu dificultăţi financiare; (iv) intrarea în vigoare a legii privind independenţa autorităţilor de reglementare din domeniul financiar nonbancar.7. Condiţiile ce vor fi analizate înainte de disponibilizarea celei de-a cincea tranşe din împrumutul UE sunt specificate în anexa la acest al patrulea memorandum suplimentar de înţelegere.8. Există de asemenea şi un număr de condiţii a căror îndeplinire nu poate fi verificată într-o etapă mai timpurie şi deci vor fi preluate în programul de asistenţă financiară de tip preventiv ce se anticipează a urma acestui program. Acestea se referă la: (i) aprobarea sistemului de coplată condiţionat de mijloacele materiale în sectorul sănătate; (îi) arieratele autorităţilor locale; (iii) planurile de restructurare a întreprinderilor de stat; (iv) finalizarea celei de-a doua etape a analizei funcţionale; şi (v) adoptarea de măsuri de îmbunătăţire a absorbţiei fondurilor UE.9. Memorandumul şi cele trei memorandumuri suplimentare de înţelegere anterioare (inclusiv anexele la acestea) rămân valabile şi în vigoare dacă acestea nu sunt modificate în mod explicit prin acest al patrulea memorandum suplimentar de înţelegere.10. Tragerea ultimei tranşe din cadrul programului este condiţionată de implementarea de către autorităţile române a măsurilor în conformitate cu acest al patrulea memorandum suplimentar de înţelegere. Aceste măsuri trebuie să fie în deplină conformitate cu Tratatul privind UE.11. În funcţie de îndeplinirea condiţiilor din Memorandum şi în urma consultării Comitetului Economic şi Financiar, Comisia va lua o decizie cu privire la virarea celei de-a cincea tranşe în valoare de 150 milioane euro, sub rezerva semnării celui de-al patrulea memorandum suplimentar de înţelegere de către părţi şi a intrării în vigoare a acestuia şi a implementării măsurilor prezentate în anexă (secţiunea "Aspecte care trebuie evaluate şi, atunci când situaţia impune acest lucru, măsurile suplimentare ce se vor lua înainte de tragerea celei de-a cincea tranşe din împrumutul UE").12. Autorităţile române se angajează să se consulte cu experţii Comisiei Europene înainte de a adopta măsuri noi ce ar putea avea implicaţii asupra obiectivelor programului. În mod special, acestea se vor consulta, în timp util, şi vor furniza toate informaţiile necesare referitoare la orice măsuri şi reforme ce ar putea avea un impact asupra evoluţiilor fiscale.13. Anexa face parte integrantă din acest al patrulea memorandum suplimentar de înţelegere.14. Toate notificările legate de al patrulea memorandum suplimentar de înţelegere vor fi transmise în mod valabil dacă sunt trimise, în scris, la adresa:Pentru Uniunea EuropeanăComisia Europeană Directoratul General Afaceri Economice şi FinanciareB-1049 BruxellesNr. fax: +32 2 299 35 23Pentru primul-ministruCabinetul primului-ministruPiaţa Victoriei nr. 1sectorul 1, 011791, BucureştiNr. fax: +40 21 319 15 88Pentru Ministerul Finanţelor Publice din RomâniaMinisterul Finanţelor Publice din RomâniaStr. Apolodor nr. 17, sectorul 5, 050741 BucureştiNr. fax: +40 21 312 16 30Pentru Banca Naţională a RomânieiBanca Naţională a RomânieiStr. Lipscani nr. 25, 030031 BucureştiNr. fax: +40 21 312 62 6015. Pentru România, prezentul memorandum suplimentar de înţelegere va intra în vigoare după parcurgerea procedurilor interne prevăzute de legislaţia română. Memorandumul suplimentar de înţelegere poate fi modificat cu acordul comun al părţilor, sub forma unui act adiţional. Orice astfel de act adiţional va constitui parte integrantă a Memorandumului şi va intra în vigoare în conformitate cu aceleaşi proceduri ca şi cele aplicabile Memorandumului.Încheiat la Bruxelles în data de 8 aprilie 2011 şi la Bucureşti în data de 1 aprilie 2011, în 5 exemplare originale în limba engleză.ROMÂNIAReprezentată deEmil Boc,prim-ministruGheorghe Ialomiţianu,ministrul finanţelor publiceMugur Isărescu,guvernatorul Băncii Naţionalea RomânieiUNIUNEA EUROPEANĂReprezentată deComisia EuropeanăOlli Rehn,membru al Comisiei Europene AnexăCRITERII SPECIFICE DE POLITICĂ ECONOMICĂ(Modificări la anexa I la Memorandum şi la anexa 1 la primul,la cel de-al doilea şi, respectiv,la cel de-al treilea memorandum suplimentar de înţelegere)Având în vedere natura continuă a reformelor din unele domenii şi solicitarea autorităţilor române pentru un program de asistenţă financiară preventivă pe termen mediu din partea UE care va începe în [mai] 2011, o parte dintre măsurile de reformă vor fi preluate în noul memorandum de înţelegere care urmează a fi încheiat între Uniunea Europeană şi România. Pe de altă parte, întrucât perioada de implementare a măsurilor agreate anterior înainte de tragerea celei de-a cincea şi ultime tranşe a împrumutului UE a fost redusă, criteriile specifice de politică economică prezentate în anexa I la Memorandum şi în anexa 1 la primul, la cel de-al doilea şi, respectiv, la cel de-al treilea memorandum suplimentar de înţelegere vor fi reduse la următoarele acţiuni care trebuie întreprinse înainte de tragerea celei de-a cincea tranşe din împrumutul UE. Comisia Europeană va verifica în luna martie 2011 dacă acţiunile preliminare au fost îndeplinite şi, după consultarea Comitetului Economic şi Financiar, va decide cu privire la virarea celei de-a cincea tranşe din împrumutul UE în valoare de 150 milioane euro.Aspecte care trebuie evaluate şi, atunci când situaţia impune acest lucru, măsurile suplimentare ce se vor lua înainte de disponibilizarea celei de-a cincea tranşe din împrumutul UEA: Consolidare fiscală● Execuţia bugetară pe anul 2011 să fie conformă cu atingerea ţintei de deficit bugetar de 4,4% din PIB în termeni de numerar (sub 5% din PIB în termeni ESA) şi asigurarea unui cadru adecvat pentru îndeplinirea ţintei fiscale pentru anul 2012 privind deficitul bugetului general consolidat de sub 3% din PIB (ESA)● Continuarea menţinerii cheltuielilor cu salariile în sectorul public în anul 2011 în limita de 39 miliarde de RON (excluzându-se plata contribuţiilor de asigurări sociale pentru personalul militar, în valoare de 1,6 miliarde RON, în conformitate cu noua lege a pensiilor)● Evitarea reapariţiei arieratelor în sectorul de sănătate în condiţiile implementării unor măsuri efective de adresare a surselor de apariţie a acestoraB: Reforme structurale● Depunerea unui acord multianual de performanţă între Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi agenţiile de implementare. Acordul trebuie să ţină cont de strategia fiscală pe termen mediu a Guvernului şi să fie în concordanţă cu aceasta.------------

Noutăți

 • LEGE nr. 220 din 15 noiembrie 2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGEA nr. 10 din 31 iulie 1990 privind proclamarea zilei naţionale a României
 • LEGE nr. 135 din 4 iulie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 203 din 18 decembrie 2002 privind acoperirea unor sume neîncasate din valorificarea unor acţiuni deţinute de Societatea Comercială "Electrica" - S.A.
 • LEGE nr. 281 din 26 noiembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2018 privind desfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti din subordinea Ministerului Transporturilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 8 din 10 ianuarie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 12 iulie 1994
 • LEGE nr. 306 din 8 iulie 2003 pentru modificarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
 • LEGE nr. 79 din 9 mai 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/1999 privind aprobarea primei de export la grâu şi porumb boabe
 • LEGE nr. 134 din 20 iulie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilităţi fiscale agenţilor economici
 • LEGE nr. 118 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 144 din 3 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Facilitatea de pregătire a proiectelor PHARE 2000/2001-RO9915, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 190 din 21 noiembrie 2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 85 din 2 aprilie 2007 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti"
 • LEGE nr. 341 din 16 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 30 noiembrie 2011 pentru modificarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi pentru stabilirea unor măsuri privind plata rentei viagere agricole în anul 2011
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 114 din 29 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1995 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind impozitul pe venitul agricol şi impozitele şi taxele locale
 • LEGE nr. 404 din 11 octombrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 119 din 14 iulie 2005 privind modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 83 din 7 aprilie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 8 septembrie 2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 59 din 26 martie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 3 martie 2010 pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 6 februarie 2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov, în scopul construirii unui campus universitar
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 190 din 14 octombrie 1998 pentru modificarea art. 16 alin. 2 din Legea nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor
 • LEGE nr. 428 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale
 • LEGE nr. 251 din 23 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 72 din 22 martie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 266 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*)  farmaciei
 • LEGE nr. 167 din 3 octombrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a
 • LEGE nr. 266 din 7 decembrie 2011 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare
 • LEGE nr. 400 din 30 octombrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 86 din 18 octombrie 1994 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 11 mai 1994
 • LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român*)
 • LEGE nr. 37 din 14 februarie 1998 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Bahrain privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 19 iunie 1997
 • LEGE nr. 307 din 30 decembrie 2008 privind asocierea Guvernului României la Centrul European pentru Politici Sociale şi Cercetare (CEPSC)
 • LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 47 din 18 mai 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 1 iunie 2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 76 din 8 aprilie 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 1 iunie 2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 10 septembrie 2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 115 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A.
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021