Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 10 februarie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 1 martie 2010 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 10 februarie 2010pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 1 martie 2010

Criza economico-financiară actuală din România a afectat mediul de afaceri, cu consecinţa diminuării volumului investiţiilor străine în economie. Este prioritară în acest context identificarea unor măsuri de stimulare a mediului de afaceri şi în special a investiţiilor străine care conduc la creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă.Ţinând cont că actualul cadru legal în materia operaţiunilor compensatorii răspunde numai parţial solicitărilor venite din partea investitorilor străini şi că neadoptarea unor măsuri concrete pentru atragerea de investiţii de anvergură în economia românească va determina reorientarea investitorilor către economiile altor state din regiune,luând în considerare că în perioada de timp imediat următoare se vor semna la nivel guvernamental o serie de înţelegeri privind atragerea de investiţii cu impact semnificativ în economia românească ce vor avea ca rezultat imediat generarea de noi locuri de muncă şi o absorbţie sporită a personalului disponibilizat de operatorii economici afectaţi de recesiunea globală, se impune adoptarea în regim de urgenţă a unei soluţii legislative menite să permită, pe de o parte, stimularea investiţiilor străine în anumite ramuri ale economiei prin luarea în considerare a efectelor de multiplicare în economie a acestor investiţii, cu acordarea de multiplicatori de compensare, iar pe de altă parte identificarea de noi domenii prioritare a căror dezvoltare să fie susţinută şi prin legislaţia în materia operaţiunilor compensatorii.Ţinând cont de faptul că aceste elemente constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată şi vizează interesul public,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 8, alineatul (1^3) se abrogă.2. La articolul 23, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) Angajarea şi creditarea operaţiunilor compensatorii realizate în avans se fac în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. La creditarea operaţiunilor compensatorii în avans se aplică multiplicatorii de compensare prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (5) Creditele acumulate în avans se menţin în contul firmei care le-a realizat pe o perioadă de maximum 7 ani de la creditare."3. La articolul 23, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:"(6) Pentru îndeplinirea obligaţiei de compensare asumate prin contractul de achiziţie, un contractant nu poate utiliza credite de compensare obţinute ca urmare a transferului de credite de compensare în avans de la terţi în proporţie mai mare de 30% din valoarea obligaţiei de compensare asumate pentru acea categorie, cu excepţia cazului în care respectivele credite provin de la un terţ care face parte din acelaşi grup de companii cu contractantul. (7) Un contractant, pentru îndeplinirea obligaţiei de compensare asumate prin contractul de achiziţie, nu poate utiliza pentru o categorie credite de compensare rezultate ca urmare a transferului sau a transformării de credite de compensare în avans, cumulat, în proporţie mai mare de 50% din valoarea obligaţiei de compensare asumate pentru fiecare categorie, cu excepţia cazului în care respectivele credite provin de la un terţ care face parte din acelaşi grup de companii cu contractantul."4. După articolul 54 se introduce anexa "Domeniile prioritare care pot beneficia de operaţiuni compensatorii în avans şi ierarhizarea acestora prin multiplicatori de compensare" prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare. PRIM-MINISTRU EMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul economiei,comerţului şi mediului de afaceri,Adriean VideanuPreşedintele Oficiului de Compensarepentru Achiziţii de Tehnică Specială,Robert Constantin Ionescup. Ministrul administraţieişi internelor,Mihai Caprăsecretar de statMinistrul apărării naţionale,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 10 februarie 2010.Nr. 7. Anexa ─────(Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002)─────────────────────────────────────────────────────────Domeniile prioritare care pot beneficia de operaţiuni compensatorii în avans şi ierarhizarea acestora prin multiplicatori de compensareOperaţiuni compensatorii în avansI. Investiţii
     
  a) Achiziţia de acţiuni, în cadrul procesului de privatizare, ale unui operator economic român0,5-3,0
  b) Achiziţia de acţiuni sau aportul în bani la capitalul social al unui operator economic român0,5-3,0
  c) Aport în natură la capitalul social al unui operator economic român0,5-3,0
  d) Achiziţia de active corporale, numai cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:  
  (i) societatea comercială achizitoare să fie persoană juridică română;  
  (ii) valoarea investiţiei să depăşească echivalentul în lei a 5 milioane euro;  
  (iii) investiţiile să fie realizate din surse externe şi să fie menţinute pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la realizarea acestora.0,5-3,0
II. Cumpărare de produse realizate în România
     
  a) Cumpărare de produse şi servicii realizate în domeniul aerospaţial;0,5-1,4
  b) Cumpărare de produse servicii şi lucrări realizate în alte domenii care nu sunt incluse la lit. a).0,5-1,3
III. Asistenţă în marketing
     
  - Efectuarea de cursuri de pregătire pentru formarea profesională a angajaţilor unui operator economic român şi acordarea de asistenţă tehnică0,5-1,5
NOTĂ:Valorile multiplicatorilor de compensare vor fi stabilite de Oficiul de Compensare având în vedere importanţa şi complexitatea operaţiunii compensatorii în avans propuse.__________

Noutăți

 • LEGE nr. 110 din 27 iunie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară, semnat la Bucureşti la 17 decembrie 1998
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 85 din 26 februarie 2002 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1999 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 136 din 29 decembrie 1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 30 ianuarie 2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 2 din 8 februarie 1993 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Republica Austria, semnat la Viena la 18 noiembrie 1992
 • LEGE nr. 50 din 27 mai 1992 pentru ratificarea Acordului privind relaţiile comerciale dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 3 aprilie 1992
 • LEGE nr. 117 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 195 din 27 mai 2009 privind modificarea art. 453 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 276 din 7 noiembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 32 din 17 martie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 58 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2000 privind suspendarea procedurilor de vânzare a activelor închise operaţional, deţinute de societăţile comerciale incluse în Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL)
 • LEGE nr. 206 din 24 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 548 din 29 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2004 pentru modificarea Codului de procedură penală
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 208 din 16 mai 2003 pentru înfiinţarea comunei Păuleşti, prin reorganizarea comunei Tulnici, judeţul Vrancea
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGEA viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164 din 24 iunie 2015
 • LEGE nr. 137 din 29 decembrie 1995*) (*republicată*) privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 26 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 20 iunie 2012 privind transmiterea dreptului de administrare asupra acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A. către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, şi transferul Societăţii Comerciale "Sanevit 2003" - S.A. Arad şi acţiunilor aferente deţinute în numele statului de la Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 38 din 28 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 180 din 6 iunie 1947 pentru modificarea art. 1.191-1.195, 1.621, 1.686 din Codul civil, art. 478 din Codul comercial şi art. 35 din Legea nr. 358 din 3 iulie 1944
 • LEGE nr. 289 din 14 noiembrie 2008 privind ratificarea Protocolului, semnat la Skopje la 27 februarie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 12 iunie 2000
 • LEGE nr. 211 din 9 noiembrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii
 • LEGE nr. 359 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 octombrie 2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 178 din 11 aprilie 2000 (*republicată*) privind produsele cosmetice
 • LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie*)
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 203 din 16 iulie 2015 privind planificarea apărării
 • LEGE nr. 63 din 24 martie 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind navigaţia pe căile navigabile interioare, semnat la Bratislava la 5 martie 2003
 • LEGE nr. 56 din 13 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 16 noiembrie 2004 pentru modificarea titlului capitolului II din anexa nr. Ib la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 85 din 28 aprilie 2017 pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg la 16 iunie 2016
 • LEGE nr. 471 din 9 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2002 pentru protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale
 • LEGE nr. 177 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 622 din 7 noiembrie 2001 pentru ratificarea Actului final al negocierilor dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană de adoptare a Acordului privind participarea României la Agenţia Europeană de Mediu şi la Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului (EIONET), adoptat la Bruxelles la 9 octombrie 2000, şi a Acordului dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Agenţia Europeană de Mediu şi la Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 186 din 6 noiembrie 2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 111 şi 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 134 din 29 decembrie 1995 privind Legea petrolului
 • LEGE nr. 191 din 13 mai 2003 privind infracţiunile la regimul transportului naval
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 28 decembrie 1998 pentru modificarea art. 1 alin. 1 din Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952
 • LEGE nr. 184 din 24 octombrie 2012 pentru retragerea declaraţiei prevăzute prin Legea nr. 309/2007 privind declararea neaplicării Regulilor uniforme privind Contractul de utilizare a infrastructurii în traficul internaţional feroviar (CUI), a Regulilor uniforme privind validarea normelor tehnice şi adoptarea prescripţiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic internaţional (APTU) şi a Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic internaţional (ATMF), cuprinse în apendicele E, F şi, respectiv, G la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, şi pentru ratificarea acestor anexe, astfel cum au fost ele aprobate la cea de-a 24-a sesiune a Comitetului de Revizuire (Berna 2009)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 28 decembrie 2017 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 67 din 23 martie 2005 pentru înfiinţarea unor comune
 • LEGE nr. 147 din 26 iulie 2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
 • LEGE nr. 118 din 4 decembrie 1995 *** Republicată privind abilitarea Ministerului Finanţelor şi Băncii Naţionale a României de a efectua împrumuturi externe pe termen mediu şi lung, precum şi aprobarea plafonului de îndatorare publică externa pe anul 1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 87 din 29 iunie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 72 din 17 mai 2001 pentru modificarea şi completarea art. 28 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021