Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 1 iulie 2010 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 30 iunie 2010privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 1 iulie 2010

Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă, precum legislaţia muncii, asistenţa şi incluziunea socială, ocuparea forţei de muncă, pensiile, egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, sănătatea şi securitatea în muncă, mobilitatea forţei de muncă şi dialogul social, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale trebuie să răspundă unor noi cerinţe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean şi nevoile acestuia.În acest context, ţinând cont de constrângerile bugetare, dar şi pentru încadrarea în fondurile alocate, se impun o regândire a întregului sistem instituţional şi reorganizarea, în regim de urgenţă, atât a aparatului central al ministerului, cât şi a tuturor instituţiilor aflate în subordinea sau sub autoritatea sa.Având în vedere obiectul de activitate al ministerului şi al instituţiilor aflate în coordonarea acestuia, precum şi diversitatea categoriilor de beneficiari căruia se adresează acestea prin acţiunile lor, se impune cu necesitate ca măsurile de reorganizare instituţională propuse să fie realizate în regim de urgenţă.De asemenea, urgenţa promovării acestui act normativ este justificată şi de faptul că Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi instituţiile aflate în coordonarea sa trebuie să aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp şi fără întârzieri, plata întregii game de prestaţii sociale gestionate de minister, de la plata pensiilor sau a ajutoarelor de şomaj până la plata tuturor ajutoarelor sociale.Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea cadrului instituţional în domeniul muncii şi protecţiei sociale.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează reorganizarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a instituţiilor aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţie Sociale, precum şi unele măsuri de reducere a cheltuielilor de personal. (2) Reorganizarea se realizează prin una dintre următoarele modalităţi: a) desfiinţarea autorităţii sau instituţiei publice, ca urmare a reducerii de personal şi a comasării prin absorbţie, şi preluarea activităţii acesteia de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; b) reducerea de posturi a personalului instituţiilor publice. Articolul 2 (1) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale se reorganizează prin reducere de posturi şi prin preluarea activităţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului, a Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, precum şi activitatea Institutului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, instituţii publice care se desfiinţează. (2) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale preia activitatea de inspecţie socială din cadrul Inspecţiei Muncii, instituţie publică care se reorganizează prin reducere de posturi şi preluarea activităţii Revistei "Obiectiv". Articolul 3 (1) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale preia patrimoniul instituţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) pe baza bilanţului contabil de închidere al instituţiilor care predau, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie şi celelalte anexe ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiate în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (1) cuprinde creditele bugetare rămase neutilizate până la data preluării, structurile de personal preluate şi patrimoniul aferent instituţiilor care predau. (3) Inspecţia Muncii preia patrimoniul Revistei "Obiectiv" pe baza bilanţului contabil de închidere al acesteia, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie şi celelalte anexe ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiate în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale se substituie în toate drepturile şi obligaţiile instituţiilor publice care se desfiinţează, decurgând din: acte normative şi administrative, contracte, convenţii, înţelegeri, protocoale, memorandumuri, acorduri, litigii şi din orice alte acte care produc efecte juridice. (5) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în cuprinsul actelor normative în vigoare, prin sintagmele "Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului", "Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi" şi "Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap", "Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap" se înţelege sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale". Articolul 4 (1) Personalul instituţiilor publice prevăzute la art. 2, care se desfiinţează sau se reorganizează, se preia de către minister, respectiv de către Inspecţia Muncii, după caz, şi va fi încadrat, potrivit legii, în limita numărului de posturi aprobate, beneficiind de drepturile salariale legale în vigoare, pentru categoriile de funcţii din cadrul instituţiei publice care îl preia. (2) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii aferente Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, astfel cum este reorganizat potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente acestora se realizează în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcţii. Articolul 5Statutul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Prestaţii Sociale, organigrama şi numărul maxim de posturi ale acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă: a) Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 239/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 1 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; b) art. 24-30 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 1 martie 2007; c) Hotărârea Guvernului nr. 1.385/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 26 noiembrie 2009, cu completările ulterioare; d) Hotărârea Guvernului nr. 484/2007 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 29 mai 2007, cu modificările ulterioare; e) Hotărârea Guvernului nr. 1.386/2009 privind unele măsuri de reorganizare în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 26 noiembrie 2009; f) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 245/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 11 octombrie 2005; g) Hotărârea Guvernului nr. 1.381/2009 privind unele măsuri de reorganizare în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 26 noiembrie 2009.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanPreşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,Andras Zsolt SzakalMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 30 iunie 2010.Nr. 68.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 89 din 3 aprilie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 175/2005 pentru modificarea unor acte normative care reglementează activitatea în domeniul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • LEGE nr. 104 din 8 martie 2002 privind înfiinţarea comunei Mădăraş, judeţul Harghita
 • LEGE nr. 361 din 13 decembrie 2005 pentru aderarea României la Convenţia privind reducerea cazurilor de apatridie, adoptată la New York la 30 august 1961
 • LEGE nr. 42 din 17 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 19 din 24 septembrie 1998 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 242 din 28 noiembrie 2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 17 din 7 august 1990 (*republicată*) privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 74 din 3 noiembrie 1993 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a protocolului anexat, semnate la Abu-Dhabi la 11 aprilie 1993
 • LEGE nr. 270 din 22 decembrie 2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 152 din 23 iulie 2012 privind acceptarea amendamentului la Statutul Fondului Monetar Internaţional cu privire la reforma Consiliului Executiv, propus şi aprobat de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internaţional, prin Rezoluţia nr. 66-2 privind cea de-a paisprezecea revizuire generală a cotelor şi reforma Consiliului Executiv
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • LEGE nr. 317 din 13 octombrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 6 din 26 martie 1998 privind majorarea salariilor personalului din unele instituţii publice
 • LEGE nr. 340 din 21 decembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2018 privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 92 din 15 iunie 1999 pentru modificarea anexei nr. 3/25 "Veniturile extrabugetare şi cheltuielile finanţate din acestea pe anul 1999" la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 630 din 27 noiembrie 2002 Legea cinematografiei
 • LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • LEGE nr. 115 din 24 aprilie 2009 pentru ratificarea Convenţiei nr. 102/1952 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind normele minime de securitate socială, adoptată la Geneva la 28 iunie 1952 în cadrul Conferinţei generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 288 din 29 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei
 • LEGE nr. 184 din 14 octombrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2011 privind utilizarea indicatorului de referinţă câştigul salarial mediu brut în actele normative din domeniul muncii şi protecţiei sociale
 • LEGE nr. 332 din 22 noiembrie 2007 pentru aderarea Guvernului României la Acordul internaţional al cafelei 2001, adoptat la 27 septembrie 2000 la Londra prin Rezoluţia nr. 393 a Consiliului Internaţional al Cafelei
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 13 din 17 februarie 2009 pentru ratificarea Amendamentului convenit între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 18 aprilie 2008 şi la Paris la 29 aprilie 2008, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 327 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură
 • LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004*) (*republicată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 16 aprilie 2013 privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor personalului din sistemul bugetar aferente lunii aprilie 2013
 • LEGE nr. 110 din 2 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 2/2003 pentru aprobarea amendării Protocolului referitor la definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 24 iunie 2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 17 februarie 2010 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională "Romtehnica" - S.A. către Ministerul Apărării Naţionale în anul 2010
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 269 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea alin. (9) al art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 564 din 16 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea Departamentului pentru comerţ exterior şi promovare economică din structura Ministerului Afacerilor Externe, precum şi a aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 44 din 17 martie 2004 pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu (FGM), privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată României, pentru pregătirea proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii dezastrelor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnată la Zagreb la 28 iulie 2003 şi la Bucureşti la 15 octombrie 2003
 • LEGE nr. 299 din 1 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
 • LEGE nr. 168 din 12 noiembrie 1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă
 • LEGE nr. 96 din 16 aprilie 2007 (*republicată*) privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 6 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 163 din 22 octombrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/1996 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1997
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicată*) privind Codul civil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 17 iunie 2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 2 noiembrie 2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 26 mai 2013 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 2 octombrie 2003 privind organizarea Gărzii Financiare
 • LEGE nr. 10 din 9 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020