Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 30 iunie 2009 pentru trecerea componentei de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă, aflat în subordinea Academiei Române, în subordinea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 1 iulie 2009 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 30 iunie 2009pentru trecerea componentei de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă, aflat în subordinea Academiei Române, în subordinea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 1 iulie 2009

Având în vedere faptul că:- Ministerul Apărării Naţionale, prin structura medicală specializată în acest sens, asigură asistenţă medicală Preşedintelui României, preşedintelui Senatului, preşedintelui Camerei Deputaţilor, precum şi primului-ministru;- Academia Română este o instituţie de cercetare în domeniile fundamentale ale ştiinţei, fără a avea ca atribuţii activităţi de inspecţie sanitară;- Serviciul de Protecţie şi Pază are în competenţă protecţia demnitarilor români şi străini şi a familiilor acestora, inclusiv protecţia medicală;- în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 166/2006, modificată prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 5/2009, asistenţa medicală pentru demnitarii români este asigurată de către Ministerul Apărării Naţionale, prin structurile specializate,în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare, hotărârile acestuia sunt obligatorii pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile la care se referă,pentru eficientizarea măsurilor antiepidemice în scopul prevenirii îmbolnăvirilor de natură infectocontagioasă, toxico-chimică sau produse de radiaţiile ionizante, se impune adoptarea de urgenţă a cadrului legal care să permită îndeplinirea acestei atribuţii.Ţinând seama de necesitatea adoptării unor măsuri imediate în vederea asigurării cadrului legal care să permită Serviciului de Protecţie şi Pază punerea în practică a tuturor măsurilor care se impun pentru asigurarea protecţiei demnitarilor aflaţi în competenţa sa,având în vedere că neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor prevăzute în prezentul act normativ ar putea avea consecinţe negative asupra asigurării în deplină siguranţă a asistenţei medicale şi protecţiei sanitare pentru demnitarii români şi străini,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Componenta de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă, aflat în subordinea Academiei Române, denumită în continuare componenta de medicină preventivă, trece în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, în cadrul structurii medicale specializate. (2) Structura medicală specializată se stabileşte prin ordin al ministrului apărării naţionale. Articolul 2Asistenţa medicală şi protecţia sanitară pentru demnitarii români şi străini, precum şi activităţile de control în domeniul sănătăţii publice se realizează de structurile specializate din cadrul Ministerului Apărării Naţionale în colaborare cu structura de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, având în vedere protocolul de colaborare interinstituţională în vigoare. Articolul 3 (1) Se aprobă transmiterea imobilului în care îşi desfăşoară activitatea componenta de medicină preventivă, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, din administrarea Academiei Române în administrarea Ministerului Apărării Naţionale. (2) Mijloacele fixe, obiectele de inventar, materialele, aparatura şi tehnica medicală aflate în dotarea şi în folosinţa componentei de medicină preventivă, precum şi alte bunuri patrimoniale şi ambulanţele destinate asigurării asistenţei medicale de specialitate a demnitarilor se transmit de la Academia Română la Ministerul Apărării Naţionale. (3) Transmiterea bunurilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se realizează prin protocol de predare-preluare încheiat între Academia Română şi Ministerul Apărării Naţionale în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 4 (1) Sumele prevăzute în bugetul Academiei Române pentru anul 2009, alocate componentei de medicină preventivă, se transferă cu aceeaşi destinaţie în bugetul Ministerului Apărării Naţionale. (2) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetelor Ministerului Apărării Naţionale şi Academiei Române pe anul 2009. Articolul 5De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, se asigură fonduri pentru: a) activităţi de medicină preventivă; b) activităţi de control în domeniul sănătăţii publice; c) asigurarea asistenţei medicale de urgenţă pentru demnitarii români şi membrii delegaţiilor din care aceştia fac parte, în ţară şi în străinătate; d) asigurarea asistenţei medicale de urgenţă pentru demnitarii străini şi membrii delegaţiilor din care aceştia fac parte, aflaţi în vizită oficială pe teritoriul României; e) controale medicale obligatorii ale demnitarilor români, altele decât cele prevăzute în contractul-cadru sau în normele proprii ale caselor de asigurări sociale de sănătate pentru aplicarea contractului-cadru; f) dotarea cu echipamente medicale de înaltă performanţă pentru asigurarea activităţilor prevăzute la lit. a)-e). Articolul 6Personalul militar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul componentei de medicină preventivă se numeşte în funcţiile militare care vor fi preluate în organica structurii medicale specializate din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, iar personalul civil contractual angajat pe acelaşi segment al medicinei preventive, ce va fi preluat de Ministerul Apărării Naţionale, îşi păstrează drepturile salariale prevăzute în art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 26 martie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2007. Articolul 7Asistenţa medicală a demnitarilor este organizată şi coordonată de către Serviciul de Protecţie şi Pază, pentru demnitarii din competenţă, şi este asigurată de Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila", structură medicală specializată a Ministerului Apărării Naţionale, şi de către spitalele aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, pe cele 4 componente prevăzute prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 166/2006, modificată prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 5/2009. Articolul 8Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 26 martie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2007, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Centrul asigură asistenţă medicală primară, de specialitate, de urgenţă pentru categorii de persoane aflate în sistemul de asigurări sociale de sănătate."2. La articolul 3, alineatul (3) se abrogă.3. La articolul 6 alineatul (4), literele a)-d) se abrogă.4. La articolul 6, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Fondurile pentru activităţile prevăzute la alin. (4) lit. e)-g) se suportă din transferuri pentru sănătate de la bugetul de stat."5. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Personalul civil angajat al segmentului de medicină preventivă îşi păstrează această calitate şi drepturile salariale după trecerea acestuia în subordinea Ministerului Apărării Naţionale." Articolul 9Pentru punerea în practică a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, Serviciul de Protecţie şi Pază, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Sănătăţii vor încheia un protocol în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Mihai StănişoarăMinistrul sănătăţii,Ion BazacMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 30 iunie 2009.Nr. 89. Anexa
*Font 9*
                             DATELE DE IDENTIFICARE
               ale imobilului care se transmite din administrarea
                       Academiei Române în administrarea
                        Ministerului Apărării Naţionale
Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Codul de clasifi- care din inventa- rul bunurilor aflate în adminis- trarea Academiei Române care alcătuiesc dome- niul public al statului Caracteristicile tehnice ale imobilului
Bd. Ion Mihalache nr. 126, municipiul Bucureşti Statul român, Academia Română Statul român, Ministerul Apărării Naţionale - cod 8.29.06 - nr. M.F. 154.468 - suprafaţa construită = 1.405 mp - suprafaţa desfăşurată = 1.518 mp - suprafaţa totală a terenului, inclusiv construcţiile = 6.808 mp
-------

Noutăți

 • LEGE nr. 22 din 13 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2002 pentru modificarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 155 din 6 iunie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 68 din 22 martie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii organizate transnaţionale, a terorismului şi a altor tipuri de infracţiuni, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2006
 • LEGE nr. 402 din 11 octombrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreţinerea, repararea şi exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
 • LEGE nr. 610 din 6 noiembrie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania cu privire la cooperarea în domeniul combaterii terorismului, a crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, precum şi a altor activităţi ilegale, semnat la Bucureşti la 7 iunie 2002
 • LEGE nr. 199 din 20 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 174 din 27 noiembrie 2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuit multietajate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare
 • LEGE nr. 89 din 5 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2012 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană:
 • LEGE nr. 329 din 14 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 128 din 26 aprilie 2013 pentru abrogarea alin. (2)-(4) ale art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii
 • LEGE nr. 68 din 26 martie 2004 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundaţii şi poluarea aerului, semnat la Bucureşti la 16 iulie 2003 şi la Paris la 25 august 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 18 septembrie 2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România"
 • LEGE nr. 125 din 19 aprilie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe
 • LEGE nr. 105 din 26 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import şi a comisionului vamal pentru unele bunuri provenite din import
 • LEGE nr. 54 din 14 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 253 din 16 iunie 2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare
 • LEGE nr. 288 din 5 august 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora
 • LEGE nr. 451 din 6 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2006 pentru modificarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • LEGE nr. 218 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
 • LEGE nr. 193 din 27 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2008 privind modificarea şi completarea art. 37 şi 39 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
 • LEGE nr. 269 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea alin. (9) al art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • LEGE nr. 401 din 7 octombrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 78 din 5 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 413 din 29 decembrie 2005 pentru declararea comunei Pantelimon, judeţul Ilfov, oraş
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • LEGE nr. 336 din 3 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 145 din 12 iulie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unităţi ale cantităţii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 22 noiembrie 2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 240 din 20 octombrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 449 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*) privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora*)
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 5 din 31 august 1996 privind măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 210 din 25 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 298 din 30 decembrie 2000 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 117 din 4 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 5 octombrie 2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 iunie 2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 510 din 4 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/1997 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată
 • LEGE nr. 206 din 2 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2008 privind modificarea anexei nr. 1^1 la Ordonanţa Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti
 • LEGE nr. 520 din 9 decembrie 2003 pentru modificarea art. 58 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 13 din 2 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societăţii Comerciale "Electrica Oltenia" - S.A., aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului
 • LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 132 din 15 iulie 1997 (*republicată*) privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public*)
 • LEGE nr. 314 din 25 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, precum şi a Legii nr. 265/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 47 din 19 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021