Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 30 iunie 2009 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii referitor la Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecţiei mediului, faza B, semnat la Bucureşti la 30 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 10 noiembrie 2008
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 1 iulie 2009 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 30 iunie 2009privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii referitor la Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecţiei mediului, faza B, semnat la Bucureşti la 30 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 10 noiembrie 2008 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 1 iulie 2009

În vederea:- asigurării absorbţiei în bune condiţii a fondurilor acordate prin Programul ISPA pentru măsura ex-ISPA 2004/RO/16/P/PE/005 - "Modernizarea sistemelor de apă potabilă şi canalizare şi construirea unei noi staţii de epurare a apelor uzate Galaţi", precum şi pentru măsura ex-ISPA 2005/RO/16/P/PE/003 - "Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate în judeţul Caraş-Severin" (pachetul "Proiect privind infrastructura municipală în domeniul protecţiei mediului, faza B), prin asigurarea resurselor complementare necesare finanţării celor două măsuri;- evitării anulării fondurilor nerambursabile comunitare;- diminuării efortului bugetar pe care îl presupune asigurarea resurselor pentru efectuarea plăţilor pentru cele două măsuri din Fondul de indisponibilităţi temporare până la ratificarea Contractului de finanţare cu Banca Europeană de Investiţii;- disponibilizării cât mai rapide a finanţării de la Banca Europeană de Investiţii,luând în considerare faptul că toate aceste elemente constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Se ratifică Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 31.101.415 euro, semnat la Bucureşti la 30 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 10 noiembrie 2008, pentru cofinanţarea Proiectului privind infrastructura municipală în domeniul protecţiei mediului, faza B, (Proiectul), denumit în continuare contract de finanţare. Articolul 2 (1) Finanţarea Proiectului, în valoare netă de 113.133.660 euro, se va asigura, cu respectarea planului de finanţare cuprins în preambulul contractului de finanţare, din: grant ISPA, împrumutul de la Banca Europeană de Investiţii, sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice, şi sume alocate de la bugetele locale ale beneficiarilor finali ai împrumutului, prevăzuţi la alin. (2). (2) Beneficiarii finali ai împrumutului de la Banca Europeană de Investiţii sunt: a) municipiul Galaţi, pentru suma de 18.000.000 euro; şi b) municipiul Reşiţa, municipiul Caransebeş şi oraşele Anina, Băile Herculane, Bocşa, Moldova Nouă, Oraviţa, Oţelul Roşu, pentru suma de 13.101.415 euro. (3) Beneficiarii Proiectului, care acţionează în calitate de agenţii de implementare, sunt: Societatea Comercială "Apă Canal" - S.A. Galaţi şi, respectiv, Societatea Comercială "AQUACARAŞ" - S.A. (4) Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE din cadrul Ministerului Finanţelor Publice este desemnat ca unitate de monitorizare a Proiectului, responsabilă cu urmărirea, raportarea şi efectuarea tragerilor aferente împrumutului de la Banca Europeană de Investiţii. (5) Ministerul Finanţelor Publice va încheia cu beneficiarii finali ai împrumutului şi cu beneficiarii proiectului acorduri de împrumut subsidiar, prin care se vor stabili drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea prevederilor contractului de finanţare şi în realizarea Proiectului. Articolul 3 (1) Contribuţia părţii române la finanţarea valorii nete a Proiectului se asigură, pe toată perioada de implementare a acestuia, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice şi din bugetele locale ale beneficiarilor finali ai împrumutului, conform planului de finanţare cuprins în preambulul contractului de finanţare. (2) Contravaloarea taxelor şi impozitelor aferente plăţilor efectuate din împrumutul acordat de Banca Europeană de Investiţii, datorate şi plătibile pe teritoriul României, se va asigura, proporţional cu suma ce le revine din împrumut, din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute la art. 2 alin. (2), care au calitatea de beneficiari finali ai împrumutului. (3) Orice alte cheltuieli neeligibile, efectuate în legătură cu împrumutul acordat de Banca Europeană de Investiţii, vor fi suportate din bugetele locale ale beneficiarilor finali ai împrumutului. Articolul 4 (1) Plata ratelor de capital, dobânzilor şi a oricăror altor costuri aferente împrumutului acordat de Banca Europeană de Investiţii va fi asigurată din sume prevăzute anual cu această destinaţie, din bugetele proprii ale beneficiarilor finali ai împrumutului acordat de Banca Europeană de Investiţii. (2) În vederea asigurării fondurilor necesare efectuării plăţilor prevăzute la alin. (1), beneficiarii finali ai împrumutului acordat de Banca Europeană de Investiţii au obligaţia de a constitui, conform prevederilor contractului de finanţare şi în condiţiile legii, fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare. Articolul 5Pentru scopurile Proiectului se aprobă ca, din sumele şi în limita împrumutului, beneficiarii finali ai proiectului să efectueze, dacă este cazul, plăţi în valută aferente contractelor atribuite persoanelor fizice şi juridice române. Articolul 6 (1) Se autorizează Guvernul României ca, de comun acord cu Banca Europeană de Investiţii, să introducă pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de derulare a contractului de finanţare prevăzut la art. 1, amendamente la conţinutul acestuia, care privesc modificări în descrierea tehnică, modificări de termene, realocări de sume între beneficiarii împrumutului, modificarea surselor de acoperire a contribuţiei părţii române corespunzătoare creditului şi a surselor de acoperire a plăţii serviciului datoriei publice, precum şi orice alte modificări care nu sunt de natură să majoreze valoarea împrumutului contractat de la Banca Europeană de Investiţii. (2) Amendamentele la contractul de finanţare, convenite potrivit alin. (1), se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaViceprim-ministrul,ministrul administraţiei şi internelor,Dan Nicap. Ministrul mediului,Dan Cârlan,secretar de statMinistrul afacerilor externe,Cristian DiaconescuBucureşti, 30 iunie 2009.Nr. 83.Împrumut FI nr. 24.664 (RO)SERAPIS Nr. 2005-0379CONTRACT 30/10/2008

Noutăți

 • LEGE nr. 267 din 19 noiembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2017 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 16 septembrie 2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*)
 • LEGE nr. 245 din 18 iulie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 157 din 24 mai 2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005
 • LEGE nr. 139 din 29 decembrie 1995 Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România
 • LEGE nr. 4 din 1 iulie 1981 gospodăriei comunale
 • LEGE nr. 137 din 29 decembrie 1995*) (*republicată*) privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 381 din 5 octombrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 57 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 678/1969 privind regimul de paza a frontierei de stat a Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 67 din 22 martie 2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 295 din 30 decembrie 2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 iunie 2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 15 noiembrie 2001 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la 10 august 2001 la Luxemburg şi la 10 septembrie 2001 la Bucureşti şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 97/2000 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea finanţării Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor, semnat la Luxemburg la 4 august 2000 şi la Bucureşti la 9 august 2000
 • LEGE nr. 112 din 27 aprilie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor de câmp
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE nr. 52 din 30 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 • LEGE nr. 99 din 1 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1995 privind unele măsuri de reducere şi de reglementare unitară a majorărilor de întârziere pentru neplata la termen a sumelor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, precum şi a primelor de asigurare prin efectul legii
 • LEGE nr. 325 din 8 iulie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2003 pentru modificarea şi completarea art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate
 • LEGE nr. 468 din 9 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 16 noiembrie 2011 privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române"
 • LEGE nr. 349 din 10 iulie 2003 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2001 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 18 aprilie 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • LEGE nr. 95 din 10 noiembrie 1994 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Marea Jamahirie Arabă Libiana Populara Socialistă, semnată la Bucureşti la 1 iulie 1993
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 487 din 10 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2004 privind schimbarea destinaţiei unor părţi din imobilele situate în municipiul Bucureşti, precum şi trecerea unor părţi dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. în administrarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
 • LEGE nr. 27 din 3 noiembrie 1978 legea metrologiei
 • LEGE nr. 225 din 27 noiembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2017 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 27 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 206 din 2 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2008 privind modificarea anexei nr. 1^1 la Ordonanţa Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti
 • LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 222 din 30 decembrie 2008 pentru modificarea art. 3^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici şi unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor şi adjuncţilor conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 25 din 13 martie 2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
 • LEGE nr. 91 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2005 cu privire la modificarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2005
 • LEGE nr. 456 din 1 noiembrie 2004 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind contribuţia României la programul Comunităţii "Instrument Financiar pentru Mediu (LIFE)", semnat la Bucureşti la 5 martie 2003 şi la Bruxelles la 18 martie 2003
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 19 martie 2008 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • LEGE nr. 54 din 24 ianuarie 2003 Legea sindicatelor
 • LEGE nr. 34 din 20 ianuarie 1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor rromâne cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 29 februarie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.
 • LEGE nr. 555 din 18 decembrie 2003 pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 545 din 1 octombrie 2002 privind trecerea unor terenuri forestiere în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 174 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară - anul 2003, semnat la Bucureşti la 11 noiembrie 2004
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 254 din 10 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea construcţiilor începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 şi neterminate până la data de 1 iulie 2002
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 56 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2000 pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 110 din 18 aprilie 2013 pentru ratificarea Protocolului adiţional Nagoya - Kuala Lumpur privind răspunderea şi repararea prejudiciului, încheiat la Nagoya la 15 octombrie 2010, deschis spre semnare la 7 martie 2011 şi semnat de România la 11 mai 2011 la New York, la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, la Convenţia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro)
 • LEGE nr. 133 din 7 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare
 • LEGE nr. 67 din 10 mai 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul alocării fondurilor în agricultură
 • LEGE nr. 195 din 29 octombrie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 50 din 19 martie 2012 pentru modificarea art. 31 alin. (2) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020