Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 6 aprilie 2011 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 martie 2011pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 6 aprilie 2011

Având în vedere existenţa unor factori de natură obiectivă, care necesită organizarea şi derularea unor activităţi pregătitoare necesare desfăşurării propriu-zise a recensământului populaţiei şi locuinţelor, cu implicarea diferitelor structuri ale administraţiei centrale şi locale,în considerarea scopului principal al recensământului, acela de a oferi informaţii esenţiale şi de calitate pentru fundamentarea politicilor guvernamentale în domeniul economic şi social, al populaţiei şi dezvoltării umane, informaţii care nu pot fi obţinute din alte surse,deoarece, în vederea organizării activităţii de înregistrare, planificare a bugetului, verificare a exhaustivităţii înregistrării persoanelor, vor fi utilizate date şi informaţii din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, în caz contrar întâmpinându-se reale dificultăţi în ceea ce priveşte delimitarea unităţilor de recenzare pentru întregul teritoriu al ţării,ţinând seama de faptul că, pentru sectorizarea teritoriului în unităţi de recenzare, pentru estimarea bugetului necesar şi pentru organizarea şi efectuarea operaţiilor de colectare a informaţiilor vor fi utilizate hărţi digitale,având în vedere importanţa adoptării unor reglementări care să asigure cadrul instituţional necesar autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în efectuarea recensământului populaţiei şi locuinţelor, ce trebuie să îşi transmită într-un mod rapid şi eficient date şi informaţii de natură a realiza interesul naţional privind îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de stat membru al Uniunii Europene, precum şi interesele opiniei publice prin utilizarea datelor rezultate la recensământ,pentru necesitatea includerii în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 5/2008, cu modificările ulterioare, a prevederilor unui nou articol, în vederea garantării şi protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal,prin faptul că recensământul de probă, care se va desfăşura în perioada 7-16 mai 2011, va simula la scară redusă recensământul propriu-zis, la care vor fi utilizate informaţii din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, inclusiv codul numeric personal, folosite atât la delimitarea sectoarelor de recensământ, cât şi în conţinutul formularelor proiectate,în cazul neadoptării imediate a prezentei reglementări se periclitează realizarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011.Luând în considerare faptul că acţiunile pregătitoare efectuării propriu-zise a recensământului populaţiei şi al locuinţelor au caracter interinstituţional şi sunt programate a fi efectuate în lunile martie, aprilie 2011, timpul rămas nu permite adoptarea unei legi în acest sens, nici măcar cu procedura de urgenţă prevăzută de art. 76 alin. (3) din Constituţia României, republicată.În considerarea faptului că elementele sus-menţionate vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 17 august 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 5/2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - La delimitarea unităţilor de recenzare pentru întregul teritoriu al ţării, precum şi pentru organizarea şi efectuarea operaţiilor de colectare a informaţiilor sunt prelucrate, în condiţiile legii, date şi informaţii, inclusiv date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, materiale cartografice şi informaţii din statistica curentă, precum şi din recensămintele anterioare."2. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - În vederea asigurării exhaustivităţii înregistrării persoanelor şi a calităţii datelor, la recensământ sunt prelucrate codul numeric personal, precum şi etnia, religia şi limba maternă, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare."3. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:"Art. 12^1. - Instituţiile implicate în efectuarea recensământului colaborează în vederea punerii la dispoziţie, în condiţiile legii, a tuturor datelor şi informaţiilor necesare pentru realizarea scopurilor prevăzute la art. 11 şi 12, cu excepţia celor referitoare la etnie, religie şi limba maternă, care se prelucrează cu consimţământul expres al persoanelor intervievate sau al reprezentanţilor legali ai acestora."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşPreşedintele Institutului Naţional de Statistică,Vergil VoineaguBucureşti, 30 martie 2011.Nr. 34.-------

Noutăți

 • LEGEA nr. 33 din 23 noiembrie 1990 pentru modificarea Decretului nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 162 din 11 iulie 2011 pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 374 din 28 decembrie 2007 privind înfiinţarea comunei Bucovăţ prin reorganizarea comunei Remetea Mare, judeţul Timiş
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 245 din 21 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1996 privind actualizarea şi completarea regimului general al contabilităţii
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 7 aprilie 2010 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 67 din 21 martie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 13 aprilie 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 205 din 4 decembrie 2008 privind plata costurilor naţionale de participare la proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul justiţiei
 • LEGE nr. 548 din 18 decembrie 2003 pentru declararea ca municipiu a oraşului Vulcan, judeţul Hunedoara
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004
 • LEGE nr. 214 din 24 mai 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Turcia privind asistenţa judiciară în materie civilă, semnat la Ankara la 28 septembrie 2005
 • LEGE nr. 344 din 19 iulie 2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*republicată*) privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • LEGE nr. 136 din 18 iunie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
 • LEGE nr. 2 din 1973 privind Curtea Superioară de Control Financiar
 • LEGE nr. 158 din 6 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 325 din 16 decembrie 2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 318 din 11 decembrie 2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 214 din 15 noiembrie 2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
 • LEGE nr. 289 din 11 octombrie 2005 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în domeniul transportului pe calea ferată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 5 octombrie 2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
 • LEGE nr. 58 din 14 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 118/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontaliera dintre România şi Bulgaria - RO9911, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 27 februarie 2008 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile şi pentru luarea unor măsuri de reglementare a situaţiei juridice a acestora
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 62 din 14 octombrie 1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997
 • LEGE nr. 573 din 23 octombrie 2002 pentru acceptarea Amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţionala din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritima Internaţionala prin Rezoluţia MEPC.95 (46) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 27 aprilie 2001
 • LEGE nr. 209 din 15 decembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/1997 cu privire la îmbunătăţirea protecţiei sociale pentru persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi pentru urmaşii celor care au decedat, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei anticomuniste din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 28 iunie 2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
 • LEGE nr. 148 din 14 iulie 1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 30 din 13 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2002 privind transmiterea fără plata a unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, respectiv în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 2 din 1 februarie 2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 234 din 24 noiembrie 2000 pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României, pentru perioada 2001-2005, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Transeuropeana (TER) privind fondul de cooperare şi creditare", semnat la Geneva la 17 decembrie 1992
 • LEGE nr. 190 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 206 din 29 decembrie 1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibili pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., prin exceptare de la prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat
 • LEGE nr. 39 din 19 martie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2011 pentru modificarea art. 5^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • LEGE nr. 315 din 18 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 30 august 2001 pentru modificarea alin. 1 al art. 7 din Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 221 din 24 noiembrie 2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor
 • LEGE nr. 207 din 19 aprilie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2001 pentru modificarea art. 59 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 23 decembrie 2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 114 din 18 noiembrie 1992 referitoare la unele ordonanţe ale Guvernului, emise în baza Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 28 din 28 februarie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2005*) privind măsurile ce se aplică ca urmare a suspiciunii influenţei aviare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 182 din 20 decembrie 2001 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 17 martie 2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului şi al unor ministere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 18 martie 2004 privind Statutul personalului vamal
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 143 din 21 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 13 iunie 2002 pentru încheierea de către Regia Naţionala a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung privind masa lemnoasă
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021