Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 30 iunie 2009 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii referitor la Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecţiei mediului, faza B, semnat la Bucureşti la 30 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 10 noiembrie 2008
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 1 iulie 2009 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 30 iunie 2009privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii referitor la Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecţiei mediului, faza B, semnat la Bucureşti la 30 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 10 noiembrie 2008 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 1 iulie 2009

În vederea:- asigurării absorbţiei în bune condiţii a fondurilor acordate prin Programul ISPA pentru măsura ex-ISPA 2004/RO/16/P/PE/005 - "Modernizarea sistemelor de apă potabilă şi canalizare şi construirea unei noi staţii de epurare a apelor uzate Galaţi", precum şi pentru măsura ex-ISPA 2005/RO/16/P/PE/003 - "Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate în judeţul Caraş-Severin" (pachetul "Proiect privind infrastructura municipală în domeniul protecţiei mediului, faza B), prin asigurarea resurselor complementare necesare finanţării celor două măsuri;- evitării anulării fondurilor nerambursabile comunitare;- diminuării efortului bugetar pe care îl presupune asigurarea resurselor pentru efectuarea plăţilor pentru cele două măsuri din Fondul de indisponibilităţi temporare până la ratificarea Contractului de finanţare cu Banca Europeană de Investiţii;- disponibilizării cât mai rapide a finanţării de la Banca Europeană de Investiţii,luând în considerare faptul că toate aceste elemente constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Se ratifică Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 31.101.415 euro, semnat la Bucureşti la 30 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 10 noiembrie 2008, pentru cofinanţarea Proiectului privind infrastructura municipală în domeniul protecţiei mediului, faza B, (Proiectul), denumit în continuare contract de finanţare. Articolul 2 (1) Finanţarea Proiectului, în valoare netă de 113.133.660 euro, se va asigura, cu respectarea planului de finanţare cuprins în preambulul contractului de finanţare, din: grant ISPA, împrumutul de la Banca Europeană de Investiţii, sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice, şi sume alocate de la bugetele locale ale beneficiarilor finali ai împrumutului, prevăzuţi la alin. (2). (2) Beneficiarii finali ai împrumutului de la Banca Europeană de Investiţii sunt: a) municipiul Galaţi, pentru suma de 18.000.000 euro; şi b) municipiul Reşiţa, municipiul Caransebeş şi oraşele Anina, Băile Herculane, Bocşa, Moldova Nouă, Oraviţa, Oţelul Roşu, pentru suma de 13.101.415 euro. (3) Beneficiarii Proiectului, care acţionează în calitate de agenţii de implementare, sunt: Societatea Comercială "Apă Canal" - S.A. Galaţi şi, respectiv, Societatea Comercială "AQUACARAŞ" - S.A. (4) Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE din cadrul Ministerului Finanţelor Publice este desemnat ca unitate de monitorizare a Proiectului, responsabilă cu urmărirea, raportarea şi efectuarea tragerilor aferente împrumutului de la Banca Europeană de Investiţii. (5) Ministerul Finanţelor Publice va încheia cu beneficiarii finali ai împrumutului şi cu beneficiarii proiectului acorduri de împrumut subsidiar, prin care se vor stabili drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea prevederilor contractului de finanţare şi în realizarea Proiectului. Articolul 3 (1) Contribuţia părţii române la finanţarea valorii nete a Proiectului se asigură, pe toată perioada de implementare a acestuia, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice şi din bugetele locale ale beneficiarilor finali ai împrumutului, conform planului de finanţare cuprins în preambulul contractului de finanţare. (2) Contravaloarea taxelor şi impozitelor aferente plăţilor efectuate din împrumutul acordat de Banca Europeană de Investiţii, datorate şi plătibile pe teritoriul României, se va asigura, proporţional cu suma ce le revine din împrumut, din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute la art. 2 alin. (2), care au calitatea de beneficiari finali ai împrumutului. (3) Orice alte cheltuieli neeligibile, efectuate în legătură cu împrumutul acordat de Banca Europeană de Investiţii, vor fi suportate din bugetele locale ale beneficiarilor finali ai împrumutului. Articolul 4 (1) Plata ratelor de capital, dobânzilor şi a oricăror altor costuri aferente împrumutului acordat de Banca Europeană de Investiţii va fi asigurată din sume prevăzute anual cu această destinaţie, din bugetele proprii ale beneficiarilor finali ai împrumutului acordat de Banca Europeană de Investiţii. (2) În vederea asigurării fondurilor necesare efectuării plăţilor prevăzute la alin. (1), beneficiarii finali ai împrumutului acordat de Banca Europeană de Investiţii au obligaţia de a constitui, conform prevederilor contractului de finanţare şi în condiţiile legii, fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare. Articolul 5Pentru scopurile Proiectului se aprobă ca, din sumele şi în limita împrumutului, beneficiarii finali ai proiectului să efectueze, dacă este cazul, plăţi în valută aferente contractelor atribuite persoanelor fizice şi juridice române. Articolul 6 (1) Se autorizează Guvernul României ca, de comun acord cu Banca Europeană de Investiţii, să introducă pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de derulare a contractului de finanţare prevăzut la art. 1, amendamente la conţinutul acestuia, care privesc modificări în descrierea tehnică, modificări de termene, realocări de sume între beneficiarii împrumutului, modificarea surselor de acoperire a contribuţiei părţii române corespunzătoare creditului şi a surselor de acoperire a plăţii serviciului datoriei publice, precum şi orice alte modificări care nu sunt de natură să majoreze valoarea împrumutului contractat de la Banca Europeană de Investiţii. (2) Amendamentele la contractul de finanţare, convenite potrivit alin. (1), se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaViceprim-ministrul,ministrul administraţiei şi internelor,Dan Nicap. Ministrul mediului,Dan Cârlan,secretar de statMinistrul afacerilor externe,Cristian DiaconescuBucureşti, 30 iunie 2009.Nr. 83.Împrumut FI nr. 24.664 (RO)SERAPIS Nr. 2005-0379CONTRACT 30/10/2008

Noutăți

 • LEGE nr. 241 din 7 iunie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 39 din 6 martie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 233 din 9 decembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 100/1998 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, încheiat la Paris la 4 iunie 1998
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 37 din 8 martie 1999 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 201 din 28 noiembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Exploatare a Metroului Bucureşti - Metrorex, semnat la Luxembourg şi Bucureşti la 18 şi, respectiv, la 20 decembrie 1996, şi a Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Exploatare a Metroului Bucureşti - Metrorex, semnat la Luxembourg şi Bucureşti la 25 martie şi, respectiv, la 27 martie 1997
 • LEGE nr. 4 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 23 iunie 2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGE nr. 234 din 9 decembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 114/1998 pentru ratificarea Acordului de cooperare financiară dintre Guvernul României şi Banca Nordica de Investiţii, semnat la Bucureşti la 26 august 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 43 din 19 martie 2008 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2007 pentru modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 205 din 28 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 24 mai 2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 30 mai 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 98 din 26 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2000 privind modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 136 din 28 octombrie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008
 • LEGE nr. 178 din 9 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea şi completarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
 • LEGE nr. 308 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 115 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A.
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 586 din 22 decembrie 2003 pentru înfiinţarea comunei Gepiu prin reorganizarea comunei Cefa, judeţul Bihor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 15 martie 2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 10 mai 2018 privind parteneriatul public-privat
 • CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 30 iunie 2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare Teritorială Europeană“, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 8 din 26 septembrie 1996 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 149 din 20 mai 2005 privind instituirea unor măsuri financiare pentru îmbunătăţirea asistenţei medicale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 7 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • LEGE nr. 237 din 9 decembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1998 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. VI alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 85 din 7 iunie 2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 155 din 3 decembrie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2014 privind abrogarea alin. (9) al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 202 din 22 mai 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă*)
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (*republicat*) (Legea nr. 53/2003)
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 268 din 16 iunie 2004 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2003 pentru modificarea art. 31 alin. (5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 206 din 27 iunie 2013 pentru completarea art. 112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 18 din 9 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva
 • LEGE nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 273 din 7 iulie 2009 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 361 din 7 iunie 2002 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1999 privind constituirea fondurilor de garantare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*) privind valorificarea unor active bancare*)
 • LEGE nr. 62 din 10 mai 2011 (*republicată*) dialogului social nr. 62/2011*)
 • LEGE nr. 23 din 13 ianuarie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere, semnat la Tel Aviv la 14 mai 1996, cu privire la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind transporturile aeriene civile, semnat în Israel la 19 decembrie 1967
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 379 din 30 septembrie 2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 247 din 10 iulie 1947 pentru finanţarea operaţiunilor necesitate de aşezarea definitivă în Banat a îndreptăţiţilor la împroprietărire şi a populaţiei transferate din alte regiuni ale tarii
 • LEGE nr. 45 din 19 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor
 • LEGE nr. 30 din 22 martie 1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare
 • LEGE nr. 301 din 18 noiembrie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind readmisia persoanelor, semnat la Zurich la 13 iunie 2008
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 septembrie 2011 privind trecerea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021