Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 14 aprilie 2010pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010

Având în vedere angajamentul Guvernului de a continua reformele economice şi financiare în vederea menţinerii stabilităţii economice în contextul crizei financiare globale actuale şi de a asigura îmbunătăţirea corespunzătoare a cadrului legislativ relevant,ţinând seama de obligaţiile asumate prin Aranjamentul stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi prin Scrisoarea suplimentară de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009, în contextul necesităţii îmbunătăţirii cadrului legal aplicabil instituţiilor de credit aflate în dificultate,luarea acestor măsuri în regim de urgenţă se impune având în vedere că neadoptarea cu celeritate a modificărilor legislative preconizate ar duce la pierderea acordurilor cu organismele financiare internaţionale, cu consecinţa creării unor dezechilibre macroeconomice de natură să ducă la imposibilitatea relansării economice, cum ar fi imposibilitatea acoperirii, de urgenţă şi cu costuri reduse, a nevoilor de finanţare în anul 2010, cu influenţe negative asupra ratelor dobânzilor şi cursului de schimb,întrucât aspectele vizate constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Recursul împotriva hotărârii prin care s-a dispus deschiderea procedurii se declară în termen de 5 zile de la comunicarea hotărârii. Recursul primeşte termen de judecată în 48 de ore de la înregistrarea acestuia şi se judecă în regim de urgenţă. Hotărârea atacată nu poate fi suspendată de instanţa de recurs."2. La articolul 5, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) inventarierea bunurilor instituţiei de credit debitoare şi luarea măsurilor corespunzătoare pentru conservarea lor, aplicarea sigiliilor la deschiderea procedurii falimentului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare."3. La articolul 5 litera n), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2. vânzarea de bunuri, cum ar fi: clădiri, terenuri, valori mobiliare, operaţiuni de lichidare ce se realizează cu respectarea prevederilor secţiunii a 7-a "Falimentul" a cap. III din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare;".4. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) În îndeplinirea atribuţiilor lor, judecătorul-sindic şi lichidatorul pot cere şi punctul de vedere al Băncii Naţionale a României, în calitatea sa de autoritate de supraveghere bancară, privitor la orice aspecte de natură bancară. Banca Naţională a României poate transmite judecătorului-sindic şi lichidatorului, pe tot parcursul procedurii falimentului, punctul său de vedere sau informaţiile pe care le consideră relevante, ori de câte ori consideră necesar."5. La articolul 6, alineatul (2) se abrogă.6. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Judecătorul-sindic va stabili prin hotărârea de deschidere a procedurii falimentului cuantumul remuneraţiei lichidatorului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare."7. La articolul 11, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2), (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(2) Cererea instituţiei de credit debitoare sau a creditorilor acesteia va fi însoţită de aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a României. (3) Banca Naţională a României poate respinge solicitarea instituţiei de credit debitoare sau a creditorilor acesteia atunci când apreciază că aceasta nu se află în stare de insolvenţă, astfel cum aceasta este definită la art. 2 alin. (1) lit. h) pct. 1 sau/şi 2. În acest caz, Banca Naţională a României poate decide instituirea administrării speciale, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile legale pentru instituirea acestei proceduri. (4) Hotărârea Băncii Naţionale a României de aprobare sau de respingere a solicitării va fi motivată şi poate fi contestată în instanţă potrivit legii."8. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Instituţia de credit debitoare aflată în stare de insolvenţă, astfel cum aceasta este definită la art. 2 alin. (1) lit. h) pct. 1 sau/şi 2, este obligată să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supusă prevederilor prezentei ordonanţe, în termen de maximum 30 de zile de la data la care a intervenit starea de insolvenţă. (2) În prealabil, instituţia de credit debitoare este obligată să solicite Băncii Naţionale a României, în termen de maximum 10 zile de la data la care a intervenit starea de insolvenţă, aprobarea prealabilă pentru introducerea cererii de deschidere a procedurii falimentului. (3) Banca Naţională a României se pronunţă asupra solicitării în termen de 10 zile de la data primirii acesteia, prin hotărâre motivată. (4) În termen de maximum 10 zile de la data primirii aprobării prealabile de la Banca Naţională a României pentru introducerea cererii de deschidere a procedurii falimentului, instituţia de credit debitoare este obligată să adreseze tribunalului cererea pentru a fi supusă prevederilor prezentei ordonanţe. (5) Prevederile paragrafului 1 "Cererea debitorului" al secţiunii 1 din cap. III "Procedura" din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător instituţiei de credit debitoare. În cazul în care Banca Naţională a României respinge solicitarea instituţiei de credit debitoare nu vor fi aplicabile prevederile art. 143 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare."9. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Orice creditor care are o creanţă certă, lichidă şi exigibilă poate introduce la tribunal o cerere, în condiţiile prevăzute la art. 31 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva unei instituţii de credit debitoare care nu a onorat integral o astfel de creanţă pe o perioadă de cel puţin 30 de zile lucrătoare de la scadenţă, în cazul caselor centrale ale cooperativelor de credit, inclusiv în cazul cooperativelor de credit afiliate la acestea, respectiv pe o perioadă de cel puţin 7 zile lucrătoare de la scadenţă, în cazul celorlalte instituţii de credit. (2) Creditorul nu va putea introduce cererea fără să facă dovada aprobării prealabile de către Banca Naţională a României a introducerii cererii de deschidere a procedurii falimentului. Banca Naţională a României se pronunţă asupra solicitării creditorului în termen de 10 zile de la data primirii acesteia, prin hotărâre motivată."10. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Prevederile cap. III secţiunea a 7-a "Falimentul" din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se vor aplica în mod corespunzător şi procedurii falimentului instituţiilor de credit, cu excepţia art. 123."11. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 28. - După aprobarea de către judecătorul-sindic a modalităţii de lichidare prevăzute la art. 5 lit. n) pct. 1, lichidatorul organizează imediat, în situaţia în care modalitatea de lichidare aprobată prevede, negocierea privind tranzacţia de cumpărare de active şi asumare de pasive; în acest scop, lichidatorul organizează o şedinţă de informare cu toate instituţiile de credit considerate eligibile pe baza evaluării prealabile a Băncii Naţionale a României care va avea în vedere efectele tranzacţiei asupra situaţiei financiare a instituţiei de credit achizitoare şi a capacităţii sale de a se conforma cerinţelor prudenţiale, în vederea prezentării condiţiilor şi termenilor negocierii. Prealabil şedinţei de informare, lichidatorul semnează cu toate instituţiile de credit prezente la şedinţă un acord de confidenţialitate, prin care acestea se angajează să păstreze, în condiţiile legii, secretul profesional cu privire la informaţiile din cererea de ofertă referitoare la instituţia de credit aflată în stare de faliment ce urmează a face obiectul negocierii."12. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 32. - În cel mai scurt timp, lichidatorul analizează ofertele primite şi alege, pe principiul costului minim presupus şi cu aprobarea Băncii Naţionale a României care va avea în vedere şi criteriul prevăzut la art. 28, oferta instituţiei/instituţiilor de credit ofertante cu care urmează să se încheie convenţia de cumpărare de active şi asumare de pasive."13. Articolul 36 se abrogă.14. La articolul 38, punctele 2, 3 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"2. creanţele rezultate din depozitele garantate, inclusiv cele ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar rezultate din plata compensaţiilor către deponenţii garantaţi, precum şi creanţele izvorâte din raporturi de muncă pe cel mult 6 luni anterioare deschiderii procedurii;3. creanţele rezultând din activitatea debitorului după deschiderea procedurii;4. creanţele bugetare, creanţele Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, altele decât cele menţionate la pct. 2, precum şi creanţele Băncii Naţionale a României decurgând din credite acordate de aceasta instituţiei de credit;".15. La articolul 43, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 43. - (1) Procedura falimentului va fi închisă de judecătorul-sindic, la solicitarea lichidatorului, printr-o hotărâre de închidere, atunci când judecătorul-sindic a aprobat raportul final, când toate fondurile sau bunurile din averea instituţiei de credit în faliment au fost distribuite şi când fondurile nereclamate de către cei îndreptăţiţi, în termen de 90 de zile de la data raportului final, au fost depuse de lichidator la Trezoreria Statutului, iar extrasul de cont va fi depus la judecătorul-sindic. Hotărârea va fi comunicată în scris sau prin presă, în cel puţin două ziare de circulaţie naţională, tuturor părţilor implicate."16. La articolul 57, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 57. - (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe se completează cu dispoziţiile Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale Codului de procedură civilă, precum şi cu cele ale Legii nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescup. Guvernatorul Băncii Naţionale a României,Florin GeorgescuŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuBucureşti,14 aprilie 2010.Nr. 37.----

Noutăți

 • LEGE nr. 184 din 14 octombrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2011 privind utilizarea indicatorului de referinţă câştigul salarial mediu brut în actele normative din domeniul muncii şi protecţiei sociale
 • LEGE nr. 249 din 19 iulie 2013 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 497 din 12 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2004 privind acordarea unor drepturi de protecţie socială, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, salariaţilor concediaţi colectiv de la Societatea Comercială VAGMAR - S.A. Craiova
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 25 din 5 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 203/1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei
 • LEGE nr. 23 din 14 martie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 168 din 10 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 185/2001 privind unele măsuri de administrare şi gestionare a rezervei de mobilizare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 97 din 29 iunie 2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
 • LEGE nr. 128 din 26 aprilie 2013 pentru abrogarea alin. (2)-(4) ale art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii
 • LEGE nr. 485 din 25 septembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2000 privind organizarea studiilor de masterat din România
 • LEGE nr. 284 din 11 octombrie 2005 privind completarea Legii minelor nr. 85/2003
 • LEGE nr. 270 din 15 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 42 din 18 decembrie 1990 ***Republicată pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, celor care au fost reţinuţi în perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participării la acţiunile revoluţiei, precum şi celor care au participat direct, în perioada 16-25 decembrie 1989, la luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 101 din 25 aprilie 2006 (*republicată*) serviciului de salubrizare a localităţilor *)
 • LEGEA nr. 18 din 27 septembrie 1990 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului*)
 • LEGE nr. 248 din 14 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor
 • LEGE nr. 203 din 16 mai 2003 (*republicată*) privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european
 • LEGE nr. 100 din 3 iunie 2010 privind împădurirea terenurilor degradate
 • LEGE nr. 60 din 5 martie 1998 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind transportul combinat internaţional şi a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind desfăşurarea traficului feroviar realizat prin frontiera de stat, semnate la Budapesta la 12 martie 1997
 • LEGE nr. 325 din 22 noiembrie 2007 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 6 martie 2007
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 208 din 3 noiembrie 2017 privind acceptarea Acordului privind serviciile aeriene internaţionale de tranzit, semnat la Chicago la 7 decembrie 1944
 • LEGE nr. 1 din 7 ianuarie 1991 *** Republicată privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 188 din 21 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • LEGE nr. 91 din 9 februarie 1945 pentru înfiinţarea Casei de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice
 • LEGE nr. 691 din 28 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2001 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic
 • LEGE nr. 392 din 16 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2002 privind funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
 • LEGE nr. 249 din 5 noiembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • LEGE nr. 113 din 29 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1995 cu privire la perfecţionarea unor reglementări referitoare la datoria publică internă, garantarea creditelor interne şi la datoria publică externa, precum şi în legătură cu formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • LEGE nr. 278 din 7 noiembrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 90 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 28 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de date pentru acestea
 • LEGE nr. 548 din 17 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/1999 pentru modificarea art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 210 din 31 decembrie 1999 privind concediul paternal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
 • LEGE nr. 212 din 24 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 17 din 8 martie 1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 454 din 1 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
 • LEGE nr. 197 din 21 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 56 din 17 martie 2005 (*republicată*) privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004
 • LEGE nr. 256 din 12 noiembrie 2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
 • LEGE nr. 511 din 28 noiembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 24 din 17 decembrie 1969 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Miniştri al Republicii Socialiste România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 10 din 1 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă"
 • LEGE nr. 35 din 6 iunie 1994 (*republicată*) privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 30 iunie 1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021