Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 30 iunie 2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 1 iulie 2010 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 30 iunie 2010pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 1 iulie 2010

Având în vedere că experienţa organizării şi desfăşurării examenului de bacalaureat, în structura prevăzută de Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pune în evidenţă faptul că numărul extrem de mare de opţiuni pe care le pot exprima elevii la unele probe generează dificultăţi în organizarea examenului, iar numărul mare de probe necesită resurse umane, materiale şi conduce la costuri apreciabile, reprezentând un important factor de stres pentru candidaţi,ţinând cont de faptul că probele orale, cuprinse în structura examenului de bacalaureat anterioară anului şcolar 2009-2010, conduc pentru majoritatea covârşitoare a candidaţilor la obţinerea unor note mari, fără ca acest lucru să aibă relevanţă ulterioară în continuarea studiilor sau pe piaţa muncii, şi că susţinerea unor evaluări care să ateste nivelul de competenţă lingvistică sau digitală este mult mai relevantă pentru absolvent, contribuind la creşterea şanselor de angajare ale acestuia,având în vedere necesitatea de a oferi absolvenţilor învăţământului liceal posibilitatea de a li se evalua şi certifica competenţele lingvistice de comunicare în limba maternă şi într-o limbă de circulaţie internaţională, precum şi competenţele digitale, competenţele generale şi specifice formate pe durata învăţământului liceal, necesare pentru integrarea acestora în societatea cunoaşterii, pentru a asigura tuturor şi fiecăruia împlinirea şi dezvoltarea personală, incluziunea socială şi cetăţenia activă şi ocuparea unui loc de muncă,ţinând cont de necesitatea standardizării evaluărilor naţionale pentru a asigura obiectivitatea şi credibilitatea evaluărilor şi pentru a asigura relevanţa acestora în raport cu progresul şcolar al elevilor, precum şi pentru a raporta rezultatele învăţării la standardele europene,având în vedere că, pentru anul 2010, a fost modificată, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru organizarea examenului naţional de bacalaureat în anul şcolar 2009-2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 384/2009, structura examenului de bacalaureat prevăzută de Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după acelaşi model propus în prezenta ordonanţă de urgenţă şi că, în anul 2010, examenul de bacalaureat a fost susţinut după noua structură,ţinând cont de faptul că Legea nr. 384/2009 a aprobat prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2009 doar pentru anul şcolar 2009-2010, iar în cazul neadoptării prezentului act legislativ, elevii vor trebui să susţină examenul de bacalaureat conform structurii care a fost valabilă până în anul 2009, cu toate efectele negative care au fost constatate,având în vedere că este firesc ca elevii să cunoască din timp structura examenului de bacalaureat, ceea ce le permite să se pregătească pentru susţinerea cu succes a acestuia,ţinând cont că revenirea la vechea formă a examenului de bacalaureat nu are o justificare metodologică sau curriculară şi va crea confuzii în primul rând în rândul elevilor şi al părinţilor, dar şi în rândul cadrelor didactice, care şi-au orientat predarea către noua modalitate de evaluare,ţinând cont de nevoia de a asigura un sistem de evaluare predictibil şi pentru a evita schimbările nejustificate de structură a examenului naţional de bacalaureat,pentru soluţionarea situaţiilor excepţionale în care cadrele didactice din învăţământul superior se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini funcţia de preşedinte al unei comisii de bacalaureat, pentru care au fost numite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,având în vedere faptul că, potrivit prevederilor legale, metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 2011 trebuie dată publicităţii până la data de 31 august 2010,întrucât toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul UNICLegea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 26, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Examenul naţional de bacalaureat constă în susţinerea următoarelor probe:A. probă de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;B. probă de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;C. probă de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competenţă corespunzător Cadrului european comun de referinţă pentru limbi. Elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;D. probă de evaluare a competenţelor digitale. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competenţă, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu. Elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;E. probe scrise de evaluare a competenţelor formate pe durata învăţământului liceal, după cum urmează: a) probă scrisă la limba şi literatura română - probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările; b) probă scrisă la limba şi literatura maternă - probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale; c) o probă scrisă, diferenţiată în funcţie de filieră, profil şi specializare, după cum urmează:(i) matematică - pentru profilul real din filiera teoretică, pentru filiera tehnologică sau, după caz, pentru filiera vocaţională;(îi) istorie - pentru profilul umanist din filiera teoretică sau, după caz, pentru filiera vocaţională; d) o probă scrisă la care elevul poate opta, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse în următoarele două grupe de discipline:(i) fizică, chimie, biologie sau informatică;(îi) geografie, filosofie, logică şi argumentare, economie, psihologie şi, după caz, sociologie."2. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Examenul naţional de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii învăţământului secundar superior liceal care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au susţinut probele prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. A-D; b) au susţinut toate probele scrise prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. E şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea; c) media aritmetică, calculată cu două zecimale exacte, a notelor obţinute la probele scrise precizate la art. 26 alin. (4) lit. E este cel puţin 6. (2) Media obţinută la examenul naţional de bacalaureat este media aritmetică calculată cu două zecimale exacte a notelor obţinute la probele scrise prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. E. (3) În urma promovării examenului naţional de bacalaureat, absolventului i se eliberează diploma de bacalaureat. (4) Absolvenţilor clasei a XII-a/a XIII-a care au susţinut evaluările prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. A-D li se eliberează certificate care atestă nivelul de competenţă lingvistică, respectiv nivelul de competenţă digitală. Eliberarea acestor certificate nu este condiţionată de promovarea probelor scrise prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. E. (5) În cazul nepromovării examenului naţional de bacalaureat pot fi recunoscute în sesiunile următoare, la cerere, rezultatele la evaluările susţinute conform art. 26 alin. (4) lit. A-D, respectiv rezultatele la probele scrise prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. E care au fost promovate cu cel puţin nota 5. (6) În decursul unui an şcolar se organizează două sesiuni ale examenului naţional de bacalaureat. (7) Candidaţii pot susţine examenul naţional de bacalaureat şi examenul de certificare a competenţelor profesionale, fără taxă, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la aceste examene sunt condiţionate de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (8) Probele prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. A-D se organizează şi se desfăşoară la nivelul unităţii de învăţământ din care provin candidaţii, în faţa unei comisii prezidate de directorul unităţii de învăţământ şi numite prin decizie a inspectorului şcolar general, în condiţiile stabilite prin metodologia prevăzută la art. 26 alin. (7). (9) Probele scrise din examenul naţional de bacalaureat, prevăzute la art. 26 alin. (4) lit. E, se susţin după încheierea anului şcolar, în faţa unei comisii numite de inspectoratul şcolar, în condiţii stabilite prin metodologia prevăzută la art. 26 alin. (7). (10) Comisia prevăzută la alin. (9) este condusă de un preşedinte, numit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului dintre cadrele didactice universitare de predare, având titlul ştiinţific de doctor. În situaţii bine justificate, poate fi numit în funcţia de preşedinte şi un cadru didactic din învăţământul liceal, având gradul didactic I şi performanţe profesionale deosebite, titular în altă unitate de învăţământ decât cea din care provin elevii care susţin probele scrise ale examenului naţional de bacalaureat. (11) Comisia prevăzută la alin. (9) este alcătuită din profesori de la alte unităţi de învăţământ decât cele din care provin elevii care susţin probele scrise ale examenului naţional de bacalaureat. (12) Numărul comisiilor prevăzute la alin. (9) şi numărul unităţilor de învăţământ în care se desfăşoară probele scrise din examenul naţional de bacalaureat se stabilesc de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la propunerea inspectoratelor şcolare. (13) Rezultatele examenului naţional de bacalaureat sunt publice."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,Marko BelaMinistrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 30 iunie 2010.Nr. 73.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 108 din 9 mai 2008 privind înfiinţarea comunei Otelec, prin reorganizarea comunei Uivar, judeţul Timiş
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 din 4 februarie 1999 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor
 • LEGE nr. 521 din 17 iulie 2002 privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor
 • LEGE nr. 138 din 30 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
 • LEGE nr. 116 din 24 aprilie 2013 pentru modificarea pct. 5 al anexei nr. 2 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • LEGE nr. 247 din 14 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
 • LEGE nr. 4 din 7 ianuarie 2015 pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior
 • LEGE nr. 379 din 30 septembrie 2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 273 din 7 decembrie 2000 pentru modificarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 (*republicată*) legea bibliotecilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 18 iunie 2014 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov
 • LEGE nr. 130 din 12 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2005 pentru modificarea şi completarea art. 36 din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005*) (*republicată*) privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 1 iunie 2005 privind abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 49 din 31 martie 1999 privind pensiile I.O.V.R.
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • LEGE nr. 643 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 193 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea art. 36 din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 80 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 29 iunie 2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
 • LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 47 din 8 martie 2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 141 din 29 decembrie 2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 14 octombrie 2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 124 din 19 aprilie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2004 pentru modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură
 • LEGE nr. 131 din 29 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • LEGE nr. 40 din 19 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2007 pentru modificarea şi completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 437 din 18 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2000 pentru completarea art. 41 din Legea bancară nr. 58/1998
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 446 din 30 noiembrie 2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 149 din 28 septembrie 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele doua tari, peste fluviul Dunărea, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2000
 • LEGE nr. 282 din 5 octombrie 2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
 • LEGE nr. 69 din 16 aprilie 2010 (*republicată*) responsabilităţii fiscal-bugetare*)
 • LEGE nr. 91 din 23 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 67 din 24 iunie 1995 privind ajutorul social
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 149 din 31 octombrie 2002 privind unele măsuri pentru finalizarea construcţiilor începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 şi neterminate până la data de 1 iulie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 29 iunie 2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005
 • LEGE nr. 37 din 27 mai 1996 pentru ratificarea Acordului comercial şi de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Liban, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 1994
 • LEGE nr. 170 din 25 noiembrie 1999 pentru aprobarea afilierii instituţiei Avocatul Poporului la Asociaţia Ombudsmanilor şi Mediatorilor Francofoni
 • LEGE nr. 5 din 9 ianuarie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011
 • LEGE nr. 98 din 16 septembrie 1992 pentru ratificarea Convenţiei privind protecţia Marii Negre împotriva poluării, semnată la Bucureşti la 21 aprilie 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2017 privind asistenţa medicală comunitară
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri*)
 • LEGE nr. 473 din 4 noiembrie 2004 privind planificarea apărării
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021