Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 29 iunie 2009 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 iunie 2009pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 29 iunie 2009

Având în vedere că printre principalele măsuri pentru reducerea impactului crizei economice şi financiare asupra economiei şi grupurilor vulnerabile, asumate prin Programul de guvernare 2009-2012, se numără şi "reducerea numărului de taxe şi tarife, începând cu cele ale căror costuri de administrare sunt superioare încasărilor efective",ţinând cont de faptul că menţinerea unor taxe şi tarife în actuala conjunctură economică accentuează impactul puternic negativ al crizei asupra resurselor financiare ale populaţiei,întrucât în urma unor analize riguroase a rezultat că veniturile realizate din încasarea unor taxe şi tarife cu caracter nefiscal nu acoperă costurile de colectare, pe fond, contribuind doar la o birocraţie excesivă pentru plătitori, se impun măsuri operative,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IAnexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1993, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Punctul 1 de la notă se modifică şi va avea următorul cuprins:     "1. Pentru înregistrarea fiecărei cereri de prestare a serviciilor     prevăzute la lit. A, C-E 30.000".2. Punctul 2 de la notă se abrogă.3. Punctul 3 de la notă se abrogă. Articolul IIAnexa la Ordonanţa Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 570/2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IIIAnexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La capitolul II "Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit" punctul 1 "Acte de identitate", litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea serviciuluiTaxa (lei)
  "a)eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români4"
2. La capitolul II punctul 1, literele b) şi d) se abrogă.3. La capitolul II, punctul 2 se abrogă.4. La capitolul III "Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere" punctul 1 "Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule", literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea serviciuluiTaxa (lei)
  "a)obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E ..............................................................................5
  d)obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi TV24"
5. La capitolul III punctul 1, literele b), c), e) şi f) se abrogă.6. La capitolul III, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea serviciuluiTaxa (lei)
  "2Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E72"
7. La capitolul III, punctele 3 şi 4 se abrogă.8. La capitolul IV "Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe" punctul 1 "Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor", litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea serviciuluiTaxa (lei)
  "a)autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv52"
9. La capitolul IV punctul 1, litera b) se abrogă.10. După capitolul IV se introduce un nou capitol, capitolul IV*1) "Taxă pentru furnizare date", cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea serviciuluiTaxa (lei)
    "CAPITOLUL IV1 Taxă pentru furnizare date Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare4"
Articolul IVLegea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 1 martie 2007, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6, litera q) va avea următorul cuprins:"q) avizarea amplasării de construcţii supraterane, de obiective care emit în atmosferă fum şi pulberi, de reţele de înaltă tensiune sau de telecomunicaţii, de sisteme de irigaţii prin aspersie şi a plantării de perdele forestiere pe o distanţă de 500 m în afara zonei de protecţie a platformelor meteorologice şi a oricăror lucrări care conduc la dezafectarea unei unităţi meteorologice din reţeaua meteorologică naţională;".2. Anexa nr. 2 "Taxe pentru eliberarea de atestate şi avize care se fac venit la bugetul de stat" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul VAlineatul (1) al articolului 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Taxele pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a paşapoartelor simple se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu avizul Consiliului Concurenţei." Articolul VILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă: a) alin. (10) al art. 30 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006; b) alin. (5) al art. 30 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 22 iulie 2008; c) art. 30 şi 31 din Hotărârea Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 din 22 august 2005; d) Hotărârea Guvernului nr. 2.337/2004 privind stabilirea taxelor pentru furnizarea datelor din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 6 ianuarie 2005.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaViceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul mediului,Nicolae NemirschiBucureşti, 14 iunie 2009.Nr. 70. Anexa 1 -------(Anexă la Ordonanţa Guvernului nr. 128/2000)--------------------------------------------LISTAcuprinzând serviciile prestate către persoanele fizice şi/saujuridice de Ministerul Administraţiei şi Internelor prinunităţile, instituţiile şi structurile din subordine şi taxelepercepute pentru desfăşurarea acestor activităţi
*Font 7*
┌────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ │ │ Termenul de efectuare │ Cuantumul taxei │ ││Nr. │ │ a prestaţiei │ (lei) │ Actele normative în baza cărora se ││crt.│ Denumirea prestaţiei ├───────────────┬──────────┼────────┬──────────┤ efectuează prestaţiile reglementate ││ │ │ În regim │ În regim │În regim│ În regim │ ││ │ │ normal │de urgenţă│ normal │de urgenţă│ │├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤│ 1. │Avizarea efectuării lucrărilor │ 30 de zile │ 5 zile │ 100 │ 200 │a) Ordonanţa de urgenţă a ││ │care implică închiderea sau │ │ │ │ │Guvernului nr. 195/2002 privind ││ │crearea de restricţii pentru │ │ │ │ │circulaţia pe drumurile publice, ││ │circulaţia pe drumurile │ │ │ │ │republicată, cu modificările şi ││ │publice a vehiculelor şi/sau │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 5 ││ │pietonilor, a proiectelor de │ │ │ │ │alin. (1) şi (3), art. 30 alin. (4) şi││ │instalare a mijloacelor de │ │ │ │ │art. 33 alin. (1) şi (2) ││ │semnalizare rutieră prin │ │ │ │ │b) Regulamentul de aplicare a ││ │indicatoare, marcaje, │ │ │ │ │Ordonanţei de urgenţă a ││ │semafoare electrice şi alte │ │ │ │ │Guvernului nr. 195/2002, aprobat ││ │dispozitive speciale, precum │ │ │ │ │prin Hotărârea Guvernului ││ │şi a amplasării obiectivelor │ │ │ │ │nr. 1.391/2006, cu modificările ││ │social-economice în zona │ │ │ │ │ulterioare - art. 4 alin. (1), art. 8 ││ │drumului public şi │ │ │ │ │alin. (1) şi art. 87 ││ │proiectarea, construcţia sau │ │ │ │ │c) Ordonanţa Guvernului ││ │amenajarea intersecţiilor şi a │ │ │ │ │nr. 43/1997 privind regimul ││ │căilor de acces la drumul │ │ │ │ │drumurilor, republicată, cu ││ │public │ │ │ │ │modificările şi completările ││ │ │ │ │ │ │ulterioare - art. 30 şi art. 52 ││ │ │ │ │ │ │alin. (1) │├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤│ 2. │Eliberarea pentru persoane │ 30 de zile │ 10 zile │ 100/ │ 300/ │a) Legea nr. 295/2004 privind ││ │fizice şi juridice a │ │ │persoană│ persoană │regimul armelor şi al muniţiilor, cu ││ │autorizaţiilor pentru: │ │ │ fizică │ fizică │modificările şi completările ││ │procurarea primei arme letale; │ │ │ 300/ │ 500/ │ulterioare - art. 12, art. 72 ││ │procurarea primei arme neletale │ │ │persoană│ persoană │alin. (3), art. 80 şi art. 85 ││ │supuse autorizării; acordarea │ │ │juridică│ juridică │b) Normele metodologice de ││ │atestatului de colecţionar; │ │ │ │ │aplicare a Legii nr. 295/2004, ││ │funcţionarea poligoanelor de │ │ │ │ │aprobate prin Hotărârea ││ │tragere şi organizarea şi │ │ │ │ │Guvernului nr. 130/2005, cu ││ │desfăşurarea cursurilor de │ │ │ │ │modificările şi completările ││ │iniţiere şi pregătire teoretică │ │ │ │ │ulterioare ││ │şi practică pe linie de arme şi │ │ │ │ │ ││ │muniţii; eliberarea atestatului │ │ │ │ │ ││ │de instructor în poligonul de │ │ │ │ │ ││ │tragere │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤│ 3. │Eliberarea autorizaţiei pentru │ 30 de zile │ 19 zile │ 50 │ 100 │a) Legea nr. 295/2004, cu ││ │procurarea armei letale sau │ │ │ │ │modificările şi completările ││ │neletale supuse autorizării │ │ │ │ │ulterioare - art. 12 ││ │titularului de permis (a doua │ │ │ │ │b) Normele metodologice de aplicare a ││ │armă şi următoarele) │ │ │ │ │Legii nr. 295/2004, aprobate prin ││ │ │ │ │ │ │Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu ││ │ │ │ │ │ │modificările şi completările ││ │ │ │ │ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤│ 4. │Eliberarea cărţii de identitate │ 15 zile │ 10 zile │ 20 │ 40 │a) Legea nr. 295/2004, cu ││ │a armei │ │ │ │ │modificările şi completările ││ │ │ │ │ │ │ulterioare - art. 98 ││ │ │ │ │ │ │b) Normele metodologice de aplicare a ││ │ │ │ │ │ │Legii nr. 295/2004, aprobate prin ││ │ │ │ │ │ │Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu ││ │ │ │ │ │ │modificările şi completările ││ │ │ │ │ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤│ 5. │Eliberarea unui nou permis │ 15 zile │ 5 zile │ 20 │ 40 │Legea nr. 295/2004, cu ││ │de armă pentru persoanele │ │ │ │ │modificările şi completările ││ │fizice, respectiv a autorizaţiei│ │ │ │ │ulterioare - art. 51 şi 75 ││ │de deţinere şi folosire pentru │ │ │ │ │ ││ │persoanele juridice │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤│ 6. │Autorizarea desfăşurării │ 15 zile │ 10 zile │ 500 │ 1.000 │a) Legea nr. 295/2004, cu ││ │operaţiunilor cu arme şi │ │ │ │ │modificările şi completările ││ │muniţii de către persoanele │ │ │ │ │ulterioare - art. 106 şi art. 110 ││ │juridice constituite ca │ │ │ │ │alin. (3) ││ │armurieri │ │ │ │ │b) Normele metodologice de ││ │ │ │ │ │ │aplicare a Legii nr. 295/2004, ││ │ │ │ │ │ │aprobate prin Hotărârea ││ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. 130/2005, cu ││ │ │ │ │ │ │modificările şi completările ││ │ │ │ │ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤│ 7. │Eliberarea autorizaţiilor │ 30 de zile │ 15 zile │ 200 │ 500 │a) Legea nr. 295/2004, cu ││ │pentru efectuarea │ │ │ │ │modificările şi completările ││ │operaţiunilor cu materii │ │ │ │ │ulterioare - art. 8, 9 şi 11 ││ │explozive, vizarea anuală a │ │ │ │ │b) Hotărârea Guvernului ││ │acestora, precum şi │ │ │ │ │nr. 207/2005 privind stabilirea ││ │eliberarea autorizaţiilor de │ │ │ │ │cerinţelor esenţiale de securitate ││ │transfer sau tranzit al │ │ │ │ │ale explozivilor de uz civil şi a ││ │explozivilor de uz civil │ │ │ │ │condiţiilor pentru introducerea lor ││ │ │ │ │ │ │pe piaţă - art. 18 alin. (1) şi ││ │ │ │ │ │ │art. 23 alin. (3) │├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤│ 8. │Avizări artificieri şi │ 30 de zile │ 15 zile │ 5 │ 10 │Normele tehnice privind deţinerea, ││ │pirotehnişti │ │ │ │ │prepararea, experimentarea, ││ │ │ │ │ │ │distrugerea, transportul, depozitarea,││ │ │ │ │ │ │mânuirea şi folosirea materiilor ││ │ │ │ │ │ │explozive utilizate în orice alte ││ │ │ │ │ │ │operaţiuni specifice în activităţile ││ │ │ │ │ │ │deţinătorilor, precum şi autorizarea ││ │ │ │ │ │ │artificierilor şi a pirotehniştilor, ││ │ │ │ │ │ │aprobate prin Hotărârea Guvernului ││ │ │ │ │ │ │nr. 536/2002, cu modificările şi ││ │ │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 115 │├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤│ 9. │Taxă pentru eliberarea │ 10 zile │ - │ 10 │ - │Legea nr. 290/2004 privind ││ │certificatelor de cazier │pentru persoane│ │ │ │cazierul judiciar, cu modificările şi ││ │judiciar │ fizice sau │ │ │ │completările ulterioare - art. 21 ││ │ │juridice 30 de │ │ │ │şi 213 ││ │ │ zile pentru │ │ │ │ ││ │ │persoane fizice│ │ │ │ ││ │ │aflate în state│ │ │ │ ││ │ │ membre UE │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤│10. │Aplicarea apostilei pe actul │ │ │ 22 │ │Ordonanţa Guvernului ││ │oficial administrativ, la │ │ │ │ │nr. 66/1999 pentru aderarea ││ │solicitarea persoanelor fizice │ │ │ │ │României la Convenţia cu privire ││ │ │ │ │ │ │la suprimarea cerinţei ││ │ │ │ │ │ │supralegalizării actelor oficiale ││ │ │ │ │ │ │străine, adoptată la Haga la 5 ││ │ │ │ │ │ │octombrie 1961, aprobată prin Legea ││ │ │ │ │ │ │nr. 52/2000, cu modificările ││ │ │ │ │ │ │ulterioare - art. 2 │├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤│11. │Aplicarea apostilei pe actul │ │ │ 44 │ │Ordonanţa Guvernului ││ │oficial administrativ, la │ │ │ │ │nr. 66/1999, aprobată prin Legea ││ │solicitarea persoanelor │ │ │ │ │nr. 52/2000, cu modificările ││ │juridice şi în cazul │ │ │ │ │ulterioare - art. 2 ││ │reprezentării titularului │ │ │ │ │ ││ │actului de către un avocat │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤│12. │Înregistrarea cererii pentru │ │ │ 3 │ │Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, ││ │aplicarea apostilei │ │ │ │ │aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu ││ │ │ │ │ │ │modificările ulterioare - art. 2 │└────┴────────────────────────────────┴───────────────┴──────────┴────────┴──────────┴──────────────────────────────────────┘
Anexa 2 -------(Anexa nr. 2 la Legea nr. 139/2000)-----------------------------------TAXEpentru eliberarea de atestate şi avize care se facvenit la bugetul de stat
*Font 7*
Taxe Lei
a) Avizarea amplasării de construcţii supraterane, de obiective care emit în atmosferă fum şi pulberi, de reţele de înaltă tensiune sau de telecomunicaţii, de sisteme de irigaţie prin aspersie şi a plantării de perdele forestiere pe o distanţă de 500 m în afara zonei de protecţie a platformelor meteorologice 150
b) Atestare de competenţă pentru: (i) efectuarea de observaţii şi măsurători meteorologice, altele decât cele efectuate în reţeaua naţională de staţii meteorologice, şi avizarea punerii în circulaţie publică a datelor şi informaţiilor obţinute (îi) elaborarea prognozelor meteorologice ori a studiilor meteorologice şi/sau climatologice de către persoane fizice sau juridice, altele decât Centrul meteorologic naţional, şi avizarea punerii în circulaţie publică a acestora, astfel: - prognoze specializate sau studii, la nivel local sau regional - prognoze generale sau studii, la nivel naţional 250 500 1.500
---------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 13 mai 2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 27 din 10 ianuarie 2019 privind transmiterea unei părţi din imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", aflată în subordinea Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 187 din 14 octombrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 20 iunie 2002 privind industria de apărare
 • LEGE nr. 147 din 17 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2005 pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică
 • LEGE nr. 206 din 24 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 290 din 7 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 721 din 4 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în municipiul Bucureşti, din administrarea Regiei Autonome "Locato" în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti
 • LEGE nr. 265 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*) privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 2 octombrie 2003 privind organizarea Gărzii Financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 10 din 8 ianuarie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 108/1998 pentru modificarea anexei la Legea nr. 157/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţionala, Japonia, privind Proiectul de dezvoltare a Portului Constanţa-Sud, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 61 din 13 mai 1999 privind modul de suportare a cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea în anul 1999 a examenelor din învăţământul preuniversitar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 117 din 30 iunie 1999 privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 273 din 3 octombrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 297 din 18 noiembrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2008 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea nr. 387/2007
 • LEGE nr. 796 din 29 decembrie 2001 privind schimbarea denumirii satului Schela, comuna Trivalea-Moşteni, judeţul Teleorman, în Deparaţi
 • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 legea bibliotecilor
 • LEGE nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurentei neloiale
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicată*) privind Codul civil
 • LEGE nr. 344 din 22 decembrie 2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 20 din 19 martie 1999 pentru suspendarea temporară a unor atribuţii ale comitetului de conducere şi ale preşedintelui Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 56 din 22 martie 2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 5 mai 2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009
 • LEGE nr. 680 din 19 decembrie 2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 85 din 9 mai 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/1999 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, acordată producătorilor agricoli prin societăţile comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 112 din 27 aprilie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor de câmp
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 335 din 10 decembrie 2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior
 • LEGE nr. 315 din 8 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea
 • LEGE nr. 321 din 15 octombrie 2009 privind comercializarea produselor alimentare
 • LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 121 din 17 mai 1930 pentru reorganizarea Casei Rurale
 • LEGE nr. 468 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2006 pentru modificarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere
 • LEGE nr. 259 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 68 din 2 iunie 2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 262 din 7 decembrie 2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale
 • LEGE nr. 237 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2008 privind creşterile salariale care se vor acorda în anul 2008 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 77 din 8 aprilie 1998 pentru aderarea României la Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice din 9 septembrie 1886, în forma revizuită prin Actul de la Paris la 24 iulie 1971 şi modificată la 28 septembrie 1979
 • LEGE nr. 56 din 6 martie 2018 privind cooperarea autorităţilor publice române cu Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)
 • LEGE nr. 294 din 5 iunie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2000 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • LEGE nr. 300 din 15 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 276 din 5 octombrie 2005 pentru modificarea art. 3 din Legea arendării nr. 16/1994
 • LEGE nr. 251 din 31 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2007 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, aprobat prin Legea nr. 487/2006
 • LEGE nr. 249 din 9 iunie 2004 privind pensiile ocupaţionale
 • LEGE nr. 217 din 11 noiembrie 2010 pentru aderarea României la Convenţia privind vămuirea centralizată, referitoare la distribuirea costurilor de colectare naţionale care sunt reţinute atunci când resursele proprii tradiţionale sunt puse la dispoziţia bugetului Uniunii Europene, semnată la Bruxelles la 10 martie 2009
 • LEGE nr. 230 din 30 noiembrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 37/2000 privind acordarea unui împrumut din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului pentru realizarea pregătirii participării României la Expoziţia Mondială EXPO 2000 "Om-Natura-Tehnologie", Hanovra 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 301 din 11 iulie 2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 208 din 23 mai 2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică pentru anul 2004, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021