Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 29 iunie 2009 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 iunie 2009pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 29 iunie 2009

Având în vedere că printre principalele măsuri pentru reducerea impactului crizei economice şi financiare asupra economiei şi grupurilor vulnerabile, asumate prin Programul de guvernare 2009-2012, se numără şi "reducerea numărului de taxe şi tarife, începând cu cele ale căror costuri de administrare sunt superioare încasărilor efective",ţinând cont de faptul că menţinerea unor taxe şi tarife în actuala conjunctură economică accentuează impactul puternic negativ al crizei asupra resurselor financiare ale populaţiei,întrucât în urma unor analize riguroase a rezultat că veniturile realizate din încasarea unor taxe şi tarife cu caracter nefiscal nu acoperă costurile de colectare, pe fond, contribuind doar la o birocraţie excesivă pentru plătitori, se impun măsuri operative,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IAnexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1993, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Punctul 1 de la notă se modifică şi va avea următorul cuprins:     "1. Pentru înregistrarea fiecărei cereri de prestare a serviciilor     prevăzute la lit. A, C-E 30.000".2. Punctul 2 de la notă se abrogă.3. Punctul 3 de la notă se abrogă. Articolul IIAnexa la Ordonanţa Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 570/2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IIIAnexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La capitolul II "Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit" punctul 1 "Acte de identitate", litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea serviciuluiTaxa (lei)
  "a)eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români4"
2. La capitolul II punctul 1, literele b) şi d) se abrogă.3. La capitolul II, punctul 2 se abrogă.4. La capitolul III "Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere" punctul 1 "Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule", literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea serviciuluiTaxa (lei)
  "a)obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E ..............................................................................5
  d)obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi TV24"
5. La capitolul III punctul 1, literele b), c), e) şi f) se abrogă.6. La capitolul III, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea serviciuluiTaxa (lei)
  "2Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E72"
7. La capitolul III, punctele 3 şi 4 se abrogă.8. La capitolul IV "Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe" punctul 1 "Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor", litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea serviciuluiTaxa (lei)
  "a)autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv52"
9. La capitolul IV punctul 1, litera b) se abrogă.10. După capitolul IV se introduce un nou capitol, capitolul IV*1) "Taxă pentru furnizare date", cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea serviciuluiTaxa (lei)
    "CAPITOLUL IV1 Taxă pentru furnizare date Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare4"
Articolul IVLegea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 1 martie 2007, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6, litera q) va avea următorul cuprins:"q) avizarea amplasării de construcţii supraterane, de obiective care emit în atmosferă fum şi pulberi, de reţele de înaltă tensiune sau de telecomunicaţii, de sisteme de irigaţii prin aspersie şi a plantării de perdele forestiere pe o distanţă de 500 m în afara zonei de protecţie a platformelor meteorologice şi a oricăror lucrări care conduc la dezafectarea unei unităţi meteorologice din reţeaua meteorologică naţională;".2. Anexa nr. 2 "Taxe pentru eliberarea de atestate şi avize care se fac venit la bugetul de stat" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul VAlineatul (1) al articolului 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Taxele pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a paşapoartelor simple se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu avizul Consiliului Concurenţei." Articolul VILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă: a) alin. (10) al art. 30 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006; b) alin. (5) al art. 30 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 22 iulie 2008; c) art. 30 şi 31 din Hotărârea Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 din 22 august 2005; d) Hotărârea Guvernului nr. 2.337/2004 privind stabilirea taxelor pentru furnizarea datelor din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 6 ianuarie 2005.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaViceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul mediului,Nicolae NemirschiBucureşti, 14 iunie 2009.Nr. 70. Anexa 1 -------(Anexă la Ordonanţa Guvernului nr. 128/2000)--------------------------------------------LISTAcuprinzând serviciile prestate către persoanele fizice şi/saujuridice de Ministerul Administraţiei şi Internelor prinunităţile, instituţiile şi structurile din subordine şi taxelepercepute pentru desfăşurarea acestor activităţi
*Font 7*
┌────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ │ │ Termenul de efectuare │ Cuantumul taxei │ ││Nr. │ │ a prestaţiei │ (lei) │ Actele normative în baza cărora se ││crt.│ Denumirea prestaţiei ├───────────────┬──────────┼────────┬──────────┤ efectuează prestaţiile reglementate ││ │ │ În regim │ În regim │În regim│ În regim │ ││ │ │ normal │de urgenţă│ normal │de urgenţă│ │├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤│ 1. │Avizarea efectuării lucrărilor │ 30 de zile │ 5 zile │ 100 │ 200 │a) Ordonanţa de urgenţă a ││ │care implică închiderea sau │ │ │ │ │Guvernului nr. 195/2002 privind ││ │crearea de restricţii pentru │ │ │ │ │circulaţia pe drumurile publice, ││ │circulaţia pe drumurile │ │ │ │ │republicată, cu modificările şi ││ │publice a vehiculelor şi/sau │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 5 ││ │pietonilor, a proiectelor de │ │ │ │ │alin. (1) şi (3), art. 30 alin. (4) şi││ │instalare a mijloacelor de │ │ │ │ │art. 33 alin. (1) şi (2) ││ │semnalizare rutieră prin │ │ │ │ │b) Regulamentul de aplicare a ││ │indicatoare, marcaje, │ │ │ │ │Ordonanţei de urgenţă a ││ │semafoare electrice şi alte │ │ │ │ │Guvernului nr. 195/2002, aprobat ││ │dispozitive speciale, precum │ │ │ │ │prin Hotărârea Guvernului ││ │şi a amplasării obiectivelor │ │ │ │ │nr. 1.391/2006, cu modificările ││ │social-economice în zona │ │ │ │ │ulterioare - art. 4 alin. (1), art. 8 ││ │drumului public şi │ │ │ │ │alin. (1) şi art. 87 ││ │proiectarea, construcţia sau │ │ │ │ │c) Ordonanţa Guvernului ││ │amenajarea intersecţiilor şi a │ │ │ │ │nr. 43/1997 privind regimul ││ │căilor de acces la drumul │ │ │ │ │drumurilor, republicată, cu ││ │public │ │ │ │ │modificările şi completările ││ │ │ │ │ │ │ulterioare - art. 30 şi art. 52 ││ │ │ │ │ │ │alin. (1) │├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤│ 2. │Eliberarea pentru persoane │ 30 de zile │ 10 zile │ 100/ │ 300/ │a) Legea nr. 295/2004 privind ││ │fizice şi juridice a │ │ │persoană│ persoană │regimul armelor şi al muniţiilor, cu ││ │autorizaţiilor pentru: │ │ │ fizică │ fizică │modificările şi completările ││ │procurarea primei arme letale; │ │ │ 300/ │ 500/ │ulterioare - art. 12, art. 72 ││ │procurarea primei arme neletale │ │ │persoană│ persoană │alin. (3), art. 80 şi art. 85 ││ │supuse autorizării; acordarea │ │ │juridică│ juridică │b) Normele metodologice de ││ │atestatului de colecţionar; │ │ │ │ │aplicare a Legii nr. 295/2004, ││ │funcţionarea poligoanelor de │ │ │ │ │aprobate prin Hotărârea ││ │tragere şi organizarea şi │ │ │ │ │Guvernului nr. 130/2005, cu ││ │desfăşurarea cursurilor de │ │ │ │ │modificările şi completările ││ │iniţiere şi pregătire teoretică │ │ │ │ │ulterioare ││ │şi practică pe linie de arme şi │ │ │ │ │ ││ │muniţii; eliberarea atestatului │ │ │ │ │ ││ │de instructor în poligonul de │ │ │ │ │ ││ │tragere │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤│ 3. │Eliberarea autorizaţiei pentru │ 30 de zile │ 19 zile │ 50 │ 100 │a) Legea nr. 295/2004, cu ││ │procurarea armei letale sau │ │ │ │ │modificările şi completările ││ │neletale supuse autorizării │ │ │ │ │ulterioare - art. 12 ││ │titularului de permis (a doua │ │ │ │ │b) Normele metodologice de aplicare a ││ │armă şi următoarele) │ │ │ │ │Legii nr. 295/2004, aprobate prin ││ │ │ │ │ │ │Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu ││ │ │ │ │ │ │modificările şi completările ││ │ │ │ │ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤│ 4. │Eliberarea cărţii de identitate │ 15 zile │ 10 zile │ 20 │ 40 │a) Legea nr. 295/2004, cu ││ │a armei │ │ │ │ │modificările şi completările ││ │ │ │ │ │ │ulterioare - art. 98 ││ │ │ │ │ │ │b) Normele metodologice de aplicare a ││ │ │ │ │ │ │Legii nr. 295/2004, aprobate prin ││ │ │ │ │ │ │Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, cu ││ │ │ │ │ │ │modificările şi completările ││ │ │ │ │ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤│ 5. │Eliberarea unui nou permis │ 15 zile │ 5 zile │ 20 │ 40 │Legea nr. 295/2004, cu ││ │de armă pentru persoanele │ │ │ │ │modificările şi completările ││ │fizice, respectiv a autorizaţiei│ │ │ │ │ulterioare - art. 51 şi 75 ││ │de deţinere şi folosire pentru │ │ │ │ │ ││ │persoanele juridice │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤│ 6. │Autorizarea desfăşurării │ 15 zile │ 10 zile │ 500 │ 1.000 │a) Legea nr. 295/2004, cu ││ │operaţiunilor cu arme şi │ │ │ │ │modificările şi completările ││ │muniţii de către persoanele │ │ │ │ │ulterioare - art. 106 şi art. 110 ││ │juridice constituite ca │ │ │ │ │alin. (3) ││ │armurieri │ │ │ │ │b) Normele metodologice de ││ │ │ │ │ │ │aplicare a Legii nr. 295/2004, ││ │ │ │ │ │ │aprobate prin Hotărârea ││ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. 130/2005, cu ││ │ │ │ │ │ │modificările şi completările ││ │ │ │ │ │ │ulterioare │├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤│ 7. │Eliberarea autorizaţiilor │ 30 de zile │ 15 zile │ 200 │ 500 │a) Legea nr. 295/2004, cu ││ │pentru efectuarea │ │ │ │ │modificările şi completările ││ │operaţiunilor cu materii │ │ │ │ │ulterioare - art. 8, 9 şi 11 ││ │explozive, vizarea anuală a │ │ │ │ │b) Hotărârea Guvernului ││ │acestora, precum şi │ │ │ │ │nr. 207/2005 privind stabilirea ││ │eliberarea autorizaţiilor de │ │ │ │ │cerinţelor esenţiale de securitate ││ │transfer sau tranzit al │ │ │ │ │ale explozivilor de uz civil şi a ││ │explozivilor de uz civil │ │ │ │ │condiţiilor pentru introducerea lor ││ │ │ │ │ │ │pe piaţă - art. 18 alin. (1) şi ││ │ │ │ │ │ │art. 23 alin. (3) │├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤│ 8. │Avizări artificieri şi │ 30 de zile │ 15 zile │ 5 │ 10 │Normele tehnice privind deţinerea, ││ │pirotehnişti │ │ │ │ │prepararea, experimentarea, ││ │ │ │ │ │ │distrugerea, transportul, depozitarea,││ │ │ │ │ │ │mânuirea şi folosirea materiilor ││ │ │ │ │ │ │explozive utilizate în orice alte ││ │ │ │ │ │ │operaţiuni specifice în activităţile ││ │ │ │ │ │ │deţinătorilor, precum şi autorizarea ││ │ │ │ │ │ │artificierilor şi a pirotehniştilor, ││ │ │ │ │ │ │aprobate prin Hotărârea Guvernului ││ │ │ │ │ │ │nr. 536/2002, cu modificările şi ││ │ │ │ │ │ │completările ulterioare - art. 115 │├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤│ 9. │Taxă pentru eliberarea │ 10 zile │ - │ 10 │ - │Legea nr. 290/2004 privind ││ │certificatelor de cazier │pentru persoane│ │ │ │cazierul judiciar, cu modificările şi ││ │judiciar │ fizice sau │ │ │ │completările ulterioare - art. 21 ││ │ │juridice 30 de │ │ │ │şi 213 ││ │ │ zile pentru │ │ │ │ ││ │ │persoane fizice│ │ │ │ ││ │ │aflate în state│ │ │ │ ││ │ │ membre UE │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤│10. │Aplicarea apostilei pe actul │ │ │ 22 │ │Ordonanţa Guvernului ││ │oficial administrativ, la │ │ │ │ │nr. 66/1999 pentru aderarea ││ │solicitarea persoanelor fizice │ │ │ │ │României la Convenţia cu privire ││ │ │ │ │ │ │la suprimarea cerinţei ││ │ │ │ │ │ │supralegalizării actelor oficiale ││ │ │ │ │ │ │străine, adoptată la Haga la 5 ││ │ │ │ │ │ │octombrie 1961, aprobată prin Legea ││ │ │ │ │ │ │nr. 52/2000, cu modificările ││ │ │ │ │ │ │ulterioare - art. 2 │├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤│11. │Aplicarea apostilei pe actul │ │ │ 44 │ │Ordonanţa Guvernului ││ │oficial administrativ, la │ │ │ │ │nr. 66/1999, aprobată prin Legea ││ │solicitarea persoanelor │ │ │ │ │nr. 52/2000, cu modificările ││ │juridice şi în cazul │ │ │ │ │ulterioare - art. 2 ││ │reprezentării titularului │ │ │ │ │ ││ │actului de către un avocat │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤│12. │Înregistrarea cererii pentru │ │ │ 3 │ │Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, ││ │aplicarea apostilei │ │ │ │ │aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu ││ │ │ │ │ │ │modificările ulterioare - art. 2 │└────┴────────────────────────────────┴───────────────┴──────────┴────────┴──────────┴──────────────────────────────────────┘
Anexa 2 -------(Anexa nr. 2 la Legea nr. 139/2000)-----------------------------------TAXEpentru eliberarea de atestate şi avize care se facvenit la bugetul de stat
*Font 7*
Taxe Lei
a) Avizarea amplasării de construcţii supraterane, de obiective care emit în atmosferă fum şi pulberi, de reţele de înaltă tensiune sau de telecomunicaţii, de sisteme de irigaţie prin aspersie şi a plantării de perdele forestiere pe o distanţă de 500 m în afara zonei de protecţie a platformelor meteorologice 150
b) Atestare de competenţă pentru: (i) efectuarea de observaţii şi măsurători meteorologice, altele decât cele efectuate în reţeaua naţională de staţii meteorologice, şi avizarea punerii în circulaţie publică a datelor şi informaţiilor obţinute (îi) elaborarea prognozelor meteorologice ori a studiilor meteorologice şi/sau climatologice de către persoane fizice sau juridice, altele decât Centrul meteorologic naţional, şi avizarea punerii în circulaţie publică a acestora, astfel: - prognoze specializate sau studii, la nivel local sau regional - prognoze generale sau studii, la nivel naţional 250 500 1.500
---------------

Noutăți

 • LEGE nr. 316 din 18 iunie 2001 pentru ratificarea Acordului multianual de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001
 • LEGE nr. 16 din 5 aprilie 1994 Legea arendării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 20 decembrie 2017 privind prorogarea unui termen
 • LEGE nr. 69 din 26 noiembrie 1991 *** Republicată Legea administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 65 din 31 martie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 51 din 10 aprilie 2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală
 • LEGE nr. 92 din 6 mai 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2018 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală
 • LEGE nr. 303 din 13 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 15 din 8 ianuarie 1998 (*republicată*) cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane şi răspundere civilă în Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Paza, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 124 din 5 mai 2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2006
 • LEGE nr. 13 din 19 decembrie 1980 privind constituirea, repartizarea şi folosirea pe judeţe a resurselor pentru aprovizionarea populaţiei cu carne, lapte, legume şi fructe
 • LEGE nr. 161 din 30 mai 2005 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 42 din 29 mai 2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanţei statului provenite din executarea garanţiei emise pentru împrumutul extern acordat Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.
 • LEGE nr. 301 din 6 octombrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2009 privind unele măsuri de creştere a suprafeţei contractate pentru irigaţii
 • LEGE nr. 137 din 24 iulie 2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 118 din 3 iulie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei în domeniul transporturilor internaţionale rutiere şi a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind serviciile aeriene, semnate la Ismail la 29 martie 1996
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 199 din 2 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene
 • LEGE nr. 2.388 din 18 aprilie 1912 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 1726 din 17 martie 1912 pentru trecerea în proprietatea Statului a moşiilor stăpânite de persoane juridice cu caracter de utilitate publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 153 din 21 noiembrie 2001 pentru aplicarea Rezoluţiei nr. 1.373/2001 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind combaterea terorismului internaţional
 • LEGE nr. 232 din 2 august 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
 • LEGE nr. 238 din 13 iunie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta Guvernului nr. 178/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (1^1) al art. 109 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 6 martie 2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 52 din 7 iulie 1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori
 • LEGE nr. 1.032 din 17 august 1864 pentru impartirea Curtei de Casatiune
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004 (*republicată*) privind cazierul judiciar*)
 • LEGE nr. 58 din 19 iunie 1992 cu privire la corelarea salariilor prevăzute de Legea nr. 53/1991, Legea nr. 40/1991 şi Legea nr. 52/1991 cu nivelul salariilor de la societăţile comerciale şi regiile autonome
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 115 din 16 octombrie 1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere
 • LEGE nr. 3 din 10 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • LEGE nr. 17 din 28 februarie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2004 pentru modificarea alin. (4) al art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MW"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 603 din 22 decembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 27 din 12 martie 1997 pentru ratificarea schimbului de note, anexa la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, încheiat la Atena la 16 septembrie 1991, ratificat prin Legea nr. 90 din 29 iulie 1992
 • LEGE nr. 364 din 15 septembrie 2004 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare*)
 • LEGE nr. 545 din 17 octombrie 2001 pentru completarea art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 48 din 19 martie 2012 privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate
 • LEGE nr. 37 din 27 mai 1996 pentru ratificarea Acordului comercial şi de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Liban, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 1994
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 248 din 29 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2001 pentru modificarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 15 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 194 din 13 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2003 pentru modificarea şi completarea unor prevederi legale privind serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare şi serviciile publice de salubrizare a localităţilor
 • LEGE nr. 196 din 17 noiembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1997 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996
 • LEGE nr. 40 din 6 martie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021