Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 22 noiembrie 2010 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 22 noiembrie 2010 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 22 noiembrie 2010pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 22 noiembrie 2010

Luând în considerare actualul context internaţional, principalele caracteristici ale politicii bugetare în perioada următoare, care vor fi subordonate obiectivelor de susţinere a creşterii economice şi de reducere a inflaţiei şi atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice,având în vedere analiza execuţiei bugetare pe primele 9 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate, prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare,pentru păstrarea echilibrelor bugetare sunt necesare unele măsuri menite să reducă volumul cheltuielilor bugetare la un nivel care să permită respectarea angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetar.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 27 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 2 (1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2010 se diminuează la venituri cu suma de 215.030 mii lei, prin diminuarea veniturilor curente cu suma de 695.449 mii lei şi majorarea subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 480.419 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 215.030 mii lei. (3) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2010 se diminuează la cheltuieli cu suma de 8.300 mii lei, excedentul majorându-se cu aceeaşi sumă. Articolul 3 (1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010 aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj se diminuează la venituri cu suma de 100.000 mii lei, se diminuează la cheltuieli cu suma de 210.790 mii lei, iar deficitul se diminuează cu suma de 110.790 mii lei. (3) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se diminuează la venituri cu suma de 3.986 mii lei, se diminuează la cheltuieli cu suma de 3.000 mii lei, iar excedentul se diminuează cu suma de 986 mii lei. Articolul 4Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în bugetul asigurărilor sociale de stat şi în bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cadrul titlurilor de cheltuieli, articole şi alineate noi, cu sume care se asigură prin redistribuire, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul de cheltuieli respectiv. Articolul 5 (1) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze influenţele aprobate şi să introducă modificările prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetul asigurărilor pentru şomaj şi în anexele la acestea pe anul 2010. (2) Ordonatorul principal de credite, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, comunică Ministerului Finanţelor Publice detalierea modificărilor aprobate. Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişBucureşti, 22 noiembrie 2010.Nr. 104. Anexa 1 Detalierea influenţelor asupra bugetuluiasigurărilor sociale de stat pe anul 2010
                                                                   - mii lei -
Denumire Indicator Cod Indicator Influenţe
A B 1
VENITURI-TOTAL l.VENITURI CURENTE B.CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de angajatori CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de asiguraţi IV. SUBVENŢII SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat Venituri sistem public de pensii CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ EXCEDENT/DEFICIT Excedent/Deficit sistem public de pensii Excedent/Deficit sistem accidente de muncă şi boli profesionale 000103 000203 200003 2003 200301 2103 210301 410003 420003 4203 420324 490301 5003 01 10 20 57 680003 68000301 68000310 68000320 68000357 6803 01 10 20 57 6903 01 20 57 9903 990310 990311 -215.030 -695.449 -695.449 -520.000 -520.000 -175.449 -175.449 480.419 480.419 480.419 480.419 -215.030 -223.330 -223.330 738 -20.756 -203.312 -223.330 -223.330 738 -20.756 -215.312 -215.030 -215.030 738 -20.768 -195.000 -8.300 -8.300 12 -8.312 8.300 8.300
Anexa 2 Detalierea influenţelor asupra bugetuluiasigurărilor pentru şomaj pe anul 2010
                                                                 - mii lei -
Denumire Indicator Cod Indicator Influenţe
A B 1
VENITURI-TOTAL 1. VENITURI CURENTE B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de angajatori Contribuţii ale angajatorului şi ale persoanelor juridice asimilate anga- jatorului Contribuţia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de asiguraţi Contribuţii individuale Venituri sistem asigurări pentru şomaj Venituri fond garantate pentru plata creanţelor salariale CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI PENTRU ŞOMAJ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI Partea a III-a ACŢIUNI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANŢELOR SALARIALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL X ALTE CHELTUIELI ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Cheltuieli sistem asigurări pentru şomaj Cheltuieli fond garantare pentru plata creanţelor salariale EXCEDENT/DEFICIT Excedent/Deficit sistem asigurări pentru şomaj Excedent/Deficit fond garantare pentru plata creanţelor salariale 000104 000204 200004 2004 200402 20040201 200406 2104 210402 21040201 490401 490402 5004 01 51 57 59 640004 64000401 64000451 64000457 64000459 6404 01 59 6504 01 51 6804 01 51 57 800004 8004 01 51 890401 890402 9904 990410 990411 -103.986 -103.986 -103.986 -63.986 -60.000 -60.000 -3.986 -40.000 -40.000 -40.000 -100.000 -3.986 -213.790 -213.790 -74.234 -136.556 -3.000 -211.790 -211.790 -72.234 -136.556 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -1.000 -1.000 -1.000 -207.790 -207.790 -71.234 -136.556 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -210.790 -3.000 109.804 110.790 -986
--------

Noutăți

 • LEGE nr. 355 din 20 noiembrie 2009 privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război
 • LEGE nr. 77 din 28 aprilie 2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite
 • LEGE nr. 225 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
 • LEGE nr. 351 din 14 iulie 2004 LEGEA GAZELOR
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 1930 pentru modificarea art. 38 din legea pentru modificarea legii Camerelor de comerţ şi de industrie
 • LEGE nr. 68 din 23 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 246 din 30 iunie 2009 pentru abrogarea Legii nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
 • LEGE nr. 148 din 17 mai 2005 pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 117 din 8 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 203/2002 privind acoperirea unor sume neîncasate din valorificarea unor acţiuni deţinute de Societatea Comercială "Electrica" - S.A.
 • LEGE nr. 167 din 11 februarie 1864 pentru infiintiarea unui consiliu de statu
 • LEGE nr. 647 din 7 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2002 pentru modificarea alin. (1) al art. 5 din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
 • LEGE nr. 326 din 8 iulie 2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi ţinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti
 • LEGE nr. 314 din 10 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A.
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 17 din 9 ianuarie 2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă
 • LEGE nr. 116 din 19 mai 2008 pentru completarea art. 89 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 486 din 27 decembrie 2006 bugetului de stat pe anul 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 20 aprilie 2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 122 din 30 iunie 1999 pentru modificarea anexei nr. VII/2 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 215 din 21 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar
 • LEGE nr. 104 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2004 privind transferul pachetului de acţiuni şi al terenurilor deţinute de stat la Societatea Comercială "SERPLO" - S.A. în proprietatea privată a judeţului Prahova şi în administrarea Consiliului Judeţean Prahova
 • LEGE nr. 81 din 25 aprilie 2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 72 din 29 aprilie 1997 a bugetului de stat pe anul 1997
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 15 din 3 martie 1992 privind aderarea României la Protocolul asupra privilegiilor şi imunităţilor Organizaţiei Internaţionale de Telecomunicaţii prin Satelit "Intelsat"
 • LEGE nr. 429 din 25 octombrie 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federal Austriac privind schimbul reciproc de date în domeniul controlului migraţiei şi în probleme de azil, semnat la Bucureşti la 24 iunie 2004
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 14 iulie 2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 139 din 29 decembrie 1995 Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • LEGE nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret
 • LEGE nr. 69 din 8 aprilie 2008 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 157 din 30 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 4 iulie 2012 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora
 • LEGE nr. 174 din 11 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2000 pentru abrogarea unor dispoziţii legale cu privire la contribuţia agenţilor economici la constituirea Fondului asigurărilor sociale ale agricultorilor
 • LEGE nr. 114 din 29 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1995 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind impozitul pe venitul agricol şi impozitele şi taxele locale
 • LEGE nr. 341 din 22 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 173 din 10 octombrie 2008 privind intervenţiile active în atmosferă
 • LEGE nr. 43 din 12 aprilie 2000 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/1999 privind modificarea unor indicatori de venituri şi cheltuieli aprobaţi prin bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 618 din 13 noiembrie 2002 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006
 • LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • LEGE nr. 5 din 20 aprilie 1972 privind gospodărirea apelor în Republica Socialistă România
 • LEGE nr. 100 din 8 mai 2019 privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri
 • LEGE nr. 333 din 15 noiembrie 2005 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Austria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a protocolului-anexa, semnate la Bucureşti la 30 martie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 3 iunie 2019 privind modificarea şi completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 453 din 6 decembrie 2006 privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 30 din 18 mai 1994 privind ratificarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor adiţionale la aceasta convenţie
 • LEGE nr. 22 din 11 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2010 pentru completarea unor acte normative din domeniul finanţelor publice
 • LEGE nr. 55 din 16 martie 2006 privind siguranţa feroviară
 • LEGE nr. 252 din 14 decembrie 2010 privind ratificarea Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 şi semnată de România la Lanzarote la 25 octombrie 2007
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021